Quyết định số 102-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 102-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102-H BT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 102 - H BT NGÀY 2-10-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH THANH HOÁ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Thanh Hoá, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i c a m t s xã c a các huy n Th Xuân, Thi u Yên, Lương Ng c, Như Xuân thu c t nh Thanh Hoá như sau: 1. Huy n Th Xuân: Chia xã Th Thành thành ba xã l y tên là xã Xuân Thành, xã H nh Phúc và xã B c Lương. a gi i c a xã Xuân Thành phía b c giáp sông Chu, phía nam giáp xã B c Lương, phía ông giáp xã Th Nguyên, phía tây giáp xã H nh Phúc. a gi i c a xã H nh Phúc phía b c giáp sông Chu, phía nam giáp xã B c Lương, phía ông giáp xã Xuân Thành, phía tây giáp th tr n Th Xuân. a gi i c a xã B c Lương phía b c giáp xã Xuân Thành và xã H nh Phúc, phía nam giáp xã Nam Giang, phía ông giáp xã Th Nguyên, phía tây giáp xã Tây H . 2. Huy n Thi u Yên: Chia xã Công Thành thành hai xã l y tên là xã nh Công và xã nh Thành. a gi i c a xã nh Công phía b c giáp sông Mã, phía nam giáp xã Thi u Giang, phía ông giáp xã Thi u Quang, phía tây giáp nh Thành. a gi i c a xã nh Thành phía b c giáp xã nh Ti n, phía nam giáp xã Thi u Giang, phía ông giáp xã nh Công, phía tây giáp xã nh Hoà.
  2. 3. Huy n Lương Ng c: a. Chia xã Yên Khương thành hai xã l y tên là xã Yên Khương và xã Yên Th ng. a gi i c a xã Yên Khương phía b c và phía tây giáp xã Tam Lư thu c huy n Quan Hoá, phía nam giáp xã B t M t thu c huy n Thư ng Xuân, phía ông giáp xã Yên Th ng. a gi i c a xã Yên Th ng phía b c giáp xã Lâm Phú, phía nam giáp xã B t M t thu c huy n Thư ng Xuân, phía ông giáp xã Quang Hi n, phía tây giáp xã Yên Khương. b. Chia xã Giao An thành hai xã l y tên là xã Giao An và xã Giao Thi n. a gi i c a xã Giao An phía b c giáp xã Quang Hi n, phía nam giáp xã Giao Thi n, phía ông giáp xã Vân Am, phía tây giáp xã Trí Nang. a gi i c a xã Giao Thi n phía b c giáp xã Giao An, phía nam và phía tây giáp xã Xuân Khao thu c huy n Thư ng Xuân, phía ông giáp xã Vân Am. c. Chia xã Minh Sơn thành hai xã l y tên là xã Minh Sơn và xã Minh Ti n. a gi i c a xã Minh Sơn phía b c giáp xã Ng c Trung, phía nam giáp xã Minh Ti n, phía ông giáp xã Qu ng Phú thu c huy n Th Xuân, phía tây giáp xã Ng c Khê. a gi i c a xã Minh Ti n phía b c giáp xã Minh Sơn, phía nam giáp xã Kiên Th , phía ông giáp xã Th L p thu c huy n Th Xuân, phía tây giáp xã Vân Am. d. Chia xã Cao Th nh thành hai xã l y tên là xã Cao Th nh và xã L c Th nh. a gi i c a xã Cao Th nh phía b c giáp xã L c Th nh cùng huy n và xã Yên Lâm thu c huy n Thi u Yên, phía nam giáp xã Minh Sơn, phía ông giáp xã Yên Lâm thu c huy n Thi u Yên, phía tây giáp xã Ng c Trung. a gi i c a xã L c Th nh phía b c giáp xã ng Th nh, phía nam giáp xã Cao Th nh, phía ông giáp xã Yên Lâm thu c huy n Thi u Yên, phía tây giáp xã Ng c Trung. e. Chia xã Phùng Giáo thành hai xã l y tên là xã Phùng Giáo và xã Phùng Minh. a gi i c a xã Phùng Giáo phía b c giáp xã Vân Am, phía nam giáp xã Phùng Minh, phía ông giáp xã Nguy t n, phía tây giáp xã Lương Sơn thu c huy n Thư ng Xuân. a gi i c a xã Phùng Minh phía b c giáp xã Phùng Giáo, phía nam và phía tây giáp xã Lương Sơn thu c huy n Thư ng Xuân, phía ông giáp xã Nguy t n. 4. Huy n Như Xuân:
  3. Chia xã Hoá Quỳ thành hai xã l y tên là xã Hoá Quỳ và xã Xuân Quỳ. a gi i c a xã Hoá Quỳ phía b c giáp xã Yên L và xã Cát Vân, phía nam giáp xã Xuân Bình, phía ông giáp xã Bình Lương, phía tây giáp xã Xuân Quỳ và xã Thanh Phong. a gi i c a xã Xuân Quỳ phía b c giáp xã Hoá Quỳ và xã Thanh Phong, phía nam giáp xã Xuân Bình, phía ông giáp xã Hoá Quỳ, phía tây giáp xã Thanh Phong. i u 2: ng chí ch t ch U ban Nhân dân t nh Thanh Hoá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản