Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 102/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH THÍ I M CHI TR DNCH V MÔI TRƯ NG R NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 380/Q -TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách thí i m chi tr d ch v môi trư ng r ng; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VII, kỳ h p th 14 v phí và l phí trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Văn b n s 1772/SNN-KHTC ngày 30 tháng 12 năm 2008 v tri n khai chính sách thí i m chi tr d ch v môi trư ng r ng trên a bàn thành ph H Chí Minh theo Quy t nh s 380/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph trên a bàn thành ph , QUY T NNH: i u 1. Ch p thu n cho T ng Công ty C p nư c Sài Gòn ư c i u ch nh tăng giá nư c s ch thương phNm thêm 40 ng/m3 th c hi n chính sách thí i m chi tr d ch v môi trư ng r ng trên a bàn thành ph H Chí Minh theo Quy t nh s 380/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2009 và ư c áp d ng trong 2 năm 2009 - 2010. i u 2. Giao S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông v n t i, S K ho ch và u tư hư ng d n T ng Công ty C p nư c Sài Gòn th c hi n vi c i u ch nh giá nư c, trích n p và quy t toán kinh phí chi tr d ch v môi trư ng r ng theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Giao thông v n t i, T ng Giám c T ng Công ty C p nư c Sài Gòn và Th trư ng các s - ngành, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - Các oàn th thành ph ;
  2. - Văn phòng Thành y; - Các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - y ban nhân dân huy n C n Gi ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (CNN/Tg) H.
Đồng bộ tài khoản