Quyết định số 1015/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 1015/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1015/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Quy định mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1015/2008/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1015/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M U TH THANH TRA VÀ VI C QU N LÝ, S D NG TH THANH TRA THU C B K HO CH VÀ U TƯ B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t Thanh tra ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 148/2005/N -CP ngày 30/11/2005 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Thanh tra viên và c ng tác viên; Căn c Thông tư 2313/2007/TT-TTCP ngày 26/10/2007 c a Thanh tra Chính ph hư ng d n m u Th Thanh tra và vi c qu n lý, s d ng Th Thanh tra; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m u Th Thanh tra và vi c qu n lý, s d ng Th Thanh tra thu c B K ho ch và u tư”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng B K ho ch và u tư, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B K ho ch và u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - VPTW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các oàn th ; Võ H ng Phúc - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - C c Th ng kê các t nh; - Các ơn v thu c B ; - Website B ; - Lưu: VT, TTra.
  2. QUY NNH M U TH THANH TRA VÀ VI C QU N LÝ, S D NG TH THANH TRA THU C B K HO CH VÀ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1015/2008/Q -BKH ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) I. M U TH THANH TRA Tên g i: Th Thanh tra Th Thanh tra hình ch nh t, r ng 61mm, dài 87mm, g m m t trư c, m t sau. 1. M t trư c: N n m u , ch in hoa màu vàng; dòng trên ghi: “C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM” (kh ch 9) theo phông ch c a b mã ký t ch Vi t (phong ch Vi t Unicode) theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6909:2001; dòng dư i ghi “TH THANH TRA” (kh ch 16); gi a hai dòng là Qu c huy ( ư ng kính 24mm). 2. M t sau: N n hoa văn màu h ng tươi, gi a có bi u tư ng ngành Thanh tra, in bóng ( ư ng kính 20mm), góc bên trái in bi u tư ng ngành Thanh tra ( ư ng kính 14mm), dư i bi u tư ng là nơi dán nh ngư i ư c c p th (kh 23 x 30mm) ư c óng d u n i; t cách góc bên trái (10mm) n góc dư i bên ph i là g ch chéo m u (r ng 6mm). N i dung ghi trên m t sau: a) Qu c hi u (kh ch 8, g ch chân dòng th hai) b) Th Thanh tra (ch in mm u kh 12) c) Mã s Th Thanh tra - Mã s Th Thanh tra i v i Thanh tra viên thu c B K ho ch và u tư có các ký hi u phân bi t và nh n bi t rõ Thanh tra B , Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c, Thanh tra viên (ch in hoa, kh ch 10). + Thanh tra viên thu c B K ho ch và u tư có mã s chung là A26 (mã s cơ quan B K ho ch và u tư, quy nh t i Quy t nh s 93/2005/Q -BNV ngày 30/8/2005 c a B trư ng B N i v quy nh Danh m c mã s các cơ quan nhà nư c). + Thanh tra ngành Th ng kê g m mã s c a B K ho ch và u tư, thêm 02 ch cái u tên g i c a ngành: TK. + Thanh tra các C c Th ng kê có mã s theo ngành và có thêm mã s a phương, nơi cơ quan C c t tr s (mã s a phương theo quy nh t i Quy t nh s
  3. 93/2005/Q -BNV ngày 30/8/2005 c a B trư ng B N i v quy nh Danh m c mã s các cơ quan nhà nư c). + S th t Thanh tra viên có 03 s (b t u t 001): ánh theo s cơ quan, ơn v (Thanh tra B , T ng c c Th ng kê, C c Th ng kê). - Mã s Th thanh tra c th i v i các cơ quan, ơn v như sau: + Thanh tra B K ho ch và u tư: A26 – s th t Thanh tra viên. + Thanh tra T ng c c Th ng kê: A26 – TK - s th t Thanh tra viên. + Thanh tra C c Th ng kê: A26 – TK – mã s t nh – s th t Thanh tra viên. (Chi ti t theo danh m c ính kèm) d) H và tên Thanh tra viên (kh ch 10). g) Ng ch Thanh tra viên (ghi ng ch Thanh tra viên ư c b nhi m): Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao c p (kh ch 10). h) ơn v công tác: Thanh tra B K ho ch và u tư, Thanh tra T ng c c Th ng kê, Thanh tra C c Th ng kê t nh ….. (kh ch 10). i) Ngày, tháng, năm c p th (kh ch 10). k) Ch ký và tên B trư ng B K ho ch và u tư (kh ch 8). n) D u B K ho ch và u tư ( ư ng kính 18mm) Th Thanh tra ư c ép plastic c ng. II. QU N LÝ TH THANH TRA 1. C p Th Thanh tra: Th Thanh tra do B trư ng B K ho ch và u tư c p cho cán b , công ch c ư c b nhi m vào ng ch Thanh tra viên. a) H sơ và th t c c p Th Thanh tra: - H sơ c p Th Thanh tra: + Công văn ngh c p th (kèm theo danh sách trích ngang) c a th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p Thanh tra viên. + 01 phi u Thanh tra viên và quy t nh b nhi m vào ng ch Thanh tra viên. + 02 nh cá nhân ch p ki u Ch ng minh thư (01 nh kh 30 x 40mm; 01 nh kh 20 x 30mm).
  4. - Th t c c p Th Thanh tra: + Chánh Thanh tra B K ho ch và u tư ti p nh n, ki m tra h sơ ngh c p Th Thanh tra i v i Thanh tra B K ho ch và u tư và T ng c c Th ng kê trình B trư ng B K ho ch và u tư c p th . + T ng c c Th ng kê ti p nh n, ki m tra h sơ ngh c p Th Thanh tra c a Thanh tra T ng c c Th ng kê và các C c Th ng kê, ngh Chánh Thanh tra B K ho ch và u tư trình B trư ng B K ho ch và u tư c p th . b) H sơ và th t c c p l i Th Thanh tra: Trư ng h p Th Thanh tra b h ng, b m t … Thanh tra viên ph i làm th t c xin c p l i. - H sơ xin c p l i Th Thanh tra g m: + ơn ngh xin c p l i Th Thanh tra (do cá nhân t vi t, có lý do c th , rõ ràng) kèm theo nh (như quy nh t i i m a trên); trư ng h p th h ng g i kèm theo th h ng. + Xác nh n và ngh c a th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p Thanh tra viên. - Th t c ngh c p l i Th Thanh tra gi ng như th t c c p Th Thanh tra l n u. 2. Qu n lý Th Thanh tra: - Thanh tra viên có trách nhi m b o qu n Th Thanh tra theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Chánh Thanh tra B K ho ch và u tư, Chánh Thanh tra T ng c c Th ng kê, C c trư ng các C c Th ng kê có trách nhi m qu n lý và ki m tra vi c s d ng th c a Thanh tra viên. - Thu h i Th Thanh tra: + B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh thu h i Th Thanh tra. + Quy t nh thu h i Th Thanh tra thu c m t trong nh ng trư ng h p sau: cán b , công ch c ư c b nhi m vào ng ch Thanh tra b k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c, sa th i ho c chuy n công tác sang cơ quan khác không có ch c năng thanh tra, ngh hưu, b ch t, m t tích, Th Thanh tra ư c c p không úng quy nh c a pháp lu t. + Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p Thanh tra viên có trách nhi m thu h i Th Thanh tra, c t góc và n p v Thanh tra B K ho ch và u tư. 3. Kinh phí làm th và phát Th Thanh tra - Kinh phí làm Th Thanh tra do Văn phòng B K ho ch và u tư c p.
  5. - Chánh Thanh tra B có trách nhi m liên h v i các cơ quan có liên quan làm th và phát Th Thanh tra viên cho Thanh tra viên thu c B K ho ch và u tư. i v i trư ng h p c p l i th , khi h sơ h p l sau 05 ngày, Chánh Thanh tra B có trách nhi m liên h v i các cơ quan có liên quan làm th t c c p l i th cho Thanh tra viên. III. S D NG TH THANH TRA 1. Th Thanh tra xác nh tư cách pháp lý Thanh tra viên s d ng khi th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t và ch s d ng khi thi hành nhi m v . Th Thanh tra ư c s d ng cho Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành. 2. Nghiêm c m Thanh tra viên l i d ng Th Thanh tra s d ng vào m c ích cá nhân. Trư ng h p Thanh tra viên s d ng th th c hi n hành vi trái pháp lu t thì tùy theo m c sai ph m, ph i ch u x lý k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . B TRƯ NG Võ H ng Phúc DANH M C MÃ S TH THANH TRA THU C B K HO CH VÀ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1015/2008/Q -BKH ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) STT Tên ơn v Mã s Th Thanh tra Ghi chú A. Mã s Th Thanh tra B K ho ch và u tư; Thanh tra T ng c c Th ng kê 1 Thanh tra B K ho ch và u tư A26 – 000 2 Thanh tra T ng c c Th ng kê A26 – TK – 000 B. Mã s Th Thanh tra C c Th ng kê 1 C c Th ng kê Hà N i A26 – TK – 01 - 000 2 C c Th ng kê H Chí Minh A26 – TK – 02 - 000 3 C c Th ng kê H i Phòng A26 – TK – 03 - 000 4 C c Th ng kê à N ng A26 – TK – 04 - 000 5 C c Th ng kê C n Thơ A26 – TK – 05 - 000 Mã s m i 6 C c Th ng kê Hà Giang A26 – TK – 10 - 000
  6. 7 C c Th ng kê Cao B ng A26 – TK – 11 - 000 8 C c Th ng kê Lai Châu A26 – TK – 12 - 000 L y mã t nh cũ 9 C c Th ng kê i n Biên A26 – TK – 67 - 000 Mã s m i 10 C c Th ng kê Lào Cai A26 – TK – 13 - 000 11 C c Th ng kê Tuyên Quang A26 – TK – 14 - 000 12 C c Th ng kê L ng Sơn A26 – TK – 15 - 000 13 C c Th ng kê Thái Nguyên A26 – TK – 16 - 000 14 C c Th ng kê B c K n A26 – TK – 60 - 000 15 C c Th ng kê Yên Bái A26 – TK – 17 - 000 16 C c Th ng kê Sơn La A26 – TK – 18 - 000 17 C c Th ng kê Phú Th A26 – TK – 19 - 000 18 C c Th ng kê Vĩnh Phúc A26 – TK – 61 - 000 19 C c Th ng kê Qu ng Ninh A26 – TK – 20 - 000 20 C c Th ng kê B c Ninh A26 – TK – 62 - 000 21 C c Th ng kê B c Giang A26 – TK – 21 - 000 22 C c Th ng kê Hòa Bình A26 – TK – 24 - 000 23 C c Th ng kê H i Dương A26 – TK – 23 - 000 24 C c Th ng kê Hưng Yên A26 – TK – 63 - 000 25 C c Th ng kê Hà Nam A26 – TK – 64 - 000 26 C c Th ng kê Nam nh A26 – TK – 25 - 000 27 C c Th ng kê Thái Bình A26 – TK – 26 - 000 28 C c Th ng kê Thanh Hóa A26 – TK – 27 - 000 29 C c Th ng kê Ninh Bình A26 – TK – 28 - 000 30 C c Th ng kê Ngh An A26 – TK – 29 - 000 31 C c Th ng kê Hà Tĩnh A26 – TK – 30 - 000 32 C c Th ng kê Qu ng Bình A26 – TK – 31 - 000 33 C c Th ng kê Qu ng Tr A26 – TK – 32 - 000 34 C c Th ng kê Th a Thiên Hu A26 – TK – 33 - 000 35 C c Th ng kê Qu ng Nam A26 – TK – 34 - 000 36 C c Th ng kê Qu ng Ngãi A26 – TK – 35 - 000 37 C c Th ng kê Kon Tum A26 – TK – 36 - 000 38 C c Th ng kê Bình nh A26 – TK – 37 - 000
  7. 39 C c Th ng kê Gia Lai A26 – TK – 38 - 000 40 C c Th ng kê Phú Yên A26 – TK – 39 - 000 41 C c Th ng kê kL k A26 – TK – 40 - 000 L y mã t nh cũ 42 C c Th ng kê k Nông A26 – TK – 68 - 000 Mã s m i 43 C c Th ng kê Khánh Hòa A26 – TK – 41 - 000 44 C c Th ng kê Lâm ng A26 – TK – 42 - 000 45 C c Th ng kê Bình Dương A26 – TK – 43 - 000 46 C c Th ng kê Bình Phư c A26 – TK – 65 - 000 47 C c Th ng kê Ninh Thu n A26 – TK – 44 - 000 48 C c Th ng kê Tây Ninh A26 – TK – 45 - 000 49 C c Th ng kê Bình Thu n A26 – TK – 46 - 000 50 C c Th ng kê ng Nai A26 – TK – 47 - 000 51 C c Th ng kê Long An A26 – TK – 48 - 000 52 C c Th ng kê ng Tháp A26 – TK – 49 - 000 53 C c Th ng kê An Giang A26 – TK – 50 - 000 54 C c Th ng kê Bà R a – Vũng Tàu A26 – TK – 51 - 000 55 C c Th ng kê Ti n Giang A26 – TK – 52 - 000 56 C c Th ng kê Kiên Giang A26 – TK – 53 - 000 57 C c Th ng kê B n Tre A26 – TK – 55 - 000 58 C c Th ng kê Vĩnh Long A26 – TK – 56 - 000 59 C c Th ng kê Trà Vinh A26 – TK – 57 - 000 60 C c Th ng kê Sóc Trăng A26 – TK – 58 - 000 61 C c Th ng kê H u Giang A26 – TK – 54 – 000 L y mã t nh cũ 62 C c Th ng kê B c Liêu A26 – TK – 66 - 000 63 C c Th ng kê Cà Mau A26 – TK – 59 - 000
Đồng bộ tài khoản