Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 100/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A KHU PHI THU QUAN TRONG KHU KINH T , KHU KINH T C A KH U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a khu phi thu quan trong khu kinh t , khu kinh t c a khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng Ban Qu n lý các khu kinh t , khu kinh t c a khNu và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Hoàng Trung H i - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
  2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH HO T NG C A KHU PHI THU QUAN TRONG KHU KINH T , KHU KINH T C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 100/2009/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v các ho t ng c a khu phi thu quan trong khu kinh t , khu kinh t c a khNu. 2. i tư ng áp d ng c a Quy ch này bao g m: cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng thương m i, u tư, s n xu t và các ho t ng kinh doanh khác trong khu phi thu quan. 3. Quy ch này không áp d ng i v i khu phi thu quan là khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t, kho b o thu , kho ngo i quan, Khu kinh t - thương m i c bi t Lao B o, Khu kinh t c a khNu qu c t C u Treo. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Khu phi thu quan là khu v c a lý có ranh gi i xác nh, ư c ngăn cách v i lãnh th bên ngoài b ng hàng rào c ng, có c ng và c a ra vào b o m i u ki n cho s ki m soát c a cơ quan H i quan và các cơ quan ch c năng có liên quan, có cơ quan H i quan giám sát, ki m tra hàng hóa và phương ti n ra vào khu. 2. Khu phi thu quan thu c khu kinh t , khu kinh t c a kh u bao g m: khu b o thu , khu kinh t thương m i c bi t, khu thương m i công nghi p, khu thương m i t do và các khu có tên g i khác ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , có quan h mua bán trao i hàng hóa gi a khu này v i bên ngoài là quan h xu t khNu, nh p khNu. 3. N i a là ph n lãnh th Vi t Nam bên ngoài khu phi thu quan. i u 3. Ranh gi i a lý c a khu phi thu quan
  3. Ranh gi i a lý c a khu phi thu quan ư c xác nh trong Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t , khu kinh t c a khNu do cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Các ho t ng trong khu phi thu quan 1. Trong khu phi thu quan có các ho t ng: a. Các ho t ng thương m i hàng hóa, thương m i d ch v và các ho t ng khác quy nh t i Lu t Thương m i; b. S n xu t, gia công, tái ch , l p ráp, ch bi n hàng hóa. 2. Các ho t ng quy nh t i kho n 1 i u này ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan c a Vi t Nam v hàng hóa, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n. i u 5. i tư ng ư c phép ho t ng trong khu phi thu quan Các i tư ng ho t ng trong khu phi thu quan (sau ây g i chung là doanh nghi p khu phi thu quan) bao g m: - Thương nhân Vi t Nam; - Chi nhánh, văn phòng i di n c a thương nhân Vi t Nam; - Chi nhánh, văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; - Nhà u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư. Chương 2. CHÍNH SÁCH THƯƠNG M I I V I KHU PHI THU QUAN i u 6. Quan h mua bán, trao i hàng hóa, d ch v gi a khu phi thu quan v i n i a 1. Quan h mua bán, trao i hàng hóa, d ch v gi a khu phi thu quan v i n i a là quan h xu t khNu, nh p khNu theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v h i quan, thu và xu t khNu, nh p khNu. 2. Doanh nghi p khu phi thu quan ư c mua văn phòng phNm, lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng t n i a Vi t Nam ph c v cho i u hành b máy văn phòng và sinh ho t c a cán b , công nhân làm vi c t i doanh nghi p. Doanh nghi p khu phi thu quan ư c l a ch n th c hi n ho c không th c hi n th t c xu t khNu, nh p khNu và h i quan i v i nh ng lo i hàng hóa này. i u 7. V n chuy n hàng hóa
  4. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu v n chuy n vào, ra khu phi thu quan ph i ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan H i quan theo quy nh c a Lu t H i quan và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 8. Hàng hóa trưng bày, tri n lãm, lưu kho, lưu bãi Hàng hóa trưng bày, tri n lãm, lưu kho, lưu bãi t i khu phi thu quan không b h n ch v s lư ng và th i gian lưu gi . i u 9. Xu t kh u, nh p kh u t i khu phi thu quan 1. i tư ng ho t ng trong khu phi thu quan ư c xu t khNu, nh p khNu các lo i hàng hóa, tr các hàng hóa thu c Danh m c hàng hóa c m xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng xu t khNu, t m ng ng nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hóa thu c Danh m c hàng hóa xu t nh p khNu theo gi y phép, Danh m c hàng hóa xu t khNu, nh p khNu có i u ki n, hàng hóa h n ch kinh doanh ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 10. T m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n kh u, gia công, quá c nh t i khu phi thu quan 1. Hàng hóa t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, gia công, quá c nh t i khu phi thu quan ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. 2. Hàng hóa ch ư c kinh doanh theo hình th c chuy n khNu t i khu phi thu quan có g n v i c ng bi n. i u 11. Các ho t ng thương m i khác Các ho t ng thương m i khác ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Thương m i và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chương 3. CƯ TRÚ VÀ QU N LÝ VI C RA VÀO KHU PHI THU QUAN i u 12. Cư trú trong khu phi thu quan Trong khu phi thu quan không có dân cư (k c ngư i nư c ngoài) thư ng trú ho c t m trú tr trư ng h p cán b , công nhân viên c a doanh nghi p khu phi thu quan ư c t m trú qua êm vì ph i làm vi c t i khu phi thu quan và ph i ư c phép c a Ban Qu n lý khu kinh t , khu kinh t c a khNu. i u 13. Qu n lý vi c ra, vào khu phi thu quan 1. Cán b , công nhân viên c a doanh nghi p khu phi thu quan và i tác, khách m i c a doanh nghi p khu phi thu quan ư c ra vào khu phi thu quan.
  5. 2. Khách tham quan, du l ch trong nư c và ngoài nư c, các cá nhân t ch c khác không ph i là nh ng i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ư c ra vào khu phi thu quan tham d các ho t ng tri n lãm, gi i thi u, trưng bày s n phNm và mua bán hàng hóa. 3. Vi c ra, vào khu phi thu quan ph i tuân th nh ng quy nh c a Ban Qu n lý khu kinh t , khu kinh t c a khNu và các cơ quan ch c năng liên quan. Ban Qu n lý khu kinh t , khu kinh t c a khNu ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan ban hành quy nh qu n lý ra vào, i l i và các sinh ho t khác trong khu phi thu quan. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 14. T ch c th c hi n 1. Các khu b o thu , khu kinh t thương m i, khu thương m i - công nghi p, khu thương m i t do và các khu có tên g i khác ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , có quan h mua bán trao i hàng hóa gi a khu này v i bên ngoài là quan h xu t khNu, nh p khNu th ng nh t áp d ng theo các quy nh c a Quy ch này, tr các khu quy nh t i kho n 3 i u 1 c a Quy ch này. 2. Các chính sách ưu ãi v thu và các ưu ãi khác i v i khu phi thu quan trong khu kinh t , khu kinh t c a khNu th c hi n theo Ngh nh s 29/2008/N -CP c a Chính ph ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , Quy t nh s 33/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 02 tháng 3 năm 2009 ban hành cơ ch , chính sách tài chính i v i khu kinh t c a khNu và các quy nh khác c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản