Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 10/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A THÀNH Y V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN THEO NGHN QUY T S 26-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Chương trình hành ng s 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Thành y thành ph H Chí Minh v th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Xét ngh c a Ban Ch o Nông nghi p - Nông thôn và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 1738/SNN-KHTC ngày 23 tháng 12 năm 2008 v K ho ch c a y ban nhân dân thành ph th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y thành ph H Chí Minh v nông nghi p, nông dân, nông thôn theo Ngh quy t 26-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành K ho ch c a y ban nhân dân thành ph th c hi n Chương trình hành ng s 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Thành y thành ph H Chí Minh v th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Ch o Nông nghi p - Nông thôn thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng TU và các Ban ng; Nguy n Trung Tín - VPH -UB: PVP/KT, T; - Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, (CNN/ ) MH
  2. K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A THÀNH Y THÀNH PH H CHÍ MINH V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN THEO NGHN QUY T S 26-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10 /2009/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Trên cơ s Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 c a Ban Ch p hành TW ng khóa X, tri n khai Chương trình hành ng c a Thành y (s 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008) v th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 v nông nghi p, nông dân, nông thôn, y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch th c hi n v i các n i dung ch y u như sau: I. M C TIÊU - NHI M V : 1. Xây d ng phát tri n nông nghi p thành ph theo hư ng hi n i, b n v ng, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh cao g n v i c thù nông nghi p c a m t ô th l n và vùng kinh t tr ng i m phía Nam. Xây d ng giai c p nông dân, c ng c liên minh công nhân - nông dân - trí th c v ng m nh, có trình , b n lĩnh chính tr làm ch nông thôn m i, i s ng v t ch t tinh th n ngày ư c nâng lên, kho ng cách m c s ng gi a n i thành và ngo i thành ư c kéo gi m, t o n n t ng chính tr , kinh t , xã h i v ng ch c, góp ph n th c hi n thành công s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa thành ph . Xây d ng nông thôn m i có k t c u h t ng kinh t , h t ng xã h i hi n i, cơ c u kinh t phù h p v i quy ho ch và nh hư ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , xã h i nông thôn n nh, môi trư ng sinh thái ư c b o v , dân trí ư c nâng cao; h th ng chính tr nông thôn ư c tăng cư ng. 2. T ch c th c hi n các gi i pháp chuy n d ch m nh m cơ c u kinh t nông thôn theo hư ng gi m t tr ng nông nghi p, tăng t tr ng d ch v , công nghi p; ng d ng công ngh sinh h c, công ngh cao trong phát tri n gi ng cây, con ch t lư ng cao, hình thành trung tâm gi ng cây, gi ng con, d ch v phát tri n nông nghi p và công nghi p ch bi n c a khu v c và Vùng kinh t tr ng i m; phát tri n ng b k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i nông thôn, trong ó, t p trung nâng c p, hoàn thi n m ng lư i giao thông nông thôn, giao thông n i ng ph c v vi c v n chuy n, cung ng v t tư nông nghi p, nông phNm; kiên c hóa kênh mương, các công trình phòng, ch ng ng p úng, ngăn m n, tri u cư ng; ch ng tư i tiêu khai thác toàn b t canh tác, nuôi tr ng th y s n và làm mu i; xây d ng Trung tâm th y s n, c ng cá, khu neo u tàu thuy n và h t ng ngh cá; b o m t t các i u ki n h c t p, ch a b nh, sinh ho t văn hóa, th thao vùng nông thôn. - Ph n u giá tr s n xu t nông lâm ngư nghi p giai o n 2006 - 2020 bình quân tăng trên 4,5%/năm (trong ó: giai o n 2006 - 2010 tăng trên 6%/năm, giai o n 2011 - 2020 tăng trên 4,0%/năm); n năm 2020, t tr ng nông nghi p chi m kho ng 0,4 - 0,5% trong cơ c u GDP c a thành ph (trong ó: cơ c u giá tr tr ng tr t chi m 30%, chăn nuôi: 30%, lâm nghi p: 1%, th y s n 24% và các ho t ng d ch v nông nghi p: 15%). n năm 2010, giá tr s n xu t bình quân t 150 tri u ng/ha/năm; năm 2015: 220 tri u ng/ha/năm, năm 2020: 300 tri u ng/ha/năm; lao ng nông nghi p gi m còn kho ng 2% so lao ng c a thành ph ; t l lao ng qua ào t o ngh trong t ng lao ng ang làm vi c trên 65%; hàng năm gi i quy t vi c làm cho 40.000 - 50.000 lao ng nông thôn ngo i thành. M c thu nh p bình quân nông thôn 4.500 USD/ngư i/năm (bình quân toàn thành ph 6.000USD). 3. u tư nâng c p trư ng, l p h c t chuNn theo quy nh; phát tri n h th ng ào t o ngh áp ng nhu c u công nghi p hóa, hi n i hóa lĩnh v c nông nghi p; nâng c p thi t ch văn hóa cơ s , nh t là các trung tâm, t i m văn hóa, th d c th thao; nâng cao trình giác ng và v th chính tr c a giai c p nông dân, t o i u ki n nông dân tham gia óng góp và th hư ng nh ng thành t u t ư c
  3. trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa thành ph . Ph n u hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c ph thông 5 huy n ngo i thành vào cu i năm 2008; n năm 2010, có 10 bác s /10.000 dân; n năm 2015 hoàn thành m c chuNn nghèo theo tiêu chí thu nh p bình quân 12 tri u ng/ngư i/năm; 100% ngư i nghèo nông thôn ư c chăm sóc y t mi n phí; 100% h dân có nư c s ch sinh ho t, 40 - 50% h s n xu t nông nghi p t danh hi u Nông dân s n xu t kinh doanh gi i; 80% gia ình h nông dân t danh hi u Gia ình văn hóa. 4. T nay n năm 2010, các a phương, S , ngành và doanh nghi p thành ph t p trung các gi i pháp t o chuy n bi n m nh m trong vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu s n xu t nông nghi p và phát tri n kinh t nông thôn; tăng u tư xây d ng k t c u h t ng nông thôn (giao thông, th y l i, i n, nư c, trư ng h c, tr m y t , ch …), nh t là các vùng còn nhi u khó khăn; Ny m nh ng d ng và chuy n giao khoa h c - công ngh tiên ti n, t o ti n phát tri n m nh m trong nh ng năm ti p theo; tri n khai m t bư c chương trình xây d ng nông thôn m i, t p trung gi i quy t các v n xã h i b c xúc, gi v ng n nh chính tr , c i thi n nâng cao i s ng cư dân nông thôn. Ph n u hoàn thành k ho ch, m c tiêu giai o n 2006 - 2010 ã ư c H i ng nhân dân thành ph thông qua và k ho ch, nhi m v thành ph giao, trong ó: t c tăng trư ng giá tr gia tăng trong nông nghi p t 5%/năm tr lên, giá tr s n xu t bình quân trên 6%/năm; hoàn thành chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí 6 tri u ng/ngư i/năm trư c năm 2010; gi m t l h nghèo theo chuNn m i 12 tri u ng/ngư i/năm còn 75%; b o m trên 95% h dân nông thôn s d ng nư c s ch; 100% h dân có nhà tiêu h p v sinh; 80% h chăn nuôi xây d ng h m biogas x lý ch t th i; t l che ph cây xanh trên 38%. II. M T S NHI M V , GI I PHÁP C N T P TRUNG TH C HI N N NĂM 2020 Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao; các S , ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n huy n t p trung ch o, tri n khai các nhi m v , công tác sau: 1. Xây d ng n n nông nghi p ô th , sinh thái theo hư ng hi n i, ng th i phát tri n m nh công nghi p và d ch v nông thôn 1.1. Ny nhanh ti n quy ho ch s n xu t nông nghi p phù h p v i quy ho ch chung c a thành ph và trên cơ s nhu c u c a th trư ng, g n v i vi c s d ng t ti t ki m, hi u qu phát tri n nông nghi p. Xây d ng n n nông nghi p ô th theo hư ng Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, cơ c u cây tr ng, v t nuôi, th y s n, g n v i ch bi n và nhu c u tiêu th th trư ng; Ny m nh ng d ng công ngh sinh h c, phát tri n gi ng cây, gi ng con ch t lư ng cao, hình thành trung tâm gi ng cây, gi ng con c a khu v c; phát tri n mô hình s n xu t k t h p v i d ch v ph c v nhu c u du l ch, gi i trí, các lo i hình t ch c s n xu t hi n i, t p trung có quy mô l n (kinh t trang tr i, kinh t h p tác, làng ngh , doanh nghi p), các mô hình s n xu t kinh doanh có hi u qu kinh t cao (chăn nuôi, s n xu t rau an toàn, hoa cây ki ng, cá c nh, cá s u, chim y n…). Ny m nh liên k t v i các t nh xây d ng vùng nguyên li u cung c p cho ngành công nghi p ch bi n c a thành ph . Nâng cao hi u qu Chương trình hành ng s 24-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 c a Thành y th c hi n Ngh quy t s 9-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương khóa X v Chi n lư c bi n n năm 2020. 1.2. Ny m nh chuy n d ch cơ c u và công nghi p hóa, hi n i hóa ngành nông nghi p: - V tr ng tr t: ng d ng công ngh sinh h c trong vi c ch n, lai t o và s n xu t k t h p v i nh p khNu gi ng, chuy n giao công ngh s n xu t các lo i gi ng cây tr ng s ch b nh, có năng su t, ch t lư ng cao, tăng cư ng công tác qu n lý, ki m nh các lo i gi ng cây tr ng; ki m tra ch t lư ng các lo i v t tư, phân bón, nông s n. T ch c s n xu t theo tiêu chuNn GAP; nông s n s ch, an toàn; Ny nhanh ti n xây d ng Khu Nông nghi p công ngh cao, Trung tâm Công ngh sinh h c và các d án s n xu t gi ng i vào ho t ng trư c năm 2010, t o t phá phát tri n ngành nông nghi p công ngh cao; kiên c hóa kênh mương, công trình th y l i, phát tri n nhanh cơ gi i hóa.
  4. - V chăn nuôi: nâng cao hi u qu công tác thú y, ch ng phòng, ch ng d ch b nh, xây d ng vùng an toàn d ch b nh trên a bàn; tăng cư ng công tác qu n lý, ki m nh gi ng; ng d ng các phương pháp, công ngh m i ánh giá ti m năng di truy n; xây d ng các tr i nhân gi ng h t nhân, nh p khNu gi ng và công ngh ch n, lai t o và nâng cao ch t lư ng con gi ng; có cơ ch h tr u tư xây d ng cơ s h t ng ( ư ng, i n h th , nư c s n xu t, hàng rào, x lý ch t th i...) phát tri n các trang tr i, các cơ s chăn nuôi t p trung theo phương pháp công nghi p, m b o an toàn sinh h c; s n xu t theo tiêu chuNn GAP. - V nuôi tr ng th y s n: quy ho ch, u tư ng b k t c u h t ng vùng nuôi, tr ng, trư c h t là u tư th y l i, ki m soát ngu n nư c; m r ng vi c ng d ng quy trình luân canh và sinh s n nhân t o; tăng cư ng công tác thú y th y s n, b o m an toàn d ch b nh, ki m soát ch t ch ch t lư ng con gi ng, th c ăn. Nâng cao hi u qu chương trình khai thác h i s n theo Chi n lư c kinh t bi n, g n nhi m v phát tri n kinh t v i b o m qu c phòng - an ninh; cơ c u l i l c lư ng ánh b t ven b , h n ch các ngư c và phương ti n ánh b t l m sát ngu n l i th y s n; có chính sách h tr ngư dân chuy n i ngh t o vi c làm, tăng thu nh p c i thi n i s ng cho ngư dân; phát tri n ng b cơ s h t ng và d ch v h u c n ngh cá, Trung tâm Th y s n thành ph , khu neo u tàu thuy n, h th ng thông tin liên l c, tìm ki m c u n n; hi n i hóa cơ s ch bi n. - V lâm nghi p: tăng cư ng công tác qu n lý, b o v và phòng ch ng cháy r ng; th c hi n có hi u qu chương trình chuy n hóa, phát tri n r ng, m ng xanh và phòng ch ng sâu b nh h i cây r ng; có k ho ch b o v t t r ng phòng h , khu d tr sinh quy n th gi i huy n C n Gi và các lo i r ng trên a bàn thành ph . - V diêm nghi p: quy ho ch n nh vùng s n xu t mu i; u tư, nâng c p các ru ng mu i theo hư ng công nghi p hóa - hi n i hóa cơ s h t ng ph c v ngh mu i (h th ng ê bao th y l i k t h p giao thông, n o vét kênh r ch tiêu thoát nư c ru ng mu i), giao thông n i ng, kho d tr và b o qu n mu i; khuy n khích s n xu t mu i s ch theo phương pháp k t tinh trên ru ng tr i b t, có chính sách h tr giá diêm dân n nh cu c s ng. 1.3. V công nghi p và d ch v ph c v nông nghi p Ny m nh phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p và phát tri n ngành ngh nông thôn theo quy ho ch g n ch bi n nông s n, gi i quy t vi c làm; nâng cao ch t lư ng và giá tr s n phNm theo hư ng Ny m nh ch bi n tinh, gi m d n ch bi n th công, chú tr ng tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng sinh thái. Th c hi n chính sách khuy n khích phát tri n các lo i hình doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p v a và nh ph c v nông nghi p - nông dân - nông thôn; a d ng hóa các hình th c h p tác, liên k t trong s n xu t - tiêu th nông s n, xúc ti n thương m i s n phNm. Tri n khai th c hi n án phát tri n ngành cơ khí, ph c v nông nghi p, nông thôn; nghiên c u có chính sách h tr nông dân u tư, mua s m máy móc, thi t b s n xu t nông nghi p. 2. i m i, xây d ng, phát tri n các hình th c t ch c s n xu t, d ch v có hi u qu nông thôn - Ti p t c t ng k t, i m i và xây d ng các mô hình kinh t , các t ch c s n xu t có hi u qu nông thôn; có chính sách khuy n khích phát tri n mô hình h p tác s n xu t gi a h nông dân, h p tác xã - các doanh nghi p - các t ch c khoa h c - các cơ quan qu n lý nhà nư c h tr kinh t nông thôn phát tri n. Ny m nh xúc ti n thương m i và tiêu th nông s n, phát tri n chu i các ngành hàng, liên k t gi a t ch c s n xu t v i các kênh tiêu th s n phNm; xây d ng và tri n khai chương trình h tr xây d ng thương hi u hàng hóa, m i nhà nông m t website; u tư xây d ng và ưa vào ho t ng Trung tâm giao d ch, tri n lãm hàng nông s n. - T p trung phát tri n kinh t t p th khu v c nông thôn, ti p t c i m i, nâng cao hi u qu ho t ng c a các h p tác xã, t h p tác phù h p v i nguyên t c t ch c c a h p tác xã và cơ ch th trư ng; h tr ào t o cán b qu n lý, lao ng, ti p c n các ngu n v n, tr giúp k thu t và chuy n giao công ngh , th c hi n t t các d ch v u vào, ch bi n, tiêu th s n phNm cho nông dân.
  5. 3. Ny m nh nghiên c u, chuy n giao và ng d ng khoa h c, công ngh , ào t o ngu n nhân l c, t o bư c t phá công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. - Tăng m c u tư ngân sách áp ng yêu c u công tác nghiên c u, chuy n giao khoa h c - công ngh trong lĩnh v c nông nghi p; Ny m nh u tư ng d ng công ngh sinh h c ch n, lai t o và s n xu t nhi u gi ng cây tr ng, v t nuôi và quy trình nuôi tr ng, b o qu n, ch bi n, t o t phá v năng su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t nông nghi p. - Có chính sách h tr các thành ph n kinh t u tư ng d ng khoa h c, k thu t, nh p khNu công ngh m i, ch bi n nông s n, bao tiêu s n phNm, s n xu t máy móc thi t b ph c v cơ gi i hóa trong s n xu t nông nghi p; nâng cao năng l c h th ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, thú y, b o v th c v t và các d ch v khác nông thôn; xây d ng các vùng s n xu t nông s n an toàn, công ngh cao. - Tăng cư ng ào t o, b i dư ng ki n th c khoa h c - k thu t nông nghi p tiên ti n, hi n i cho nông dân; có chính sách thu hút thanh niên, trí th c v công tác, lao ng t i nông thôn, nh t là các ngành nông nghi p, giáo d c, y t . 4. T p trung xây d ng k t c u h t ng nông thôn g n v i phát tri n các ô th v tinh, th tr n 4.1. u tư cơ s h t ng - L p và tri n khai quy ho ch không gian và ki n trúc nh m t o ra di n m o m i cho nông thôn - ô th , chú tr ng quy ho ch nhà nông thôn v i k t c u phù h p, ch ng ch u ư c thiên tai, bão, lũ và quy ho ch phát tri n mô hình làng ô th sinh thái g n v i du l ch. - Tăng u tư ngân sách cho nông nghi p, nông thôn t nay n năm 2020, theo hư ng 5 năm sau cao g p 2 l n 5 năm trư c. Trư c m t, trong năm 2009, tăng v n phân c p cho ngo i thành g p 2 l n so v i năm 2008; nâng m c v n phân c p cho các huy n g p 3 l n hi n nay. - T ch c th c hi n quy ho ch th y l i, ch ng ng p úng khu v c thành ph theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph . Nâng cao năng l c phòng tránh, gi m nh thiên tai, hoàn ch nh h th ng ê sông, ê bi n vào năm 2020; phát tri n h th ng cơ s h t ng giao thông, th y l i, c m dân cư áp ng yêu c u phòng tránh bão lũ, tri u cư ng, ngăn m n, nh t là các khu v c xung y u (Huy n C n Gi , Nhà Bè...); ch ng tri n khai các bi n pháp gi m thi u tác h i c a bi n i khí h u toàn c u và nư c bi n dâng. 4.2. Phát tri n giáo d c - y t - văn hóa T p trung u tư xây d ng m ng lư i trư ng l p theo tiêu chuNn quy nh; ti p t c Ny m nh xã h i hóa lĩnh v c giáo d c, góp ph n nâng cao trình h c v n cho nhân dân, nh t là khu v c ngo i thành; phát tri n ào t o, d y ngh theo yêu c u chuy n d ch kinh t nông thôn; ti p t c c ng c , ki n toàn m ng lư i y t cơ s ; chú tr ng ào t o nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t xã, tăng cư ng u tư ngân sách th c hi n t t chương trình y t d phòng, góp ph n nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng d ch b nh và chăm sóc s c kh e cho nhân dân; Ny m nh xã h i hóa trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, tăng cư ng t ch c ho t ng văn hóa, văn ngh , th thao áp ng nhu c u i s ng tinh th n cho ngư i dân nông thôn. 4.3. C i thi n, nâng cao ch t lư ng b o v môi trư ng nông thôn Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình m c tiêu b o v môi trư ng v i các tiêu chí, gi i pháp th c hi n c th cho t ng k ho ch 5 năm; u tư xây d ng các tr m quan tr c v môi trư ng khu v c ngo i thành; thư ng xuyên ki m tra, x lý nghiêm các doanh nghi p, cơ s gây ô nhi m; kiên quy t không phê duy t các d án không b o m i u ki n v môi trư ng; t m ngưng các d án ang ho t ng nhưng vi c x lý ch t th i chưa t tiêu chuNn quy nh.
  6. 5. Có chính sách phù h p huy ng các ngu n l c Ny nhanh t c phát tri n kinh t nông thôn, nâng cao i s ng v t ch t và văn hóa cho nông dân 5.1. Có chính sách khuy n khích doanh nghi p, HTX, t h p tác và h nông dân liên k t, m r ng quy mô s n xu t các ngành nông nghi p hi u qu cao; b sung, hoàn ch nh cơ ch , chính sách h tr chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p và chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. 5.2. Rà soát, i u ch nh cơ c u u tư, tăng ngu n v n u tư t ngân sách phát tri n khu v c nông nghi p, nông thôn t năm 2009 và nh ng năm ti p theo. 5.3. V ào t o, d y ngh và gi i quy t vi c làm - Ny m nh công tác ào t o, d y ngh ph c v chuy n d ch cơ c u lao ng t nông nghi p sang ngành ngh phi nông nghi p, trong ó, t p trung quy ho ch và th c hi n các chính sách khuy n khích u tư xây d ng h th ng trư ng d y ngh chính quy khu v c ngo i thành theo hư ng ào t o chuyên sâu, hi n i m t s ngành ch l c, ào t o công nhân có b c ngh cao, t p trung các ngh mũi nh n áp ng nhu c u các khu ch xu t, khu công nghi p và xu t khNu lao ng; có chính sách h p lý nh m hư ng nghi p, khuy n khích h c sinh vào các ngành h c, c p h c phù h p v i yêu c u th trư ng lao ng, h tr ào t o ngh mi n phí cho h c viên nghèo, lao ng có hoàn c nh khó khăn. nh kỳ i u tra, ánh giá và d báo nhu c u lao ng ngo i thành, trên cơ s ó nh hư ng i u ch nh công tác ào t o, d y ngh g n v i s d ng lao ng; liên k t ch t ch gi a các trư ng d y ngh , k thu t v i các doanh nghi p s d ng lao ng nh m ào t o công nhân k thu t áp ng nhu c u vi c làm và s d ng lao ng nông thôn. - u tư nâng c p Trư ng Trung h c K thu t nông nghi p thành Trư ng Cao ng Kinh t k thu t nông nghi p ào t o và nâng cao trình qu n lý, nghi p v chuyên môn cho i ngũ cán b h p tác xã nông nghi p, t h p tác s n xu t nông nghi p, doanh nhân nông thôn; xây d ng, tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch ào t o công nhân các ngành tr ng tr t, chăn nuôi, lâm s n, th y s n, sinh v t c nh, ch bi n th c phNm, khuy n công ph c v nông nghi p phát tri n ngành ngh truy n th ng, sơ ch , b o qu n, t n tr nông s n cho nông dân và cơ s s n xu t nông s n. - Tăng cư ng t p hu n, hư ng d n k thu t, k năng th c hành cho lao ng nông nghi p; u tư, i m i ho t ng khuy n nông, khuy n ngư, tư v n h tr chuy n giao khoa h c - công ngh nâng cao trình s n xu t c a nông dân, k t h p v i vi c phát tri n các d án nh gi i quy t vi c làm (d án phát tri n ti u th công nghi p, ngành ngh nông thôn, cá c nh, cá s u…). - T p trung gi i quy t vi c l m cho nông dân, xác nh ây là nhi m v tr ng tâm trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; có gi i pháp nâng cao trình văn hóa, dân trí, khoa h c k thu t, ào t o ngh và chính sách b o m vi c làm cho nông dân, nh t là các vùng chuy n i m c ích s d ng t; Ny m nh xu t khNu lao ng t nông thôn; tri n khai k ho ch h p tác s n xu t nông nghi p v i các i tác trong nư c và nư c ngoài có nhu c u; tăng cư ng các chương trình giao lưu, h p tác v i t ch c nông dân các nư c. 5.4. Tăng cư ng các ngu n l c và gi i pháp th c hi n ng b v tăng trư ng kinh t và gi m nghèo; trong ó, ưu tiên u tư ngân sách cho qu h tr gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và ào t o ngh cho ngư i dân có t b thu h i. 5.5. Nâng cao ch t lư ng cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, xây d ng các hương ư c, phát huy truy n th ng t t p, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài tr các h t c, th c hi n n p s ng văn hóa nông thôn. 5.6. Xây d ng h th ng an sinh xã h i nông thôn, th c hi n t t quy ch dân ch cơ s và chính sách b o hi m y t i v i ngư i nghèo, chăm sóc tr em dư i 6 tu i, c p h c b ng cho h c sinh nghèo, c n nghèo; thí i m th c hi n b o hi m nông nghi p, b o m m c s ng t i thi u cho dân cư nông thôn; rà soát, mi n gi m các kho n óng góp b t bu c i v i nông dân. Th c hi n bình ng gi i, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n, năng l c và v th c a ph n nông thôn.
  7. 5.7. Ny m nh u tranh phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i, gi v ng an ninh, tr t t an toàn xã h i, gi i quy t k p th i các v vi c khi u ki n c a ngư i dân, không phát sinh các i m nóng nông thôn. 6. Tăng cư ng s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c, phát huy s c m nh c a các oàn th chính tr - xã h i nông thôn, nh t là H i Nông dân - Nâng cao năng l c, ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a h th ng chính tr các huy n; t ngu n l c c a toàn thành ph b sung các ngu n l c, c bi t là ngu n cán b có năng l c trình áp ng yêu c u phát tri n nông nghi p, nông thôn; i m i n i dung và phương th c ho t ng c a ng b , chi b cơ s th t s là h t nhân toàn di n trên a bàn nông thôn; c ng c , nâng cao năng l c cơ quan qu n lý nông nghi p c a huy n, xã và hi u qu qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c này; ti p t c c i cách hành chính, tăng cư ng ào t o nâng cao trình i ngũ cán b , công ch c; nâng cao ch t lư ng ho t ng c a M t tr n T qu c và các oàn th chính tr - xã h i nông thôn; t o i u ki n thu n l i cho H i Nông dân tr c ti p th c hi n m t s chương trình, d án ph c v s n xu t và nâng cao i s ng c a nông dân. - T ng k t vi c th c hi n các ch trương, chính sách có liên quan n nông nghi p - nông dân - nông thôn, qua ó xu t, ki n ngh Trung ương b sung, i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c ti n, nh t là các chính sách ưu ãi, h tr nông dân chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi t hi u qu kinh t cao hơn; có chính sách b i thư ng h p lý khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p, b o m quy n l i cho ngư i nông dân. 7. M t s nhi m v c p bách c n t p trung n năm 2010: 7.1. Ph n u n cu i năm 2008, hoàn thành cơ b n công tác rà soát, i u ch nh b sung quy ho ch s d ng t n năm 2020 và t m nhìn năm 2025, phù h p v i yêu c u phát tri n các ngành kinh t (quy ho ch nông nghi p, công nghi p, khu công nghi p, khu ch xu t, khu dân cư t p trung, k t c u h t ng kinh t - xã h i…) và công khai quy ho ch vào u năm 2009; qu n lý nghiêm ng t theo quy ho ch, n nh di n tích t nông nghi p, b o m che ph r ng và cây xanh phù h p v i yêu c u phát tri n nông nghi p ô th và b o v môi trư ng, g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. 7.2. Ti p t c Ny m nh Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn, Chương trình gi ng cây, gi ng con ch t lư ng cao áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn; phòng, ch ng có hi u qu các lo i d ch h i cây tr ng, v t nuôi; m b o v sinh an toàn th c phNm; t p trung th c hi n án Chi n lư c phát tri n chăn nuôi t o ngu n th c phNm bình n giá. 7.3. B sung, hoàn thi n các cơ ch , chính sách h tr chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p và chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư, d y ngh , chuy n i ngh khi Nhà nư c thu h i t. 7.4. Ny nhanh ti n xây d ng Khu Nông nghi p công ngh cao, Trung tâm Công ngh sinh h c, hoàn thành d án nâng c p, m r ng ư ng r ng Sác, C n Gi ; d án xây d ng h th ng c p nư c s ch Nhà Bè - C n Gi , ê bao ven sông Sài Gòn, các d án h t ng ph c v s n xu t nông nghi p t i 13 xã chuy n i và các d án s n xu t gi ng; các chương trình u tư h t ng nông thôn (th y l i, công trình phòng, ch ng ng p, giao thông nông thôn, h t ng các xã - phư ng chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p…), ti p t c u tư Trung tâm Th y s n t i huy n C n Gi ưa vào ho t ng ch m nh t vào năm 2015. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát và x lý nghiêm các cơ s s n xu t, doanh nghi p gây ô nhi m, có bi n pháp ngăn ch n các ngu n gây ô nhi m phát sinh, góp ph n c i thi n môi sinh, môi trư ng thành ph . 7.5. B o m ti n , hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn thành ph , nh t là chương trình xóa ói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm; nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; v sinh an toàn th c phNm; dân s và k ho ch hóa gia ình, phòng, ch ng b nh d ch nguy hi m, Ny m nh xã h i hóa vi c u tư xây d ng các i m sinh ho t văn hóa, góp ph n c i thi n i s ng v t ch t và văn hóa cho cư dân nông thôn.
  8. 7.6. T ch c th c hi n có hi u qu Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n Ngh quy t Trung ương 6 khóa X v nâng cao năng l c lãnh o, s c chi n u c a t ch c cơ s ng và ch t lư ng i ngũ cán b , ng viên; c ng c b máy qu n lý nhà nư c v nông nghi p các huy n. III. T CH C TH C HI N: 1. Giám c các S , các cơ quan ngang S , các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n hư ng d n, ki m tra vi c h c t p, quán tri t Ngh quy t H i ngh Trung ương l n th 7 (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn Vi t Nam n năm 2020 và chương trình hành ng c a Thành y trong ng viên, cán b , công ch c, oàn viên, h i viên và nhân dân; tuyên truy n nâng cao nh n th c và ho t ng c a các c p, các ngành, các doanh nghi p, t ch c, oàn th và nhân dân trong vi c tham gia th c hi n nhi m v công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn, nhi m v phát tri n kinh t - văn hóa - xã h i, qu c phòng, an ninh trong giai o n m i, phát tri n b n v ng và h i nh p qu c t c a Thành ph . 2. Trên cơ s quán tri t các ngh quy t c a Trung ương, Thành y và k ho ch th c hi n c a y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch o xây d ng chương trình hành ng c th th c hi n Ngh quy t 26-NQ/TW c a H i ngh Trung ương l n th 7 (khóa X) theo ch c năng, nhi m v c a t ng a phương, ơn v , ng th i ph i h p, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n, nh kỳ báo cáo k t qu v Ban Ch o Nông nghi p - Nông thôn t ng h p trình y ban nhân dân thành ph . 3. Ban Ch o Nông nghi p - Nông thôn là cơ quan thư ng tr c, có trách nhi m i u ph i, b o m vi c tri n khai th c hi n th ng nh t K ho ch này, nh kỳ t ng h p báo cáo k t qu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Trong quá trình tri n khai, n u c n thi t b sung, i u ch nh, các S , ngành, các a phương ch ng ph i h p v i Ban Ch o Nông nghi p - Nông thôn, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ./.
Đồng bộ tài khoản