Quyết định số 102/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2002/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu Bươu - Thanh Trì - Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 102/2002/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C U BƯƠU - THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Quy t nh s 101/2002/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C u Bươu - Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu ô th m i C u Bươu - Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và môi trư ng;Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch y ban nhân dân các xã: Tân Tri u, Thanh Li t, T ng Giám c T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i; Giám c Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên I UL
  2. QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C U BƯƠU - THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 102/2002/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng Quy ho ch chi ti t khu ô th m i C u Bươu - Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 101/2002/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân Thành ph . i u 2: Ngoài nh ng quy nh ư c quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu ô th m i C u Bươu ph i tuân th các quy nh khác c a Pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: UBND Thành ph giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c S xây d ng, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì qu n lý xây d ng t i khu ô th m i C u Bươu và ph i h p v i các S , Ngành ch c năng hư ng d n các t ch c, các Ch u tư xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi khu ô th m i C u Bươu: - T ng di n tích: 215.650m2 - a i m: Xã Tân Tri u - Xã Thanh Li t - Huy n Thanh Trì - Hà N i - Ph m vi và ranh gi i: + Phía ông B c giáp Trung tâm Gi ng th y s n Hà N i và t canh tác xã Thanh Li t. + Phía Tây Nam giáp ư ng 70. + Phía ông Nam giáp mương thoát nư c hi n có. + Phía Tây B c giáp khu t ã gi i thi u cho B nh vi n K xây d ng b nh vi n. i u 6: T ng di n tích t quy ho ch: 215.650m2 Bao g m:
  3. - t ư ng Thành ph : 26.970 m2 - t cơ quan: 12.030 m2 - t cây xanh cách ly: 8.360 m2 - t ơn v : 168.290 m2 Trong ó: - t : 91.490 m2 - t trư ng ti u h c: 7.190 m2 - t nhà tr , m u giáo: 9.030 m2 - t cây xanh TDTT: 23.560 m2 - t công trình công c ng: 5.820 m2 - t giao thông: 25.600 m2 - t bãi xe t p trung: 3.230 m2 - Tr m x lý nư c: 2.370 m2 Toàn b di n tích t xây d ng trong khu ô th m i có các ch c năng như sau: - t cơ quan: 1 lô t có ký hi u CQ - t cây xanh cách ly: 3 lô t có ký hi u CL1, CL2, CL3 - t xây d ng bãi xe t p trung: 2 lô t có ký hi u BX1, BX2 - t xây d ng tr m x lý nư c: 1 lô t có ký hi u XL - t xây d ng các công trình công c ng h n h p: có ký hi u HH - t xây d ng trư ng h c: có ký hi u TH - t xây d ng nhà tr , m u giáo: có ký hi u NT1, NT2 - t cây xanh ơn v : có ký hi u t CX1 n CX7 - t xây d ng nhà g m 16 lô t: + Các lô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (ký hi u NC1 n NC8) + Các lô t xây d ng bi t th (ký hi u t BT1 n BT7)
  4. + t khu dân cư cũ ư c gi l i ch nh trang (ký hi u NO) i u 7: t xây d ng nhà có t ng di n tích 91.490 m2 trong ó: + t xây d ng nhà m i: 75.030 m2 + t nhà ch nh trang theo quy ho ch: 16460 m2 CÁC CH TIÊU QUY HO CH XÂY D NG NHÀ Ký Ch c năng khu DT t DT xây M t T ng HSSD T ng hi u t (m2) d ng cao TB d t (l n) DT sàn (m2) XD (t ng) (m2) (%) BT-1 Nhà bi t th 2.890 1.010 35 2.5 0.875 2.530 BT-2 Nhà bi t th 6.040 2.110 35 2.5 0.875 529 BT-3 Nhà bi t th 2.200 880 40 2.5 1.000 3.200 BT-4 Nhà bi t th 6.200 2.480 40 3 1.200 7.440 BT-5 Nhà bi t th 6.130 2.450 40 3 1.200 7.360 BT-6 Nhà bi t th 5.240 2.100 40 3 1.200 6.290 BT-7 Nhà bi t th 1.300 480 37 3 1.110 1.440 NC-1 Nhà cao t ng 10.580 3.280 31 15 4.650 49.200 NC-2 Nhà cao t ng 8.350 3.010 36 9 3.240 27.050 NC-3 Nhà cao t ng 5.020 1.560 31 11 3.410 17.120 NC-4 Nhà cao t ng 3.880 1.550 40 9 3.600 13.970 NC-5 Nhà cao t ng 4.750 1.900 40 9 3.600 17.100 NC-6 Nhà cao t ng 4.220 1.310 31 11 3.410 14.390 NC-7 Nhà cao t ng 3.500 1.260 36 9 3.240 11.340 NC-8 Nhà cao t ng 4.730 1.700 36 9 3.240 15.330 NO Dân cư ch nh 16.460 8.560 52 3.5 1.820 29.960 trang C ng 91.490 35.640 39 6.3 2.5 227.990
  5. B trí 4 lô t NC3, NC4, NC5, NC6 có t ng di n tích sàn xây d ng là 62.580 m2, chi m kho ng 30% di n tích sàn xây d ng nhà c a toàn khu ô th xây d ng nhà di dân và nhà chính sách c a Thành ph . - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: + Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng: t ng 1 ư c s d ng là d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Khu v c làng xóm n m trên tr c ư ng quy ho ch, khi c i t o, ch nh trang ph i tuân th theo các ch tiêu quy ho ch. i u 8: t cơ quan có t ng di n tích: 12.030 m2 ký hi u CQ v i các ch tiêu: Ô Ký hi u Ch c năng Di n tích M t xây H s TCTB T ng QH ô t t (m2) d ng (%) SD (t ng) DT sàn (ô) (l n) 1 CQ Cơ quan 12.030 36 5.040 14 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 9: t xây d ng công trình công c ng ơn v có t ng di n tích 22.040 m2, g m 4 lô t, các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ô Ký Di n M t H s TCTB T ng QH hi u tích t xây SD (t ng) DT Ch c năng ô t (ô) (m2) d ng (l n) sàn (%) 3 HH Công trình côngc ng 5.820 40 4,8 12 1 NT1 Nhà tr , m u giáo 4.830 35 0,7 2 3 NT2 Nhà tr , m u giáo 4.200 35 0,7 2 3 TH Trư ng ti u h c 7.190 40 0,8 2 - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, chi u cao công trình. Hình th c ki n trúc công trình ph i p và m b o hài hòa v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu Trung tâm công c ng c a khu dân cư. i u 10: - t cây xanh, TDTT ơn v g m 7 lô t, có t ng di n tích là 23.560 m2.
  6. +Có ch c năng là i m cây xanh, ngh ngơi, ph c v dân cư. + Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Ngoài các công trình ph c v , không xây d ng công trình có ch c năng khác. Khi thi t k , xây d ng ph i m b o h th ng thoát nư c hoàn ch nh v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây xanh k t h p v i sân luy n t p, sân chơi, t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. - t cây xanh cách ly có t ng di n tích: 8.360m2 + Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: Không xây d ng công trình trong d i cây xanh cách ly, vi c t ch c khai thác ph i ư c các c p có thNm quy n ch p thu n. i u 11: H th ng giao thông * M ng ư ng Thành ph và khu v c + Phía Tây Nam là ư ng 70 có m t c t ngang r ng 50m. + Tuy n ư ng phân khu v c n i t ư ng 70 n cu i khu ô th v phía B c có m t c t ngang r ng 25m, lòng ư ng r ng 15m, hè m i bên r ng 5,0m. + Tuy n ư ng n i t phía Tây n phía ông khu ô th (ranh gi i gi a khu ô th và cây xanh công viên Thành ph ) có m t c t ngang r ng 17,5, lòng ư ng r ng 7,5, hè m i bên r ng 5,0m. + ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng t 10,5m n 13,5m, lòng ư ng r ng 5,5m, còn l i là hai bên v a hè. * Bãi xe: + 2 bãi xe t p trung ư c b trí sát d i cây xanh cách ly c nh ư ng 70 và phía B c giáp khu t h n h p (công c ng) có t ng di n tích 3230m2, yêu c u xây d ng nhà xe cao t ng t i ô t BX1. + i v i các công trình công c ng, các chung cư cao t ng và các bi t th yêu c u trong quá trình thi t k xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. + i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i m t th i gian ng n (≤ 6 ti ng) thì t dành xây d ng các bãi xe này ư c tính là t bãi xe công c ng. i u 12: San n n thoát nư c mưa: + Cao n n kh ng ch t 5,7m n 6,2m d c v phía ông khu ô th m i. + d c n n i ≥ 0,004
  7. + Tuy n c ng thoát nư c chính có ư ng kính D=1200mm n 2000mm ư c b trí trên ư ng phía B c khu ô th thay b ng c ng b n B = 3000m d n n tr m bơm C u Bươu phía ông nam khu ô th . + Tuy n c ng nhánh D=600mm, 800mm, 1200mm b trí d c ư ng giao thông v tuy n c ng chính. i u 13: Quy ho ch c p nư c + Ngu n nư c c p cho khu ô th trư c m t ư c l y t tr m bơm nư c Nhà máy sơn Hà N i (ph i có u tư tăng công xu t cho tr m). V lâu dài khu ô th ph i ư c cung c p nư c t h th ng c p nư c c a Thành ph theo quy ho ch t ng th , qua ư ng ng F300 b trí phía b c ư ng 70. + M ng lư i ư ng ng c p nư c t i các công trình trong t ng ô t s ư c thi t k , xây d ng trong giai o n thi t k k thu t ph thu c vào quy mô, tính ch t và m t b ng c th c a t ng ô t. + Ch tiêu: Nư c sinh ho t: 2001/ng/ngày êm Nư c ph c v công c ng: 19,3/ha/ngày Nư c tư i r a ư ng, cây xanh: 15m3/ha/ngày Nư c d phòng: 28% t ng lư ng nư c yêu c u + Nư c c u ho : B trí g n các nút giao thông và g n các công trình công c ng, t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho un i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. Bên trong các công trình ph i ư c thi t k , l p t các thi t b phòng cháy ch a cháy theo quy nh hi n hành. i u 14: Quy ho ch thoát nư c và v sinh môi trư ng: + H th ng thoát nư c mưa c a khu ô th m i C u Bươu là thoát ra mương C u Bươu phía ông Nam khu ô th (trong tương lai, mương C u Bươu s ư c quy ho ch và thay b ng c ng b n thoát nư c). + Thoát nư c th i ư c thi t k h th ng riêng, ư c x lý sơ b qua b bán t ho i, thoát ra h th ng c ng thoát nư c th i chung c a khu ô th r i t ó qua tr m x lý c c b phía ông b c khu t th i ra sông Tô L ch. - Rác th i: + i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác t ng 1 cho t ng ơn nguyên. + i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng gi i quy t thu gom rác theo hai phương th c:
  8. * t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác là 50m/1 thùng. * Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. + i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom thông qua h p ng tr c ti p v i ơn v có ch c năng v v sinh, môi trư ng. i u 15: Quy ho ch c p i n: + Công su t tính toán Ptt=3.051 kw, Stt=3.782KVA + Có 4 tr m bi n áp trong khu v c nghiên c u g m: * Tr m N1: Công su t 320KVA c p i n cho khu C phía ông Nam (l y t tr c ư ng 25m n sát mương và khu dân cư cũ). * Tr m N2: Công su t 2 x 630KVA c p i n cho khu B phía ông Nam (t tr c ư ng vào Trung tâm Gi ng thu s n t i ư ng 25m). * Tr m N3: Công su t 2 x 630KVA c p i n cho khu A phía Tây B c (t tr c ư ng vào Trung tâm Gi ng thu s n n ranh gi i phía Tây B c khu ô th ). * Tr m N4: Công su t 2 x 630KVA c p i n cho khu D phía ông B c c a khu ô th . i u 16: Các ư ng dây ư ng ng k thu t như cáp i n, thông tin liên l c, ư ng ng nư c, cáp truy n hình v.v ... ư c t vào các tuynel k thu t b trí dư i v a hè d c theo các ư ng giao thông. Chương 3: IÊU KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 19: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t và i u l này t ch c, ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 20: án quy ho ch chi ti t khu ô th m i C u Bươu, t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph
  9. - S Xây d ng -S a chính Nhà t - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - UBND Huy n Thanh Trì
Đồng bộ tài khoản