Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray thành Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N KHU B O T N THIÊN NHIÊN CHƯ MOM RAY THÀNH VƯ N QU C GIA CHƯ MOM RAY, T NH KON TUM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t b o v và Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s : 1676/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và ngh c a U ban nhân dân t nh Kon Tum (công văn s 24/TT-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n thiên nhiên Chư Mom Ray, thu c t nh Kon Tum thành Vư n qu c gia trong h th ng các Khu r ng c d ng Vi t Nam g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Chư Mom Ray. 2. V trí, ranh gi i và to : - V trí a lý: Vư n qu c gia Chư Mom Ray n m phía B c Tây Nguyên và phía Tây c a t nh Kon Tum, trên a ph n c a 2 huy n Sa Th y và Ng c H i. Phía B c giáp a gi i hành chính các xã: B Y, Sa Loong (thu c huy n Ng c H i). Phía Nam giáp a gi i hành chính các xã MôRai, YaSia. Phía ông giáp a gi i hành chính các xã: R Kơi, Sa Nhơn và th tr n Sa Th y, Phía Tây giáp biên gi i Vi t Nam-Cămpuchia-Lào. - To a lý: + T 140 18 ! n 140 38! vĩ B c, + T 1070 29! n 1070 47I kinh ông . - Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng:
  2. T ng di n tích: 56. 621, 0 ha. Trong ó: Phân khu b o v nghiêm ng t 40. 566,0 ha. Phân khu ph c h i sinh thái: 12. 137,0 ha. Phân khu hành chính d ch v và du l ch: 3.918, 0 ha. Vùng m c a Vư n qu c gia Chư Mom Ray có di n tích là 188. 749 ha bao g m các xã: B Y, Sa Loong (thu c huy n Ng c H i); R Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mô Rai, Ya Sia, th tr n Sa Th y (thu c huy n Sa Th y), t nh Kon Tum. 3. M c tiêu nhi m v c a Vư n qu c gia Chư Mom Ray: - B o t n a d ng sinh h c, các loài ng th c v t quý hi m trong ó có 187 loài b e do , b o v các th m th c v t nguyên sinh các vùng sinh c nh quan tr ng cho ng th c v t. - Góp ph n duy trì, b o v s cân b ng môi trư ng sinh thái, h tr cho vi c b o v r ng, gia tăng che ph r ng thu c vùng phòng h u ngu n cho công trình thu i n Ya Ly và các con sông, h p trong khu v c, b o m an ninh môi trư ng và s phát tri n b n v ng v t nhiên kinh t a phương. - Xây d ng cơ s v t ch t k thu t, ph c v cho công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, ph c v cho công tác b o t n và phát tri n các ngu n tài nguyên thiên nhiên c a Vùng B c Tây Nguyên. - Tham gia vào chương trình h p tác qu c t trên bán o ông Dương v b o t n tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng trên vùng ng 3 biên gi i Vi t Nam - Lào - Campuchia. - ChuNn b các i u ki n cơ s v t ch t thu c k t c u h t ng và các i u ki n khác phát tri n du l ch sinh thái, góp ph n t ng bư c n nh nâng cao i s ng cho nhân dân a phương. 4. Các v n v u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia, du l ch sinh thái, t ch c cán b th c hi n theo quy nh c a hi n hành c a Nhà nư c. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Kon Tum tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia Chư Mom Ray. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum có trách nhi m: Trình c p có thNm quy n phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia Chư Mom Ray và D án u tư xây d ng phát tri n vùng m c a Vư n qu c gia Chư Mom Ray theo các quy nh hi n hành.
  3. Trình c p có thNm quy n phê duy t D án phát tri n du l ch sinh thái thu c Vư n qu c gia Chư Mom Ray. i u 3. V t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Chư Mom Ray . Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Chư Mom Ray theo các quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Ban T ch c Cán b Chính ph , - Các T ng c c: a chính, Du l ch, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - H ND, UBND t nh Kon Tum, Nguy n Công T n - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Vư n qu c gia Chư Mom Ray, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu: NN (5), VT,
Đồng bộ tài khoản