Quyết định số 101-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 101-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, phường của huyện trấn Yên và thị xã Yên bái thuộc tỉnh Hoàng liên sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101-H BT Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, PHƯ NG C A HUY N TR N YÊN VÀ THN XÃ YÊN BÁI THU C T NH HOÀNG LIÊN SƠN H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay phân v ch l i a gi i hành chính m t s xã, phư ng c a huy n Tr n Yên và th xã Yên Bái thu c t nh Hoàng Liên Sơn như sau: A. Huy n Tr n Yên: Chia xã Vi t H ng thành hai xã l y tên là xã Vi t H ng và xã Vân H i: - Xã Vi t H ng (m i) có thôn D c và thôn Vân v i 2.141,8 hécta di n tích t nhiên và 1.343 nhân khNu. a gi i xã Vi t H ng (m i) phía ông giáp xã Vân H i và t nh Vĩnh Phú; phía tây giáp xã Hưng Khánh và huy n Văn Ch n; phía nam giáp xã Chân Th nh; phía b c giáp xã Vân H i. - Xã Vân H i có thôn Minh Phú v i 1.753,7 hécta di n tích t nhiên và 1.179 nhân khNu. a gi i xã Vân H i phía ông giáp t nh Vĩnh Phú; phía tây giáp xã Vi t Cư ng; phía nam giáp xã Vi t H ng; phía b c giáp các xã Minh Quân và Vi t Cư ng. B. Th xã Yên Bái: 1. Chia phư ng H ng Hà thành hai phư ng l y tên là phư ng H ng Hà và phư ng Nguy n Phúc: - Phư ng H ng Hà (m i) có 41 t dân ph (t t 1 n t 41) và 9.270 nhân khNu.
  2. a gi i phư ng H ng Hà (m i) phía ông và phía nam giáp sông H ng; phía tây giáp sông H ng và phư ng Nguy n Phúc; phía b c giáp phư ng Nguy n Thái H c. - Phư ng Nguy n Phúc có 30 t dân ph (t t 1 n t 30) và 7.020 nhân khNu. a gi i phư ng Nguy n Phúc phía ông giáp phư ng Nguy n Thái H c; phía tây giáp sông H ng; phía nam giáp phư ng H ng Hà; phía b c giáp các xã Nam Cư ng và Tuy L c. 2. Chia phư ng Nguy n Thái H c thành 2 phư ng l y tên là phư ng Nguy n Thái H c và phư ng Yên Ninh: - Phư ng Nguy n Thái H c (m i) có 63 t dân ph (t t 1 n t 63) và 10.580 nhân khNu. a gi i phư ng Nguy n Thái H c (m i) phía ông giáp phư ng Yên Ninh; phía tây giáp phư ng Nguy n Phúc; phía nam giáp phư ng H ng Hà và sông H ng; phía b c giáp xã Nam Cư ng. - Phư ng Yên Ninh có 66 t dân ph (t t 1 n t 66) và 8.292 nhân khNu. a gi i phư ng Yên Ninh phía ông giáp các phư ng ng Tâm, Minh Tân và xã Tân Th nh; phía tây giáp phư ng Nguy n Thái H c; phía nam giáp sông H ng và xã Văn Phú c a huy n Tr n Yên; phía b c giáp các xã Nam Cư ng và Minh B o. 3. Chia phư ng Minh Tân thành hai phư ng l y tên là phư ng Minh Tân và phư ng ng Tâm: - Phư ng Minh Tân (m i) có 34 t dân ph (t t 1 n t 34) và 6.065 nhân khNu. a gi i phư ng Minh Tân (m i) phía ông giáp phư ng ng Tâm; phía tây và phía nam giáp phư ng Yên Ninh; phía b c giáp xã Minh B o. - Phư ng ng Tâm có 50 t dân ph (t t 1 n t 50) và 7.505 nhân khNu. a gi i phư ng ng Tâm phía ông giáp phư ng Yên Th nh và xã Tân Th nh; phía tây giáp phư ng Minh Tân; phía nam giáp phư ng Yên Ninh; phía b c giáp xã Minh B o. i u 2. U ban Nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản