Quyết định số 1029/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1029/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1029/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1029/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1029/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH C NG HÀNG KHÔNG QU C T PHÚ BÀI, T NH TH A THIÊN HU , GIAI O N N NĂM 2020 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2030 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 21/Q -TTg ngày 08 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Hàng không giai o n n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030; Xét t trình s 4158/BGTVT-KH T ngày 22 tháng 6 năm 2009 c a B Giao thông v n t i và ý ki n th m nh c a B Xây d ng t i văn b n s 1058/BXD-KTQH ngày 08 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch C ng hàng không qu c t Phú Bài, t nh Th a Thiên Hu , giai o n n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030 v i các n i dung sau: 1. Tên d án: Quy ho ch C ng hàng không qu c t Phú Bài, t nh Th a Thiên Hu , giai o n n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030. 2. a i m: Sân bay Phú Bài – huy n Hương Th y, t nh Th a Thiên Hu . 3. C p sân bay: Sân bay dân d ng c p 4E, sân bay quân s c p I. 4. Vai trò ch c năng: c ng hàng không qu c t . 5. Tính ch t s d ng: dùng chung dân d ng và quân s . 6. Phương án t ng th : a) Quy ho ch khu bay: áp ng kh năng ti p nh n các lo i máy bay như A320/A321, Boeing 767, Boeing 777-200LR và tương ương. - ư ng c t h cánh: giai o n n năm 2020 kéo dài ư ng c t h cánh s 1 hi n có t kích thư c 3.048 m x 45 m. Sau năm 2030 xây d ng thêm ư ng c t h cánh s 2 kích thư c 3.800 m x 45 m. - H th ng ư ng lăn: giai o n n năm 2020 g m 1 ư ng song song dài 3.048 m và 6 ư ng lăn n i. Sau năm 2020 kéo dài ư ng lăn song song lên 3.800 m và xây d ng thêm 1 ư ng lăn n i. - H th ng sân : giai o n n năm 2020 s d ng sân hi n có và xây d ng thêm m b o năng l c 23 ch . Giai o n n năm 2030 m r ng t 43 ch . b) Quy ho ch khu hàng không dân d ng:
  2. - Nhà ga hành khách: giai o n n năm 2020 xây d ng nhà ga 2 cao trình, công su t 2.000 hành khách/gi cao i m. Giai o n n năm 2030 m r ng t công su t 4.000 hành khách/gi cao i m. - Khu nhà ga hàng hóa: giai o n n năm 2020 xây d ng nhà ga công su t 100.000 t n/năm. Giai o n n năm 2030 m r ng công su t t 200.000 t n/năm. - Khu qu n lý khai thác c ng hàng không: + Giai o n n năm 2020: . Khu làm vi c c ng v : di n tích t 2.000 m2. . Khu làm vi c h i quan: di n tích t 2.000 m2. . Khu làm vi c công an xu t nh p c nh: di n tích t 3.500 m2. . Khu làm vi c công an giao thông: di n tích t 2.500 m2. . Khu cơ quan ki m d ch y t : di n tích t 2.000 m2. . Khu cơ quan ki m d ch ng th c v t: di n tích t 2.000 m2. . Khu nhà xe ngo i trư ng – khNn nguy c u h a: di n tích t 2.500 m2. + Giai o n n năm 2030: u tư xây d ng theo nhu c u. - Khu d ch v k thu t, thương m i hàng không: + Giai o n n năm 2020: u tư xây d ng: . Khu hàng không chung, hàng không tư nhân: di n tích t 5.400 m2. . Khu văn phòng hãng hàng không: di n tích t 6.670 m2 . Khu s a ch a máy bay (Hangar): di n tích t 11.400 m2. . Khu ch bi n su t ăn: di n tích t 3.000 m2. . Tr m x lý nư c th i: di n tích t 25.000 m2. . Khu v c thông tin – khí tư ng: di n tích t 4.000 m2. . Khu nhiên li u: di n tích t 25.000 m2, dung tích kho xăng 900 m3 n 1.000 m3. + Giai o n n 2030: u tư xây d ng thêm theo nhu c u. - Khu b o m ho t ng bay: s d ng các công trình hi n có và u tư xây d ng m i các công trình như ài ki m soát không lưu, trung tâm i u hành bay, khu thông tin, khí tư ng và các trang thi t b qu n lý bay. - Khu d ch v thương m i phi hàng không: t ng di n tích t 21.500 m2. Tùy nhu c u s u tư văn phòng cho thuê, khách s n, nhà hàng, siêu th , khu văn hóa, khu th thao, trung tâm h i ngh , tri n lãm, bưu i n và các công trình d ch v khác. - H th ng giao thông:
  3. Giai o n n năm 2020 xây d ng: + ư ng tr c ra vào c ng r ng 4 làn xe, có d i phân cách. + H th ng ư ng n i b . + H th ng ư ng công v . + Sân ô tô: n năm 2020 di n tích t 62.000m2, n năm 2030 m r ng t 111.200 m2 - C p i n: ngu n i n l y t m ng i n qu c gia, n năm 2020 là 12.660 KVA, n năm 2030 là 17.230 KVA. - C p nư c: n năm 2020 xây d ng tr m c p nư c công su t 1.800 m3/ ngày êm. n năm 2030 nâng công su t t 2.200 m3/ngày êm. - Thoát nư c: nư c th i sinh ho t và s n xu t ư c x lý c c b trư c khi ch y vào h th ng thoát nư c th i. - Tư ng rào b o v : xây d ng trong giai o n n năm 2020. 7. Quy mô s d ng t: T ng di n tích t: 527 ha Trong ó: - Di n tích t do hàng không dân d ng qu n lý: 461 ha - Di n tích t quân s qu n lý: 66 ha 8. Nhu c u v n u tư: 12.571 t ng (Mư i hai nghìn, năm trăm b y mươi m t t ng) Trong ó: - Giai o n 2009 – 2020: 6.087 t ng - Giai o n 2020 – 2030: 6.484 t ng 9. Ngu n v n u tư: huy ng t nhi u ngu n khác nhau như v n ngân sách nhà nư c, v n t có c a doanh nghi p, v n tư nhân … v i các hình th c u tư tùy theo tính ch t m i d án thành ph n. 10. Các ch tiêu t ư c c a quy ho ch: - n năm 2020: + C ng hàng không c p 4E, sân bay quân s c p I. + S máy bay ti p nh n t i gi cao i m: 20 máy bay + Lo i máy bay ti p nh n: ATR72, F70, A320, B767, B777 và tương ương. + Lư ng hành khách b o m ti p nh n: 5 tri u hành khách/năm
  4. + S hành khách gi cao i m: 2.000 hành khách/gi cao i m + C p ti p nh n h cánh: thi t b h cánh chính xác c p I. - n năm 2030: + C ng hàng không c p 4E, sân bay quân s c p II. + S máy bay ti p nh n t i gi cao i m: 26 máy bay. + Lo i máy bay ti p nh n: ATR72, F70, A320, B767, B777, B787 và tương ương. + Lư ng hành khách ti p nh n: 9 tri u hành khách/năm. + S hành khách gi cao i m: 4.000 hành khách/gi cao i m. + C p ti p nh n h cánh: thi t b h cánh chính xác c p I. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. B Giao thông v n t i ch o C c Hàng không Vi t Nam t ch c th c hi n theo úng quy nh v công tác qu n lý quy ho ch, u tư và xây d ng. i u 3. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Xây d ng, Qu c phòng, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng; Ch t ch y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Các B : KH& T, GTVT, XD, TC, TN&MT, QP; Hoàng Trung H i - UBND t nh Th a Thiên Hu ; - C c Hàng không Vi t Nam; - TCT C ng Hàng không mi n Trung; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, C ng TT T, các V : MDN, KTTH, TH, NC, QHQT; - Lưu: Văn thư, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản