Quyết định số 10-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 10-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10-CT về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10-CT

  1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 224-TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện (công văn số 48-TCCB-LĐ ngày 20 tháng 12 năm 1991), Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 7864-SĐH ngày 21 tháng 12 năm 1991) và Uỷ ban Khoa học Nhà nước (công văn số 1489-TCCB ngày 19-12-1991), QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện thuộc Bộ Giao thông vận tải và bưu điện. Điều 2. Bộ Giáo dục và đào tạo cùng với Uỷ ban Khoa học Nhà nước qui định các chuyên ngành đào tạo tại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản