Quyết định số 100-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 100-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100-QĐ về việc ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100-Q Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 100-Q NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1981 BAN HÀNH B N TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p, QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành 4 (b n) tiêu chuNn Nhà nư c sau: - TCVN 3586 - 81. Máy khoan c n. Kích thư c cơ b n; - TCVN 3587 - 81. Máy khoan c n. chính xác và c ng v ng. - TCVN 3588 - 81. Máy ép m t khu u thân kín tác ng ơn. Thông s và kích thư c cơ b n. - TCVN 3589 - 81. Máy ép m t khu u thân kín tác ng ơn. chính xác. i u 2. - Các tiêu chuNn TCVN 3586 - 81 và TCVN 3587 - 81 v máy khoan c n chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1982 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. i u 3 - Các tiêu chuNn TCVN 3588 - 81 và TCVN 3589 - 81 v máy ép m t khu u thân kín tác ng ơn khuy n khích áp d ng i v i t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản