Quyết định số 100/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 100/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2001/QĐ-UB về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1976 đến năm 1996, đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 100/2001/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V BÃI B CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH T NĂM 1976 N NĂM 1996, Ã H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; - Th c hi n Quy t nh s 355/TTg ngày 25 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v t ng rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t ; - Xét ngh c a S Tư pháp t i Công văn s 563/TBCCTCHC ngày 17 tháng 5 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1. Nay bãi b 108 văn b n ã h t hi u l c thi hành (có danh m c kèm theo), do y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1976 n năm 1996. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3 - VPCP, B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VP/H -UB: CPVP Lê Thanh H i - Các T chuyên viên - Lưu (NC)
  2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Ã H T HI U L C THI HÀNH DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH T 1976 N NGÀY 31/12/1996 Ư C BÃI B THEO QUY T NNH S : 100/2001/Q -UB NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH 1. Lĩnh v c T ch c b máy: Stt Hình th c S văn b n, Trích y u n i dung văn b n văn b n Ngày ban hành 01 Quy t 8/Q -UB V/v ban hành quy nh v t ch c và ho t nh ng c a Ban Tôn giáo TP.HCM 08/01/1991 02 Quy t 1679/Q -UB V/v ban hành b n quy nh v phân công, nh 30/3/1996 phân c p qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p thành l p theo Lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t công ty trên a bàn thành ph 2. Lĩnh v c Văn hóa xã h i Stt Hình th c S văn b n, Trích y u n i dung văn b n văn b n Ngày ban hành 1 Quy t nh 1034/Q -UB V/v ban hành quy nh t m th i v ho t ng thông tin qu ng cáo thu c trên a bàn thành 5/7/93 ph . 2 Quy t nh 192/Q -UB Ban hành quy ch t m th i v m trư ng ph thông trung h c h B 28/9/87 3 Quy t nh 228/Q -UB Ban hành qui ch t m th i v t ch c nhà tr dân l p, nhóm tr gia ình và m u giáo dân 4/11/88 l p. 4 Quy t nh 1143/Q -UB-VX V/v th c hi n Lu t Báo chí & Ngh nh 133/H BT 28/7/93 3. Lĩnh v c N i chính Stt Hình th c S văn b n, Trích y u n i dung văn b n văn b n
  3. Ngày ban hành 1 Quy t nh 1531/Q -UB V/v c i t o các i tư ng hình s và t n n xã h i trong thành ph 25/11/1977 2 Quy t nh 253/Q -UB Ban hành b n qui nh t m th i v nhi u v , t ch c, biên ch , l l i làm vi c và ch ãi 30/12/1978 ng cho cán b nhân viên Công an xã 3 Quy t nh 38/Q -UB Ban hành b n qui nh v ch b t bu c lao ng t i TP HCM 08/02/1980 4 Thông báo 234/TB-UB V/v giao trách nhi m cho các ngành, các c p và v n ng nhân dân tham gia công tác ki m 14/11/1981 tra phân ph i, s d ng i n, ch ng ăn c p i n và b o v ngu n i n trong thành ph 5 Quy t nh 172/Q -UB V/v ban hành quy nh t m th i v m t s ch i v i cán b , công nhân và thanh niên 26/7/1985 xung phong c a thành ph ư c i u ng n công tác lâu dài huy n duyên h i và khu kinh t Nam Tây Nguyên. 6 Ch th 01/CT-UB V/v c m u ng rư u trong gi làm vi c, ngăn ch n n n say rư u, nghi u rư u trong nhân 19/01/1986 dân, c m s n xu t và bán rư u trái phép thành ph . 7 Quy t nh 16/Q -UB V/v ban hành b n qui nh v nhi m v ch c trách, t ch c biên ch và ch ãi ng cho 13/01/1987 cán b , nhân viên phư ng, xã i và dân quân t v t p trung 8 Ch th 06/CT-UB V/v tri n khai th c hi n Ch th 256/CT ngày 11/10/1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng 20/2/1987 v công tác i v i ngư i Hoa 9 Quy t nh 07/CT-UB HD thi hành Ch th 300/CT ngày 22/10/1987 c a Ch t ch H BT v m t s công tác trư c 03/02/1988 m t nh m tăng cư ng qu n lý Nhà nư c b ng pháp lu t 10 Quy t nh 273/Q -UB HD thi hành qui nh t m th i v x ph t i v i các lo i vi ph m v gi gìn v sinh tr t t 19/9/1988 hè ph , công viên… 11 Ch th 08/CT-UB T ch c th c h ên i u l ăng ký, qu n lý h khNu t i TP HCM 30/3/1989
  4. 4. Lĩnh v c qu n lý Tài chính – Ngân hàng – Giá – Thu Stt Hình th c S văn b n, Trích y u n i dung văn b n văn b n Ngày ban hành 1 Công văn 1173/UB-NC V/v thu l phí xác minh h t ch theo yêu c u c a nư c ngoài. 08/3/1994 2 Quy t nh 669/Q -UB Các kho n l phí c a cơ quan Ki n trúc sư Trư ng thành ph 08-3-94 3 Công văn 3268/UB-KT V/v ch n ch nh vi c thu phí và l phí 30/10/1995 4 Công văn 978/UB-QL T V/v thu ti n s d ng t. 28/3/1996 5. Lĩnh v c Khoa h c – K thu t Stt Hình th c văn b n S văn b n, Trích y u n i dung văn b n Ngày ban hành 11 Quy t nh 1489/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương “ i u ki n v sinh c a cơ s s n 14/8/1979 xu t lương th c, th c phNm” 12 Quy t nh 193/Q -UB V/v ban hành 6 tiêu chuNn a phương v v i s i. 12/5/1980 13 Quy t nh 106/Q -UB v/v ban hành 2 tiêu chuNn a phương v i u ki n v sinh công 06/3/1981 nghi p c a cơ s s n xu t v t d ng cao su và nh a. 14 Quy t nh 133/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v b t dinh dư ng tr em. 02/07/1981 15 Quy t nh 134/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v th c ăn h n h p cho gia súc (heo, 02/7/1981 gà…) 16 Quy t nh 144/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn bàn i i n – yêu c u k thu t – ký hi u 17/7/1985 53TCV76-85
  5. 17 Quy t nh 147/Q -UB V/v ban hành 2 tiêu chuNn v chao- yêu c u k thu t-ký hi u 53TCV 70- 18/7/1985 85 18 Quy t nh 148/Q -UB V/v ban hành 2 tiêu chuNn v bánh ph ng tôm, yêu c u k thu t – ký 19/7/1985 hi u 53/TCV 65-85 19 Quy t nh 170/Q -UB V/v ban hành 2 tiêu chuNn v xirô th c phNm – phương pháp th lý hóa 23/7/1985 – ký hi u 53TCV 69-85. Phương pháp th vi sinh v t – Ký hi u 53TCV 73-85 20 Quy t nh 220/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v chao-Phương pháp th hóa h c – 07/12/1985 ký hi u 53TCV 71-85 21 Quy t nh 235/Q -UB V/v ban hành 3 tiêu chuNn a phương v kéo c t v i, kim b m, dao 09/12/1985 con thông d ng. 22 Quy t nh 04/Q -UB V/v ban hành 3 tiêu chuNn a phương v kéo c t v i, kim b m, dao 07/01/1986 con thông d ng. 23 Quy t nh 17/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn v bánh ph ng tôm – phương pháp th hóa 13/01/1986 h c – ký hi u 53TCV 72-86 24 Quy t nh 90/UB V/v ban hành tiêu chuNn rư u 10/7/1986 25 Quy t nh 117/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v bánh 11/8/1986 26 Quy t nh 169/Q -UB V/v ban hành 2 tiêu chuNn a phương: Saccarin trong th c phNm – 11/11/1986 phương pháp th nh tính; Natribenzoat trong nư c gi i khát – PP kh 27 Quy t nh 221/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v xích, vành xe máy 30/10/1987 28 Quy t nh 223/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v bơm nư c, yêu c u k thu t 31/10/1987 29 Quy t nh 224/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v dây ng h eo b ng kim lo i 02/11/1987
  6. 30 Quy t nh 225/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v mâm nhôm 02/11/1987 31 Quy t nh 150/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v b t nêm h n h p 03/6/1988 32 Quy t nh 151/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v cháo èn ư ng th y ngân 125W. 04/6/1988 33 Quy t nh 200/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v s n phNm ch bi n t b t mì và 27/7/1988 g o 34 Quy t nh 362/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v m c bút máy. 24/11/1988 35 Quy t nh 363/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v bánh d o 24/11/1988 36 Quy t nh 372/Q -UB V/v ban hành tiêu chuNn a phương v nư c ng t có CO2. 25/11/1988 37 Quy t nh 389/Q -UB V/v ban hành 6 tiêu chuNn a phương v s n phNm i n. 20/12/1988 38 Quy t nh 1682/Q -UB-NC V/v ban hành quy nh v qu n lý ch t lư ng qu t i n 10/11/1993 39 Quy t nh 1174/Q -UB-NC V/v ban hành qui nh tiêu chuNn an toàn v l c th ng và t trư t nganh 21/4/1994 c a xe ô tô 40 Quy t nh 758A/Q -UB-CN V/v ban hành qui nh v ki m soát ô nhi m môi trư ng TP H Chí Minh. 15/5/1993 6. Lĩnh v c Qu n lý ô th Stt Hình th c S văn b n, Trích y u n i dung văn b n văn b n Ngày ban hành 1. Ch th 03/CT-UB T ch c b o v m ng lư i i n TP 15-01-91
  7. 2. Quy t 154/Q -UB Phân c p qu n lý nhà xu t c nh tr ng nh 25-7-87 3. Quy t 08/Q -UB Ban hành quy nh v qu n lý nhà nư c nh i v i phương ti n v n t i th y b Theo 11/01/1989 ngh trên a bàn TP. HCM 4. Quy t 230/Q -UB Ban hành qui nh v qu n lý nhà t i TP nh 25-4-89 5. Quy t 126/Q -UB S a i qui nh v bán hóa giá nhà c p 3, nh c p4 23-4-90 6. Quy t 3034/Q -UB S a i, b sung các i u kh an v phân nh c p s a ch a nhà c a Quy t nh 244/Q - 01-12-92 UB ngày 28-10/1981 7. Ch th 29/CT-UB Tháo d các công trình xây d ng vi ph m l i gi i và hành lang an tòan h th ng 02-6-93 truy n t i i n và các công trình h t m k thu t. 8. Ch th 50/CT-UB V/v ch ng l y c p i n 19-10-93 9. Công văn 587/UB-QL T Giao nhi m v cho S Nhà t xét c p s nhà 05-2-94 10. Công văn 863/UB-QL T Gi i quy t h sơ c a các công dân có h khNu ngo i thành xin mua nhà n i 02-3-94 thành 11. Quy t 1818/Q -UB Quy nh v qu n lý và s d ng lòng l nh ư ng. 13-6-94 12. Ch th 38/CT-UB V/v c i cách th t c hành chính 13-9-94 13. Công văn 3327/UB-TM Gi i thích m t s i m trong Q 883/Q - UB ngày 29/3/94 v thu ti n s d ng t. 23-7-94 14. Quy t 1488/Q -UB Quy nh v qu n lý nhà nư c i v i nhà nh thu c s h u tư nhân t i TP. HCM 17-5-94 15. Công văn 2920/UB-QL T V bán nhà xư ng c a các H p tác xã ti u th công nghi p gi i th 28-6-94
  8. 16. Ch th 12/CT-UB-KT Tri n khai th c hi n i u l qu n lý u tư xây d ng 11/3/1995 17. Công văn 2014/UB-KT B sung ch th 12/CT-UB ngày 11-3-95 22-7-95 18. Công văn 1652/UB-QL T C p gi y phép xây d ng, s a ch a các cơ s tôn giáo trên n n t cũ 21-6-95 19. Công văn 1798/UB-QL T V/v ình ch th c hi n Ch th s 25/CT- UB ngày 25/6/1994 ( ã ư c bãi b theo 05-07-95 quy t nh s 5985/Q -UB-NC ngày 11/11/1998) 20. Công văn 1852/UB-QL T V/v gi i quy t h sơ nhà thu c di n 2/IV có danh sách chuy n bay 10-7-95 21. Quy t 5958/Q -UB V/v Bãi b i u 5, i u 6 Quy t nh nh 239/Q -UB ngày 15-4-91 v thu ti n s 14-8-95 d ng t 22. Công Văn 3420/UB-QL T Gi i quy t h sơ nhà 2/IV 6-11-95 23. Ch th 12/CT-UB Tri n khai th c hi n i u l qu n lý u tư và xây d ng 11-3-95 24. Công văn 2014/UB-KT B sung Ch th 12/CT-UB ngày 11/3/1995 22/7/1995 25. Công văn 1001/UB-QL T B sung Ch th 12/CT-UB ngày 11-3-95 01-4-96 26. Quy t 5961/Q -UB V/v bãi b kh an 2, kh an 7 i u 3 quy t nh nh 299/Q -UB ngày 23/2/93 v t ch c 14-8-95 ho t ng c a Ban qu n lý t ai 27. Công văn 493/UB-KT V/v mi n thu ti n s d ng t và thu xây d ng nhà ph c v vi c gi i t a nhà trên 08-02-96 a bàn TP 28. Công văn 1406/UB-QL T V/v tách gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tách gi y phép xây d ng nhà 30-5-95 thu c các Cty Xây d ng và phát tri n nhà n m trong khu v c ã có c p có thNm quy n duy t và ã có cơ s h t ng. 29. Công văn 2985/UB-QL T T m giao nhi m v c p gi y phép cho
  9. ngư i nư c ngoài thuê nhà 6-10-95 30. Công văn 1837/UB-QL T Hư ng d n xác nh n t h p l theo công văn 647/CV- C ngày 31-5-95 c a 24-5-96 T ng c c a chính 31. Quy t 3571A/Q -UB Ph thu ti n nư c c i t o m ng lư i c p nh nư c 01-8-96 7. Lĩnh v c S n xu t kinh doanh Stt Hình th c S văn b n, Trích y u n i dung văn b n văn b n Ngày ban hành 1. Quy t 610/Q -UB Ban hành Quy nh v c a hàng c m nh trên a bàn TP 12/10/1989 2. Ch th 08/CT-UB Tri n khai quy ch v thành l p và gi i th DNNN c a Thành ph 03/03/1992 3. Quy t 880/Q -UB Ban hành quy nh v ki m tra x lý vi c nh s n xu t buôn bán hàng gi t i TP.HCM 5/6/1992 4. Quy t 2391/Q -UB Ban hành quy nh v thi hành nh N 66/H BT v cá nhân và nhóm kinh 30/09/1992 doanh có v n th p hơn v n pháp nh quy nh trong N 221/H BT 5. Quy t 450/Q -UB Ban hành b n quy nh v qu n lý giá nh Thành ph 24/03/1993 6. Quy t 1196/Q -UB Ban hành quy nh v qu n lý ho t ng nh kinh doanh khách s n, nhà tr , nhà hàng, 7/8/1993 c a hàng ăn u ng trên a bàn TP.HCM 7. Ch th 02/CT-UB Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng kinh doanh vàng trên a bàn TP.HCM 13/01/1994 8. Quy t 2165/Q -UB-TM Ban hành quy nh qu n lý các ho t ng nh kinh doanh du l ch trên a bàn Thành ph . 11/07/1994 9. Quy t 2920/Q -UB-KT Ban hành quy ch qu n lý tài nguyên nh khoáng s n. 8/9/1994
  10. 10. Quy t 46/Q -UB-KT Ban hành quy nh v th t c c p phép nh thành l p và c p gi y ch ng nh n ăng ký 7/1/1995 kinh doanh i v i DNTN và Công ty 11. Thông báo 54/TP-UB-KT C m s n xu t, nh p khNu, buôn bán và th di u trên a bàn thành ph 13/06/1995 12. Ch th 52/CT-UB-KT Tăng cư ng qu n lý ăng ký s n xu t kinh doanh và th c hi n nghĩa v thu iv i khu v c kinh t ngoài qu c doanh 13. Quy t 1679/Q -UB-KT Ban hành b n quy nh v phân công, phân nh c p qu n lý Nhà nư c i v i các doanh 30/03/1996 nghi p thành l p theo Lu t Doanh nghi p tư nhân, Lu t Công ty trên a bàn TP.HCM 14. Ch th 09/CT-UB-KT T ch c qu n lý các ho t ng s n xu t, gia công kinh doanh, s d ng thu c b o v 10/04/1996 th c v t trên a bàn TP. HCM 15. Quy t 5067/Q -UB-KT Ban hành quy nh t m th i v trình t , nh th t c cho phép và c p gi y phép u tư 01/01/1996 các d án trong nư c không s d ng v n nhà nư c. 16. Công văn 4433/UB/KT T m áp d ng m c v n pháp nh theo Thông tư 04/UB-KHH ngày 5/5/1994 c a 16/12/1996 UBKHNN i v i DNNN có nhu c u ch c năng, nhi m v T ng c ng 108 văn b n ư c bãi bõ, g m: 2 thu c lĩnh v c t ch c b máy; 4 thu c lĩnh v c văn hóa-xã h i, 11, thu c lĩch v c n i chính; 4 thu c lĩnh v c qu n lý tài chính ngân hàng- giá thu ; 40 thu c lĩnh v c khoa h c k thu t; 31 thu c lĩnh v c qu n lý ô th , 16 thu c lĩnh v c s n xu t kinh doanh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản