Quyết định số 102/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
16
lượt xem
1
download

Quyết định số 102/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 102/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 1983 QUY T NNH BAN HÀNH B N QUY T C V SINH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và U ban hành chánh các c p ban hành ngày 27-10-1962; - gi gìn v sinh, m b o s c kho c a nhân dân, xây d ng cu c s ng m i thành ph ; - Theo ngh c a Giám c S Y t thành ph và ư c s nh t trí c a các Ban chuyên môn c a H i ng Nhân dân thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành b n quy t c v sinh thành ph H Chí Minh. i u 2. Giám c S Y t có trách nhi m hư ng d n theo dõi vi c t ch c th c hi n b n quy t c này. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3. Các ng chí Chánh văn phòng U ban Nhân dân thành ph , Giám c S Y t và Th trư ng các ngành, Ch t ch U ban Nhân dân qu n huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Lê ình Nhơn QUY T C
 2. V SINH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 102/Q -UB ngày 14 tháng 4 năm 1983 c a UBND Thành ph H Chí Minh). Công tác b o v s c kh e nhân dân là m t trong nh ng công tác hàng u ã ư c ng và Nhà nư c ta h t s c quan tâm. Hi n pháp nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa ã quy nh rõ quy n công dân ư c b o v s c kh e ( i u 61), Nhà nư c chăm lo b o v và tăng cư ng s c kh e cho nhân dân ( i u 47), các cơ quan Nhà nư c, xí nghi p, H p tác xã, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân u có nghĩa v b o v c i thi n môi trư ng s ng ( i u 36) và chăm lo c i thi n môi trư ng làm vi c và i s ng cho công nhân viên ch c ( i u 22). T sau ngày gi i phóng, b o v s c kh e cho nhân dân, dư i s lãnh o c a Trung ương ng và Chánh ph , Chánh quy n cách m ng thành ph ã ti n hành nhi u cu c v n ông, xây d ng và phát ng nhi u phong trào tr t t v sinh, n p s ng văn hóa m i, b o v t t môi trư ng v.v… ư c nhân dân thành ph hư ng ng và th c hi n có k t qu . Phát huy k t qu t ư c, ph n u xây d ng Thành ph x ng áng ư c mang tên Bác H vĩ i, x ng áng là 1 trung tâm công nghi p, trung tâm văn hóa, trung tâm giao d ch qu c t c a c nư c, U ban Nhân dân thành ph mong r ng toàn th ng bào thành ph hư ng ng và th c hi n b n quy t c v sinh này. Chương I V SINH CÔNG C NG i u 1.- Trong vi c chuyên ch t, cát, than, rác, v t li u hoá ch t, và t t c các ch t có th gây dơ bNn ho c m t v p c a thành ph u không ư c rơi v i ra ư ng i, l ư ng. C m i tiêu, i ti u, c m x rác, rác (k c g ch ngói v n, xúc v t ch t, các ch t ô u khác) ra ư ng i, hè ph , c ng rãnh, sông r ch, b sông, ao h và nh ng nơi công c ng. Ch ư c rác các thùng bô rác công c ng và các nơi ã quy nh hay tr c ti p lên xe rác. Các nhà tư, nhà t p th , cơ quan, xí nghi p, nhà máy, trư ng h c, b nh vi n… ph i b o m luôn luôn quét d n s ch s t trong nhà cho n l ư ng ; rác ph i ư c tâp trung vào nơi quy nh nh t là không ư c lùa rác xu ng lòng ư ng, mi ng c ng hay khu v c thu c nhà bên c nh. các ư ng ph nh không có công nhân v sinh quét d n, m i gia ình ph i quét s ch rác t i gi a lòng ư ng. Nh ng ngư i rác mư n, các t l y rác dân l p… trong h m ph i ăng ký và rác úng nơi quy nh c a Công ty v sinh. nh ng nơi ông ngư i như ch , b n xe… Công ty V sinh ph i thi t l p nh ng bô hay xu ng rác công c ng, và hàng ngày rác ph i ư c thu d n và h t h t em i. C m ưa rác phân ra kh i nơi quy nh. i u 2. C m không ư c p t lòng ư ng lên l ư ng cho xe vào và không ư c b t c v t gì choáng ch trên l ư ng. - C m không ư c t ý ào lòng l ư ng. Trong trư ng h p ư c phép c a S Qu n lý nhà t và công trình công c ng và S Giao thông v n t i thì ph i ào nhanh g n
 3. không quá th i gian quy nh, xong n âu ph i l p ngay n ó kh i làm c n tr giao thông và làm dơ m t ư ng. Khi xong ph i quét d n s ch s , không ư c t cát, g ch á vương vãi làm t c ngh n c ng rãnh, ph i tái t o m t ư ng như cũ. Ngoài ra, trong th i gian th c hi n công tác này ph i có b ng báo hi u và ban êm ph i có èn báo hi u tránh tai n n. Ai vi ph m ngoài các bi n pháp x ph t còn ph i ch u m i phí t n n u thành ph ph i s a ch a l i hay b i thư ng cho ngư i b tai n n. - C m trú ng (ăn, , ng ) các nơi công c ng, hè ph , công viên. - Vi c s d ng lòng l ư ng dư i m i hình th c ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. i u 3.- Nh ng nơi công c ng ho c t p trung ông ngư i (thư ng xuyên hay t xu t, như b n tàu, b n xe, ch , c a hàng ăn u ng, r p hát, r p chi u bóng, công viên, cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, khu nhà t p th v.v… ph i có y c u tiêu, ti u h p v sinh (s lư ng theo tiêu chuNn quy nh) có c ng rãnh kín thoát nư c dơ, có thùng rác h p v sinh và n b o thư ng xuyên s ch s . - Các ti n nghi v sinh nh ng nơi công c ng không thu c trách nhi m c a 1 cơ quan nào, thì do S Qu n lý nhà t và công trình công c ng xây d ng, phân c p qu n lý, m b o duy trì s ch s v sinh. i u 4.- Vi c rút h m c u trong thành ph do Công ty V sinh qu n lý. Phân rút t h m c u ph i ư c x lý ho c úng nơi quy nh h p v sinh. Khi chuyên ch , các phương ti n ch a phân ngư i, phân chu ng ph i có n p y kín và không ư c rơi vãi ra ư ng hay ray mùi hôi th i. Các nhà máy phân h u cơ ph i theo úng quy trình thành phNm ư c m b o tiêu chuNn v sinh. - C m không ư c phân rác, phân chu ng trong n i thành. Ch ư c phân rác, phân chu ng vùng ven hay ngo i thành và nơi ch a ph i xa ư ng l , xa gi ng nư c, nhà dân và m b o v sinh không dòi b , ru i nh ng. - C m mua bán phân tươi và dùng phân tươi bón rau hay nuôi cá. Ch ư c bón rau b ng phân ã ư c úng quy cách. i u 5.- C m không ơc chăn d t, th rong, thú nuôi phóng u trên ư ng ph , công viên, ven sông, nh ng nơi công c ng, n u l chúng phóng u ra ư ng ph i h t d n ngay. Nh ng àn thú di chuy n qua ư ng ph ph i i ban êm có thông hành ki m d ch c a Thú Y thành ph theo nh ng l trình do ngành Công an quy nh. Vi c nuôi heo trong n i thành ư c t m th i cho phép, nhưng ch ư c nuôi t ng dư i t và ph i gi gìn s ch s chu ng tr i không gây mùi khó ch u cho các h xung quanh. Phân heo không ư c x xu ng c ng rãnh thành ph và ph i ư c h t em i trong nh ng thùng có n m y. Khi c n U ban Nhân dân thành ph có th ban hành quy t nh ch m d t viêc nuôi heo nói trên. i u 6.- Nư c do nhà máy nư c cung c p ph i m b o úng tiêu chuNn c a Nhà nư c v ch t lư ng u ng và sinh ho t. Tr m V sinh Phòng d ch thành ph có trách nhi m ki m tra thư ng xuyên v sinh nhà máy, tiêu chuNn v ch t lư ng nư c u ng do nhà máy cung c p.
 4. - Nhà máy nư c thành ph ph i ư c gi gìn s ch s , có chu vi b o v . C m chăn nuôi gia súc, gia c m, cày c y, tr ng tr t, t m r a, gi t giũ, làm nhà ho c v t b nh ng v t dơ bNn trong chu vi b o v khu v c s n xu t nư c. - Không ư c t m gi t, c r a dùng, cho súc v t u ng nư c, v t b v t dơ bNn t i các vòi nư c công c ng, gi ng nư c ăn và các h ao công c ng trong thành ph . i u 7.- Các phương ti n chuyên ch hành khách ph i thư ng xuyên gi gìn v sinh s ch s . Xe l a, tày thu … ph i có ti n nghi v sinh như: nư c r a, c u tiêu, ti u… h p v sinh và hư ng d n hành khách b o qu n t t. Nh ng phương ti n v n chuy n ch th c phNm, xe ch xúc v t vào thành ph còn s ng hay dư i d ng sơ ch ph i ư c ki m tra nh kỳ ho c chuyên ch các lo i th t tươi cùng huy t và ph t ng ph i ư c ki m tra thư ng xuyên b i ngành Y t và Thú y theo các quy nh riêng liên quan v v n này. Tàu thuy n khi i l i trên sông r ch ho c c p b n C ng không ư c d u, m và các ch t th i (phân rác và các ch t dơ bNn khác…) xu ng nư c. Khi c p b n, tàu thuy n ph i có v t che ch n chu t. i u 8.- tránh gây ô nhi m không khí và gây ti ng n, c m lưu thông trong n i thành t t c các lo i xe có ng cơ gây ti ng n, th i khói b i, hơi khí c, tr khi ã ư c trang b các b ph n gi m ti ng n, l c khói b i. Cá nhân, t p th trong các tư gia hay cơ quan trong thành ph không ư c gây ti ng n ào, x khói b i hơi c gây ô nhi m không khí nh hư ng n s c kho cho các h lân c n, theo quy nh c a Thông tư 29-BYT ngày 21-20-1971 c a B Y t . i u 9.- Khi s d ng các lo i hoá ch t tr sâu, di t côn trùng, di t chu t, di t c và phân bón hoá h c ph i theo úng quy ho ch c a Nhà nư c trong Quy t nh s 89/Q -L 01-8-1972 c a Liên B Y t , Lao ng, Công an và các văn b n ti p sau, tránh gây c h i, nh hư ng s c kho nhân dân, hư h i ng ru ng hoa màu ; ngu n nư c u ng, thu s n, gia súc, gia c m v.v… Chương II V SINH NHÀ C A – XÂY D NG VÀ S A CH A i u 10.- Nhà , nhà ăn, làm vi c ho c s n xu t, ch bi n, khách s n, nhà tr , c a hàng ăn u ng, quán gi i khát, trư ng h c, nhà tr … ph i s ch s ngăn n p. - n i thành và các th tr n m i gia ình ph i có thùng rác có n p y. C m không ư c b a bãi hè ph , m t ư ng, u h m, g c cây, mưong c ng rãnh, sông r ch, c nh nhà ngư i khác. Các h sâu trong h m ph i t ch c t l y rác dân l p. - Các cơ quan xí nghi p có nhi u rác ph i có các thùng rác h p v sinh và em nh ng nơi quy nh ho c ký h p ng v i Công ty v sinh chuy n rác. - C m ho c nư c dơ bNn trong nhà ch y ra hè ph , sang nhà ngư i khác. C ng rãnh ph i m b o thông thoát, kín không ng xông mùi hôi th i.
 5. - C m lưu tr nhiên li u, ch t cháy n , hoá ch t c nh ng nơi không quy cách an toàn. i u 11.- M i nhà ho c khu t p th n i thành, th tr n ph i có c u tiêu h p v sinh như c u tiêu t ho i. N u là c u tiêu công c ng ph i thư ng xuyên có ngư i trông nom, quét d n s ch s b o m úng n i quy s d ng. - M i nhà n i thành ph i có 1 c u tiêu h p v sinh, n u có nhu c u v phân bón nên s d ng c u tiêu 2 ngăn phân t i ch , b o qu n úng n i quy s d ng. - C m không ư c làm c u tiêu l thiên ho c c u tiêu trên mương, trên c ng rãnh, sông r ch, không ư c làm c u tiêu sát bên ư ng cái ho c trư c c a nhà ngư i khác. - i v i nh ng c u tiêu trên sông r ch hi n có, U ban Nhân dân các c p ph i s m nghiên c u gi i to . - Không ư c c t nhà l n chi m lòng l ư ng. C m không ư c xây c t nhà trên sông r ch, trên p, trên c ng. i u 12.- M i xây d ng và s a ch a u ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. Các công trình xây d ng m i ho c s a ch a l n (cơ s s n xu t công nông nghi p, ti u th công nghi p, b nh vi n, các công trình phúc l i, các khu nhà t p th v.v…) ph i b o m, ch c ch n, cao ráo, thông thoáng và ti n nghi như c ng ng m, c u tiêu t ho i, nhà t m, nhà b p, h th ng cung c p nư c u ng và sinh ho t trong lành. Trư c khi xây d ng ph i ư c U ban Xây d ng cơ b n thành ph cho phép, sau khi tham kh o ý ki n c a S Y t (Tr m V sinh Phòng d ch). S Qu n lý Nhà t và Công trình công c ng, U ban Xây d ng cơ b n thành ph , H i ng B o v môi sinh và các ban ngành khác có liên h v vi c i u tra ti n hay b t ti n và i u ki n v sinh cơ s . N u xây d ng, s a ch a không úng quy cách s b b t phá v , s a ch a l i ho c xây d ng b sung. Trong th i gian ang thi công, không ư c gây dơ bNn bùn t m t v sinh trên các o n ư ng, trên ph m vi công trư ng. Ph i thu quét d n thư ng xuyên m b o s ch s . Chương III V SINH H BƠI - R P HÁT - R P BÓNG – KHÁCH S N VÀ NHÀ TR i u 13.: - Các h bơi ph c v cho nhân dân ho c trong ph m vi cơ quan xí nghi p c n m b o v sinh và an toàn v kh i lư ng nư c c n thi t, v s lư ng các công trình v sinh (phòng thay áo qu n, c u tiêu, c u ti u, nhà t m, b n r a chân), v s lư ng c p c u viên luôn luôn túc tr c 2 – 4 ngư i (1 h bơi) và t tiêu chuNn Clo dư trong nư c t 0,1 n 0.6 mg/lít. H ph i có nư c ư c luân lưu hay thay nư c nh kỳ 1 n 2 l n m t tu n tuỳ theo s lư ng xu t bơi và ngư i t m. Vi c c p gi y phép xây c t và ho t ng do S Th d c Th thao thành ph ph trách sau khi h i ý ki n c a S Y t (Tr m V sinh phòng d ch) và cơ quan liên h .
 6. Sau 3 l n ki m tra h bơi liên t c n u th y tình tr ng v sinh quá kém ho c khi có d ch, oàn ki m tra v sinh c a Tr m hay i V sinh Phòng d ch có th yêu c u S Th d c Th thao óng c a h bơi vĩnh vi n ho c có th i h n. Vi c cho phép tái h p ng ch ư c th c hi n sau khi có ý ki n c a Tr m V sinh Phòng d ch. Nh ng ngư i m c b nh ngoài da, au sưng m t, s mũi, th i tai hay b t c b nh truy n nhi m nào u không ư c s d ng h bơi. i u 14:- Các r p hát, r p chi u bóng ph i m b o úng quy nh v thi t k xây d ng an toàn và v sinh, trong ó s lư ng máy i u hoà không khí, qu t tr n, h th ng thoáng khí, thông hơi, c a c p c u, s gh , s lư ng v các c u tiêu c u ti u ph i áp ng yêu c u tho i mái an toàn cho khán gi . Vi c xây d ng và c p gi y phép ho t ng do S Văn hoá Thông tin ph trách sau khi h i ý ki n c a S Y t (Tr m v sinh phòng d ch) và các cơ quan liên h . Tr m hay các i v sinh Phòng d ch khi c n có th ki m tra v sinh và Ban Qu n lý r p hát, r p chi u bóng ph i th c hi n các yêu c u c n theo quy nh. i u 15: Khách s n và Nhà tr ph i ư c xây d ng, thi t k an toàn và trang trí các v t d ng như qu t tr n, máy i u hoà, không khí, bàn gh , giư ng n m, chi u, v i tr i giư ng, chăn, mùng, g i, rèm c a, m chén. Dĩa, g t tàn thu c, thùng rác có n p y… và có ch lau r a các v t d ng này theo úng i u l v sinh, ph c v ăn u ng công c ng khách s n nhà tr c a Liên B N i thương, Y t ban hành theo quy t nh s 80/NT – LB ngày 9 – 12 – 1980. Tr m v sinh Phòng d ch thành ph có trách nhi m ki m tra thư ng kỳ theo i u l nói trên. Chương IV V SINH TRƯ NG H C VÀ NHÀ NUÔI D Y TR i u 16:- Các trư ng h c ph i th c hi n úng nh ng i u kho n quy nh c a ngành Y t và Giáo d c v v sinh h c ư ng như: - To l c xa nơi có ch t c, ch t hôi th i, khói b i và ti ng n. - Có nư c r a, nư c u ng có công trình v sinh riêng bi t cho nam n . - Các l p h c, phòng gi tr ph i thoáng có ánh sáng và di n tích thích h p, bàn gh ph i úng quy cách, khăn lâu ph i Nm tránh b i ph n. - Trư ng s , l p h c, k c nhà v sinh ph i luôn luôn s ch s . i u 17:- Các giáo viên, cô nuôi d y tr , h c sinh và các cháu gi nhà tr ph i ư c khám s c kho m i năm m t l n. i v i nh ng h c sinh m t kém ho c có m t s t t b nh khác ph i ư c s p ch ng i cho h p lý. Vi c ki m tra s c kho nói trên ư c phòng khám khu v c a phương hay Y t cơ s th c hi n.
 7. i u 18:- Giáo viên, cô nuôi d y tr , h c sinh và các cháu gi nhà tr ph i ư c tiêm ch ng ng a theo l ch trình c a ngành Y t . Giáo viên, cô nuôi d y tr , h c sinh và các cháu gi nhà tr ang m c b nh truy n nhi m không ư c lên l p hay n nhà gi tr . Ngoài ra t t c ph i th c hi n gương m u v sinh l p h c cũng như gia ình hay phư ng, xã. M i h c sinh t m u giáo tr lên (k c trư ng chuyên nghi p, trung và i h c) u ph i có s theo gi i s c kho (y b ) liên t c. M i khi có h c sinh m i n (b t u vào h c, chuy n trư ng, chuy n l p, chuy n c p) nơi ti p nh n ph i có trách nhi m qu n lý k ti p s s c kho , ki m tra vi c tiêu ch ng, b nh truy n nhi m và các y u t khác. S này b t u làm t nhà h sinh ho c m u giáo vì ph i k ti p liên t c. i u 19:- Nhà trư ng ph i s p x p cho h c sinh h c t p, lao ng, v a s c kho và rèn luy n th d c th thao vui chơi gi i trí. D ng c lao ng và t p luy n ph i phù h p v i t ng l a tu i. N sinh khi có kinh nguy t ư c mi n lao ng ho c luy n t p n ng. i u 20:- i v i trư ng h c, nhà nuôi tr m i xây d ng ho c các trư ng cũ có i u ki n s a ch a ph i th c hi n úng theo nh ng i u kho n ghi trong Thông tư quy nh công tác v sinh h c ư ng s 32-TT/LB c a Liên B Giáo d c – Y t ngày 20 – 07 – 1962 v v sinh trư ng s (v trí l p h c, bàn gh , b ng, nư c u ng, c u tiêu c u ti u .v.v…) và công tác phòng b nh. Tr em ph i ư c tiêm ch ng theo quy nh c a ngành Y t . Chương V V SINH TH C PH M – ĂN U NG – HÀNG RONG i u 21:- Các cơ s s n xu t, ch bi n phân ph i, b o qu n lương th c, th c phNm c a hàng ăn u ng, gi i khát, nhà ăn t p th … ph i s ch s g n gàng, có h th ng thoát nư c, xa nơi ô u , khói b i hơi c. Khăn s n xu t, nhà b p, phòng ăn ph i t ch c ch bi n theo h th ng m t chi u d a theo nguyên t c t s ng n chín, s ch bNn riêng bi t, t nguyên li u n thành phNm. Máy móc, d ng c s n xu t ch bi n, phương ti n, bao bì, b o qu n chuyên ch ph i m b o v sinh và có l ch in s a thư ng kỳ. Nh ng nguyên li u nư c dùng s n xu t ch bi n th c ăn, nư c u ng, nư c á, kem, ph i m b o v sinh, ch t lư ng t t. Nghiêm c m bán ra th trư ng các lo i th c phNm quá h n s d ng b ươn ôi hay thiu th i… pha ch nư c gi i khát, ph i dung nư c ã un sôi ngu i. Th c ăn bày bán ph i ư c che y b o qu n cNn th n. i u 22:- Nhân viên c p dư ng hay ph c v ph i ăn m c s ch s , g n gàng, có qu n áo b o h lao ng, có ý th c t t v v sinh th c phNm ăn u ng. Khi n u và d n ăn không ư c hút thu c, ăn tr u, ùa gi n, b c tay các th c ăn chín.
 8. Nh ng ngư i ang m c b nh truy n nhi m, b nh ngoài da, b nh hoa li u không ư c ph c v trong ngành th c phNm ăn u ng. Hàng năm toàn th nhân viên ph c v ph i ư c ki m tra s c kho . Tr m v sinh Phòng d ch thành ph ho c i V sinh Phòng d ch qu n huy n tuỳ theo phân c p có trách nhi m ki m tra v sinh, khuy n cáo, c i thi n các cơ s nói i u trên t yêu c u ra trong i u l v sinh ph c v ăn u ng công c ng, khách s n, nhà tr , ban hành kèm theo Quy t nh s 80/NT-LB ngày 09-12-1980 cùng Liên B N i Thương, Y t . Các khuy n cáo c i thi n v sinh ph i ư c các cơ s này ch p hành. i u 23:- Các gánh, xe, qu y hàng rong ph i tuân theo m t s quy nh v sinh c th như sau: - Dùng gi y, lá, túi nylon… s ch gói, ng th c ăn, nư c u ng, chén dĩa, mu ng, ũa… ph i r a, lau s ch, khô ráo. - Th c ăn, nư c u ng ph i ư c che y cNn th n b ng lòng bàn, v i thưa. - Ch bán nh ng th c ăn ã n u chin, tinh khi t, không b thiu, có mùi. - Nư c r a ly, tách, chén bát… ph i thay i luôn và gi s ch s . - Không ư c b gi y, rác, lá, nư c bNn, th c ăn ra ư ng ph , vĩa hè c ng rãnh. i u 21:- i v i vi c h sát hay làm th t súc v t: a) Trong n i thành vi c h sát hay làm th t con v t ph i th c hi n t i lò sát sinh c a thành ph . Nh ng th t ngoài lò, nghĩa là nh ng th t tươi c a súc v t b h sát khNn c p ngoài lò sát sinh c a thành ph cùng nh ng th t thú, th t nuôi mu n ư c em ra bán ph i êm trình khám xét óng d u Thú y. Cho phép t m th i vi c h sát súc v t c a các h p tác xã nhưng cơ s h th t ph i m b o v sinh và súc v t cũng như th t ph i ư c khám xét và óng d u b i cơ quan Thú Y s t i. b) T i lò sát sinh, nh ng sút v t s do cơ quan Thú Y khám xét n i trong ngày ưa t i con nào lành m nh, th t t t s ư c óng d u. Không thâu nh n nh ng con v t m c b nh hay b nghi m c b nh truy n nhi m. N u trong th i gian nuôi t i chu ng tr i c a lò sát sinh con v t m c b nh thì ph i riêng ra r i h sát khNn c p và th t c a nó ph i ư c khám xét k càng. Vi c h sát nh ng súc v t ã ư c thu nh n ch ư c phép thi hành sau m t th i gian nghĩ ngơi ít nh t là 24 gi và nhi u nh t là 40 gi trong nh ng chu ng bò hay chu ng heo lò sát sinh, tr trư ng h p c bi t, các chu ng và tr i ph i ư c gi gìn s ch s , súc v t nh t bên trong ph i ư c t m r a s ch s . c) Lò sát sinh ph i ư c trang b y nh ng máy móc và d ng c c n thi t. Vi c h sát và m b ng l y lòng súc v t hoàn toàn do các nhân viên c a lò sát sinh m nh n, các nhân viên này ph i ư c khám s c kho hàng năm và không có b nh ngoài da hay truy n nhi m. Huy t ph i ng trong nh ng ch u b ng nhôm s ch s có n p y, Vi c phân thay và vi c m b ng ph i th c hi n liên t c và m b o ch t ch v m t v sinh, không
 9. th t ch m t. Vi c làm lòng ph i th c hi n t i nơi khác v i phòng h sát kh i làm nhi u phân ngay trong phòng h sát. Sau khi làm th t xong ph i d n d p và chùi r a k lư ng nơi làm vi c. d) Không m t mi ng th t ho c b ph n hay m t ph n c a b ph n nào c a nh ng con v t ư c làm th t ư c ưa ra kh i lò sát sinh n u chưa ư c cơ quan Thú Y khám xét và óng d u. - Th t ư c nhìn nh n là t t lành s ư c óng d u và em ra th trư ng. - Th t và b lòng xét ra là không t t không th dùng làm th c phNm s ư c ch bi n phân bón, ho c chôn c t v i s ki m soát c a nhân viên Thú Y. - Th t d tr ph i m b o l nh c n thi t và vi c chuyên ch ph i th c hi n b ng nh ng xe chuyên bi t m b o v sinh. - Th t bán các th t th t và các h p tác xã ph i ư c ki m tra thư ng kỳ và t xu t b i nhân viên Thú Y. e) Th t ư c xem là x u không th dung làm th c phNm, mu n t ch thu ph i ư c cơ quan Thú Y khám xét và xác nh n, trư ng h p s lư ng th t nhi u n u có s khi u n i v s t ch thu, quy t nh th t có th hay không có th ưa ra tiêu th ư c s do h i ng này do Trư ng Tr m Thú Y ch n l a. g) Các b nh c a súc v t m c ph i khi n th t không th dùng làm th c phNm s ư c tho thu n và n nh gi a 2 ngành Y t và Thú y. Chương VI V SINH LAO NG VÀ B O V MÔI TRƯ NG S NG I. - V SINH LAO NG – Y T LAO NG i u 25:- Th tư ng ơn v ( nơi quy mô, m i hình th c s h u và m i tính ch t ho t ng) là ngư i ch u trách nhi m th c hi n m i m t công tác b o h lao ng (bao g m v sinh lao ng, y t lao ng, an toàn lao ng, phòng c và phòng ch ng cháy n ) trong ph m vi mình ph trách. ng th i th c hi n úng các quy nh thông tư ch th c a Trung ương và thành ph liên quan t i công tác b o v lao ng như thanh tra ki m tra c a các cơ quan ch c năng và b n thân nhà máy. Th trư ng ph i ch u trách nhi m chăm lo s c kho c a cán b công nhân viên ch c trong ơn v mình, ph i ki n toàn t ch c y t và v sinh lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p và tai n n lao ng cũng như m i yêu c u khác v b o v s c kho cho ngư i lao ng. i u 26:- Nơi làm vi c c a m i ngư i lao ng (chân tay và trí óc) k c các t h p s n xu t, h p tác xã và tư nhân ph i m b o các i u ki n lao ng v : - Khí h u nơi s n xu t.
 10. - Ti ng n và rung. - Ánh sáng -B i - N ng các hoá ch t. - Phóng x , tia X, b c x . Theo tiêu chuNn Nhà nư c ban hành trong Thông tư s 29/BYT ngày 21-10-1971. N u nơi s n xu t không m b o theo tiêu chuNn thì ơn v ph i dành m t s ti n tăng cư ng các thi t b an toàn và v sinh theo Thông tư 11/TT.LB ngày 15-01-1963 c a Liên B lao ng Tài chính. Ngoài ra ph i b sung 20% qu phúc l i xí nghi p vào kinh phí chi cho công tác này khi c n thi t. N u ã h t s c c i t o môi trư ng mà v n còn chưa t tiêu chuNn thì ph i th c hi n y các bi n pháp cá nhân làm gi m tác h i t i a cho ngư i lao ng, ng th i th c hi n y và ng n các ch b o hi m xã h i, b i dư ng c h i và các quy nh v y t và lao ng theo lu t l hi n hành. Ngoài các trang thi t b v v sinh và an toàn lao ng ơn v ph i m b o v s lư ng, ch t lư ng và quy cách qu n lý các cơ s phúc l i như nhà b p, nhà ăn, câu l c b v.v… và các công trình ph c v v sinh cá nhân như h xí, h ti u, nhà v sinh kinh nguy t, nhà t m hơi r a tay theo úng quy nh. i u 27:- Khi x y ra tai n n lao ng ph i c u ch a k p th i ngư i b n n và th c hi n úng quy nh theo Quy t nh 45/LB-QB ngày 20-03-1982 c a B lao ng, B Y t và T ng công oàn Vi t Nam. Riêng v báo cáo, Th Trư ng có trách nhi m báo cáo t t c các tai n n lao ng S Lao ng, S Y t và Liên hi p Công oàn thành ph tuỳ theo tính ch t, m c c a TNL các cơ quan này s quy nh th i gian báo cáo. i u 28:- Ph i s p x p b trí n công viên ch c nhà nư c, n xã viên h p tác xã ho c t s n xu t và công nhân n các cơ s s n xu t c a tư nhân làm nh ng công vi c h p v i s c kho và sinh lý c a ph n theo Thông tư 05/TT-LB ngày 01-06-1968 c a Liên B Lao ng Y t . Không ư c phân công ph n có thai và thi u niên dư i 16 tu i làm vi c nh ng nơi có nhi u ch t c h i ho c làm nh ng vi c quá n ng nh c. nh ng cơ quan xí nghi p… có nhi u ph n làm vi c ph i có các phương ti n v sinh riêng cho ph n theo quy nh. II.- B O V MÔI TRƯ NG S NG: T t c các ơn v s n xu t b t kỳ quy mô và hình th c s h u nào khi xây d ng m r ng s a ch a ho c b t u trang b m t cơ s có s n s n xu t u ph i có gi y v m t Y t v sinh và B o v môi sinh c a cơ quan Y t theo s phân c p c a S Y t và H i ng b o v Môi sinh thành ph .
 11. i u 30:- T t c các ơn v ( m i qui mô, m i hình th c s h u và m i tính ch t ho t ng) ph i có h th ng x lý các ch t th i : (ch t l ng, ch t khí và ch t r n) phù h p v i tính ch t, nguyên ph li u c a cơ s mình làm sao b o m cho ư c tiêu chuNn nư c th i quy nh c a Nhà nư c ho c c a thành ph . i v i các lo i chưa có tiêu chuNn quy nh ho c không th o t ư c như khói lò (không có l n các hoá ch t khi s n xu t) các hơi có mùi như khô cá, phân… và các lo i mùi khó ch u khác thì ph i thi t k nh ng công trình k thu t b o m không gây thi t h i và khó ch u cho xung quanh. i v i các ch t th i có vi trùng gây b nh ph i x lý b o m di t trùng trư c khi cho ra h th ng c ng chung quanh c a thành ph . Không ư c tr c ti p các ch t th i chưa ư c x lý ra h th ng c ng rãnh chung, sông, r ch ho c m t t trong thành ph . Rác, ph li u ph i úng nơi quy nh. i v i các ơn v có s d ng các ch t phóng x và tia X ph i có h th ng x lý c bi t b o m nghiêm ng t theo ch quy nh v b o v môi trư ng. i v i ti ng n cơ s s n xu t không ư c vư t quá tiêu chuNn mà B Y t ã quy nh. Các sinh ho t văn ngh , ình ám vui chơi t 23g n 6g sáng không ư c gây n ào cho xung quanh. Trong gi ng ngh , không ư c gây ti ng ng n ào làm m t s yên tĩnh c a l i xóm. i v i các phương ti n giao thông ph i b o m ti ng n và khói b i úng theo quy nh liên ngành Y t - Công an - Giao thông. i v i hoá ch t ph i b o m n ng cho phép ngoài khu v c s n xu t theo quy nh c a B Y t . i v i b i ph i b o m tiêu chuNn cho phép. Các cơ s s n xu t u ph i b o m kho ng cách ly v sinh t i thi u i v i khu v c xung quanh, theo quy nh c a B Y t . Nh ng nhà máy ã có tư i nư c ph i tìm mói cách kh c ph c t t nh t. Các t s n xu t h p tác xã và cơ s s n xu t c a tư nhân nh t thi t ph i b o m quy nh v kho ng cách ly này. Chương VII PHÒNG CH NG B NH DNCH VÀ B NH TRUY N NHI M i u 31:- U ban Nhân dân các c p, Th trư ng các cơ quan ơn v ch u trách nhi m v v sinh phòng ch ng d ch trong toàn khu v c cơ quan ơn v c a mình, thư ng xuyên ki m tra, ôn c và th c hi n các thư ng qu phòng, ch ng d ch ã ư c ban hành. Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m và ch ng th c hi n các bi n pháp và yêu c u ph c v cho công tác phòng ch ng d ch do y t cơ quan ra như tiêu ch ng, di t chu t, di t b chét v.v…
 12. Khi có b nh d ch xNy ra t i a phương cơ quan, ơn v nào thì U ban Nhân dân Th trư ng nơi ó ph i ra l nh thi hành nh ng bi n pháp bao vây d p t t d ch và Ban ch o phong trào v sinh phòng d ch a phương tr thành Ban ch ng d ch. T t c các cơ quan xí nghi p m i c p óng trong a phương xNy ra d ch ph i tôn tr ng nh ng i u quy nh phòng ch ng trong khu v c này. phòng ch ng các b nh d ch, m i ngư i, m i c p ph i có nghĩa v thi hành các bi n pháp phòng và ch ng d ch do y ban Nhân dân thành ph ban hành như v tiêm ch ng, u ng thu c phòng, 3 s ch, 4 di t, i u tr cách ly, sát trùng, tNy u và “ki m d ch n i a cũng như ki m d ch qu c t trong khu v c thành ph ”. Quy nh tiêm ch ng b t bu c cho các tr em theo quy nh c th c a ngành y t . Công tác tiêm ch ng ư c th c hi n t i các i v sinh phòng d ch Qu n, Huy n, các Phòng khám tr em lành m nh, y t cơ s ho c các i tiêm ch ng lưu ng. Th t c ăng ký cư i h i ph i có gi y xác nh n i u ki n s c kho , không m c b nh truy n nhi m k t hôn do cơ quan y t t Phòng khám a khoa tr lên xác nh n. i u 32:- Khi nghi ng có ngư i m c b nh d ch thì Th trư ng cơ quan, xí nghi p, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, trư ng h c, ơn v quân i. Ch nhi m h p tác xã, ch h t p th , ch h gia ình v.v… ph i báo cáo cho cơ quan y t g n nh t và chính quy n a phương có bi n pháp phòng ch ng. N u không báo x y ra tác h i l n, không th c hi n quy nh ch ng d ch thành ph d ch lan truy n thì Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m. Khi thú v t b t i d ch ho c nghi là m c d ch ph i báo cáo ngay cho cơ quan Thú Y, cơ quan Y t và Chính quy n bi t và ph i theo úng th l phòng ch ng d ch, không ư c ăn th t ho c bán th t súc v t b h ch d ch. Quy nh v khai báo, cách ly, x lý các trư ng h p thú v t b ch t hay b d ch s do quy nh riêng c a ngành Thú Y. i u 33:- phòng b nh d i, m i ngư i trong thành ph ph i thi hành nghiêm ch nh Thông báo “v vi c nuôi chó và tiêm phòng” s 485/TB-UB c a y ban Nhân dân Cách m ng thành ph H Chí Minh ngày 15-03-1976. Cơ quan hay tư nhân nào ư c phép nuôi chó ph i thi hành các bi n pháp tiêm phòng cho chó theo nh kỳ. a phương nào có d ch chó d i ph i tri t gi t chó. Nghiêm c m ưa chó t vùng có d ch ra vùng không có d ch. i u 34:- Trong nhà có ngư i ch t dù là tr em m i sinh chưa vào s b i cũng ph i báo cáo v i chính quy n và ph i chôn ch m nh t là 48 gi k t lúc t t th . N u ch t vì b nh truy n nhi m ph i chôn c t ngay trong vòng 24 gi theo úng th l v sinh phòng d ch v tNy u t i m huy t cũng như t i nhà . i v i ngư i ch t không b nh d ch, n u vì lý do c bi t c n lưu l i thì ph i ư c phép y ban Nhân dân thành ph sau khi có ý ki n c a Tr m v sinh Phòng d ch thành ph , nhưng ph i khám li m theo úng bi n pháp v v sinh phòng d ch. i u 35:- i v i xác ch t chưa ư c nhìn nh n (án m ng, tai n n, t t v.v… b t c nơi nào. i c nh sát Giao thông ho c Công an sau khi làm th t c khám nghi m
 13. ph i có trách nhi m chuy n xác ch t n phòng ư p l nh xác ch t c a b nh vi n g n nh t gìn gi , ng th i thông báo thân nhân. N u sau 72 gi v n chưa có ngư i nh n thì ti n hành th t c chôn c t. i u 36:- Mu n mang thi hài, hài c t ngư i ch t ngo i thành vào n i thành ho c t thành ph ra các t nh khác u ph i xin phép Tr m V sinh Phòng d ch thành ph và ph i khâm li m trong hòm có b c k m. B c m , c i táng ph i có gi y phép c a Tr m V sinh Phòng d ch và thông báo cho Công an a phương bi t. N u ch t vì b nh thông thư ng thì ch ư c c i táng sau 3 năm k t ngày chôn. N u ch t vì b nh truy n nhi m thì sau th i gian 5 năm m i ư c b c m . Khi ti n hành ph i theo úng nh ng quy nh v v sinh b c m c i táng. Khi c n khai qu t t thi khám nghi m ph i ư c l nh c a cơ quan pháp lý và ph i ch p hành nghiêm ch nh các i u ki n v sinh. Chương VIII I U KHO N THI HÀNH VÀ BI N PHÁP X LÝ VI PH M i u 37. - Cá nhân và t p th u có trách nhi m thi hành b n quy t c v sinh này. Ai làm t t s ư c bi u dương. Ai vi ph m các i u kho n trong quy t c này thì tuỳ m c n ng nh mà x lý. - C nh cáo. - Ph t ti n t 10 ng n 100 ng (tuỳ theo th i giá m c nh có th s a i b ng m t quy t nh c a y ban Nhân dân thành ph chi u ngh c a S Tài chính ho c các S liên quan). - Ph t lao ng công ích t 1 ngày n 3 ngày. - Ph t giam t 1 n 3 ngày. - Ph t óng c a t m th i hay vĩnh vi n cơ s vi ph m. - Truy t trư c toà. N u là t p th khu v c (qu n, huy n, phư ng xã) cơ quan, xí nghi p công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, b nh vi n, trư ng h c, các cơ s ăn u ng kinh doanh v.v… vi ph m thì Th trư ng ơn v là ngư i tr c ti p gây ra ph i ch u trách nhi m và b x lý theo quy nh. N u m t v sinh ch , b n xe, b n tàu, h p tác xã khu t p th v.v… thì Trư ng Ban Qu n lý và ngư i ư c phân công tr c ti p ơn v ó ch u trách nhi m. N u gia ình thì ch h ch u trách nhi m, n u là tr em dư i 18 tu i vi ph m thì ch h hay ngư i tr c ti p nuôi d y ch u trách nhi m v m t dân s . i u 38.- a) Cán b , chi n sĩ công an ang làm nhi m v qu n lý tr t t an toàn xã h i, ư c quy n ph t c nh cáo, ph t ti n t 10 n 30 ng. - Trư ng Công an ho c phó Công an Xã, Phư ng, Th tr n ư c quy n ph t c nh cáo, ph t t 10 n 30 ng, ph t 1 ngày lao ng công ích.
 14. - Cán b Công an t c p Trư ng, Phó Công an Qu n, Huy n tr lên ư c quy n ph t c nh cáo, ph t ti n t 10 n 100 ng, ph t lao ng công ích t 1 n 3 ngày, ph t giam t 1 n 3 ngày và quy t nh t ch thu tang v t và các phương ti n ph m pháp. b) Trư ng Phó Tr m Y t Xã, Phư ng, Th tr n ư c quy n ph t c nh cáo, ph t ti n t 10 n 30 ng. - Các cán b t c p Qu n, Huy n tr lên chuyên trách v sinh (công nghi p, th c phNm, h c ư ng, ngo i c nh) và Phòng ch ng d ch, các cán b t c p Qu n, Huy n tr lên thu c các Ban Ngành khác liên h n các i u trong quy t c v sinh này ư c quy n ph t c nh cáo, ph t ti n t 10 n 100 ng. Khi c n thi t các cán b v a k trên có th ngh Công an x ph t lao ng công ích ho c ph t giam. c) Các cơ s vi ph m v v sinh có th b ph t óng c a t m th i t 3 n 15 ngày sau khi ã b ph t ti n 2 l n trong 1 năm nhưng tình tr ng v sinh v n không c i thi n, óng c a vĩnh vi n sau khi óng c a t m th i 2 l n trong 3 năm và xét tình tr ng v sinh quá t không th c i thi n ư c. i v i các cơ s c p thành ph hay Trung ương óng t i thành ph Giám c S Y t trình y ban Nhân dân thành ph theo ngh c a Trư ng Tr m V sinh Phòng d ch ra quy t nh óng c a t m th i hay vĩnh vi n, riêng i v i cơ s Trung ương óng t i thành ph y ban Nhân dân thành ph c n h i ý ki n c a B ch qu n. i v i cơ s c p Qu n, Huy n tr xu ng, Trư ng Phòng Y t trình y ban Nhân dân Qu n, Huy n theo ngh c a i V sinh Phòng d ch ra quy t nh t m th i hay vĩnh vi n. d) Vi c truy t trư c toà s do cơ quan c p Qu n, Huy n và Thành ph c a Công an d a theo ngh c a các Ban Ngành liên quan xét x các v vi ph m nghiêm tr ng v v sinh phòng d ch và các v nh c m hay hành hung cán b , chi n sĩ ang làm nhi m v ki m tra do quy nh này. i u 39.- Trong th i h n 5 ngày k t ngày b ph t ngư i hay cơ s b ph t ư c quy n khi u n i lên Th trư ng ơn v c a cán b , chi n sĩ Công an ã ph t, ho c lên Th trư ng cơ quan c p trên c a ngư i cán b , chi n sĩ Công an ó. ơn khi u n i ph i ư c nhanh chóng c u xét gi i quy t trong th i h n 10 ngày, trong th i gian ch i, ngư i hay cơ s v n ph i ch p hành quy t nh ph t u tiên n u là ph t ti n, ngư i b ph t lao ng công ích hay b ph t giam ch ph i ch p hành sau khi ơn khi u n i b bác b . i v i quy t nh óng c a t m th i hay vĩnh vi n m t cơ s trong th i h n 5 ngày k t khi nh n ư c quy t nh óng c a, cơ s b ph t óng c a ư c quy n khi u n i lên y ban Nhân dân thành ph duy t xét l i các quy t nh óng c a ban u c a y ban Nhân dân Qu n, Huy n hay thành ph . y ban Nhân dân thành ph s h i ý ki n các Ban Ngành liên h và Tr m V sinh Phòng d ch thành ph gi i quy t trong th i h n 10 ngày. i u 40.- Trong các vi c ki m tra v sinh ơn ngành hay ph i h p có nhi u ban ngành, n u có vi ph m v sinh, cán b v sinh phòng d ch có th ki m tra và phù hi u s ph trách l p biên b n và ngh Công an trong oàn ki m tra ph t c nh cáo hay
 15. ph t ti n, n u không có Công an, cán b v sinh phòng d ch s t mình m trách vi c ph t c nh cáo, ph t ti n cá nhân hay cơ s vi ph m. i v i các hình ph t khác, cán b , chi n sĩ Công an hay cán b v sinh phòng d ch s ngh các gi i ch c nói i u 38 m trách. i u 41.- Khi thu ti n ph t ph i c p biên lai và ngư i ph t ti n ư c hư ng m t t l ti n ph t b ng 30% s ti n n p ph t, s còn l i óng vào ngân sách thành ph trong qu xây d ng và b o qu n các công trình công c ng. i u 42.- Giám c S y t (theo ngh c a Tr m Trư ng Tr m V sinh Phòng d ch) có quy n trình y ban Nhân dân thành ph ra quy t nh ình ch ho c hu b nh ng lương th c và th c phNm m t phNm ch t nghiêm tr ng, có c ch t nguy hi m n s c kho ngư i dùng, trong khi ch i k t qu xét nghi m n u là quy t nh ình ch , và sau khi có k t qu xét nghi m xác nh n n u là quy t nh hu b . i u 43.- Công an Thành ph , S Y t hay các Ban ngành liên quan khác ch u trách nhi m vi c in và c p th ki m tra và phù hi u cho nhân viên thu c thNm quy n có ch c năng ki m tra và x lý các v vi ph m các i u l trong quy t c v sinh. Vi c c p th ki m tra và phù hi u ph i ch t ch và có quy nh th i gian s d ng theo m u n nh, dư i s giám sát c a Chính quy n, Ban ngành, oàn th a phương. i u 44.- Nhân viên th a hành nghiêm ch nh th c hi n úng các i u quy nh. V i nhân viên vi ph m quy ch n p ph t, có hành ng l m d ng quy n h n, ăn h i l hay nh ng ngư i không ư c giao quy n ph t vi c nh mà tuỳ ti n ph t s b thi hành k lu t hành chánh ho c truy t theo hình lu t. i u 45.- Quy t c trên ây có hi u l c k t ngày ban hành. y ban Nhân dân các c p trong thành ph có trách nhi m ki m tra, ôn c và t ch c thi hành b n quy t c v sinh này. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản