Quyết định số 101/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 101/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2002/QĐ-TTg về việc giải thể ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ ỦY BAN QUỐC GIA NĂM QUỐC TẾ CHỐNG NẠN MÙ CHỮ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 173/HĐBT ngày 27 tháng 9 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập ủy ban Quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ. Điều 2. Phương án xử lý những tồn đọng về tài chính thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4288/KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2002 và của Bộ Tài chính tại công văn số 6188 TC/HCSN ngày 21 tháng 6 năm 2002. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Quốc hội, Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ, - Công báo,
  2. - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : KG (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản