Quyết định số 100/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 100/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2002/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100/2002/QĐ-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ M C THU SU T C A M T S NHÓM, M T HÀNG TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Sau khi tham kh o ý ki n tham gia c a các B , ngành có liên quan và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i, b sung tên, mã s và m c thu su t c a m t s nhóm, m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính và các Danh m c s a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm, m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 41/2000/QĐ/BTC ngày 17/03/2000, Quy t đ nh s 91/2000/QĐ/BTC ngày 02/06/2000, Quy t đ nh s 193/2000/QĐ/BTC ngày 5/12/2000, Quy t đ nh s 34/2001/QĐ-BTC ngày 18/04/2001, Quy t đ nh s 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001, thành tên và m c thu m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho t t c các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan t ngày 01 tháng 09 năm 2002. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b ./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng TW Đ ng Th trư ng - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án nhân dân t i cao - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - UBND, S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW Trương Chí Trung - Các T ng c c, C c, V , Vi n, đơn v tr c thu c B Tài chính - C c H i quan các t nh, thành ph - Đ i di n TCT t i các t nh phía Nam
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lưu: VP (HC, TH) TCT (HC, NV3) DANH M C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ M C THU SU T C A M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 100/2002/QĐ-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2002c a B trư ng B Tài chính) Mã Mô t nhóm, m t hàng Thu su t s Phân Nhóm (%) nhóm Xi măng poóc-lăng, xi măng có phèn, xi măng x (x p), xi măng x 2523 sun-phát và xi măng đông c ng trong nư c tương t , đã ho c chưa nhu m màu ho c d ng c -lanh-ke (clinkers) 2523 10 - C -lanh-ke: 2523 10 10 - - C -lanh-ke tr ng 30 2523 10 90 - - Lo i khác 40 - Xi măng poóc-lăng: 2523 21 00 - - Xi măng tr ng, đã ho c chưa nhu m màu nhân t o 40 2523 29 - - Lo i khác: 2523 29 10 - - - Xi măng đen 40 2523 29 90 - - - Lo i khác 40 2523 30 00 - Xi măng có phèn 40 2523 90 00 - Xi măng đông c ng trong nư c khác 40 H n h p các ch t thơm và các h n h p (k c dung d ch c n) v i thành ph n ch y u g m m t ho c nhi u ch t k trên dùng làm 3302 nguyên li u thô trong công nghi p; các ch ph m khác v i thành ph n ch y u t các ch t thơm làm nguyên li u đ s n xu t đ u ng - Lo i dùng trong s n xu t th c ph m ho c s n xu t đ 3302 10 u ng: - - Ch ph m c n thơm dùng trong công nghi p s n xu t 3302 10 10 10 rư u, d ng l ng - - Ch ph m c n thơm dùng trong công nghi p s n xu t 3302 10 20 10 rư u, d ng khác
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3302 10 90 - - Lo i khác 10 3302 90 00 - Lo i khác 5 Gi y và bìa kraft không tráng, d ng cu n ho c t , tr lo i thu c 4804 nhóm 4802 ho c 4803 - Gi y gói hàng, lo i "kraftliner": 4804 11 00 - - Lo i chưa t y 30 4804 19 00 - - Lo i khác 30 - Gi y kraft làm bao: 4804 21 - - Lo i chưa t y: 4804 21 10 - - - Chưa in đ làm bao xi măng 3 4804 21 90 - - - Lo i khác 15 4804 29 - - Lo i khác: 4804 29 10 - - - Chưa in 10 4804 29 20 - - - Gi y ph c h p đã in 10 4804 29 90 - - - Lo i khác 15 - Gi y và bìa kraft khác có tr ng lư ng t 150g/m2 tr xu ng: 4804 31 - - Lo i chưa t y: 4804 31 10 - - - Gi y, bìa kraft cách đi n 5 4804 31 90 - - - Lo i khác 10 4804 39 00 - - Lo i khác 10 - Gi y và bìa kraft khác có tr ng lư ng trên 150g/m2 nhưng dư i 225g/m2: 4804 41 - - Lo i chưa t y: 4804 41 10 - - - Gi y, bìa kraft cách đi n 5 4804 41 90 - - - Lo i khác 30 - - Lo i đã t y đ ng lo t toàn b và có t tr ng trên 95% 4804 42 00 t ng tr ng lư ng s i là s i g thu đư c t quá trình s n 30 xu t hóa h c 4804 49 00 - - Lo i khác 30 - Gi y và bìa kraft khác có tr ng lư ng t 225g/m2 tr lên: 4804 51 - - Lo i chưa t y: 4804 51 10 - - - Gi y, bìa kraft cách đi n 5 4804 51 90 - - - Lo i khác 30
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - - Lo i đã t y đ ng lo t toàn b và có t tr ng trên 95% 4804 52 00 t ng tr ng lư ng s i là lo i s i g thu đư c t quá trình s n 30 xu t hóa h c 4804 59 00 - - Lo i khác 30 Riêng: + Các lo i bìa, carton ph ng dùng làm bao bì, có đ ch u b c t 3kgf/cm2 tr xu ng và đ ch u nén t 14kgf tr 30 xu ng S i xe, dây coóc, dây th ng và dây cáp đã ho c chưa t t ho c b n, 5607 đã ho c chưa th m, t m, tráng, ph ho c bao ngoài b ng cao su ho c plastic 5607 10 00 - T đay hay các xơ d t t v cây khác thu c nhóm 5303 30 - T xi zan ho c t xơ d t khác c a các cây thu c dòng cây thùa: 5607 21 00 - - Th ng xo n đ bu c, đóng ki n 30 5607 29 00 - - Lo i khác 30 - T xơ chu i (lo i xơ gai ma ni la ho c mu sa) ho c các 5607 30 00 30 lo i xơ c ng khác (t xơ lá cây) - T polyethylen ho c polypropylen: 5607 41 00 - - Th ng xo n đ bu c, đóng ki n 20 5607 49 00 - - Lo i khác 20 5607 50 00 - T xơ t ng h p khác 20 5607 90 00 - T xơ khác 20 Kính an toàn, làm b ng th y tinh c ng (đã tôi) ho c th y tinh đã cán 7007 m ng - Kính an toàn c ng đã tôi: - - Có kích c và hình d ng phù h p v i t ng lo i xe c , máy bay, tàu vũ 7007 11 tr ho c tàu thuy n: 7007 11 10 - - - Dùng cho xe c 20 7007 11 90 - - - Lo i khác 3 7007 19 00 - - Lo i khác 10 - Kính an toàn nhi u l p: - - Có kích c và hình d ng phù h p v i t ng lo i xe c , máy bay, tàu vũ 7007 21 tr ho c tàu thuy n:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7007 21 10 - - - Dùng cho xe c 20 7007 21 90 - - - Lo i khác 3 7007 29 00 - - Lo i khác 5 Bình l n, chai, bình thót c , l , ng, ng tiêm và các lo i đ ch a khác b ng th y tinh, dùng trong v n chuy n ho c đóng hàng; bình 7010 b o qu n b ng th y tinh; nút chai, n p đ y và các lo i n p khác, b ng th y tinh 7010 10 00 - ng đ ng thu c tiêm 10 7010 20 00 - Nút chai, n p đ y và các lo i n p khác 20 7010 90 - Lo i khác: - - Bình, chai có lư i b c và chai khác dùng đ đ ng thu c 7010 90 10 20 tiêm có dung tích trên 1 lít - - Chai và l dùng đ đ ng v c xin, thu c kháng sinh và 7010 90 20 5 các lo i thu c tiêm khác, có dung tích không quá 1 lít 7010 90 10 - - Chai khác đ đ ng d ch truy n 5 7010 90 90 - - Lo i khác 20 S i th y tinh (k c len th y tinh) và các s n ph m c a nó (ví d : ch , 7019 v i d t) - d ng b c t m nh, s i thô, s i xo n và s i b n đã c t đo n: 7019 11 00 - - S i b n đã c t đo n, chi u dài không qúa 50mm 1 7019 12 00 - - S i thô 1 7019 19 00 - - Lo i khác 1 - Màng m ng (như voan): 7019 31 00 - - Chi u 1 7019 32 00 - - Màng m ng (như voan) 1 7019 39 - - Lo i khác: 7019 39 10 - - - T m tr n 10 7019 39 90 - - - Lo i khác 10 7019 40 00 - V i d t t s i thô 1 - V i d t khác: 7019 51 00 - - Có chi u r ng không qúa 30cm 1
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - - Có chi u r ng trên 30cm, d t trơn, tr ng lư ng dư i 7019 52 00 1 250g/m2, d t t s i tơ đơn m i s i không qúa 136 tex 7019 59 00 - - Lo i khác 1 7019 90 00 - Lo i khác 1 7605 Dây nhôm - B ng nhôm không h p kim: 7605 11 00 - - Có kích thư c t i đa c a m t c t trên 7mm 5 7605 19 00 - - Lo i khác 5 - B ng h p kim nhôm: 7605 21 00 - - Có kích thư c t i đa c a m t c t trên 7mm 3 7605 29 00 - - Lo i khác 3 Các lo i b ch a nư c, két, bình ch a và các lo i tương t dùng đ ch a 7611 00 00 các lo i v t li u (tr ga nén, ga l ng) có dung tích trên 300 lít, b ng nhôm, đã ho c chưa lót ho c cách nhi t nhưng chưa l p ghép v i thi t b cơ khí ho c 5 thi t b nhi t Dây b n tao, cáp, băng t t và các lo i tương t b ng nhôm chưa cách 7614 đi n 7614 10 - Có lõi thép: - - Cáp: 7614 10 11 - - - Ti t di n đ n 500 mm2 20 7614 10 12 - - - Ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 15 7614 10 19 - - - Lo i khác 5 7614 10 90 - - Lo i khác 0 7614 90 - Lo i khác: - - Cáp: 7614 90 11 - - - Ti t di n đ n 500 mm2 20 7614 90 12 - - - Ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 15 7614 90 19 - - - Lo i khác 5 7614 90 90 - - Lo i khác 0
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Máy nâng, h , x p, d hàng (ví d : thang máy đ ng, thang máy trư t, 8428 băng t i chuy n hàng, xe ch y cáp treo) 8428 10 - Thang máy và t i thùng l ng: 8428 10 10 - - Thang máy 10 8428 10 90 - - T i thùng l ng 0 8428 20 00 - Máy nâng và băng t i v n hành b ng hơi 5 - Máy nâng và băng t i ho t đ ng liên hoàn khác đ v n t i hàng hóa và v t li u: 8428 31 00 - - Thi t k đ chuyên dùng trong đư ng h m 5 8428 32 00 - - Lo i khác, d ng thùng 5 8428 33 00 - - Lo i khác, d ng băng truy n 5 8428 39 00 - - Lo i khác 5 - C u thang t đ ng và băng t i chuy n đ ng dùng cho 8428 40 00 5 ngư i đi b - Máy đ y toa thùng trong m , máy kéo đ u máy ho c toa 8428 50 00 0 và các công c đi u khi n toa tương t - Thùng cáp treo, gh treo, thùng g u kéo dùng trong môn 8428 60 00 0 trư t tuy t, máy kéo dùng cho đư ng s t leo núi 8428 90 00 - Máy khác 0 Ph tùng và các b ph n ph tr (tr v , h p và các lo i tương t ) ch 8473 dùng ho c ch y u dùng cho các lo i máy thu c các nhóm t 8469 đ n 8472 - Ph tùng và các b ph n ph tr c a các lo i máy thu c 8473 10 00 0 nhóm 8469 - Các b ph n và ph tùng kèm theo c a các lo i máy thu c nhóm 8470: - - C a lo i máy tính đi n t thu c phân nhóm 847010, 8473 21 00 0 847021 hay 847029 8473 29 00 - - Lo i khác 0 - B ph n và ph tùng kèm theo c a các lo i máy thu c 8473 30 00 5 nhóm 8471 - B ph n và ph tùng kèm theo c a các lo i máy thu c 8473 40 00 0 nhóm 8472 - Các b ph n và ph tùng dùng cho các lo i máy thu c các nhóm t 8469 8473 50 đ n 8472:
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8473 50 10 - - C a nhóm 8471 5 8473 50 90 - - Lo i khác 0 Thi t b đi n đ chuy n m ch hay b o v m ch đi n ho c dùng đ 8535 ti p n i hay dùng trong m ch đi n (ví d : b ph n ng t m ch, c u chì, c t thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n, phích c m, h p ti p n i) dùng cho đi n áp trên 1000 V 8535 10 00 - C u chì 0 - B ph n ng t m ch t đ ng: 8535 21 - - Có đi n th dư i 72,5 kV: 8535 21 10 - - - Tr n b 5 8535 21 90 - - - Lo i khác 5 8535 29 - - Lo i khác: 8535 29 10 - - - Tr n b 5 8535 29 90 - - - Lo i khác 5 8535 30 - B ph n ng t m ch cách đi n và b ph n ng t m ch t t m khác: 8535 30 10 - - Lo i dùng cho đi n áp trên 1.000V đ n 40.000 V 5 8535 30 90 - - Lo i khác 0 Riêng: linh ki n r i c a mã s 8535.30.10 và 8535.30.90 0 8535 40 00 - C t thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n 0 8535 90 00 - Lo i khác 0 Thi t b đi n đ ng t m ch hay b o v m ch đi n ho c dùng đ ti p 8536 n i hay dùng trong m ch đi n (ví d : b ph n ng t đi n, rơ-le, c u chì, b ph n tri t xung đi n, phích c m, c m, đui đèn, h p ti p n i) dùng cho đi n áp không quá 1000 V 8536 10 00 - C u chì 30 8536 20 00 - B ph n ng t m ch t đ ng 30 Riêng: linh ki n r i c a mã s 8536.20.00 5 8536 30 00 - Các thi t b b o v m ch đi n khác 30 - Rơle:
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8536 41 00 - - Dùng cho đi n áp không quá 60V 30 8536 49 00 - - Lo i khác 30 8536 50 - B ph n ng t đi n khác: 8536 50 10 - - Cái đóng ng t khi có dòng rò và quá t i t đ ng 10 8536 50 90 - - Lo i khác 30 - Đui đèn, phích c m, c m: 8536 61 - - Đui đèn: 8536 61 10 - - - Lo i dùng cho đèn compact và đèn halogen 5 8536 61 90 - - - Lo i khác 30 8536 69 - - Lo i khác: 8536 69 10 - - - Phích c m đi n tho i 30 8536 69 90 - - - Lo i khác 30 8536 90 00 - Thi t b đi n khác 30
Đồng bộ tài khoản