Quyết định số 1010/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 1010/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1010/2000/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1010/2000/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1010/2000/Q -BYT Hà N i , ngày 30 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG B TRƯ NG B YT Căn c Lu t BVSKND và i u l v sinh, ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/01/1999; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph , quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph vè vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá và Thông tư liên B Y t - Khoa h c Công ngh Môi trư ng s 07/TTLB ngày 01/7/1996 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng" (Có b n danh m c kèm theo). i u 2. Căn c vào yêu c u th c t , "Danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng" theo Quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này s ư c xem xét b sung, s a i cho phù h p. i u 3. T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t s n xu t, ch bi n, kinh doanh hàng hoá th c phNm và nh p khNu th c phNm trong danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này u ph i ăng ký ch t lư ng hàng hoá theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh c a B trư ng B Y t s 319/1999/Q -BYT ngày 30/01/1999 v vi c ban hành danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng năm 1999. i u 5. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 6. Các ông Chánh văn phòng, V trư ng các V thu c cơ quan B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam và Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
 2. Nguy n Văn Thư ng DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M TIÊU TH TRONG NƯ C PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG (Ban hành kèm theo quy t nh c a B trư ng B Y t s 1010/2000/Q -BYT ngày 30 tháng 3 năm 2000) I - CH D N CHUNG 1. Danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng ư c l p thành b ng g m 3 c t l n trong ó: + C t 1 ghi mã s 4 ch s cho hàng hoá và có th thêm 2 ho c 4 ch s (ch d n c th v phân nhóm) cho hàng hoá tương ng vơí c t 2 - tên hàng hoá do T ng c c Th ng kê công b nh m m c ích th ng nh t hàng hoá và thu n ti n cho vi c giao lưu hàng hoá và qu n lý Nhà nư c. Trong trư ng h p tên hàng hoá nói trên có khác bi t v i thu t ng ư c quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam, khuy n khích vi c ăng ký ch t lư ng theo thu t ng c a TCVN. + C t 3 quy nh căn c ăng ký ch t lư ng g m các TCVN và các quy nh v ch t lư ng hàng hoá c a các B qu n lý chuyên ngành, trong ó: a. Các ch tiêu ch t lư ng b t bu c ăng ký là: (theo hư ng d n c th t i Thông tư s 01/2000/TT-BYT ngày 21/1/2000 v vi c hư ng d n th c hi n công tác ki m tra, ăng ký ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a B trư ng B Y t ) - Các TCVN b t bu c áp d ng toàn b ho c các ch tiêu b t bu c áp d ng trong các TCVN; - Các tiêu chuNn cơ s nhưng không th p hơn các tiêu chuNn b t bu c áp d ng c a Vi t Nam; - Các tiêu chuNn v sinh i v i lương th c, th c phNm ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 867/1998/Q -BYT ngày 04/4/1998 b. Các ch tiêu khác là căn c các cơ s s n xu t tham kh o khi ăng ký ch t lư ng g m: - Các căn c ch t lư ng trong h p ng thương m i c a doanh nghi p nh p khNu v i các cơ s xu t khNu c a nư c ngoài; - Các tiêu chuNn qu c t có giá tr áp d ng trong trư ng h p chưa có các quy nh khác c a Vi t Nam. 2. B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) th ng nh t c p s ăng ký ch t lư ng hàng hoá cho các m t hàng thu c lá, nư c khoáng thiên nhiên óng chai,
 3. các m t hàng th c phNm có m c ch t lư ng và nhãn hàng hoá như nhau do nhi u xí nghi p thành viên tr c thu c cùng m t công ty nhưng s n xu t các a bàn khác nhau. II. DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M TIÊU TH TRONG NƯ C PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG: Mã s HS Tên hàng hoá Căn c ăng Nhóm phân Mô t m t hàng Ký ch t lư ng nhóm 0210 Th t và các cơ quan n i t ng dùng làm th c ph m, - Tiêu chu n mu i, ngâm nư c mu i, s y khô, hun khói; Các lo i b t Vi t Nam ăn và th c ăn ch bi n t th t và các cơ quan n i t ng - Tiêu chu n c a ( óng gói s n) B Yt - Tiêu chu n cơ s 0210 90 00 - Lo i khác, k c b t ăn, th c ăn làm t th t ho c b ph n - H p ng n i t ng d ng th t thương m i - Tiêu chu n Codex 0401 S a và kem chưa cô c, chưa pha thêm ư ng ho c - nt- ch t ng t khác (s a tươi óng chai, óng túi) 0401 10 - Có hàm lư ng ch t béo không quá 1% 0401 10 19 - - S a tươi ã ch bi n 0401 10 90 - - Lo i khác 0401 20 - Có hàm lư ng trên 1% nhưng quá 6% 0401 20 19 - - S a tươi ã ch bi n 0401 20 90 - - Lo i khác 0401 30 - Có hàm lư ng ch t béo trên 6% 0401 30 19 - - S a tươi ã ch bi n
 4. 0401 30 90 - - Lo i khác 0402 S a và kem ã cô c, ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t -nt- khác 0402 10 - D ng b t, h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t béo không quá 1,5% - D ng b t h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t béo trên 1,5% 0402 29 -S a c có ư ng 0402 00 10 - S a và kem, cô c chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác (s a g y) 0402 00 90 - S a và kem khac S a b t dùng cho tr em t 6 tháng tu i tr xu ng Lo i khác 0403 S a tươi tách bơ, s a ông kem, s a chua, kerphi và s a, kem khác ã lên men ho c axit hoá, ã ho c chưa cô c, pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, hương li u, hoa qu ho c ca cao. 0403 10 - S a chua, s a chua óng gói công nghi p 0403 10 10 - - Chưa pha hương li u, hoa qu , h t ho c cacao 0403 10 90 - - Lo i khác 0403 90 - Lo i khác 0403 90 10 - - Chưa pha hương li u, hoa qu , h t ho c cacao 0403 90 90 - - Lo i khác 0404 Váng s a ã ho c chưa cô c, thêm ư ng ho c ch t - nt- ng t khác; Các s n phNm có ch a thành ph n s a t nhiên ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác, không ư c chi ti t ho c ghi nơi khác
 5. 0404 - S a b t h p các lo i 0404 10 00 - Nư c s a và s a ã ư c làm bi n i, ã ho c chưa cô c, pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác 0404 90 00 - Lo i khác 0405 Bơ và các ch t béo khác, các lo i d u bơ, bơ tinh ch t - nt - s a; l p ph t bơ s a (bao gói s n) 0405 10 00 - Bơ 0405 20 00 - L p ph t bơ s a 0405 90 - Lo i khác 0405 90 10 - - D u bơ 0405 90 90 - - Lo i khác 0406 Pho mát và s a óng dùng làm pho mát (bao gói s n) - nt - 0406 10 - Pho mát tươi (k c pho mát t váng s a), chưa lên men và s a ông dùng làm pho mát 0406 90 90 - Lo i khác 0901 Cà phê, rang ho c chưa rang, ã ho c chưa kh ch t - nt - cafein; v qu và v h t cà phê; các ch t thay th cà phê có ch a cafein theo t l nào ó (cà phê rang xay óng gói nh lư ng). - Cà phê ã rang 0901 21 00 - - Chưa kh ch t cafein (cà phê b t, k c lo i hoà tan) 0901 22 00 - - ã kh ch t cafein 0901 90 00 - Lo i khác 0902 Chè, ã ho c chưa pha hương li u (chè xanh óng h p, - nt -
 6. óng gói nh lư ng, chè en óng h p, óng gói nh lư ng) 0902 10 00 - Chè xanh (chưa men), óng gói s n, tr ng lư ng ói không quá 3 kg 0902 20 00 - Chè xanh khác (chưa men) 0920 30 00 - Chè en ( ã men) và chè ã men m t ph n, óng gói s n, tr ng lư ng không quá 3 kg 0902 40 00 - Chè en khác ( ã men) và chè ã m t ph n 0901 G ng, ngh tây, húng tây, lá nguy t qu , cary và các lo i - nt - khác ( óng gói s n) 0901 50 00 - Cary - Gia v khác 0910 91 00 - - H n h p các gia v 0910 99 00 - - Lo i khác 1506 00 00 Các lo i m , d u ng v t khác và các thành ph n c a - nt - chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. 1507 D u u tương và các lo i thành ph n c a d u u tương, - nt - ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c 1507 90 90 - Lo i khác: D u l c tinh ch làm th c phNm óng chai 1508 D u l c và các thành ph n c a d u l c ã ho c chưa tinh - nt - ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c 1508 90 90 - Lo i khác: D u l c tinh ch làm th c phNm óng chai 1509 D u ô liu và các thành ph n c a d u ô liu ã ho c chưa - nt - tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c
 7. 1509 10 00 - Nguyên ch t, ã qua tinh ch 1509 90 00 - Lo i khác 1510 D u khác và các thành ph n c a chúng chi t trong dung - nt - môi t các lo i qu ô liu, ã qua ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c, k c các ch t h n h p c a các lo i d u này ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1509 1510 00 90 - Lo i khác, dùng làm th c phNm cho ngư i 1511 D u c ho c các thành ph n c a d u c ã ho c chưa tinh - nt - ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. - Lo i ã qua tinh ch - - D ng l ng (Palm olein, Palm oil) - Lo i khác chưa qua tinh ch 1512 D u h t hư ng dương, d u cây rum, d u h t bông và các - nt - thành ph n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c - D u h t hư ng dương, cây rum và các thành ph n c a chúng 1512 19 - - Lo i khác, ã qua tinh ch 1512 19 - - - D u h t hư ng dương 1512 19 19 - - - Lo i khác 1512 21 - D u h t bông và thành ph n c a d u h t bông 1512 21 90 - Lo i khác 1513 D u d a, d u h t c ho c d u c babasu ã ho c chưa tinh - nt - ch , nhưng không thay i thành ph n hoá h c - D u d a và các thành ph n c a d u d a
 8. 1513 19 90 - - - Lo i khác, dùng trong ch bi n th c phNm - D u h t c , d u c babasu và các thành ph n c a chúng 1513 29 90 - - - Lo i khác dùng trong th c phNm 1514 D u h t c i, d u mù t t và các thành ph n c a chúng, ã - nt- ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c 1514 90 90 - - Lo i khác, dùng trong s n xu t th c phNm 1515 Các lo i m và d u th c v t ông c khác và các thành - nt - ph n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c 1515 19 90 - D u h t lanh và trong thành ph n c a nó 1515 29 90 - D u h t ngô và các thành ph n d u h t ngô 1515 50 90 - D u h t v ng và các thành ph n c a nó 1515 90 90 - Lo i khác 1516 M d u ng v t ho c th c v t và các thành ph n c a - nt - chúng ã qua hydro hoá, este hoá liên h p, tái este hoá ho c eledin hoá toàn b ho c t ng ph n, ã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa ch bi n thêm. 1516 10 00 -M ,d u ng v t và các thành ph n c a chúng 1516 20 00 - M , d u th c v t và các thành ph n c a chúng 1517 Margarin, các h n h p và ch phNm dùng ăn làm t m - nt - ho c d u ng th c v t ho c các thành ph n c a các lo i m ho c d u khác nhau thu c chương này, tr m ho c d u ăn ư c ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1516. 1517 10 00 - Margarin, tr margarin d ng l ng
 9. 1517 90 - Lo i khác (các lo i d u ăn có ngu n g c t d u th c v t) 1517 90 10 - - Shortening 1518 M và d u ng v t ho c th c v t và các thành ph n c a - nt - chúng, ã lu c, rán lo i nư c, th i khô, b ng cách un nóng trong chân không ho c b ng bi n pháp x lý hoá h c khác, tr các lo i thu c nhóm 1516; d u ng v t ho c th c v t ho c t các thành ph n c a các lo i m , d u khác không ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1601 Xúc xích và các s n phNm tương t làm t th t, cá, làm t - nt- các b ph n n i t ng ho c ti t ng v t; các ch phNm th c ăn t các s n phNm ó. (Xúc xích, l p sư ng). - óng h p 1601 00 11 - Hun khói 1601 00 - Không óng h p 1601 00 21 - - Hun khói 1602 Th t, các b ph n n i t ng, tiêt ã ch bi n ho c b o qu n - nt - khác. 1602 10 - Ch phNm thu n nh t 1602 10 10 - - óng h p 1602 10 90 - - Lo i khác 1602 20 10 - S n phNm t gan ng v t (Pate h p) 1602 20 90 - - óng h p 1602 31 - S n phNm t gia c m thu c nhóm gia c m: gà, v t, ngan, ng ng. 1602 31 10 - - T gà tây
 10. 1602 31 90 - - - óng h p 1602 32 00 - - - Lo i khác 1602 39 00 - - S n phNm t gà ( óng h p) - - S n phNm t gia c m khác ( óng h p) 1602 41 - S n phNm t th t l n 1602 41 90 - - - óng h p 1602 0 10 - S n phNm t trâu bò 1602 90 90 - - óng h p 1602 90 10 - Lo i khác k c s n phNm ch bi n t ti t ng v t 1603 S n phNm tinh chi t và nư c ép t th t, cá ho c ng v t - nt- giáp xác hay ng v t thân m m ho c ng v t không xương s ng dư i nư c khác 1603 00 10 - S n phNm tinh ch và nư c ép t th t ( óng h p) 1603 00 90 - Lo i khác 1701 ư ng mía, ư ng c v i và ư ng sucroza tinh khi t v - nt - m t hoá h c, d ng tinh th - ư ng thô 1701 11 - - ư ng mía 1701 11 10 - - - Dùng tinh ch 1701 11 90 - - - Lo i khác 1701 12 - - ư ng c c i 1701 12 10 - - - Dùng tinh ch
 11. 1701 12 90 - - - Lo i khác - Lo i khác 1701 91 00 - - Có pha thêm hương li u ho c ch t màu 1701 99 - - Lo i khác 1702 ư ng khác, bao g m ư ng lactoza, mantoza, glucoza, fructoza tinh khi t v m t hoá h c, d ng tinh th : Siro ư ng chưa pha thêm hương li u ho c ch t màu; m t ong nhân t o ã ho c chưa pha tr n v i m t ong t nhiên; ư ng th ng (caramen). - ư ng lactoza và xirô lactoza 1702 11 00 - - Có t l 99% ho c hơn là ư ng lactoza ư c ép thành d ng khan, tính th khô 1702 19 00 - - Lo i khác 1702 20 00 - ư ng t cây thích và sirô t cây thích 1702 30 - ư ng và sirô glucôza không ch a fructoza ho c có ch a fructoza d ng khô v i t l dư i 50% 1702 30 10 - - Glucoza 1702 30 90 - - Sirô glucoza 1702 40 00 - Glucoza và sirô có ch a fructôza d ng khô v i t l ít nh t là 20% nhưng dư i 50% 1702 50 00 - Fructoza tinh khi t v m t hoá h c 1702 60 00 - Fructoza và Siro Fructoza có t tr ng Fructoza trên 50% 1702 90 - Lo i khác, k c ư ng ngh ch chuy n 1702 90 10 - - Mantoza và Siro Mantoza
 12. 1702 90 20 - - M t ong nhân t o 1702 90 30 - - ư ng th ng 1702 90 90 -- Lo i khác 1703 M t t quá trình chi t su t ho c tinh ch ư ng (bao gói - Nt - s n) 1703 10 00 - M t mía 1703 90 00 - Lo i khác 1704 Các lo i m t k o có ư ng (k c sôcôla tr ng) không - nt - ch a cacao 1704 10 00 - K o cao su ã ho c chưa b c ư ng 1704 90 00 - M t k o có ư ng khác 1803 B t cacao làm thành d ng viên, bánh, kh i, ã ho c chưa - nt- kh ch t béo. 1803 10 00 - Chưa kh ch t béo 1803 20 00 - ã kh m t ph n hay toàn b ch t béo 1804 00 00 Bơ cacao, ch t béo và d u cacao - nt - 1805 00 00 B t cacao chưa pha thêm ư ng hay ch t ng t khác - nt - 1806 Sôcôla và các ch phNm ăn ư c ch a cacao - nt - 1806 10 00 - B t cacao ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác 1806 20 00 - Ch phNm khác d ng kh i ho c mi ng có ch a tr ng lư ng 1806 31 - - Có nhãn 1806 31 10 --- Bánh, k o
 13. 1806 32 90 -- - Lo i khác 1806 90 10 - - Bánh k o 1806 90 90 - - Lo i khác 1806 Chi t su t t h t ngũ c c ã n y m m (malt); th c ăn ch - nt - bi n t tinh b t, t b t thô ho c t chi t su t c a malt, không ch a cacao ho c có ch a cacao ã kh ch t béo v i t tr ng dư i 40% chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t các s n phNm thu c nhóm 0401 n 0404, không ch a cacao ho c có ch a cacao ã kh toàn b ch t béo v i t tr ng dư i 5%, chưa ư c chi ti t h c ghi nơi khác. 1806 10 00 - Ch phNm dùng cho tr em ã óng h p gói bán l - Lo i khác 1901 90 10 - - Chi t su t t malt 1901 90 90 - - Lo i khác 1901 Các s n phNm b t nhào (pasta) ã ho c chưa n u ho c - nt - nh i (th t ho c các ch t khác) hay ch bi n cách khác như các lo i mì ng spaghety, macaroni, mì s i, mì d t, grochi, rovioli, couscout (cut-cut) ã ho c chưa ch bi n. 1901 20 00 - Các s n phNm b t nhào ã nh i, ã ho c chưa n u chín ho c ch bi n cách khác. 1902 30 00 - Các s n phNm b t nhào khác 1902 40 00 - Mì couscous (cut-cut) 1902 00 00 Các s n phNm t tinh b t s n, và s n phNm thay th ch bi n t tinh b t, d ng m nh, h t, b t xay, b t rãy hay các d ng tương t ( óng gói nh lư ng). 1902 Th c ăn ch bi n t quá trình n , rang ngũ c c, ho c t - nt - các s n phNm ngũ c c (ví d : b ng ngô); ngũ c c (tr ngô) d ng h t, d ng m nh ho c d ng h t ã ch bi n cách khác (tr b t thô và b t mìn), ã làm chín s n ho c
 14. ch bi n cách khác, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1903 10 - Th c ăn ch bi n t quá trình n , rang ngũ c c ho c các s n phNm ngũ c c. 1904 10 10 -- T g o 1904 10 20 -- T ngô 1904 10 90 -- Lo i khác 1904 20 00 - Th c ăn ch bi n t ngũ c c m nh chưa rang, t h n h p c a ngũ c c m nh chưa rang v i ngũ c c m nh ã rang, ngũ c c ã n . 1904 90 - Lo i khác 1904 90 10 -- T g o 1904 90 90 -- Lo i khác 1905 Bánh mì, bánh ng t, bánh quy, các lo i bánh khác, có - nt - ho c không ch a cacao; bánh thánh, bánh qu , bánh a nem, và các s n ph m tương t . 1905 10 00 - Bánh mì giòn 1905 20 00 - Bánh g ng và các lo i tương t 1905 30 - Bánh quy ng t, bánh qu , kem x p 1905 30 10 --Bánh quy ng t 1905 30 20 -- Bánh qu và bánh kem x p 1905 40 00 - Bánh bitc t, bánh mì nư ng và các lo i bánh tương t 1905 90 - Lo i khác 1905 90 20 -- Bánh a nem và các s n phNm tương t
 15. 1905 90 30 -- Bánh mì khác 1905 90 90 -- Lo i khác 2001 Rau qu và các s n phNm khác c a cây ã ch bi n ho c - nt- b o qu n b ng d m ho c axit axetic 2001 10 - Dưa chu t và dưa chu t r 2001 10 10 -- óng h p 2001 10 90 -- Lo i khác 2001 20 - Hành 2001 20 10 -- ng h p 2001 20 90 -- Lo i khác 2001 90 - Lo i khác -- Ngô khác 2001 90 11 --- óng h p 2001 90 29 --- Lo i khác -- N m 2001 90 91 --- óng h p 2001 90 99 --- Lo i khác 2002 Cà chua ã ch bi n ho c b o qu n cách khác tr axit - nt - axetic ho c d m 2002 10 - Cà chua nguyên qu ho c cà chua mi ng 2002 10 10 -- óng h p 2002 10 90 -- Lo i khác
 16. 2002 90 - Lo i khác 2002 90 10 -- óng h p 2002 90 90 -- Lo i khác 2003 N m và n m c c, ã ch bi n ho c b o qu n cách khác tr - nt- axit axetic hay d m 2003 10 -N m 2003 10 10 -- óng h p 2003 10 90 -- Lo i khác 2003 20 -N mm c 2003 20 10 -- óng h p 2003 20 90 -- Lo i khác 2004 Rau khác, ã ch bi n ho c b o qu n dư i các hình th c - nt - khác tr axit axetic và d m, ã ư p ông, tr các s n phNm thu c nhóm 2006 2004 10 - Khoai tây 2004 10 10 -- óng h p 2004 10 90 - - Lo i khác 2004 90 - Lo i khác 2004 90 10 -- Ngô ng t 2004 90 20 -- Măng h p 2004 90 90 -- Lo i khác 2005 Rau khác, ã ch bi n hay b o qu n dư i các hình th c - nt - khác tr axit axetic ho c d m, không ư p ông, tr các
 17. s n phNm thu c nhóm 2006 2005 10 - Rau ch bi n thu n ch t 2005 10 10 -- óng h p 2005 10 90 -- Lo i khác 2005 20 - Khoai tây 2005 20 10 -- óng h p 2005 20 90 -- Lo i khác 2005 40 - u Hà Lan 2005 40 10 -- óng h p 2005 40 90 -- Lo i khác - uh t 2005 51 -- ã bóc v 2005 51 10 --- óng h p 2005 51 90 --- Lo i khác 2005 59 -- Lo i khác 2005 59 10 --- óng h p 2005 59 90 --- Lo i khác 2005 60 - Măng tây 2005 60 10 -- óng h p 2005 60 90 -- Lo i khác 2005 70 - Ôliu
 18. 2005 70 10 óng h p 2005 70 90 -- Lo i khác 2005 80 - Ngô ng t 2005 80 10 -- óng h p 2005 80 90 -- Lo i khác 2005 90 - Rau và h n h p các lo i rau 2005 90 10 -- óng h p 2005 90 90 -- Lo i khác 2006 Rau, qu và các s n phNm khác c a cây ư c b o qu n - nt - b ng ư ng (tNm ư ng t o thành s n phNm d ng: ư t ho c có l p áo ư ng m ng hay d ng cô c tinh ch ). h p các lo i qu ngâm ư ng. M t làm t các lo i qu 2006 00 10 - Qu h t 2006 00 90 - Lo i khác 2007 M t, nư c qu ông, m t qu nghi n, b t qu nghi n, b t - nt - qu nghi n ã cô c, n u chín, ã ho c chưa pha thêm ư ng hay ch t ng t khác. 2007 10 00 - Ch phNm chi t su t thu n nh t - Lo i khác 2007 91 00 -- Qu h chanh 2007 99 00 -- Lo i khác 2008 Qu , qu h ch và các s n phNm ăn ư c khác c a cây - nt - ư c ch bi n b o qu n cách khác ã ho c chưa thêm ư ng ho c thêm ch t ng t khác, ho c rư u; chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác (bao gói s n)
 19. 2008 11 - Qu h ch, l c và h t khác, ã ho c chưa pha tr n v i nhau 2008 11 10 -- L c 2008 11 20 --- L c chao d u và lo i tương t 2008 11 90 --- L c b c ưòng 2008 20 --- Lo i khác 2008 20 10 -D a 2008 20 90 -- óng h p 2008 30 00 -- Loai khác 2008 40 00 - Qu h chanh 2008 50 00 - Lê 2008 60 00 - Mơ 2008 70 00 - Anh ào 2008 80 00 - Mâm xôi 2008 90 Dâu tây 2009 Nư c ép qu (k c hòm rư u nho), nư c rau ép chưa lên - nt - men ho c chưa pha thêm rư u, ã ho c chưa pha thêm ư ng hay ch t ng t khác (bao gói s n) - Nư c cam ép 2009 11 -- Ư p ông 2009 11 10 --- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 11 90 --- Lo i khác
 20. 2009 19 -- Lo i khác 2009 19 10 --- ã ch bi n tiêu dùng 2009 19 90 --- Lo i khác 2009 20 - Nư c ép bư i 2009 20 10 --- ã ch bi n tiêu dùng 2009 20 90 --- Lo i khác 2009 30 - Nư c ép t qu h chanh 2009 30 10 --- ã ch bi n tiêu dùng 2009 30 90 --- Lo i khác 2009 40 - Nư c d a ép 2009 40 10 --- ã ch bi n tiêu dùng 2009 40 90 --- Lo i khác 2009 50 - Nư c cà chua ép 2009 50 10 - - ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 50 90 -- Lo i khác 2009 60 - Nư c nho ép (k c hèm nho) 2009 60 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 60 90 -- Lo i khác 2009 70 - Nư c táo ép 2009 70 10 - ã ch bi n tiêu dùng ngay
Đồng bộ tài khoản