Quyết định số 1021/1999/QĐ-BTM về việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1021/1999/QĐ-BTM về việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1021/1999/qđ-btm về việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do bộ trưởng bộ thương mại ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1021/1999/QĐ-BTM về việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1021/1999/Q -BTM Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1021/1999/Q -BTM NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 BÃI B VI C DUY T K HO CH XU T KH U IV I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t nam; Căn c Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c công văn s 801/CP-QHQT ngày 31/7/1999 c a Th tư ng Chính ph v th t c duy t k ho ch xu t kh u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; QUY T NNH i u 1: Bãi b vi c duy t k ho ch xu t khNu i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài qui nh t i Quy t nh s 0321/1998/Q -BTM ngày 14/3/1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy nh chi ti t th c hi n Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 và Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph liên quan n xu t nh p khNu và tiêu th s n phNm t i Vi t nam và gia công c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh. i u 2: Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ph i ăng ký k ho ch xu t khNu t i cơ quan do B Thương m i u quy n duy t k ho ch xu t nh p khNu và qu n lý ho t ng thương m i i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài mà ư c tr c ti p làm th t c xu t khNu t i cơ quan h i quan theo quy nh hi n hành v xu t nh p khNu. 1 - Trư ng h p xu t khNu hàng hoá do doanh nghi p s n xu t theo quy nh c a Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh, doanh nghi p ch c n xu t trình m t l n (l n u) v i cơ quan h i quan b n sao Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh làm th t c xu t khNu. 2 - Trư ng h p hàng hoá mua t i Vi t Nam xu t khNu ho c ch bi n xu t khNu, doanh nghi p ph i ghi rõ trong t khai H i quan "Hàng mua t i Vi t nam xu t khNu ".
  2. 3 - Trư ng h p xu t khNu hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá xu t khNu có i u ki n ư c quy nh t i Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu hàng hoá hàng năm, doanh nghi p xu t trình v i cơ quan h i quan: - Văn b n phân b h n ng ch, ho c ch tiêu xu t khNu c a B Thương m i iv i hàng xu t khNu có h n ng ch, có ch tiêu. - Văn b n xác nh n c a B qu n lý chuyên ngành i v i hàng xu t khNu theo qu n lý chuyên ngành. i u 3: Hàng Quý, doanh nghi p báo cáo vi c th c hi n xu t khNu v i B Thương m i, B K ho ch và u tư và cơ quan ư c B Thương m i u quy n: - S lư ng, tr giá hàng xu t khNu do doanh nghi p s n xu t, t l xu t khNu th c t so v i t l xu t khNu quy nh t i Gi y phép u tư, ho c Gi y phép kinh doanh . - S lư ng, tr giá hàng xu t khNu doanh nghi p mua t i Vi t Nam - Các ki n ngh (n u có). i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản