Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ: daumeoduoicop

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nội dung Text: Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM
------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10/2010/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN
VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÁC TRUNG TÂM
ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THUỘC SỞ LAO
ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại Công văn số 29/HĐND
ngày 29/01/2010 về việc thống nhất mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, nhân
viên của Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và người có công TP Hà
Nội;
Xét đề nghị của Liên sở: Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính tại tờ
trình số 2057/LS LĐTBXH-TC ngày 07/12/2009,;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các
Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành
phố thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Cụ thể:
1. Mức trợ cấp 500.000 đồng/người/tháng cho cán bộ, công nhân viên tại Khu điều
dưỡng tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Trung tâm Bảo trợ
xã hội I, II, III, IV, Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn, Trung tâm nuôi
dưỡng trẻ khuyết tật.

2. Mức trợ cấp 400.000 đồng/người/tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các
Trung tâm Bảo trợ xã hội khác và các Trung tâm điều dưỡng người có công

Mức trợ cấp này được thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Nguồn kinh phí trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên quy định
tại Điều 1 Quyết định này do ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong
dự toán giao hàng năm cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp
đúng đối tượng, đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà
nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động –
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà
nước Thành phố, Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều
dưỡng người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, TP; (để báo cáo);
- Đoàn ĐB QH Thành phố; (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Tp (để báo cáo);
- Cục KTVB QPPL-Bộ TP; (để báo cáo);
- WEBSITE Chính phủ;
Đào Văn Bình
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban VHXH HĐNDTP;
- Công báo HN; Các báo HNM, KTĐT CN TTXVN HN;
Đài PTTH HN;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- LĐCSXH, KT, TH;
- Lưu: VT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản