Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế giáo dục và đào tạo và dạy nghề năm học 2003 - 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 102/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2003 - 2004". ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính và sự nghiệp nhà nước; Căn cứ Quyết định số 128/2001/QĐ-UB ngày 17/12/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức, biên chế, quỹ tiền lương, tiền công các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề năm học 2003-2004 cho các đơn vị của Thành phố (Có bảng phân bổ chỉ tiêu biên chế kèm theo). Điều 2:- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và các trường thuộc Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục và đào tạo, dạy nghề tiến hành việc tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên, nhân viên theo đúng các quy định hiện hành. - Giao Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố thông báo chỉ tiêu biên chế và tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trong toàn Thành phố. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố liên quan thi hành quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH
  2. Hoàng Văn Nghiên ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VÀ PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHÊ NĂM 2003 - 2004 (ban hành kèm theo Quyết định 102/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của UBND TP Hà Nội) ố Giám Kỹ Ngoại GV Cộng Nhân Tổng Phân Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa GDCD TDTT p hiệu thuật Ngữ nghề Gviên viên biên bổ N có cầ n có cần cóCN cóNN cần có cần có cầ n có cần cóA cóN cóP cần có cần có cần 9 7 6 5 5 5 2 2 12 11 3 3 4 4 9 9 3 1 4 11 8 9 5 4 6 4 2 17 16 5 4 5 4 11 13 5 4 6 8 8 7 9 6 4 4 0 18 14 5 4 4 4 15 7 1 5 4 2 5 13 8 8 5 5 3 1 1 13 14 4 2 4 3 22 15 3 3 3 2 4 7 5 5 4 4 5 4 1 11 11 3 3 3 3 6 5 1 3 3 3 10 8 8 4 4 5 2 3 15 14 5 5 4 4 9 6 2 3 3 4
  3. 6 4 4 4 4 2 2 0 9 9 2 2 2 2 6 6 2 2 3 10 8 7 4 4 6 4 2 14 14 4 4 4 4 10 8 1 4 4 5 10 6 6 6 5 6 4 2 14 14 4 4 4 4 10 8 1 4 3 5 9 6 6 6 6 5 3 1 13 13 4 4 4 4 8 8 4 3 4 8 8 8 5 5 5 4 1 11 11 4 3 4 3 8 6 1 4 3 4 6 5 5 5 5 4 3 1 12 12 4 4 3 2 9 9 4 4 4 7 8 8 4 4 7 5 2 15 15 4 3 4 3 8 8 3 3 4 8 7 7 5 4 2 2 0 12 12 4 3 3 3 8 8 3 3 5 6 6 6 4 5 3 2 1 11 9 3 2 3 3 8 6 1 1 3 2 4 10 8 8 5 5 4 3 1 11 11 3 3 3 2 8 7 1 4 3 4 7 5 5 5 5 2 2 0 12 12 3 2 3 3 8 4 1 3 4 4 4
  4. 8 6 4 4 4 4 3 1 12 12 3 3 3 1 7 7 1 3 3 3 7 5 5 3 3 4 2 2 12 11 3 3 3 3 8 6 2 3 3 4 6 4 4 2 1 3 2 1 8 7 2 1 2 2 5 5 2 1 3 6 4 4 3 3 3 1 1 9 9 2 2 2 2 5 4 2 1 3 5 5 5 3 3 5 3 2 9 9 3 3 3 3 7 5 2 2 2 4 6 5 4 4 3 3 2 1 9 8 3 2 3 2 6 6 3 2 4 7 5 5 3 3 4 2 2 11 11 3 3 3 3 8 8 3 4 4 7 5 5 4 4 4 2 2 11 12 3 3 3 3 8 8 3 3 4 6 4 4 4 4 4 2 1 9 8 3 3 3 3 6 5 3 2 3 5 3 3 2 2 3 2 1 9 7 2 2 2 2 5 5 1 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1 7 4 3 2 4 4 6 3 1 3 2 3 7 5 5 4 4 4 2 2 11 11 3 3 3 3 7 7 3 3 4
  5. 7 5 5 5 5 3 2 1 11 11 3 2 3 3 8 7 3 3 4 7 5 5 3 3 4 2 2 11 11 3 3 3 3 7 7 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 1 9 9 2 2 3 3 6 6 2 2 3 6 5 4 3 3 5 3 2 9 9 3 2 3 3 7 5 3 2 4 7 4 4 3 3 4 2 2 10 9 3 3 3 3 7 7 3 2 4 7 5 5 5 5 5 3 2 11 11 4 3 3 3 7 6 3 2 4 4 3 3 2 2 2 1 1 7 5 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 5 2 1 1 2 1 3 1 1 0 2 2 3 1 2 1 3 1 1 4 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 4 2 1 1 2 1 3 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 0 0 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 271 213 202 158 148 156 94 52 423 395 122 106 123 111 301 248 7 25 116 95 149 1
Đồng bộ tài khoản