Quyết định số 102/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 102/2004/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY DU L CH HÀ N I THÍ ĐI M HO T Đ NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 86/2003/Q -TTg ngày 07/5/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph Hà N i giai o n 2003 – 2005; Căn c Quy t nh s 99/2004/Q -TTg ngày 01/6/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án thành l p T ng Công ty Du l ch N i thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con; Xét ngh c a Giám c S N i v Hà N i; QUY T Đ NH i u 1: Thành l p T NG CÔNG TY DU LNCH HÀ N I, thí i m h at ng theo mô hình Công ty m - Công ty con. - Tên giao d ch qu c t : HANOI TOURIST CORPORATION; - Tên vi t t t: HANOI TOURIST; - Tr s t t i: s 18 ph Lý Thư ng Ki t, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. 1- Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i là doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p trên cơ s t ch c l i Công ty Du l ch Hà N i tr c thu c S Du l ch Hà N i. 2- Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i là ơn v h ch toán kinh t c l p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng; Tr c ti p t ch c th c hi n các nhi m v s n xu t kinh doanh và th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u i v i ph n v n u tư vào các công ty con, công ty C ph n và các Công ty liên doanh, liên k t. 3- Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty Du l ch Hà N i.
  2. 4- V n i u l c a T ng Công ty Du l ch Hà N i t i th i i m thành l p bao g m: - V n nhà nư c ư c h ch toán t p trung t i Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i và t i các Công ty con h ch toán c l p thu c T ng Công ty Du l ch Hà N i. - V n nhà nư c do Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i và các Công ty con ã tham gia liên doanh u tư v i nư c ngoài và các thành ph n kinh t khác. 5- B máy i u hành (các phòng, ban nghi p v ) c a Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i ng th i là b máy giúp vi c c a T ng Công ty Du l ch Hà N i. 6- T ng Công ty Du l ch Hà N i ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a UBND Thành ph Hà N i, ng th i ch u s qu n lý nhà nư c c a các cơ quan chuyên ngành khác c a Trung ương và a phương theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2: Ch c năng và nhi m v ch y u c a T ng Công ty Du l ch Hà N i : 1. Ch c năng c a T ng Công ty Du l ch Hà N i: - Th c hi n quy n i di n ch s h u v n Nhà nư c c a T ng công ty Du l ch Hà N i, ng th i ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph Hà N i v vi c b o toàn và phát tri n s v n ư c giao. - Gi vai trò ch o, t p trung, chi ph i và liên k t các ho t ng c a các Công ty con theo chi n lư c phát tri n ngành Du l ch Th ô trong t ng giai o n và k ho ch s n xu t kinh doanh hàng năm c a Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i và các Công ty con ư c UBND Thành ph giao; - Ki m tra, giám sát vi c qu n lý s d ng v n, tài s n, th c hi n các ch chính sách ... , phương th c i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh c a các Công ty con theo i u l t ch c ho t ng c a T ng Công ty Du l ch Hà N i, i u l c a các Công ty con và các ơn v ph thu c ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t và theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. - T ch c ho t ng s n xu t kinh doanh a ngành ngh , trong ó ngành ngh chính là kinh doanh l hành qu c t và n i a; Kinh doanh khách s n, v n chuy n khách du l ch; Kinh doanh các d ch v du l ch; u tư, liên doanh liên k t v i các t ch c kinh t trong và ngoài nư c phát tri n cơ s h t ng du l ch và d ch v du l ch. Ngoài ra T ng Công ty Du l ch Hà N i còn th c hi n ch c năng s n xu t kinh doanh và u tư trong các lĩnh v c: Thương m i, Tài chính, Công nghi p ch bi n nông lâm h i s n, xây d ng phát tri n nhà, khu ô th ... ph c v nhi m v phát tri n Du l ch và nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô. 2. Nhi m v c th c a T ng Công ty Du l ch Hà N i : - Tham gia v i các cơ quan ch c năng xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành du l ch theo nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph cũng như c a Chính ph .
  3. - L p, qu n lý, t ch c tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng cơ s h t ng phát tri n du l ch b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c ư c c p, v n vay, v n huy ng c a T ng Công ty; - Tr c ti p t ch c các ho t ng kinh doanh như: kinh doanh l hành qu c t và n i a; Kinh doanh khách s n và v n chuy n khách du l ch b ng ư ng b , ư ng sông và trên V nh; Kinh doanh các d ch v du l ch và d ch v i lý bán vé máy bay; - u tư, liên doanh liên k t v i các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c phát tri n h t ng du l ch như: Khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, khách s n, nhà hàng, trung tâm thương m i d ch v ; - Kinh doanh ăn u ng, d ch v hư ng d n du l ch, phiên d ch, d ch v thông tin, vui chơi gi i trí, d ch v cho ngư i nư c ngoài thuê nhà, cho thuê các phương ti n v n t i; - Kinh doanh nhà hàng, lưu ni m, cho thuê văn phòng, d ch v qu ng cáo; T ch c h i ch , tri n lãm chuyên , h i th o, h i ngh và d ch v xúc ti n du l ch – thương m i. - Kinh doanh xu t khNu lao ng và chuyên gia; Tư v n du h c nư c ngoài. - Kinh doanh xu t nh p khNu lao ng và chuyên gia; Tư v n du h c nư c ngoài. - Kinh doanh xu t nh p khNu các lo i hàng hóa: Lâm, nông s n, h i s n, hoa tươi, qu tươi, phân bón, hàng may m c v i s i, v t tư ph ki n cho ngành may m c, rư u, bia, thu c lá, th c phNm, tơ t m, chè, cà phê, hàng th công m ngh , g m s , v t tư, thi t b ph c v s n xu t và tiêu dùng; - Tư v n kinh doanh các lo i hàng hóa; i lý tiêu th hàng hóa cho các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c; S n xu t, kinh doanh g m m ngh (bao g m: s n xu t c g gi c ), sơn màu, tr m kh m trang trí; - Kinh doanh nguyên nhiên li u xây d ng; các lo i hóa ch t, sơn, nh a và nh a; Than các lo i; Thi t b máy móc và hàng tiêu dùng; - Xây d ng, c i t o, s a ch a nâng c p các công trình trong ngành, dân d ng, nhà , công c ng, giao thông, văn hóa. Thi công xây l p các công vi c v n n, móng, k t c u xây d ng công trình, hoàn thi n và l p t các thi t b công trình; - L p, qu n lý và t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng phát tri n nhà; Kinh doanh b t ng s n; D ch v cho thuê kho, bãi xe; D ch v s a ch a xe và r a xe; - T ch c ào t o, d y ngh , b i dư ng các nghi p v v : du l ch, khách s n, hư ng d n viên du l ch, ngo i ng , bu ng, bàn, bar, l tân, giúp vi c gia ình ph c v cho các nhi m v s n xu t kinh doanh c a T ng Công ty và cho nhu c u c a xã h i. i u 3: T ch c b máy c a T ng Công ty Du l ch Hà N i. 1. B máy qu n lý i u hành g m :
  4. -H i ng qu n tr : có 03 ho c 05 thành viên; - Ban ki m soát; - T ng Giám c và không quá 04 Phó Giám c; - K toán trư ng. 2. Các phòng, ban chuyên môn nghi p v c a T ng Công ty Du l ch Hà N i bao g m: - Phòng T ch c cán b - lao ng ti n lương. - Phòng K ho ch – u tư. - Phòng Nghiên c u và Phát tri n th trư ng. - Phòng Tài chính – k toán. - Văn phòng T ng Công ty - Ban qu n lý d án u tư và phát tri n Du l ch - Trư ng ào t o nghi p v Du l ch 3. Công ty m - T ng Công ty Du l ch Hà N i có các ơn v tr c thu c sau: - Khách s n Hòa Bình; - Khách s n Dân Ch ; - Khách s n Bông Sen; - Khách s n Hoàn Ki m; - oàn xe Du l ch; - Trung tâm Du l ch Hà N i; - Trung tâm Thương m i và D ch v Du l ch; - Trung tâm h p tác qu c t và xu t khNu lao ng; - Trung tâm Thương m i Du l ch Sông H ng; - Xí nghi p xây d ng và d ch v Du l ch; - Chi nhánh Công ty Du l ch Hà N i t i Thành ph H Chí Minh; - Chi nhánh Công ty Du l ch Hà N i t i Thành ph à N ng;
  5. - Chi nhánh Công ty Du l ch Hà N i t i Qu ng Ninh; - Văn phòng i di n Công ty Du l ch Hà N i t i: M và Nh t B n; - Nhà hàng Marina – Tr n Vũ; - Nhà hàng Vân Nam; - C a hàng PARADISE CAFE. 4. T ng Công ty Du l ch Hà N i có các Công ty h ch toán c l p như sau: 1- Công ty Du l ch d ch v Hà N i 2- Công ty Du l ch và Thương m i t ng h p Thăng Long 3- Công ty Hoàng Long 4- Công ty Du l ch thương m i C Loa 5- Công ty Du l ch thương m i ng a 6- Công ty Thương m i u tư phát tri n Hà N i 7- Công ty Du l ch Thương m i Hà N i 8- Công ty Du l ch Thương m i Thanh niên. 5. Chuy n quy n i di n ch s h u v n Nhà nư c trong các Công ty c ph n v T ng Công ty Du l ch Hà N i : 1/ Công ty C ph n Du l ch và Thương m i Th ô; 2/ Công ty C ph n Phú Gia; 3/ Công ty C ph n Du l ch – Thương m i và u tư Th ô. Các công ty con trên (Công ty nhà nư c và c ph n) có trách nhi m k th a các quy n, l i ích h p pháp và nghĩa v c a doanh nghi p trư c khi tham gia T ng Công ty Du l ch Hà N i. 6. Các Công ty Liên doanh thu c T ng Công ty Du l ch Hà N i do Công ty m và các Công ty con tham gia u tư liên doanh v i i tác nư c ngoài và trong nư c: 1/ Công ty Liên doanh Khách s n Th ng nh t Metropole; 2/ Công ty Liên doanh oàn k t H Tây; 3/ Công ty TNHH Thương m i Qu c t và D ch v Siêu th BourBon – Thăng Long;
  6. 4/ Công ty TNHH Khách s n Nhà hát; 5/ Công ty Liên doanh i chân tr i; 6/ Công ty Phát tri n du l ch h u h n Làng Nghi Tàm; 7/ Công ty TNHH Global Toserco; 8/ Công ty Liên doanh TNHH Masfield Toserco; 9/ Công ty Liên doanh TNHH Hà N i Hotel; 10/ Công ty Liên doanh SÁ Hà N i Royal Hotel; 11/ Công ty TNHH Khách s n i n Biên Ph - Hà N i. Trong quá trình ho t ng, căn c vào yêu c u và nhi m v ư c giao, T ng Công ty Du l ch Hà N i ư c nghiên c u thành l p thêm m t s phòng, ban, Công ty h ch toán ph thu c ng th i ư c ti p nh n thêm m t s Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t c a Thành ph và các t nh v tham gia làm thành viên c a T ng Công ty theo quy nh hi n hành c a pháp lu t, quy t nh c a UBND Thành ph và i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Du l ch Hà N i. i u 4: Giao trách nhi m cho các S , Ban, Ngành t p trung ch o và gi i quy t m t s công vi c c th sau: 1. Giao Giám c S N i v và Giám c các S Tài chính ch trì ph i h p v i Giám c các S : Du l ch, Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t, K ho ch và u tư và Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph có liên quan ti n hành t ch c bàn giao toàn b : t ai, tài s n, tài chính, v n, qu , v t tư, hàng hóa, trang thi t b , phương ti n ph c v s n xu t kinh doanh và làm vi c, toàn b cán b công nhân viên và lao ng, tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh... c a các Doanh nghi p cho Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c – T ng Công ty Du l ch Hà N i qu n lý, i u hành theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Vi c bàn giao ph i m b o th c hi n theo nguyên t c sau: - Bàn giao nguyên hi n tr ng; - Bàn giao ph i m b o h at ng s n xu t – kinh doanh bình thư ng; - Bàn giao không th t thoát tài s n xu t nhà nư c và t p th . 2. Giao T ng Công ty Du l ch Hà N i t p trung hoàn ch nh i u l t ch c và ho t ng; Xây d ng Qui ch tài chính c a T ng Công ty Du l ch Hà N i báo cáo UBND Thành ph Hà N i trình B Tài chính và Th tư ng Chính ph phê chuNn; Nghiên c u, xây d ng các quy ch , quy nh... th ng nh t ch o v qu n lý và i u hành nh m t ng bư c ưa T ng Công ty Du l ch Hà N i i vào n nh và phát tri n.
  7. 3- Chuy n tr s , nhà c a t ai hi n nay c a các ơn v tham gia T ng Công ty Du l ch Hà N i ang thuê c a S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i v T ng Công ty Du l ch Hà N i và chuy n thành v n, tài s n Nhà nư c c a T ng Công ty Du l ch Hà N i. 4. Giao T ng Công ty Du l ch Hà N i xây d ng phương án s n xu t kinh doanh và xu t cơ ch chính sách t o ngu n v n ban u ph c v nhi m v s n xu t kinh doanh và u tư phát tri n cơ s h t ng du l ch trình UBND Thành ph quy t nh. 5. Trong khi ti n hành chuy n các Doanh nghi p tr c thu c S Du l ch v T ng Công ty Du l ch Hà N i qu n lý và i u hành, thì các Doanh ghi p không ư c i u ng, luân chuy n ho c b nhi m cán b trong n i b ơn v c a mình. i u 5: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : N i v , S : K ho ch và u tư, Tài chính, Du l ch, Th trư ng các S , Ban ngành Thành ph có liên quan, Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c – T ng Công ty Du l ch Hà N i và các doanh nghi p có tên t i i u III ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản