Quyết định số 1011/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 1011/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1011/QĐ-TTg về việc ông Trần Xuân Giá, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1011/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1011/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH V VI C ÔNG TR N XUÂN GIÁ, TRƯ NG BAN BAN NGHIÊN C U C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGH HƯU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét báo cáo c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph t i văn b n s 3641/VPCP-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2006; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2854/BNV-CCVC ngày 25 tháng 7 năm 2006; Đ th c hi n chính sách cán b , QUY T NNH: i u 1. Ông Tr n Xuân Giá, Trư ng ban Ban Nghiên c u c a Th tư ng Chính ph ngh hưu theo ch t ngày 01 tháng 10 năm 2006. i u 2. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông Tr n Xuân Giá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - Ban Nghiên c u c a TTCP; - VPCP: BTCN, các PCN; V TCCB (3), C c QTTV (2), Website CP; - Lưu : VT, VPBCS Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản