Quyết định số 1015/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 1015/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1015/2002/QĐ-NHNN về việc bàn giao Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1015/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1015/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH V VI C BÀN GIAO H SƠ ĂNG KÝ KHO N VAY NƯ C NGOÀI C A DOANH NGHI P TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. Giao V Qu n lý Ngo i h i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n vi c bàn giao toàn b h sơ liên quan n các kho n vay nư c ngoài c a các doanh nghi p mà Ngân hàng Nhà nư c ã ăng ký và ăng ký thay i thu c i tư ng quy nh t i i m 8(a) Quy t nh s 1432/2001/Q -NHNN ngày 16/11/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và h t hi u l c sau khi hoàn t t vi c bàn giao h sơ theo quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM PHÓ TH NG C Phùng Kh c K
Đồng bộ tài khoản