Quyết định số 101/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 101/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án viện trợ lâm nghiệp và đổi tên thành Ban quản lý các dự án lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 101/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 1999 TCCB QUY T NNH V/V T CH C L I BAN QU N LÝ D ÁN VI N TR LÂM NGHI P VÀ I TÊN THÀNH BAN QU N LÝ CÁC D ÁN LÂM NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c tình hình t ch c tri n khai th c hi n các d án, chương trình có ngu n v n tài tr nư c ngoài thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý; Căn c Quy t nh s 2957 NN-TCCB/Q ngày 21/8/1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v/v t ch c l i Ban qu n lý d án vi n tr lâm nghi p; Xét ngh c a Trư ng ban qu n lý d án vi n tr lâm nghi p; Theo ngh c a V trư ng V H p tác qu c t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1 .- T ch c l i Ban qu n lý d án vi n tr lâm nghi p và i tên thành Ban qu n lý các d án lâm nghi p. i u 2.- Ban qu n lý các d án lâm nghi p ch u trách nhi m t ch c qu n lý các d án u tư phát tri n lâm nghi p có ngu n v n vi n tr không hoàn l i và v n vay ư c B giao, trư c m t qu n lý các d án sau ây: - Chương trình h p tác phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu i n do Chính ph Thu i n vi n tr không hoàn l i. - D án PAM 5322 Phát tri n lâm nghi p h gia ình t i 5 t nh vùng ông B c Vi t Nam do Chương trình lương th c th gi i (WFP) vi n tr không hoàn l i. - D án BMZ 9565 177 Tr ng r ng các t nh L ng Sơn và B c Giang do Chính ph C ng hoà liên bang c vi n tr không hoàn l i. - D án BMZ 9565 134 Tr ng r ng các t nh Hà tĩnh, Qu ng Bình và Qu ng Tr do Chính ph C ng hoà liên bang c vi n tr không hoàn l i. - D án BMZ 9866 781 Tr ng r ng các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn do Chính ph C ng hoà liên bang c vi n tr không hoàn l i.
  2. - D án VIE 1515 (SF) Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng u ngu n t i các t nh Thanh Hoá, Phú Yên, Gia Lai, Qu ng Tr b ng ngu n v n vay c a Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB). - D án Cr 2296 - VN B o v r ng và phát tri n nông thôn b ng ngu n v n vay c a Ngân hàng th gi i (WB) t i các t nh ng Nai, Lâm ng, Bình Phư c, Kôn Tum và c Lăc b ng ngu n v n vay c a Ngân hàng th gi i (WB). - D án B o t n Vư n qu c gia Cát Tiên do Hà Lan tài tr . - D án b o t n và phát tri n nh ng vùng t ng p nư c Mi n Nam Vi t Nam b ng ngu n v n vay Ngân hàng th gi i (WB) và cơ quan Phát tri n Pháp (AFD). - M t s d án lâm nghi p khác do B giao. i u 3.- Ban có các nhi m v chính như sau: 1/ Ti p nh n các d án, chương trình vi n tr không hoàn l i và v n vay thu c lĩnh v c h tr u tư phát tri n lâm nghi p ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao. 2/ Căn c vào các Hi p nh ký k t, t ch c xây d ng k ho ch, quy ch i u hành và qu n lý phù h p v i t ng d án trình B phê duy t và ban hành. 3/ T ch c tri n khai th c hi n k ho ch ho t ng các d án và theo dõi ch o vi c th c hi n d án nh m t hi u qu cao. 4/ Ch o và ki m tra các d án th c hi n úng ch tài chính c a Nhà nư c và quy nh ghi trong Hi p nh ký k t v i bên i tác nư c ngoài. 5/ T ch c tuy n ch n chuyên gia tư v n qu c t , chuyên gia trong nư c và cán b nhân viên c a d án. Qu n lý chuyên gia và cán b nhân viên theo quy nh hi n hành. 6/ Th c hi n ch báo cáo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, m t năm v i B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn và các V , C c có liên quan v tình hình và k t qu ho t ng c a d án. 7/ Tham gia v i các V , C c và các ơn v có liên quan xây d ng các d án m i v u tư phát tri n nông nghi p mà B s giao cho Ban qu n lý. i u 4 .- Ban qu n lý các d án lâm nghi p là ơn v s nghi p kinh t tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Ban có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c Tr s chính t t i : S 1A Nguy n Công Tr , qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i.
  3. Ban có biên ch riêng do B duy t . Ngoài ra Ban còn ư c ti p nh n m t s cán b nhân viên h p ng, i u ng bi t phái theo yêu c u c a d án. Lương và các chi phí ho t ng c a Ban ư c Ngân sách nhà nư c c p t ngu n kinh phí s nghi p, v n i ng c a Vi t Nam và t kinh phí h tr c a các d án theo biên b n tho thu n v i i tác nư c ngoài . i u 5.- T ch c b máy qu n lý c a Ban : 1- Lãnh o Ban g m: Trư ng ban và các Phó trư ng ban . 2- Các phòng nghi p v : + Phòng K ho ch - K thu t + Phòng Tài chính - K toán + Phòng T ch c hành chính . 3- Văn phòng các d án : M i d án có Giám c d án, i u ph i viên, K toán d án và Cán b d án. Giám c d án có th là cán b Lãnh o Ban kiêm nhi m theo quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 6.- Giao cho Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và V T ch c cán b xây d ng Quy ch v t ch c ho t ng c a Ban, trong ó c n làm rõ m i quan h gi a Trư ng ban v i Giám c d án trong Ban, Giám c d án v i các Trư ng phòng c a Ban trình B duy t và ban hành. i u 7.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 8.- Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , H p tác qu c t , Th trư ng các V , C c và ơn v có liên quan thu c B , Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Giám c d án nói i u 2 trên ây ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản