Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 101/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V GIAO K HO CH I U CH NH CH TIÊU VÀ KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA TRÊN NA BÀN THÀNH PH NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 1569/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 và Quy t nh s 1512/Q - BTC ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v b sung d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Quy t nh s 1378/Q -BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 cho thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 187/Q -BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư giao ch tiêu k ho ch u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quy t nh s 71/2008/Q -UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i thu c các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn thành ph năm 2008; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 8674/TTr- SKH T ngày 29 tháng 12 năm 2008 và T trình s 8765/TTr-SKH T ngày 31 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Giao k ho ch i u ch nh ch tiêu và kinh phí th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn thành ph năm 2008 i v i Chương trình dân s và k ho ch hóa gia ình thu c S Y t , Chương trình ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr lang thang, xâm h i tình d c, ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (danh m c ính kèm). i u 2. Các n i dung khác không c p v n gi nguyên như Quy t nh s 11/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quy t nh s 71/2008/ Q - UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i thu c các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn thành ph năm 2008.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c S Y t , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: Như i u 4; Văn phòng Chính ph (HN và TPHCM); B K ho ch và u tư; B Tài chính; C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Thư ng tr c Thành y; Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân Thành viên y ban nhân dân thành ph ; Các Ban H i ng nhân dân TP; Văn phòng Thành y; VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng VX, THKH (3b); Lưu:VT, (THKH/Hi) H. S YT CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ D ÁN L N (Theo Quy t nh s 101/2008/Q -UBND ngày 31/12/2008 c a y ban nhân dân thành ph ) VT: Tri u ng TT Danh m c các ơn v K ho ch i u ch nh năm 2008 Ghi chú chương trình, th c hi n T ng V n V n s nghi p (*) d án s TPT T ng Trung a (TW) s ương phương Chương trình 20.745 0 20.745 16.485 4.260 m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình 1 D án truy n Chi c c 3.374 0 3.374 3.374 0 Thay i th ng, giáo Dân s ơn v th c d c chuy n và K hi n t i hành vi ho ch UBDS-G
  3. hóa gia và TE sang ình và CCDS và các qu n KHHG - huy n 2 D án nâng 2.986 0 2.986 2.986 0 cao ch t lư ng d ch v k ho ch hóa gia ình Chi c c 12 0 12 12 0 Thay i Dân s ơn v th c và K hi n t ho ch UBDS-G hóa gia và TE sang ình và CCDS và các qu n KHHG - huy n Trung 2.974 0 2.974 2.974 0 tâm Chăm sóc s c kho sinh s n 3 D án nâng Chi c c 10.965 0 10.965 7.165 3.800 Thay i cao năng l c Dân s ơn v th c qu n lý, i u và K hi n t hành và t ho ch UBDS-G ch c th c hóa gia và TE sang hi n chương ình và CCDS và trình các qu n KHHG - huy n 4 D án nâng Chi c c 1.631 0 1.631 1.606 25 Thay i cao ch t Dân s ơn v th c lư ng thông và K hi n t tin chuyên ho ch UBDS-G ngành dân s hóa gia và TE sang - k ho ch ình và CCDS và hóa gia ình các qu n KHHG - huy n 5 D án m Chi c c 1.045 0 1.045 1.045 0 Thay i b oh uc n Dân s ơn v th c và Ny m nh và K hi n t ti p th xã h i ho ch UBDS-G các phương hóa gia và TE sang ti n tránh thai ình và CCDS và các qu n KHHG - huy n
  4. 6 Chi n d ch 309 0 309 309 0 l ng ghép truy n thông và cung c p d ch v k ho ch hóa gia ình - s c kho sinh s n Chi c c 0 0 0 0 0 Thay i Dân s ơn v th c và K hi n t ho ch UBDS-G hóa gia và TE sang ình và CCDS và các qu n KHHG - huy n Trung 309 0 309 309 0 tâm Chăm sóc s c kho sinh s n 7 Chương trình Chi c c 435 0 435 0 435 Thay i h tr tr em Dân s ơn v th c có hoàn c nh và K hi n t c bi t, các ho ch UBDS-G ho t ng hóa gia và TE sang th c hi n ình và CCDS và chi n lư c gia các qu n KHHG ình - huy n (*) ã b trí trong d toán ngân sách năm 2008 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ D ÁN L N (Theo Quy t nh s 101/2008/Q -UBND ngày 31/12/2008 c a y ban nhân dân thành ph ) VT: Tri u ng TT Danh m c các ơn v K ho ch i u ch nh năm 2008 Ghi chú
  5. chương trình, d th c hi n T ng V n V n s nghi p (*) án s u T ng Trung a tư s ương phương phát tri n Chương trình S Lao 1.040 0 1.040 1.040 0 ngăn ng a và gi i ng - quy t tình tr ng Thương tr em lang thang, binh và Xã b xâm ph m tình h i d c và ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m theo Quy t nh 19/2004/Q -TTg ngày 12/02/2004 c a Th tư ng Chính ph 1 án ngăn ng a S Lao 140 0 140 140 0 và gi i quy t tình ng - tr ng tr em ph i Thương lao ng n ng binh và Xã nh c trong i u h i ki n c h i, nguy hi m 2 án ngăn ng a S Lao 90 0 90 90 0 và gi i quy t tình ng - tr ng xâm h i tình Thương d c tr em binh và Xã h i 3 án truy n S Lao 213 0 213 213 0 Thay i thông v n ng ng - ơn v th c và nâng cao năng Thương hi n t l c qu n lý binh và Xã UBDS-G h i và TE sang S L -TB và XH Trong ó: - Truy n thông S Lao 93 0 93 93 0 v n ng ng - Thương binh và Xã h i - Nâng cao năng S Lao 120 0 120 120 0
  6. l c qu n lý ng - Thương binh và Xã h i 4 án ngăn ch n S Lao 597 0 597 597 0 Thay i và tr giúp tr em ng - ơn v th c lang thang ki m Thương hi n t s ng binh và Xã UBDS-G h i và TE sang S L -TB và XH (*) ã b trí trong d toán ngân sách năm 2008 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản