Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 102/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N NGÀNH THƯƠNG M I TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ch th s 19/2001/CT-UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t -xã h i thành ph t năm 2001 n năm 2005; Xét ngh c a Giám c S Thương m i t i T trình s 2019/TM-KH.XNK ngày 08 tháng 7 năm 2002 và T trình s 1797/TM-KH.XNK ngày 30 tháng 5 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu phát tri n ngành Thương m i trên a bàn thành ph n năm 2005 như sau : 1.1- M c tiêu chung : Ph n u t m c tăng bình quân 10%/năm i v i t ng m c hàng hóa bán ra và tăng bình quân 22%/năm i v i kim ng ch xu t khNu. 1.2- Tri n khai th c hi n các chương trình và d án phát tri n ngành thương m i (danh sách các chương trình và d án ban hành kèm theo Quy t nh này). i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các cơ quan ư c giao nhi m v th c hi n chương trình và d án c n nhanh chóng tri n khai k ho ch, t ch c th c hi n. Kinh phí th c hi n ư c l y t kinh phí ho t ng do ngân sách thành ph c p cho các ơn v . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Thương m i, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi Trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, T ng Giám c T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, T ng Giám c T ng Công ty Nông Nghi p Sàigòn, T ng Giám c T ng Công ty B n Thành, T ng Giám c Liên Hi p H p tác xã Thương m i thành ph , Giám c Công ty Lương th c thành ph , Trư ng Ban i
  2. m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư-Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm và Ch t ch y ban nhân dân các qu n Th c, qu n Tân Bình, qu n 8, qu n 10 và huy n Hóc Môn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Phòng Thương m i-Công nghi p} ph i Vi t Nam t i TP. HCM, }h p - T ng Công ty Lương Th c }th c mi n Nam } hi n - C c Qu n lý Doanh nghi p Lê Thanh H i - UBND các qu n-huy n - Hi p h i Công thương thành ph - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH - Lưu (TH- H) DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN U TƯ PHÁT TRI N NGÀNH THƯƠNG M I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) A- CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NGÀNH THƯƠNG M I. I.- CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THI N CƠ CH , CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N THƯƠNG M I : 1- T o i u ki n cho m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n ngành thương m i, trong ó c bi t chú ý vi c s p x p l i h th ng thương m i qu c doanh. 2- Xây d ng môi trư ng kinh doanh lành m nh, úng pháp lu t, h tr m i thành ph n kinh t ho t ng bình ng trong n n kinh t th trư ng và th c hi n t t l trình h i nh p kinh t qu c t . 3- Phát tri n h th ng thông tin kinh t -thương m i, ph c v thi t th c ho t ng qu n lý và h tr doanh nghi p. 4- Xây d ng các nh ch h tr phát tri n xu t khNu như thành l p Qu h tr xu t khNu thành ph , xây d ng thương hi u s n phNm hàng hóa. 5- Ti p t c th c hi n c i ti n th t c hành chính, hoàn thi n môi trư ng kinh doanh thương m i.
  3. Giao S Thương m i ch trì ph i h p v i Ban i m i Qu n lý Doanh nghi p thành ph , T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, S K ho ch và u tư, S Tài chính-V t giá, C c Qu n lý Doanh nghi p Nhà nư c, Liên Hi p H p tác xã Thương m i thành ph nghiên c u xu t gi i pháp gi i quy t các v n trên. II.- CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO S C C NH TRANH C A DOANH NGHI P VÀ NGÀNH HÀNG, PH C V T T NHU C U TIÊU DÙNG N I NA VÀ Y M NH XU T KH U : 1- Th c hi n chương trình xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO, HACCP, SA 8000, giao S Thương M i ch trì ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi Trư ng xây d ng k ho ch ph bi n, tuyên truy n tiêu chuN n ISO, HACCP, SA 8000 cho 100% s doanh nghi p s n xu t hàng xu t khN u và h tr có kho ng 30% doanh nghi p ăng ký th c hi n chương trình qu n lý ch t lư ng ISO, HACCP, SA 8000 m i năm, t năm 2003 n năm 2005. 2- ào t o ngu n nhân l c, giao S Thương m i ch trì ph i h p v i các trư ng i h c, trư ng D y ngh và các Hi p h i ngành ngh liên quan nghiên c u xu t, xây d ng chương trình ào t o cán b qu n lý ngành thương m i cho phù h p v i nhu c u phát tri n d ch v -thương m i trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . III.- CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N THN TRƯ NG : 1- T ch c kênh lưu thông bán buôn, bán l , giao T ng công ty Thương m i Sài Gòn ch trì ph i h p v i Liên hi p H p Tác Xã Thương m i, các S -Ngành liên quan l p phương án t ch c kênh lưu thông phân ph i bán buôn bán l , ng th i liên k t ch t ch v i các nhà s n xu t t o ngu n hàng, s c chi ph i trên th trư ng trong nư c. 2- Hình thành các i lý bán hàng nư c ngoài, giao S Thương ma ch trì ph i h p v i Trung tâm xúc ti n Thương m i và u tư, Phòng Thương m i Công nghi p Vi t Nam t i thành ph và các doanh nghi p xu t khN u l p phương án kh o sát xây d ng h th ng i lý bán hàng nư c ngoài t i m t s th trư ng tr ng i m. 3- Xây d ng chương trình hành ng “hư ng vào xu t khN u” th i kỳ 2003-2005, giao S Thương m i ch trì ph i h p v i các S -Ngành, các T ng Công ty, các Hi p h i ngành ngh liên quan xây d ng k ho ch c th hoàn thành m c tiêu xu t khN u n năm 2005. B.- CÁC D ÁN PHÁT TRI N NGÀNH THƯƠNG M I. 1- Xây d ng các trung tâm thương m i, giao S Thương m i ch trì ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc quy ho ch chi ti t v trí các Trung tâm thương m i trên a bàn thành ph . Trên cơ s quy ho ch chi ti t, S Thương m i ph i h p v i S K ho ch và u tư, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, T ng Công ty Nông Nghi p Sàigòn, T ng Công ty B n Thành, Liên hi p H p tác xã Thương m i thành ph , S Quy ho ch - Ki n trúc nghiên c u xu t chính sách, gi i pháp huy ng v n và l p d án xây d ng các trung tâm thương m i.
  4. 2- Hình thành và phát tri n Trung tâm Giao d ch g o, giao S Thương m i ch trì cùng v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng Công ty Nông Nghi p Sài Gòn, T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, T ng Công ty Lương Th c mi n Nam, Công ty Lương th c thành ph , các doanh nghi p xu t khN u nông s n nghiên c u xây d ng mô hình ho t ng sàn giao d ch m t hàng g o. 3- Quy ho ch h th ng siêu th bán l , giao S Thương M i ch trì ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, S K ho ch và u tư, các qu n-huy n l p quy ho ch m ng lư i siêu th bán l trên toàn a bàn thành ph . 4- Quy ho ch phát tri n h th ng ch , giao S Thương m i ch trì th c hi n án “Quy ho ch ch trên a bàn thành ph ”, ng th i ki m tra ti n xây d ng ba ch u m i theo th i h n ã quy nh ; c th : 4.1- Ch u m i phía B c (xã Tân Xuân, huy n Hóc Môn) do Công ty Thương m i T ng h p Hóc Môn làm ch u tư. 4.2- Ch u m i phía ông (phư ng Tam Bình, qu n Th c) do Công ty C ph n Phát tri n nhà Th c làm ch u tư. 4.3- Ch u m i phía Nam (Khu Thương m i Bình i n t i phư ng 7, qu n 8, Khu ô th Nam Sài Gòn) do T ng Công ty Thương m i Sài Gòn làm ch u tư. 5- Các d án u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ngành Thương m i : 5.1- D án xây d ng Trung tâm Thương m i Qu c t t i bán o Th Thiêm, giao S Thương m i ch trì ph i h p v i Ban Qu n lý Khu ô th m i Th Thiêm nghiên c u xây d ng d án Trung tâm Thương m i Qu c t . 5.2- D án Nâng c p Trung tâm H i ch Tri n lãm qu c t Tân Bình có di n tích sàn s d ng t 6.000 m2 lên 20.000 m2, giao S Thương m i ch trì ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, Trung tâm H i ch Tri n lãm và y ban nhân dân qu n Tân Bình xây d ng d án. 5.3- D án xây d ng Trung tâm H i ch Tri n Lãm Kỳ Hoà có di n tích m t b ng xây d ng 10.000 m2 (4 t ng), giao S Thương m i ch trì ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, Trung tâm H i ch Tri n lãm, y ban nhân dân qu n 10 xây d ng d án. 5.4- D án xây d ng h th ng Thương m i i n t , giao S Thương m i ch trì ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng xây d ng d án. C.- TI N TH I GIAN TH C HI N : Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v xây d ng các Chương trình, D án nêu trên c n hoàn thành và trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trư c ngày 15 tháng 9 năm 2003./.
Đồng bộ tài khoản