Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------Số: 10/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Huế, ngày 22 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN SÔNG HƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2010/QĐ-UBND Huế, ngày 22 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN SÔNG HƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2010. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; - TVTU; TT HĐND tỉnh;
  2. - Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Viện KSND tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh; - HĐND thành phố Huế; - Đài TRT; Báo TT Huế (đăng tin); - VP: PCVP Mai Hùng Tuân và các CV; Cổng Thông tin Nguyễn Thị Thúy Hòa Điện tử TT Huế; - Lưu: VT, NĐ. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN SÔNG HƯƠNG (Ban hành kèm theo quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2010) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này điều chỉnh các hoạt động có liên quan đến du lịch trên sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân có kinh doanh, dịch vụ và tham gia các hoạt động liên quan đến du lịch trên sông Hương. 2. Các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các Ban quản lý bến thuyền. Chương 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN SÔNG HƯƠNG Điều 3. Yêu cầu đối với phương tiện hoạt động du lịch 1. Thùng chứa rác: phải có nắp đậy kín, có tính thẩm mỹ, hợp vệ sinh và được bố trí ở những nơi thuận tiện cho việc bỏ rác.
  3. 2. Buồng vệ sinh phải có két chứa kín, đảm bảo mỹ quan, hợp vệ sinh môi trường. 3. Phải có các thiết bị chuyên dùng (khoang, thùng …) để chứa các chất thải lỏng, rắn, cặn đầu, dầu thải và các chất độc hại khác phát sinh trong quá trình hoạt động. 4. Máy chính và máy phụ phải có thiết bị giảm rung và giảm âm; buồng máy phải lắp cách âm. Độ ồn do máy chính và máy phụ phát ra ở khoang hành khách không vượt quá Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Nồng độ khí xã thải đạt yêu cầu của TCVN. 5. Phải có bản nội quy về bảo vệ môi trường. Điều 4. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch 1. Trước và sau mỗi chuyến vận chuyển khách phải làm vệ sinh phương tiện sạch sẽ. 2. Không được thải khói, nước dằn tàu, nước làm mát máy có nồng độ dầu vượt quá tiêu chuẩn ra môi trường. Phải đăng ký nơi đổ chất thải tại các bến hoặc chỉ được chuyển giao chất thải cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép thu gom chất thải. 3. Phải có hợp đồng xử lý chất thải trong két chứa của buồng vệ sinh với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 4. Không được nuôi các loại động vật ở trên các phương tiện. 5. Không được ăn, ở sinh hoạt theo quy mô hộ gia đình trên các phương tiện. 6. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khi cung cấp cho khách du lịch. 7. Trong quá trình vận chuyển khách, các chủ phương tiện phải có trách nhiệm nhắc nhở hành khách ý thức bảo vệ môi trường. Điều 5. Trách nhiệm của các Ban quản lý bến thuyền du lịch 1. Xây dựng bản nội quy bảo vệ môi trường phù hợp và niêm yết tại những nơi dễ quan sát trong bến. 2. Đặt các thùng rác ở vị trí thuận tiện cho khách bỏ rác và các thiết bị chứa chất thải cho các phương tiện du lịch trong khu vực bến nhưng phải đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ cho khu vực bến.
  4. 3. Phải có kế hoạch tổng dọn vệ sinh thường xuyên các bến và khu vực xung quanh đảm bảo cảnh quanh và môi trường khu vực. 4. Các Ban quản lý bến thuyền có trách nhiệm kiểm tra phương tiện đảm bảo các điều kiện đã nêu trong Điều 3 và Quy định này; nếu không đảm bảo thì không cho phương tiện xuất bến. Điều 6. Trách nhiệm của khách du lịch 1. Tuân thủ các nội quy về bảo vệ môi trường tại các bến thuyền, trên các phương tiện hoạt động du lịch và những nơi đến du lịch. 2. Không được xả các chất thải xuống sông Hương. 3. Không mang hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ gây cháy khi tham gia các hoạt động du lịch. Điều 7. Đối với chất thải từ loại hình đèn hoa đăng Các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực này phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có chức năng thu gom chất thải đó. Điều 8. Trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường 1. Các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động du lịch trên sông Hương phải tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do các cơ quan, ban ngành và các đoàn thể xã hội tổ chức, phát động. 2. Các chủ phương tiện, khách du lịch và mọi người có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường của các phương tiện, khách du lịch, khi đi tham quan du lịch trên sông Hương. Chương 3. THANH TRA VÀ KIỂM TRA Điều 9. Nhiệm vụ thanh tra về bảo vệ môi trường du lịch trên sông Hương Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương theo đúng quy định của pháp luật. Chương 4.
  5. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 10. Khen thưởng Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 11. Xử lý vi phạm 1. Các tổ chức, cá nhân có phương tiện tham gia hoạt động du lịch trên sông Hương vi phạm Quy định này thì xử phạt theo quy định hiện hành của pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, suy thoái hoặc sự cố môi trường trong quá trình hoạt động du lịch hoặc gây tác động xấu đến môi trường du lịch phải có biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái hoặc sự cố môi trường mà không có biện pháp khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không khôi phục được tình trạng ban đầu phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí khắc phục theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở ngành liên quan và UBND các địa phương tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Đồng bộ tài khoản