Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND

  1. THÀNH PH H CHÍ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 100/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P B NH VI N HUY N BÌNH CHÁNH TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh t i Công văn s 456/UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 3266/SYT-TCCB ngày 07 tháng 6 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 491/TTr-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n huy n Bình Chánh tr c thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t huy n Bình Chánh. B nh vi n huy n Bình Chánh là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s t t i s E9/5 ư ng Nguy n H u Trí, th tr n Tân Túc, huy n Bình Chánh. B nh vi n huy n Bình Chánh ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t .
  2. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n huy n Bình Chánh 1. C p c u - Khám b nh - Ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c; c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các xã, th tr n th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t ; c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a B nh vi n. i u 3. T ch c b máy c a B nh vi n huy n Bình Chánh
  3. 1. B nh vi n huy n Bình Chánh do Giám c ph trách, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n. Giám c B nh vi n huy n Bình Chánh quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch t ng h p; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa Ph s n; e) Khoa Nhi; g) Khoa M t; h) Khoa Tai - Mũi - H ng; i) Khoa Răng - Hàm - M t; k) Khoa Ch ng nhi m khuNn; l) Khoa ChNn oán hình nh; m) Khoa Y h c c truy n; n) Khoa Dư c; o) Khoa Xét nghi m. i u 4. V biên ch c a B nh vi n huy n Bình Chánh do y ban nhân dân huy n Bình Chánh b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n huy n Bình Chánh phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b vi c thành l p thí i m Trung tâm Y t huy n Bình Chánh t i Quy t nh s 659/Q -UB ngày 23 tháng 11 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, Giám c Trung tâm
  4. Y t huy n Bình Chánh, Giám c B nh vi n huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 6; KT. CH TNCH -B Yt ; PHÓ CH TNCH - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; Nguy n Th Thu Hà - TTUB: CT, các PCT; - Công an TP (PC13); S N i v (3b); - S KH& T, Kho b c Nhà nư c TP; - VPH -UB: PVP/VX; Phòng VX; - TTCB; Lưu : VT, (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản