Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 10/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Tân Bình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định pháp luật. Điều 3. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
  2. Thái Thị Dư
Đồng bộ tài khoản