Quyết định số 1026/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 1026/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1026/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng trong giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1026/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1026/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 1026/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T D ÁN K T H P QUÂN DÂN Y B O V , CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN VÀ PH C V AN NINH QU C PHÒNG GIAI O N 2001 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t b o v s c kh e nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH i u 1. Phê duy t D án k t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân và ph c v an ninh qu c phòng giai o n 2001 - 2010, v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. Tên D án: K t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân và ph c v an nhinh qu c phòng giai o n 2001 - 2010. 2. Ch D án: B Y t 3. Cơ quan ph i h p: B Qu c phòng, U ban dân t c và mi n núi, U ban Qu c gia tìm ki m c u n n, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. M c tiêu c a D án: a) M c tiêu chung: Xây d ng và c ng c các tr m, trung tâm y t quân dân y k t h p áp ng yêu c u b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân và b i; góp ph n n nh xã h i và c ng c an ninh - qu c phòng t i vùng biên gi i và h i o. b) M c tiêu c th : - Xây d ng và c ng c các tr m, trung tâm y t quân dân y k t h p t i các vùng biên gi i, h i o, áp ng nhu c u b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân và b i.
  2. - Xây d ng các l c lư ng y t cơ ng có năng l c nh m áp ng k p th i khi x y ra thiên tai, th m h a và các tình hu ng khNn c p. - xu t v i Chính ph các cơ ch , chính sách cho các ho t ng k t h p quân dân y và phát tri n nhân l c y t nh ng vùng c bi t khó khăn. 5. N i dung ho t ng c a D án bao g m: a) K t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kh e c ng ng vùng biên gi i trên b và h i o. Tri n khai t i: - 219 xã thu c 38 t nh mi n núi trên tuy n biên gi i b trong ó g m 196 xã có n biên phòng ng chân và khu v c xã vùng cao, vùng núi; 13 xã có b nh xá c a các oàn kinh t - qu c phòng và 10 xã có b nh xá c a các kho, nhà máy, xí nghi p qu c phòng. - 21 xã o có n biên phòng và 4 trung tâm y t huy n o Phú Quý, Lý Sơn, Trư ng Sa, B ch Long V . Các n i dung ho t ng: + i u tra cơ b n v th c tr ng h th ng các tr m y t xã và các phân i quân y khu v c tri n khai d án. + Xây d ng và t ch c ho t ng cho 240 tr m y t quân dân y k t h p c a các xã thu c vùng biên gi i trên b , vùng núi, vùng cao và xã o, c ng c 4 trung tâm y t quân dân y k t h p c a 4 huy n o. - C ng c ho c xây d ng các tr m y t quân dân y k t h p các xã có n biên phòng. - u tư trang thi t b , hu n luy n và b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn k thu t, nâng cao kh năng khám, ch a b nh t i trung tâm y t quân dân y k t h p trên 4 huy n o. Xây d ng quy ch ti p nh n, i u tr b nh nhân là nhân dân, b i trên các o, k p th i c u ch a gi m t l chuy n vào t li n. - Khám, ch a b nh cho các i tư ng chính sách, ngư i nghèo và ho t ng y t kh c ph c h u qu thiên tai, th m h a vùng thu c ph m vi D án. b) Xây d ng các l c lư ng y t cơ ng nh m áp ng yêu c u can thi p nhanh trong các tình tr ng khNn c p. - T ch c t o ngu n, s p x p qu n lý các ch c danh c a t t c các ơn v d b ng viên y t theo Quy t nh 315/TTg ngày 15 tháng 6 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph , xu t mô hình i m. - Xây d ng văn b n hư ng d n vi c t ch c xây d ng các ơn v d b ng viên y t và xây d ng n i dung chương trình hu n luy n.
  3. - Nâng c p b sung trang b v t tư y t cho các ơn v y t d b ng viên. Trư c m t, khi có tình tr ng khNn c p thì ư c huy ng phương ti n, trang b v t tư y t t các cơ s y t c a t nh, thành và trung ương ng trên a bàn t nh. - Hu n luy n di n t p. c) Xây d ng quy ch , chính sách b o m tính th c thi c a d án. - xu t các gi i pháp phát tri n nhân l c y t ph c v lâu dài các tuy n thu c a bàn vùng sâu, vùng xa. - Xây d ng quy ch ho t ng, quy ch b o m thu c, trang b y t cho ho t ng c a các cơ s y t quân dân y k t h p tuy n xã, huy n vùng núi, biên gi i và h i o. - Xây d ng các văn b n pháp quy quy nh v nhi m v , t ch c, n i dung chương trình hu n luy n, t ch c ng viên và huy ng các l c lư ng y t cơ ng khi có tình tr ng khNn c p. - Xây d ng các văn b n quy nh v nhi m v , biên ch , trang b v t tư y t , l l i làm vi c, bi n pháp tri n khai các l c lư ng y t can thi p nhanh. - Xây d ng ch qu n lý, b o qu n, s d ng v t tư y t chuyên d ng c a các l c lư ng y t cơ ng. - Xây d ng ch áp d ng i v i nh ng cán b , nhân viên c a l c lư ng y t cơ ng. 6. Kinh phí th c hi n a) Hàng năm, căn c vào nhi m v ư c giao th c hi n D án, B Y t xây d ng d toán g i B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét, cân i vào ngân sách hàng năm trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. b) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí ngân sách hàng năm c a a phương th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a D án. 7. Th i gian th c hi n d án: t năm 2001 n năm 2010. i u 2. B Y t là cơ quan ch trì th c hi n D án, ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c xây d ng k ho ch, hư ng d n ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n D án hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph và t ng k t vi c th c hi n D án vào năm 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B , cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản