Quyết định số 1026/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 1026/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1026/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú, huyện Thạnh phú, tỉnh Bến Tre do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1026/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1026/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 1026 /Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C PHÊ DUY T D ÁN XÂY D NG KHU B O T N THIÊN NHIÊN T NG P NƯ C TH NH PHÚ, HUY N TH NH PHÚ, T NH B N TRE TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 4117/BNN-KH ngày 28 tháng 10 năm 1998, B K ho ch và u tư t i Công văn s 6633/BKH - NN ngày 26 tháng 9 năm 1998, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t i Công văn s 2178/BKKCNMT - MTg ngày 3 tháng 9 năm 1998, c a U ban nhân dân t nh B n Tre t i T trình s 905/TT-UBT ngày 27 tháng 7 năm 1998. QUY T NNH i u 1. Phê duy t thành l p Khu b o t n thiên nhiên t ng p nư c Th nh Phú, thu c huy n Th nh Phú, t nh B n Tre trong h th ng r ng c d ng qu c gia. i u 2. Phê duy t d án u tư Khu b o t n thiên nhiên t ng p nư c Th nh Phú v i nh ng n i dung ch yêú như sau: 1. Quy mô và ranh gi i vùng d án: Vùng d án có di n tích 8.825 ha, thu c a gi i hành chính c a 3 xã: An i n, Th nh Phong và Th nh H i, thu c huy n Th nh Phú, t nh B n Tre. Phía B c giáp c a Sông Hàm Luông. Phía ông giáp Bi n ông. Phía Tây là ư ng liên thôn t R ch C ( p Giao i n) qua p á Hàn (Vàm R ng) qua tr s U ban nhân dân các xã Th nh Phong, Th nh H i t i r ch Khém Thuy n và ven sông C Chiên t i r ch Eo L n; Phía Nam giáp cư sông C Chiên; To a lý:
  2. - i m c c B c (R ch C ra sông Hàm Luông): + Vĩ B c: 9057'40" + Kinh ông: 106032'58" - i m c c Nam (r ch Eo L n ra sông C Chiên): + Vĩ B c: 9050'05" + Kinh ông: 106032'56" 2. Quy ho ch vùng d án. a) Tên D án: Khu b o t n thiên nhiên t ng p nư c Th nh Phú b) M c tiêu: - B o v a d ng sinh h c c a h sinh thái t ng p nư c, b o v m t m u sinh c nh tiêu bi u c a h sinh thái t ng p nư c vùng ven bi n c a sông, cung c p dinh dư ng và khu cư trú cho các loài thu s n. - T o vành ai r ng phòng h ven bi n, phát huy vai trò phòng h môi trư ng, h n ch xói l , thúc Ny quá trình b i t b bi n. - B o t n di tích l ch s qu c gia " u c u ti p nh n vũ khí B c - Nam" m t u m i quan tr ng c a ư ng Trư ng Sơn trên bi n. Góp ph n giáo d c tinh th n cách m ng, c ng c qu c phòng, b o v an ninh chính tr vùng ven bi n. - Xây d ng cơ c u xã h i ngh r ng n nh, thông qua vi c c i thi n và nâng cao tính b n v ng c a các h canh tác lâm - ngư nghi p, nâng cao l i ích kinh t c a r ng ng p m n góp ph n nâng cao thu nh p cho nh ng ngư i làm ngh r ng. - C i thi n cơ s h t ng nông thôn nh m không ng ng c i thi n i u ki n sinh s ng còn nghèo c a nhân dân trong vùng, góp ph n th c hi n m c tiêu phát tri n nông nghi p và nông thôn. c) Các phân khu ch c năng trong vùng D án. Di n tích c a vùng d án là: 8.825 ha, trong ó: - Khu b o t n có di n tích: 4.510 ha - Vùng m có di n tích: 4.315 ha - Khu b o t n bao g m các phân khu như sau: + Phân khu b o v nghiêm ng t: T ng di n tích t nhiên là 1.788 ha Ch c năng:
  3. * B o v khu cư trú t nhiên c a các loài cây r ng ng p m n, b o v m t m u sinh c nh c áo c a vùng c a sông C u Long. * Cung c p khu cư trú và dinh dư ng cho các loài ng v t, các loài thu sinh v t và các loài chim nư c. * Cung c p ngu n gi ng th c v t, ng v t và thu sinh v t cho các vùng khác. * Duy trì các quá trình di n th t nhiên c a r ng ng p m n vùng c a sông. * B o v và góp ph n tôn t o các di tích l ch s c a " u c u ti p nh n vũ khí B c - Nam", là a i m tham quan, du l ch, nghiên c u khoa h c và giáo d c truy n th ng cách m ng cho c ng ng. + Phân khu ph c h i sinh thái: di n tích t nhiên là 949 ha, g m ai r ng phòng h ven bi n ông và các c a sông Hàm Luông và C Chiên. Ch c năng: * H n ch các tác h i c a sóng bi n và gió, h n ch xói l b bi n, thúc Ny quá trình b i t phù sa. * Cung c p nơi cư trú và ki m ăn cho các loài ng v t hoang dã và các loài thu s n. * Gi i quy t m t ph n nhu c u lâm s n cho nhân dân a phương + Phân khu nghiên c u th c nghi m s d ng b n v ng tài nguyên r ng: T ng di n tích t nhiên là 1.773 ha. Ch c năng: * T ch c các ho t ng nghiên c u và th c nghi m các mô hình s d ng b n v ng tài nguyên r ng. * C i thi n và nâng cao tính b n v ng c a các h canh tác lâm - ngư nghi p. Thông qua các mô hình nghiên c u và th c nghi m ó tăng năng xu t c a r ng, nâng cao l i ích kinh t c a nh ng di n tích r ng ng p m n, góp ph n gi i quy t nhu c u lâm s n và th c phNm cho nhân dân a phương. Xây d ng cơ c u xã h i ngh r ng n nh phù h p v i các m c tiêu qu n lý, b o v và phát tri n r ng. - Vùng m: t ng di n tích là 4.315 ha, g m: + Vùng m trên t li n: 2.417 ha + Vùng m sông và ven bi n: 1.898 ha Ch c năng: + T o vành ai an toàn cho Khu b o t n nh m gi m nh nh ng áp l c kinh t xã h i i v i Khu b o t n.
  4. + Phát tri n cơ s h t ng nông thôn c i thi n và nâng cao i s ng c a nhân dân. d) Các chương trình ho t ng. - Chương trình qu n lý b o v g m: + Thi t l p cơ s d li u qu n lý và theo dõi di n bi n s d ng t ai và tài nguyên r ng. + Xác l p h th ng ranh gi i khu b o t n và các phân khu ch c năng. + Nâng c p các văn phòng ti u khu và các ch t canh phòng. + Tăng cư ng hu n luy n ào t o nâng cao năng l c chuyên môn và kh năng t ch c công tác c a các nhân viên qu n lý. - Chương trình phát tri n r ng g m: + Khoanh nuôi b o v r ng hi n có trong phân khu b o v nghiêm ng t là 936,7 ha và trong vùng ph c h i sinh thái là 530,9 ha. + Tr ng r ng m i trong phân khu phòng h xung y u (31,9 ha) và trong phân khu nghiên c u khoa h c (14,4 ha) và phân khu b o v nghiêm ng t (31,5 ha). T ng di n tích tr ng r ngtrong 3 phân khu là 77,8 ha. - Chương trình nghiên c u s d ng b n v ng trong phân khu nghiên c u th c nghi m và vùng m g m: + Xây d ng 120 ha mô hình m u v các h th ng canh tác lâm - ngư nghi p b n v ng trên t ng p m n, trên cơ s ó s chuy n giao các k thu t canh tác cho nhân dân a phương. + i u ch r ng ư c 1.765,3 ha và r ng D a Lá là 772, 9 ha. - Chương trình xây d ng và c i thi n cơ s h t ng g m: + Nâng c p và làm m i m t s tr c ư ng giao thông liên xã+ N o vét m t s tuy n kênh r ch chính+ Xây m i 3 c u bê tông nh .+ Xây d ng 20 km ư ng dây i n sinh ho t t i các ch t ti u khu.+ Xây d ng và nâng c p 400m2 nhà c a khu trung tâm và 3 tháp quan sát t i các v trí then ch t ph c v cho vi c tham quan du l ch và canh gác b o v r ng. - Chương trình tuyên truyên giáo d c và t ch c du l ch g m: + Giáo d c c ng ng v các giá tr c a tài nguyên t ng p nư c và lu t pháp c a nhà nư c trong vi c qu n lý b o v r ng. + Chuy n giao các k thu t s d ng b n v ng tài nguyên t ng p nư c cho c ng ng.
  5. + Nâng cao nh n th c c a c ng ng v vi c b o v môi trư ng và c nh quan thiên nhiên. - Chương trình giám sát nh hư ng môi trư ng và hi u qu c a các ho t ng c a d án g m: + Nh m gi m nh nh hư ng x u i v i h sinh thái r ng nh p m n. + Ki m soát di n bi n c a môi trư ng và hi u qu c a các ho t ng th c thi d án. + Nh n xét và phát hi n nh ng di n bi n x u xu t cho các cơ quan th c thi có các hành ng ho c bi n pháp kh ng ch k p th i. e) V n u tư: - T ng v n u tư: 6.050 tri u ng g m: + Chương trình qu n lý b o v r ng 650 tri u ng + Chương trình phát tri n r ng: 900 tri u ng + Xây d ng mô hình lâm ngư và i u ch r ng:1.200 tri u ng + u tư xây d ng cơ s h t ng: 2.200 tri u ng + Chương trình tuyên truy n giáo d c: 200 tri u ng + Chương trình giám sát môi trư ng: 900 tri u ng - Ngu n v n: V n ngân sách c p: 6.050 tri u ng g) Th i h n u tư: 5 năm, t năm 1999 n năm 2003. h) Ch qu n u tư: U ban nhân dân t nh B n Tre i) Ch u tư: Ban qu n lý Khu b o t n thiên nhiên t ng p nư c Th nh Phú. k) V t ch c: Giao U ban nhân dân t nh B n Tre quy t nh thành l p b máy Ban qu n lý Khu b o t n thiên nhiên Th nh Phú theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý r ng c d ng. i u 3. Quy t nh nàycó hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng
  6. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản