Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống kho bạc nhà nước giai đoạn 2009 – 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 101/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ BIÊN CH IV I H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C GIAI O N 2009 – 2013 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch áp d ng i v i h th ng Kho b c Nhà nư c thu c B Tài chính giai o n 2009 – 2013 (sau ây vi t t t là Kho b c Nhà nư c). i u 2. Cơ ch qu n lý tài chính và biên ch c a Kho b c Nhà nư c ph i m b o các m c tiêu, yêu c u sau ây: 1. Th c hi n t t ch c năng qu n lý qu ngân sách nhà nư c, các qu tài chính và các qu khác c a Nhà nư c, hoàn thành nhi m v huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và qu n lý tài s n qu c gia quý hi m; nâng cao ch t lư ng ho t ng nghi p v và ph c v các ho t ng d ch v thông qua giao d ch, thanh toán v i các cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. i m i cơ ch qu n lý tài chính và biên ch i v i ho t ng Kho b c Nhà nư c; thúc Ny vi c s p x p, t ch c b máy, xây d ng l c lư ng trong s ch, v ng m nh, có trình chuyên môn cao; trao quy n t ch và t ch u trách nhi m cho th trư ng ơn v trong t ch c công vi c, s d ng lao ng và s d ng các ngu n l c tài chính. 3. Ch ng trong s d ng ngu n tài chính ư c giao, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; t p trung ngu n l c th c hi n chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c n năm 2020; b o m xây d ng kho tàng, tr s giao d ch an toàn, hi n i; b o m h th ng công ngh thông tin, trang b k thu t hi n i nâng cao hi u l c, hi u qu và hi n i hóa công ngh qu n lý nh m th c hi n t t ch c năng và nhi m v nhà nư c giao, i u ki n h i nh p qu c t , tăng cư ng công tác ào t o, b i dư ng và t ng bư c b sung thu nh p cho cán b , công ch c.
  2. 4. Th c hi n công khai, dân ch theo quy nh c a pháp lu t, b o m quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c Kho b c Nhà nư c. i u 3. V biên ch : 1. Biên ch c a Kho b c Nhà nư c ư c xác nh trong ph m vi t ng s biên ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao cho B Tài chính. B trư ng B Tài chính giao ch tiêu biên ch cho Kho b c Nhà nư c phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh và trên cơ s ch ng t ch c, s p x p b máy qu n lý và s d ng lao ng theo úng ch trương tinh gi n biên ch c a Nhà nư c. 2. Trư ng h p thành l p thêm ho c sáp nh p các Kho b c Nhà nư c t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c ư c b sung ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, B trư ng B Tài chính th ng nh t v i B trư ng B N i v trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Ngoài s biên ch ư c giao, Kho b c Nhà nư c ư c h p ng thuê khoán công vi c và h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. V ngu n kinh phí và n i dung chi kinh phí ho t ng: 1. Ngu n kinh phí ho t ng hàng năm c a Kho b c Nhà nư c bao g m: a) Ngu n ngân sách nhà nư c giao b o m chi m t l n ti n lương, ti n công, ph c p lương và các kho n óng góp theo ch Nhà nư c quy nh. b) Toàn b ngu n thu t ho t ng nghi p v c a Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Nhà nư c. c) Các ngu n kinh phí h p pháp khác. 2. N i dung chi: a) Chi thư ng xuyên, g m: chi thanh toán cá nhân; chi qu n lý hành chính; chi ho t ng nghi p v ; chi oàn ra, oàn vào; trang ph c và b o h lao ng; chi tri n khai và ph i h p t ch c th c hi n nhi m v . Trên cơ s biên ch ư c giao và ngu n kinh phí ho t ng, m c chi ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c bình quân toàn h th ng Kho b c Nhà nư c là 1,8 l n m c lương i v i cán b , công ch c, viên ch c do nhà nư c quy nh (lương ng ch, b c, ch c v và các lo i ph c p, tr ph c p làm êm, làm thêm gi ). Kho b c Nhà nư c ch ng phân ph i ti n lương theo k t qu , ch t lư ng hoàn thành công vi c c a t ng cán b , công ch c, b o m công b ng, h p lý, g n ti n lương v i hi u qu công vi c. b) Chi u tư hi n i hóa ngành, tăng cư ng cơ s v t ch t; xây d ng kho tàng, tr s làm vi c và giao d ch; mua s m các trang thi t b chuyên dùng; s a ch a, mua s m tài s n ph c v công tác chuyên môn, nghi p v . c) Chi duy trì và phát tri n, hi n i hóa công ngh thông tin.
  3. d) Chi nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c theo chương trình, k ho ch c a h th ng Kho b c Nhà nư c. ) Chi bù p thi t h i v ti n, tài s n trong các trư ng h p b t kh kháng như thiên tai, h a ho n, r i ro theo quy nh c a pháp lu t. e) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t B trư ng B Tài chính ban hành tiêu chuNn, nh m c, ch chi tiêu cho phù h p v i ho t ng c thù c a Kho b c Nhà nư c trên cơ s v n d ng tiêu chuNn, nh m c, ch Nhà nư c quy nh và trong ph m vi ngu n kinh phí ư c giao. i u 5. Kho b c Nhà nư c ch ng s d ng ngu n kinh phí phù h p v i nhu c u th c t và trong ph m vi s kinh phí ư c giao. Kinh phí cu i năm chưa s d ng h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. i u 6. Hàng năm, s kinh phí ti t ki m ư c t chi thư ng xuyên và s chênh l ch gi a ngu n kinh phí quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy t nh này so v i d toán ư c c p có thNm quy n giao, Kho b c Nhà nư c ư c s d ng cho các n i dung sau: 1. Trích t i thi u 25% l p Qu phát tri n ho t ng ngành : th c hi n chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c; u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, xây d ng kho tàng, tr s giao d ch; mua s m trang thi t b ph c v công tác chuyên môn, nghi p v ; ng d ng công ngh thông tin và các nhi m v khác có liên quan c a h th ng Kho b c Nhà nư c. 2. Trích Qu d phòng n nh thu nh p : chi m b o n nh thu nh p cho cán b , công ch c h th ng Kho b c Nhà nư c do nh ng nguyên nhân khách quan làm gi m thu nh p: h tr cán b , công ch c, viên ch c h th ng Kho b c Nhà nư c g p hoàn c nh c bi t khó khăn, m c b nh hi m nghèo ho c nh ng trư ng h p c bi t khác. B trư ng B Tài chính quy nh c th m c trích l p Qu d phòng n nh thu nh p. 3. Trích Qu khen thư ng, phúc l i t i a 03 tháng ti n lương, ti n công và thu nh p th c t th c hi n trong năm. 4. Chi ph i h p công tác trong và ngoài h th ng, h tr các ho t ng oàn th . 5. Tr c p thêm ngoài chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh ch trong quá trình s p x p, t ch c l i lao ng; chi h tr cho các ơn v s nghi p tr c thu c h th ng Kho b c Nhà nư c. 6. B sung thu nh p cho cán b , công ch c, viên ch c bình quân toàn h th ng Kho b c nhà nư c t i a 0,2 l n m c lương i v i cán b , công ch c, viên ch c do nhà nư c quy nh (lương ng ch, b c, ch c v và các lo i ph c p, tr ph c p làm êm, làm thêm gi ). i u 7. Khi Nhà nư c thay i chính sách, ch , Kho b c Nhà nư c t trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách, ch m i. Trư ng h p do các y u t khách quan d n n ngu n tài chính c a Kho b c Nhà nư c không b o m m c chi
  4. t i thi u duy trì ho t ng c a b máy thì B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét i u ch nh cho phù h p. i u 8. Giao B trư ng B Tài chính: 1. Hư ng d n thi hành Quy t nh này. Ch o Kho b c Nhà nư c t ch c tri n khai th c hi n và nh kỳ ki m tra vi c th c hi n ch qu n lý tài chính, biên ch c a Kho b c Nhà nư c b o m úng m c tiêu, yêu c u. 2. Quý III năm 2013, t ch c t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n Quy t nh này, trên cơ s ó trình Th tư ng Chính ph cơ ch qu n lý tài chính và biên ch c a Kho b c Nhà nư c cho giai o n ti p theo. i u 9. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và ư c áp d ng cho các năm ngân sách trong giai o n 2009 – 2013. T ngày 01 tháng 01 năm 2009, Quy t nh s 169/2005/Q -TTg ngày 07 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i Kho b c Nhà nư c giai o n 2005 – 2007 h t hi u l c thi hành. i u 10. Các B trư ng: Tài chính, N i v , K ho ch và u tư, Tư pháp và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản