Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về quản lý phân bón do Bộ trưởngg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 100/2003/Q -BNN, NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ PHÂN BÓN" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá và Thông tư liên B s 1537/KCM-NN&PTNT ngày 15 tháng 7 năm 1996 c a B Khoa h c công ngh và Môi trư ng trên - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n thi hành Ngh nh 86/CP; Theo ngh c a C c trư ng C c Nông nghi p, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này: "Quy nh v qu n lý phân bón". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Nông nghi p, V trư ng V Khoa h c công ngh , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có ho t ng liên quan n s n xu t, kinh doanh phân bón t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký)
 2. QUY NNH V QU N LÝ PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 100/2003/Q -BNN ngày 8 tháng 9 năm 2003) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng trong lĩnh v c kh o nghi m, công nh n phân bón m i; công b Danh m c phân bón ư c phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam; s n xu t kinh doanh và phân công trách nhi m qu n lý v phân bón. Phân h u cơ truy n th ng không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. 2. T ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có ho t ng liên quan n lĩnh v c phân bón trên lãnh th Vi t Nam ph i th c hi n Quy nh này. i u 2: Gi i thích t ng Trong Quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Phân bón r : là các lo i phân bón ư c bón tr c ti p vào t ho c vào nư c cung c p ch t dinh dư ng cho cây tr ng thông qua b r ; 2. Phân bón lá: là các lo i phân bón ư c tư i ho c phun tr c ti p vào lá ho c thân cung c p ch t dinh dư ng cho cây tr ng; 3. Phân vô cơ (phân khoáng, phân hoá h c): là lo i phân có ch a các ch t dinh dư ng vô cơ c n thi t cho s sinh trư ng và phát tri n c a cây tr ng; 4. Y u t dinh dư ng a lư ng (sau ây g i là phân a lư ng): là nh ng y u t dinh dư ng mà cây tr ng s d ng v i lư ng l n g m m, lân và kali; 5. Y u t dinh dư ng trung lư ng (sau ây g i là phân trung lư ng): là nh ng y u t dinh dư ng mà cây tr ng s d ng v i lư ng trung bình g m canxi, magiê và lưu huỳnh; 6. Y u t dinh dư ng vi lư ng (sau ây g i là phân vi lư ng): là nh ng y u t dinh dư ng mà cây tr ng s d ng v i lư ng ít g m s t, k m, ng, bo, môlip en và các y u t vi lư ng khác; 7. Phân ơn (phân khoáng ơn): là lo i phân vô cơ ch có m t trong ba y u t dinh dư ng a lư ng; 8. Phân a y u t : là lo i phân vô cơ có ch a t 2 y u t dinh dư ng a lư ng tr lên, không k các y u t trung lư ng, vi lư ng;
 3. 9. Phân ph c h p: là lo i phân a y u t ư c s n xu t trên cơ s hóa h p các nguyên li u; 10. Phân khoáng tr n: là lo i phân a y u t ư c s n xu t b ng cách tr n cơ gi i nhi u lo i phân ơn; 11. Phân vi sinh v t: là lo i phân có ch a m t hay nhi u ch ng vi sinh v t s ng có ích, v i m t phù h p v i tiêu chuNn ã ban hành; 12. Phân h u cơ sinh h c: là lo i phân ư c s n xu t t nguyên li u h u cơ thông qua tác ng c a vi sinh v t có ích ho c các tác nhân sinh h c khác; 13. Phân h u cơ vi sinh: là lo i phân ư c s n xu t t nguyên li u h u cơ có ch a m t hay nhi u ch ng vi sinh v t s ng có ích, v i m t phù h p v i tiêu chuNn ã ban hành; 14. Phân h u cơ khoáng: là lo i phân s n xu t t nguyên li u h u cơ, ư c tr n thêm m t hay nhi u y u t dinh dư ng, trong ó có ít nh t m t y u t dinh dư ng a lư ng; 15. Phân h u cơ truy n th ng: là lo i phân có ngu n g c t ng, th c v t như: phân trâu, phân bò, phân l n, phân gà, phân b c, nư c gi i và các lo i phân xanh; 16. Hàm lư ng các ch t dinh dư ng: là lư ng các ch t dinh dư ng có trong phân bón ư c bi u th b ng t l so v i kh i lư ng ho c th tích; 17. Hàm lư ng c t cho phép: là hàm lư ng các kim lo i n ng, các sinh v t có h i, Biure và axit t do t i a cho phép trong phân bón; 18. Phân bón có b sung ch t i u hòa sinh trư ng: là lo i phân bón có b sung ch t i u hoà sinh trư ng ư c phép s d ng Vi t Nam, có tác d ng kích thích ho c kìm hãm quá trình sinh trư ng và phát tri n c a cây tr ng; 19. Ch t c i t o t: là ch t bón vào t có tác d ng nâng cao phì t (lý, hoá, sinh tính ) t o i u ki n cho cây sinh trư ng, phát tri n t t cho năng su t cao và ch t lư ng nông s n t t; 20. Gia công phân bón: là vi c doanh nghi p có ch c năng s n xu t phân bón t i Vi t Nam nh n s n xu t phân bón theo h p ng v i t ch c, cá nhân nư c ngoài; 21. Danh m c phân bón ư c phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam (sau ây g i là Danh m c phân bón): là b n li t kê các lo i phân bón ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n và cho phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam. Chương 2: DANH M C PHÂN BÓN, KH O NGHI M, TH M NNH VÀ CÔNG NH N PHÂN BÓN M I i u 3: Danh m c phân bón
 4. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Danh m c phân bón ư c phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam. 2. Các lo i phân bón ưa vào Danh m c phân bón g m: a) Phân bón qua kh o nghi m ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n là phân bón m i. b) Phân bón không qua kh o nghi m nhưng t tiêu chuNn sau ây: - Các lo i phân khoáng ơn t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh; - Phân ph c h p, phân khoáng tr n có t ng hàm lư ng dinh dư ng N + P2O5 (d tiêu) + K2O 18%. c) Phân bón là k t qu c a các tài nghiên c u khoa h c ư c nghi m thu t i H i ng chuyên ngành phân bón c p B ho c c p Nhà nư c công nh n là ti n b k thu t. 3. nh kỳ hàng năm B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát l i Danh m c phân bón : a) B sung các lo i phân bón m i; b) ưa ra kh i Danh m c phân bón nh ng lo i không còn t n t i trên th trư ng, nh ng lo i trong quá trình s d ng phát hi n gây tác h i n s n xu t và môi trư ng. i u 4: Các lo i phân bón ph i kh o nghi m ưa vào Danh m c phân bón 1. Phân bón không có tên trong Danh m c phân bón thu c các lo i: phân bón lá; phân vi sinh v t; phân h u cơ sinh h c; phân h u cơ vi sinh; phân h u cơ khoáng; phân trung lư ng; phân vi lư ng; phân khoáng tr n có ch a các y u t trung lư ng, vi lư ng; phân có b sung ch t i u hoà sinh trư ng; các ch phNm c i t o t. 2. Các lo i phân bón thu c Kho n 1 i u 3 ã có tên trong Danh m c phân bón nhưng thay i v : - Thành ph n, ho c - Gi m m t trong các y u t a lư ng, trung lư ng ho c h u cơ quá 5% lư ng nguyên ch t có trong m t ơn v kh i lư ng ho c th tích so v i lư ng khi công nh n phân bón m i; - Tăng m t trong các y u t có trong phân vi lư ng và phân bón lá quá 10% lư ng nguyên ch t có trong m t ơn v kh i lư ng ho c th tích so v i lư ng khi công nh n phân bón m i. i u 5: i u ki n phân bón ư c ăng ký kh o nghi m
 5. Các lo i phân bón dư i ây mu n ăng ký kh o nghi m ph i m b o các ch tiêu sau: 1. Phân h u cơ sinh h c: hàm lư ng h u cơ ³ 23% (C ³ 13%), Nm Ê 25%, pHKCl: 5- 7. 2. Phân h u cơ vi sinh v t: hàm lư ng h u cơ ³ 23% (C ³13%), m t vi sinh v t s ng có ích 1.106 vsv/gam phân bón, Nm Ê 30%. 3. Phân h u cơ khoáng: hàm lư ng h u cơ ³ 15% (C ³ 8.5%), Nm Ê 25%, t ng N + P2O5 (d tiêu) + K2O ³ 8%. 4. Phân bón có b sung ch t i u hoà sinh trư ng: ngoài các y u t dinh dư ng, ch t i u hoà sinh trư ng có hàm lư ng Ê 0,5% trong mét ơn v kh i lư ng ho c th tích phân bón. i u 6: ơn v th c hi n kh o nghi m 1. ơn v th c h n kh o nghi m phân bón ph i b o m các i u ki n sau: a) Có cán b chuyên môn v phân bón. b) Có cơ s v t ch t và thi t b phù h p v i vi c kh o nghi m và phân tích t ng lo i phân bón. 2. ơn v th c hi n kh o nghi m ph i ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n. 3. Trong trư ng h p c n thi t, C c Nông nghi p s ch nh ơn v th c hi n kh o nghi m. i u 7: Trình t kh o nghi m 1. T ch c, cá nhân có phân bón kh o nghi m n p h sơ v C c Nông nghi p - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. H sơ g m: a) ơn ăng ký kh o nghi m (Bi u m u s 01). b) Tài li u v c tính lo i phân bón kh o nghi m: - Tên hoá h c và các tên thương m i; - D ng phân bón (phân bón lá, bón r , d ng l ng, viên, b t ), m u s c; - Thành ph n, hàm lư ng dinh dư ng và phương pháp phân tích: + Phân bón lá: các y u t a, trung lư ng, vi lư ng, ch t h u cơ, ch t mang và ch t i u hoà sinh trư ng (n u có);
 6. + Phân h u cơ sinh h c: hàm lư ng ch t h u cơ, các ho t ch t sinh h c, Nm, pHKCl, các ch t dinh dư ng khác (n u có); + Phân h u cơ khoáng: hàm lư ng ch t h u cơ, các y u t a, trung, vi lư ng, Nm; + Phân vi sinh v t: ch ng và m t vi sinh v t có ích; + Phân h u cơ vi sinh v t: ch t h u cơ, ch ng và m t vi sinh v t có ích, pHKCl; + Phân trung lư ng, phân vi lư ng: thành ph n và hàm lư ng t ng y u t có trong phân và ch t mang. + Phân có b sung ch t i u hoà sinh trư ng: thành ph n, hàm lư ng các y u t dinh dư ng c a n n phân cơ b n và ch t i u hoà sinh trư ng ư c phép s d ng; + Các ch phNm c i t o t: thành ph n và hàm lư ng t ng y u t có trong ch phNm. c) Tài li u v c tính c a phân bón: nh ng lo i phân bón s n xu t t rác th i công nghi p, rác th i ô th và nh ng lo i khác có ch a các y u t c h i ph i phân tích hàm lư ng kim lo i n ng: Pb, Hg, Cd, As; m t vi sinh v t gây b nh (E. Coli, Salmonella); tr ng giun ũa (Ascaris). d) i v i phân nh p khNu: tên hãng ho c tên công ty và nư c s n xu t; tài li u cho phép s n xu t kinh doanh và hư ng d n s d ng nư c ngoài. ) i v i phân s n xu t trong nư c: quy trình công ngh và tác gi c a quy trình; k t qu kh o nghi m sơ b và hư ng d n s d ng c a cơ s s n xu t. e) Ngu n g c và thành ph n ch y u nguyên li u làm phân bón. g) M u phân bón và nhãn hi u hàng hoá phân bón (n u có) 2. C p gi y phép kh o nghi m: C c Nông nghi p c p gi y phép kh o nghi m (Bi u m u s 02) trong vòng 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ chưa h p l , C c Nông nghi p thông báo cho t ch c, cá nhân b sung nh ng tài li u c n thi t theo quy nh. 3. Th c hi n kh o nghi m: t ch c, cá nhân có phân bón kh o nghi m ký h p ng v i ơn v kh o nghi m. ơn v kh o nghi m ti n hành kh o nghi m theo Quy ph m kh o nghi m do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. i u 8: Th m nh và công nh n phân bón m i 1. Sau khi k t thúc kh o nghi m, t ch c, cá nhân có phân bón n p h sơ ngh thNm nh và công nh n phân bón m i v V Khoa h c công ngh . 2. H sơ ngh thNm nh và công nh n phân bón m i g m: a) ơn ngh thNm nh và công nh n phân bón m i;
 7. b) Báo cáo k t qu kh o nghi m có xác nh n c a ơn v kh o nghi m. 3. T ch c thNm nh k t qu kh o nghi m: Sau khi nh n h sơ h p l c a t ch c, cá nhân có phân bón và ý ki n nh n xét c a C c Nông nghi p v quá trình và k t qu kh o nghi m, V Khoa h c công ngh trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p H i ng (chuyên ngành phân bón) thNm nh k t qu kh o nghi m. 4. Phân bón ư c H i ng thNm nh k t lu n t yêu c u, V Khoa h c công ngh trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n là phân bón m i. 5. Chi phí d ch v kh o nghi m, thNm nh và công nh n phân bón m i do t ch c, cá nhân có phân bón m nhi m. Chương 3: S N XU T, GIA CÔNG PHÂN BÓN i u 9: S n xu t phân bón 1. T ch c, cá nhân mu n s n xu t phân bón ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m t hàng phân bón. 2. Doanh nghi p s n xu t phân bón ph i b o m các i u ki n sau ây: a) Có máy móc thi t b phù h p s n xu t phân bón t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh; b) Có b ph n phân tích ki m nghi m ch t lư ng phân bón. Trong trư ng h p doanh nghi p không có b ph n phân tích ki m nghi m ch t lư ng phân bón thì ph i có h p ng thuê Phòng phân tích ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công nh n ki m nghi m; c) Có h th ng x lý ch t th i không gây ô nhi m môi trư ng và b o m các i u ki n v an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; d) Có cán b k thu t ư c ào t o v chuyên môn, nghi p v áp ng ư c yêu c u s n xu t. 3. Phân bón ư c phép s n xu t kinh doanh g m: a) Phân bón có tên trong Danh m c phân bón; b) Phân bón ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n là phân bón m i; c) Phân bón c a các tài nghiên c u khoa h c ã ư c nghi m thu t i H i ng chuyên ngành phân bón c p B ho c c p Nhà nư c công nh n là ti n b k thu t.
 8. i u 10: Gia công phân bón 1. Doanh nghi p gia công phân bón ph i b o m các i u ki n quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u 9 c a Quy nh này. 2. Gia công các lo i phân bón không có trong Danh m c phân bón Vi t Nam ph i ư c phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương 4: KINH DOANH VÀ CHUY N GIAO CÔNG NGH S N XU T PHÂN BÓN i u 11: Kinh doanh phân bón 1. Phân bón ư c phép kinh doanh g m: các lo i phân bón quy nh t i Kho n 3 i u 9 c a Quy nh này. 2. T ch c, cá nhân kinh doanh phân bón ph i có các i u ki n sau ây: a) Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m t hàng phân bón. b) Có a i m kinh doanh phân bón không gây ô nhi m môi trư ng. c) Có kho ch a phân bón. 3. Phân bón khi kinh doanh ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b phù h p chuNn theo các quy nh hi n hành. 4. Phân bón khi kinh doanh ph i có nhãn hàng hoá phù h p theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t nh p khNu c a Chính ph và Thông tư hư ng d n c a các B , Ngành liên quan. 5. C m kinh doanh phân gi , phân quá h n s d ng; phân b ình ch s n xu t, ình ch tiêu th ; phân không có nhãn hàng hoá và nhãn hi u không úng v i ăng ký. 6. Phân bón khi v n chuy n ph i có bao bì ho c d ng c ch a ng ch c ch n m b o ch t lư ng và không gây ô nhi m môi trư ng. i u 12: Xu t nh p kh u phân bón 1. T ch c, cá nhân ư c phép nh p khNu các lo i phân bón có tên trong Danh m c phân bón do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 2. Nh p khNu nguyên li u s n xu t phân bón và nh p khNu phân bón trong các trư ng h p c bi t khác ph i ư c phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Nh p khNu phân bón kh o nghi m ph i ư c phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Gi y phép nh p khNu kh o nghi m ch ư c c p i v i nh ng lo i phân bón ã ư c phép s d ng r ng rãi nư c ngoài. Không cho nh p nh ng
 9. lo i phân bón chưa kh o nghi m ho c ang còn trong th i kỳ kh o nghi m nư c ngoài vào Vi t Nam kh o nghi m. H sơ xin nh p khNu phân bón kh o nghi m g m: a) ơn xin nh p khNu phân bón (Bi u m u s 04). b) Tài li u v các c tính phân bón nh p khNu: - Tên hoá h c và các tên thương m i; - Lo i phân bón (phân bón lá, bón r ); - Tên hãng ho c tên công ty và nư c s n xu t; - c i m: d ng (l ng, viên, b t), m u s c; - Thành ph n và hàm lư ng dinh dư ng; - Tài li u v c tính c a phân bón; - Nhãn hi u phân bón. c) Tài li u ch ng minh phân bón ã ư c c p phép kinh doanh nư c ngoài. 4. T ch c, cá nhân ư c phép xu t khNu phân bón theo yêu c u c a khách hàng. 5. Vi c t m nh p tái xu t và quá c nh phân bón ư c th c hi n theo các Quy nh hi n hành c a Nhà nư c v t m nh p tái xu t và quá c nh hàng hoá. i u 13: Chuy n giao công ngh s n xu t phân bón 1. T ch c, cá nhân có quy n chuy n giao công ngh s n xu t lo i phân bón ã có tên trong Danh m c phân bón. 2. Vi c chuy n giao công ngh s n xu t phân bón th c hi n theo Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 1998 quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh và Thông tư hư ng d n s 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12 tháng 7 năm 1999 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ngh nh trên. Chương 5: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC DOANH NGHI P i u 14: Trách nhi m các cơ quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. C c Nông nghi p:
 10. a) Th ng nh t qu n lý ch t lư ng phân bón; ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch s n xu t và chính sách khuy n khích phát tri n, s d ng phân bón. b) So n th o trình B ban hành các quy nh v qu n lý phân bón, t ch c th c hi n và hư ng d n nghi p v v qu n lý phân bón. c) So n th o trình B ban hành các quy ph m, tiêu chuNn v phân bón. d) Ti p nh n và thNm nh h sơ ăng ký kh o nghi m; c p gi y phép kh o nghi m phân bón m i; ch nh ơn v kh o nghi m (khi c n thi t); giám sát quá trình kh o nghi m, nh n xét quá trình và k t qu kh o nghi m. ) Ti p nh n và thNm nh h sơ xin nh p khNu phân bón; c p gi y phép và thu h i gi y phép nh p khNu phân bón và gi y phép nh p khNu nguyên li u s n xu t phân bón. e) xu t B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n phân bón m i. g) Ti p nh n và gi i quy t h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b phù h p chuNn i v i phân bón do các doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c các B , Ngành Trung ương và các doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. h) L p Danh m c phân bón và trình B ban hành Danh m c phân bón. i) T ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n quy nh v qu n lý phân bón trong ph m vi c nư c. 2. V Khoa h c công ngh : a) T ch c nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh tiên ti n vào các ho t ng v phân bón. b) Tham gia so n th o trình B ban hành các quy ph m, tiêu chuNn v phân bón. c) Ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh k t qu kh o nghi m và trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n phân bón m i. d) Ti p nh n và gi i quy t h sơ v chuy n giao công ngh s n xu t phân bón. ) ThNm nh và trình B công nh n ơn v kh o nghi m phân bón. i u 15: Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v phân bón trên ph m vi a phương. 2. Theo dõi, thanh tra, ki m tra ch t lư ng phân bón s n xu t, kinh doanh trên a bàn thu c c p t nh qu n lý.
 11. 3. Ti p nh n và gi i quy t h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b phù h p chuNn i v i phân bón do các doanh nghi p s n xu t kinh doanh trên a bàn thu c c p t nh qu n lý. 4. Báo cáo v C c Nông nghi p tình hình s n xu t, kinh doanh và công b tiêu chuNn ch t lư ng phân bón c a các t ch c, cá nhân trên a bàn vào tháng 12 hàng năm. i u 16: Trách nhi m c a các doanh nghi p 1. T ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh phân bón ph i th c hi n nghiêm ch nh các n i dung trong Quy nh này và quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. 2. nh kỳ tháng 12 hàng năm các doanh nghi p báo cáo tình hình s n xu t, kinh doanh phân bón v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi doanh nghi p t tr s chính. i u 17: i u kho n thi hành 1. Các lo i phân khoáng tr n có tên trong Danh m c phân bón ban hành trư c khi có Quy nh này ang s n xu t kinh doanh nhưng có t ng hàm lư ng N + P2O5 (d tiêu) + K2O < 18% ho c các lo i phân có hàm lư ng dinh dư ng th p hơn, không phù h p v i tiêu chuNn quy nh t i i u 4 và Kho n 3 i u 9 c a Quy nh này ư c phép s n xu t, kinh doanh trong vòng 1 năm k t khi Quy nh này có hi u l c. H t th i h n trên không ư c ti p t c s n xu t, kinh doanh. 2. M i t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh, xu t nh p khNu, kh o nghi m và công nh n phân bón m i ph i th c hi n y quy nh này. N u làm trái, gây h u qu x u cho s n xu t s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. Bi u m u PB- KKN M u s : 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN ĂNG KÝ KH O NGHI M PHÂN BÓN Kính g i: C c Nông nghi p - Tên và a ch t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m: - Tên và lo i phân bón ăng ký kh o nghi m: - Hình th c kh o nghi m: Kh o nghi m di n h p: Kh o nghi m di n r ng:
 12. - Kh o nghi m v i các cây tr ng: - Kh o nghi m trên các lo i t: - D ki n th i gian kh o nghi m: (b t u k t thúc .) - D ki n ơn v ch trì kh o nghi m: - Các tài li u n p kèm theo: * Khi c n liên h theo a ch : Ngày.... tháng.... năm 200... T ch c, cá nhân ăng ký (ký tên, óng d u) Bi u m u PB-GPKN M u s : 02 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc C C NÔNG NGHI P Hà N i, ngày.... tháng... năm 200 S :......../GP GI Y PHÉP KH O NGHI M PHÂN BÓN C C TRƯ NG C C NÔNG NGHI P C p cho: (t ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m) a ch : ư c phép kh o nghi m: (lo i phân bón) ơn v kh o nghi m: HÌNH TH C KH O NGHI M
 13. Kh o nghi m di n h p: + Kh o nghi m v i cây tr ng: + S v kh o nghi m: + Lo i và vùng t kh o nghi m: + Th i gian kh o nghi m: t tháng năm n tháng năm Kh o nghi m di n r ng: + Kh o nghi m v i cây tr ng: + S v kh o nghi m: + Lo i và vùng t kh o nghi m: + Th i gian kh o nghi m: t tháng năm n tháng năm Công tác kh o nghi m ph i tuân th Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c c a các lo i phân bón i v i năng su t cây tr ng, phNm ch t nông s n 10TCN 216- 2003 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Yêu c u phân tích các ch tiêu sau: C C TRƯ NG C C NÔNG NGHI P Bi u m u PB- KDM M u s : 03 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN ĂNG KÝ VÀO DANH M C PHÂN BÓN Kính g i: C c Nông nghi p - Tên và a ch t ch c, cá nhân ăng ký: . - Tên hoá h c lo i phân ăng ký và tên thương m i (n u có): ...
 14. - D ng phân bón: (phân bón lá, phân bón r ); d ng: (l ng, viên, b t ); m u s c: .. - Xu t x : + Phân nh p khNu: ghi tên hãng ho c tên công ty và nư c s n xu t; + Phân s n xu t trong nư c: ghi quy trình công ngh và tác gi c a quy trình....... - Thành ph n, hàm lư ng dinh dư ng, phương pháp phân tích; ghi theo quy nh t i M c b kho n 1 i u 6 c a Quy nh này. - Lo i t, vùng t kh o nghi m: ............... - i tư ng cây tr ng kh o nghi m: ................ - Th i gian kh o nghi m (b t u .. k t thúc ..) - Các tài li u n p kèm theo: (nhãn hi u, hư ng d n s d ng, báo cáo k t qu kh o nghi m ) Ngày...... tháng...... năm 200.... T ch c, cá nhân xin ăng ký (ký tên, óng d u) Bi u m u PB- KNK M u s : 04 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN NH P KH U PHÂN BÓN (NGUYÊN LI U S N XU T PHÂN BÓN) Kính g i: C c Nông nghi p - Tên và a ch t ch c, cá nhân xin nh p khNu: - Tên và lo i phân bón (nguyên li u s n su t) xin nh p khNu: - nh m c bón kg/ha ( i v i nh p kh o nghi m): - S lư ng phân bón (nguyên li u s n xu t) xin nh p khNu: - Xu t x c a phân bón (nguyên li u s n xu t):
 15. - M c ích nh p khNu: - Th i gian nh p khNu: - Các tài li u n p kèm theo: * Khi c n liên h theo a ch : Ngày..... tháng..... năm 200 T ch c, cá nhân n p ơn (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản