Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 10/2007/Q -UBND Bình Th nh, ngày 11 tháng 4 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n; Căn c Quy t nh s 11/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p B nh vi n qu n Bình Th nh tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh; Xét ý ki n c a Giám c B nh vi n qu n và ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Giám c B nh vi n qu n, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Hùng QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N QU N TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí B nh vi n qu n Bình Th nh là ơn v s nghi p y t tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . B nh vi n qu n có tr s và con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 2. Ch c năng, nhi m v 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú và ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh Nhà nư c; c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c:
  3. a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng; 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t ; c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a B nh vi n. Ngoài ra, B nh vi n qu n còn có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n ch o và theo s phân c p chuyên môn c a S Y t quy nh c th cho B nh vi n tuy n qu n. Chương 2: CƠ C U T CH C i u 3. T ch c b máy 1. B nh vi n qu n Bình Th nh do m t Giám c i u hành, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c cho Giám c.
  4. a) Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. b) Giám c b nh vi n qu n quy t nh b nhi m, Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch t ng h p và i u dư ng; b) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; c) Phòng Tài chính - K toán. 3. Các khoa: - Khoa Khám b nh - Y h c c truy n; - Khoa H i s c c p c u; - Khoa N i t ng h p; - Khoa Ngo i t ng h p - Ch ng nhi m khuNn; - Khoa Nhi; - Khoa Ph S n; - Khoa Xét nghi m; - Khoa ChNn oán hình nh; - Khoa Dư c; - Khoa Dinh dư ng; - Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t. i u 4. Biên ch V biên ch c a B nh vi n qu n Bình Th nh do y ban nhân dân qu n Bình Th nh b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 3: CH LÀM VI C i u 5. Trách nhi m c a Giám c, Phó Giám c
  5. 1. Giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b công tác c a B nh vi n qu n, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn k thu t c a S Y t thành ph . 2. Phó Giám c là ngư i giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng công vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám c v ng m t. i u 6. Trách nhi m c a Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n 1. i u hành t t c các ho t ng chuyên môn, qu n lý nhân s và ch u trách nhi m trư c Giám c v m i ho t ng c a khoa, phòng. 2. Có trách nhi m báo cáo cho Giám c nh ng vi c ã th c hi n, nh ng khó khăn, nhu c u c a khoa, phòng (báo cáo tr c ti p ho c b ng văn b n) Giám c xem xét quy t nh. i u 7. Trách nhi m (chung) c a cán b - viên ch c và ngư i lao ng 1. Th c hi n nghiêm các quy nh c a pháp lu t và Pháp l nh Cán b công ch c, quy nh v 12 i u y c c a B Y t . Hoàn thành nhi m v ư c giao v i tinh th n trách nhi m cao, trong gi làm vi c ph i m c ng ph c và eo b ng tên theo quy nh. 2. Cán b , viên ch c và ngư i lao ng ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n cán b ph trách và lãnh o B nh vi n qu n, c a ng nghi p, cũng như c a ngư i b nh và gia ình ngư i b nh. i u 8. Ch h ih p 1. B nh vi n qu n h p giao ban hàng ngày, hàng tu n, hàng tháng v i Trư ng các ơn v ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng và ra k ho ch công tác cho tháng t i; ng th i ph bi n các ch trương chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v a phương do c p trên tri n khai. 2. B nh vi n qu n t ch c giao ban các khoa theo quy ch B nh vi n. 3. nh kỳ 6 tháng và m t năm B nh vi n qu n báo cáo sơ k t, t ng k t công tác theo quy nh. 4. B nh vi n qu n t ch c h p t xu t tri n khai các công tác quan tr ng và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n và S Y t thành ph . i u 9. Xây d ng k ho ch 1. D a vào ch c năng nhi m v , k ho ch phát tri n chung c a ngành, tình hình th c t và ngu n l c, Trư ng các ơn v có trách nhi m xây d ng k ho ch công tác c a ơn v mình và trình Giám c xem xét, phê duy t tri n khai th c hi n.
  6. 2. Phòng K ho ch t ng h p ch u trách nhi m t ng h p k ho ch, l p k ho ch chung cho B nh vi n qu n trình Giám c xem xét, hoàn ch nh và báo cáo c p có thNm quy n phê duy t. 3. Giám c t ch c tri n khai k ho ch sau khi ư c c p trên phê duy t. Trư ng các ơn v ch u trách nhi m qu n lý, ôn c và ch o th c hi n trong ph m vi trách nhi m và quy n h n ư c phân công. T t c cán b , viên ch c và ngư i lao ng c a B nh vi n qu n có trách nhi m th c hi n, hoàn thành t t k ho ch, công tác ư c giao. 4. Vi c ki m tra ánh giá th c hi n k ho ch: a) Trư ng các ơn v có trách nhi m ki m tra, báo cáo vi c th c hi n k ho ch công tác c a ơn v . b) nh kỳ ho c t xu t B nh vi n qu n t ch c giám sát, ki m tra vi c th c hi n k ho ch và t ng k t công tác theo quy nh. i u 10. Ch thông tin, báo cáo 1. Thông tin, báo cáo ph i thi t th c, ph c v có hi u qu trong qu n lý, i u hành và huy ng các ngu n l c. 2. Trư ng các ơn v và cán b - viên ch c ph i ch u trách nhi m v n i dung báo cáo, s li u m b o chính xác, y và k p th i úng các bi u m u theo quy nh. 3. Th i gian khóa s và làm báo cáo theo quy nh chung c a S Y t thành ph và y ban nhân dân qu n. i u 11. Ch thanh tra, ki m tra 1. Nh m tăng cư ng hi u l c qu n lý, i u hành i v i công tác c a B nh vi n, các cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên có thNm quy n ki m tra các ho t ng c a B nh vi n qu n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Giám c B nh vi n qu n ho c cán b ki m tra do Giám c phân công có k ho ch ki m tra nh kỳ ho c t xu t ho t ng c a các khoa, phòng, cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c B nh vi n. 3. Th i gian ki m tra: ki m tra nh kỳ 6 tháng, 12 tháng và t xu t. 4. Quy nh c a công tác ki m tra: a) Ngư i ki m tra ph i th c hi n tính công minh, trung th c và chính xác; b) ơn v và cá nhân ư c ki m tra ph i t o m i i u ki n thu n l i cho ngư i ki m tra hoàn thành t t nhi m v ư c giao; c) N u chưa th ng nh t v i ý ki n ngư i ki m tra thì có quy n khi u n i lên c p trên có thNm quy n ư c phúc tra xác minh l i.
  7. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 12. i v i S Y t thành ph H Chí Minh B nh vi n qu n Bình Th nh ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn c a S Y t , th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn k thu t theo yêu c u c a Giám c S Y t . i u 13. i v i y ban nhân dân qu n Bình Th nh 1. B nh vi n qu n Bình Th nh ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh. Giám c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. 2. Khi H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n thì Giám c ph i báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong các kỳ h p c a H i ng nhân dân qu n. i u 14. i v i các ban ngành qu n Th c hi n m i quan h ph i h p và h p tác bình ng; n u chưa có s th ng nh t ý ki n v i cơ quan, ơn v trong ho t ng liên quan n chuyên môn, nghi p v c a B nh vi n, Giám c B nh vi n qu n ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. C th m i quan h ph i h p v chuyên môn nghi p v : 1. Ch o tuy n (chuyên môn k thu t) i v i Tr m Y t phư ng trong ho t ng qu n lý khám ch a b nh thông thư ng, khám b o hi m y t t i phư ng; 2. Ph i h p v i Trung tâm Y t D phòng qu n trong k ho ch phát tri n y t t i a phương; 3. Ph i h p v i Phòng Y t trong ho t ng thanh ki m tra hành ngh y dư c tư nhân trên a bàn; 4. Báo cáo nh kỳ theo quy nh. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Căn c vào b n Quy ch này, Giám c B nh vi n qu n có trách nhi m nghiên c u c th hóa ch c năng nhi m v , quy n h n ch c danh c a cán b , viên ch c, ra quy ch t ch c và ho t ng c a các phòng, khoa chuyên môn và quy trình gi i quy t m t s công vi c chuyên môn th c hi n nhi m v c a B nh vi n nhưng không trái v i n i dung Quy ch này và quy nh c a pháp lu t.
  8. i u 16. Giám c B nh vi n qu n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này khi ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n ký quy t nh ban hành có hi u l c thi hành sau 7 ngày k t ngày ký và trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ho c c n b sung s a i Quy ch thì ki n ngh y ban nhân dân qu n xem xét sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n./.
Đồng bộ tài khoản