Quyết định số 103/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 103/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2001/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 103/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P BAN QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 : Căn c Quy t nh s 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t quy ho ch xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 103/TCCQ ngày 30 tháng 10 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Ban Qu n lý u tư, xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm (g i t t là Ban Qu n lý Khu Th Thiêm), nh m th c hi n vi c qu n lý u tư và xây d ng trong Khu ô th này theo úng quy ho ch, k ho ch và pháp lu t. i u 2. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , có con d u riêng, ư c m tài kho n kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có các nhi m v , quy n h n và trách nhi m như sau : 3.1. T ch c l p quy ho ch chi ti t trong ph m vi Khu ô th m i Th Thiêm, trình y ban nhân dân thành ph và c p có thNm quy n phê duy t theo quy ho ch t ng th ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3.2. Xây d ng các quy nh v qu n lý u tư xây d ng c a Khu ô th m i Th Thiêm, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; ph bi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh này. 3.3. Xây d ng phương án thu hút các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài b ng nhi u hình th c phù h p v i quy nh c a pháp lu t; nghiên c u các d án u tư tr ng i m và t ch c th c hi n theo ch o c a y ban nhân dân thành ph .
  2. 3.4. Ch trì ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c trong vi c qu n lý, s d ng t ai; xây d ng chính sách n bù, tái nh cư và ph i h p v i các t ch c có liên quan th c hi n công tác n bù, tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t. 3.5. Hư ng d n, ti p nh n, t ch c thNm nh các d án u tư (nghiên c u ti n kh thi, kh thi) và trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c c p gi y phép u tư theo quy nh hi n hành ; theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư sau khi ã ư c phê duy t ho c c p gi y phép u tư. 3.6. Th c hi n nhi m v qu n lý, hư ng d n u tư và xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm theo quy ho ch và s phân công c a y ban nhân dân thành ph ; theo dõi, ki m tra, giám sát vi c u tư; tr c ti p qu n lý, s d ng và khai thác các công trình cơ s h t ng k thu t ô th m b o hi u qu kinh t và xã h i. 3.7. Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân qu n 2 và các s -ngành thành ph gi i quy t các công tác có liên quan n vi c th c hi n nhi m v c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm. 3.8. ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n qu n lý Nhà nư c m t m t v u tư và xây d ng trên a bàn Khu ô th m i. i u 4. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ho t ng theo Quy ch t ch c và ho t ng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 5. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm g m có Trư ng Ban, các Phó Trư ng Ban và các y viên. Trư ng Ban, các Phó Trư ng Ban và các y viên c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m và bãi nhi m. B máy giúp vi c c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Trư ng Ban Qu n lý Khu Th Thiêm và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph . i u 6. Kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm thu c ngân sách Nhà nư c theo quy nh; Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ư c phép thu và s d ng m t s lo i phí, l phí trên a bàn theo quy nh. i u 7. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 8. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh - V t giá, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Vi n trư ng Vi n Quy ho ch, Giám c S Xây d ng, Giám c S a chính - Nhà t, Giám c S Giao thông công chánh, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c thành ph , Chi nhánh kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Trư ng Ban qu n lý Khu Th Thiêm có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 8 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - Ban T ch c Cán b Chính ph - B Xây d ng - B Giao thông v n t i - B Tài chánh - T ng c c a chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y - Công an TP (PC.13) - Ban TCCQ/TP - VP. H - UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu (TH)
Đồng bộ tài khoản