Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 101/2000/-BNN-TY Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2000 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V S C PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M DNCH NG V T, TH KI M TRA V SINH THÚ Y VÀ CH C P PHÁT, S D NG I V I BÁC SĨ K THU T VIÊN THÚ Y LÀM CÔNG TÁC KI M DNCH, KI M SOÁT GI T M , KI M TRA V SINH THÚ Y NG V T, S N PH M NG V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1.1.1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 32 Pháp l nh Thú y công b ngày 15 .2. 1993 và i u 41 i u l Ki m d ch, Ki m soát gi t m và Ki m tra v sinh thú y ng v t, s n ph m ng v t ban hành kèm theo Ngh nh s 93/CP ngày 27.11.1993 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. - Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v s c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch ng v t, th ki m tra v sinh thú y và ch c p phát, s d ng i v i bác sĩ thú y, k thu t viên thú y làm công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t". i u 2. - Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 606 NN-TY/Q ngày 9 tháng 6 năm 1994 v vi c Ban hành Quy nh v s c ph c,phù hi u,c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch ng v t, th ki m tra v sinh thú y và ch c p phát, s d ng i v i bác sĩ, k thu t viên thú y làm công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t. i u 3. - Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Giám c s Nông nghi p & PTNT các t nh thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Lãnh o B , - C c Thú y, TH TRƯ NG - S NN & PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TƯ, - Chi c c Thú y các t nh,
  2. thành ph tr c thu c TƯ, - Lưu VP, Pháp ch B . Ngô Th Dân QUY NNH V S C PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M D CH Đ NG V T, TH KI M TRA V SINH THÚ Y VÀ CH Đ C P PHÁT, S D NG Đ I V I BÁC SĨ, K THU T VIÊN THÚ Y LÀM CÔNG TÁC KI M D CH, KI M SOÁT GI T M , KI M TRA V SINH THÚ Y Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 101/2000/QĐ/BNN-TY ngày 31/8/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1.- i tư ng áp d ng: bác s , k thu t viên thú y làm công tác ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y có ch c danh theo tiêu chuNn ngành do Nhà nư c quy nh như: k thu t viên ki m d ch ng v t, ki m d ch viên ng v t, ki m d ch viên chính ng v t, ki m d ch viên cao c p ng v t và cán b lãnh o các ơn v t ch c ki m d ch ng v t kiêm nhi m các ch c danh ó. i u 2.- i tư ng nói i u 1 ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch ng v t, th ki m tra v sinh thú y trong khi thi hành công v . i u 3. - i tư ng nói i u 1 khi thôi m nh n công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t ph i n p l i cho cơ quan qu n lý toàn b trang ph c ghi i u 2, th ki m d ch ng v t, th ki m tra v sinh thú y, bi n hi u. i u 4. Nghiêm c m vi c tNy xoá, s a ch a, cho mư n th ho c cho mư n s c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u. II. QUY NNH V KI U M U S C PH C i u 5. - Ki u m u qu n áo nam (kèm theo ph l c 1) 1- Mùa hè: Qu n âu dài, ng r ng v a ph i, m u xanh m. Ao sơ mi ki u blu dông có hai a c u vai, dài tay ho c c c tay m u tr ng. 2- Mùa ông: Qu n âu dài, ng r ng v a ph i, m u xanh m. Ao sơ mi tr ng. Ao vét ki u c hai ve to, b n túi có n p, m u xanh m, khuy áo m u vàng ánh kim lo i, vai áo có ch gài c p hi u (ga lông). i u 6. - Ki u m u qu n áo n (kèm theo ph l c 1): như ki u m u qu n áo nêu t i m c 1, 2 i u 5. Riêng i v i n viên ch c ki m d ch ng v t làm công tác ki m d ch t i c a khNu ho c b ph n ki m d ch xu t nh p khNu c a Trung tâm Thú y vùng thì s d ng váy dài ch m g i, m u xanh m.
  3. i u7. - Mũ kêpi: m u tr ng, lư i trai màu en, vành thân mũ m u xanh m có vi n ch vàng phía trư c. i u 8. - Giày da en ng n c ; dép có quai h u, gót cao v a ph i. i u 9. - C ra vát ki u thông thư ng, m t m u, h p v i m u qu n. i u10.- Ao mưa có tay dài, m u s m, b ng ch t li u ch ng th m. i u11.- C p công tác gi da ho c da m u en, kích thư c c p 30x40 cm. III. QUY NNH V M U PHÙ HI U i u 12.- Phù hi u eo trên mũ kêpi (kèm theo ph l c 2) hình tròn, ư ng kính 35 mm, n n tươi, phía trong có hai nhánh bông lúa m u vàng tươi, phía dư i n i hai g c 2 nhánh lúa có ch KD V m u tr ng. Phía trên phù hi u có ch th p m u xanh m n m trong vòng tròn m u tr ng có ư ng kính 12 mm, hai bên vòng tròn là cánh máy bay m u tr ng, phía dư i vòng tròn là m neo m u tr ng. i u 13.- Phù hi u eo trên mũ m m (kèm theo ph l c 2) như phù hi u eo trên mũ kêpi, ư ng kính phù hi u là 29 mm. i u 14.- Phù hi u g n ve áo (kèm theo ph l c 3) hình bình hành, có góc nh n 45°, góc tù 135°, dài 75 mm, cao 32 mm, n n m u xanh m, chính gi a có phù hi u như phù hi u eo trên mũ kêpi, ư ng kính phù hi u là 20 mm, toàn b phù hi u có m u vàng tươi, riêng d u ch th p c a phù hi u có m u xanh m (cùng m u v i n n phù hi u) IV. QUY NNH V M U C P HI U i u 15.- Ki u cơ b n Có hình m t băng thon dài, m t u b ng, u kia nh n phía mút (hình thang ng, cao 130 mm, áy l n 45 mm, áy nh 40 mm, chung v i áy c a tam giác cân, có chi u cao 10 mm). N n ga lông màu xanh m (cùng n n v i n n phù hi u ve áo c ). T i phía u nh n c a ga lông có g n m t ngôi sao 5 cánh màu vàng, ư ng kính là 5 mm. Trên n n phía u b ng c a ga lông có g n v ch c a c p hi u. i u 16. - Ki u c a m i c p hi u 1. C p hi u i v i lãnh o ơn v - C p hi u c a Trư ng c a khNu Ki m d ch ng v t, Phó trư ng phòng phòng Ki m d ch Chi c c Thú y, Trư ng tr m tr m Ki m d ch ng v t n i a: c p hi u ki u cơ b n có g n thêm m t v ch màu vàng có b ngang 10 mm, v ch ư c t song song v i c nh áy c a ga lông,. - C p hi u c a Phó trư ng tr m tr m Ki m d ch ng v t xu t nh p khNu, Trư ng phòng phòng Ki m d ch Chi c c Thú y, Tr m trư ng tr m Thú y huy n: c p hi u ki u
  4. cơ b n có g n thêm 2 v ch m u vàng có b ngang 10 mm, v ch ư c t song song v i c nh áy c a ga lông. - C p hi u c a Phó giám c Trung tâm Thú y vùng, Phó trư ng phòng phòng Ki m d ch C c Thú y, Trư ng tr m tr m Ki m d ch ng v t xu t nh p khNu, Chi c c phó Chi c c Thú y: c p hi u ki u cơ b n có g n thêm 3 v ch m u vàng có b ngang 10 mm; v ch ư c t song song v i c nh áy c a ga lông. - C p hi u c a Giám c Trung tâm Thú y vùng, Trư ng phòng phòng Ki m d ch C c Thú y, Chi c c trư ng Chi c c Thú y: c p hi u ki u cơ b n có g n thêm 4 v ch m u vàng có b ngang 10 mm; v ch ư c t song song v i c nh áy c a ga lông. 2. C p hi u i v i k thu t viên ki m d ch, ki m d ch viên ki m d ch. - C p hi u c a k thu t viên ki m d ch: c p hi u ki u cơ b n có g n thêm 1 v ch vàng hình u mũi tên hư ng v phía u nh n c a ga lông, b ngang c a v ch10 mm. - C p hi u c a ki m d ch viên có thâm niên công tác t 10 năm tr xu ng: c p hi u ki u cơ b n có g n thêm 2 v ch vàng hình u mũi tên hư ng v phía u nh n c a ga lông, b ngang c a v ch 10 mm . - C p hi u c a ki m d ch viên có thâm niên công tác t 11 năm tr lên, ki m d ch viên chính có thâm niên công tác t 5 năm tr xu ng : c p hi u ki u cơ b n có g n thêm 3 v ch vàng hình u mũi tên hư ng v phía u nh n c a ga lông, b ngang c a v ch 10 mm . - C p hi u c a ki m d ch viên chính có thâm niên công tác t 6 năm tr lên, ki m d ch viên cao c p: c p hi u ki u cơ b n có g n thêm 4 v ch vàng hình u mũi tên hư ng v phía u nh n c a ga lông, b ngang c a v ch 10 mm. V. QUY NNH V M U TH KI M DNCH NG V T i u 17. 1. Th ki m d ch ng v t ư c c p cho i tư ng nói i u 1 b n Quy nh này và ang ho t ng trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v ki m d ch ng v t. 2. Th có hình ch nh t, r ng 70 cm, dài 100 mm, n n th m u tr ng, ch in m u xanh m, làm b ng bìa c ng có ép plastic; phía trái góc trên có in phù hi u ki m d ch ng v t như ki u g n mũ v i kích thư c thu nh ( ư ng kính là 15 mm), góc trái phía dư i có khung hình ch nh t, kích thư c 25 mm x 35 mm dán nh ngư i ư c c p th ( nh ch p ki u ch ng minh thư mang s c ph c ki m d ch). 3. N i dung ghi trong th : ghi trong ph l c 5. VI. QUY NNH V M U TH KI M TRA V SINH THÚ Y i u 18.
  5. 1. Th ki m tra v sinh thú y ư c c p cho i tư ng nói i u 1 b n Quy nh này và ang ho t ng trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t. 2. Kích thư c, n i dung th hi n trên m t th theo quy nh t i M c 2 i u 17 B n quy nh này; 3. N i dung ghi trong th : theo ph l c 6. VII. QUY NNH V BI N HI U KI M DNCH NG V T, BI N HI U KI M TRA V SINH THÚ Y i u 19. 1. Bi n hi u có hình ch nh t,r ng 55 mm, dài 85 mm, n n bi n m u tr ng, ch in xanh m, làm b ng bìa c ng có ép plastic; phía trên hình ch nh t ghi tên cơ quan công tác. Góc trái phía dư i bi n có khung hình ch nh t kích thư c 25 mm x 35 mm dán nh ngư i mang bi n hi u ( nh ch p ki u ch ng minh thư mang s c ph c ki m d ch) phía ph i c a bi n ghi tên và mã s c a ngư i mang bi n hi u; 2. Khi thi hành công v , i tư ng nói i u 1 b n Quy nh này ph i eo bi n hi u ng c bên trái. VIII. QUY NNH MANG S C PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U i u 20. - S c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u ư c mang ch nh t và ng b theo quy nh sau: 1. Qu n áo mùa hè, mùa ông ph i ng b theo quy nh: 2. Ao ph i ư c cài khuy c tay, c áo; 3. Phù hi u ve c áo ph i ư c eo ve trên (n u là áo hai ve c b ), ph i t c nh c a phù hi u song song v i 2 c nh c a ve áo và cách 2 c nh ó 3-4 mm. N u m c áo vét thì phù hi u ph i ư c eo ve áo vét (không ư c eo ve áo sơ mi bên trong, không eo phù hi u ve áo khoác bên ngoài áo vét); 4. Phù hi u g n mũ thì c nh dư i phù hi u ph i ti p sát ư ng vành mũ n i v i lư i trai c a mũ; 1. Bi n hi u eo ng c bên trái t i v trí ch m lên ng c túi trái c a áo; 2. Khi mang ng ph c ph i eo ng b c phù hi u mũ và phù hi u ve c áo. N u ã mang c p hi u c u vai (ga lông) thì ph i eo phù hi u mũ và ve c áo. IX. QUY NNH CH C P PHÁT, S D NG V S C PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M DNCH NG V T, TH KI M TRA V SINH THÚ Y i u 21.
  6. 1. Kinh phí cho vi c trang b s c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch ng v t, th ki m tra v sinh thú y ư c ngân sách Nhà nư c c p, chi theo ch tài chính hi n hành; 2. Ch c p phát, th i h n s d ng: a- M i ngư i ư c c p phát m t mũ kêpi (01), m t mũ m m (01), m t phù hi u mũ kêpi (01), m t phù hi u mũ m m (01), hai phù hi u ve áo (02), hai c p hi u c u vai (02), m t th ki m d ch ng v t ho c m t th ki m tra v sinh thú y, m t bi n hi u. Th i h n s d ng không h n nh. b- Qu n áo, gi y, dép, t t chân, c ra vát, áo mưa, c p công tác - Qu n áo mùa ông: 1 b / ngư i/ 24 tháng, l n u ư c c p 2b . - Qu n áo mùa hè: 2 b / ngư i/ 12 tháng. - Dép: 1 ôi / ngư i/ 12 tháng. - T t chân: 2 ôi / ngư i/ 18 tháng. - C ra vát: 2 chi c / ngư i/ 36 tháng. - Ao mưa: 1 chi c / ngư i/ 18 tháng. - C p công tác: 1 chi c / ngư i / 24 tháng. i u 22 . - Vi c qu n lý, s d ng s c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch ng v t, th ki m tra v sinh thú y ph i úng i tư ng, úng ch .
Đồng bộ tài khoản