Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawgtvt3

Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg về quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
****** c l p - T do - H nh phúc
********
S : 103/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2007QUY T NNHBAN HÀNH QUY CH PH I H P TÌM KI M, C U N N TRÊN BI NTH TƯ NG CHÍNH PHCăn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Giao thông ư ng th y n i
a ngày 15 tháng 6 năm 2004; B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm
2005; Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Xét ngh c a Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n,QUY T NNHi u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p tìm ki m, c u n n trên
bi n.
i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c
Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và
Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh
này./.
Nơi nh n: KT. TH TƯ NG
- Ban Bí thư Trung ương ng; PHÓ TH TƯ NG

- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;

- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;

- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;

- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;

- UB Qu c gia Tìm ki m, C u n n;

- BC Phòng, ch ng l t, bão Trung ương; Nguy n Sinh Hùng

- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;

- Văn phòng Ch t ch nư c;

-H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;

- Văn phòng Qu c h i;

- Tòa án nhân dân t i cao;

- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;

- Ki m toán Nhà nư c;

- y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam;

- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Website Chính ph , Ban i u hành 112,

Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,

các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b).
QUY CHPH I H P TÌM KI M, C U N N TRÊN BI N
(Ban hành kèm theo Quy t nh s : 103/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 07 năm 2007
c a Th tư ng Chính ph )Chương I:NH NG QUY NNH CHUNGi u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng
1. Quy ch này quy nh v ph i h p trong ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n;
trách nhi m ph i h p tìm ki m, c u n n c a y ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n, các
B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n và các t ch c, cá nhân.
2. Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c
ngoài liên quan n ho t ng tìm ki m, c u n n trên vùng bi n c a nư c C ng hòa
xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c do Vi t Nam qu n lý.
Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành
viên có quy nh khác v i Quy ch này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó.
i u 2. Gi i thích t ng
Trong Quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau:
1. Phương ti n ho t ng trên bi n (sau ây vi t t t là phương ti n) bao g m tàu
bi n, tàu quân s , tàu công v , tàu cá, th y phi cơ, phương ti n th y n i a và các
phương ti n di ng và không di ng trên bi n.
2. Ch phương ti n là t ch c, cá nhân s h u phương ti n.
3. Tìm ki m trên bi n là vi c s d ng l c lư ng, phương ti n, trang thi t b xác
nh v trí ngư i, phương ti n b n n.
4. C u n n trên bi n là các ho t ng c u ngư i b n n thoát kh i nguy hi m ang
e d a n tính m ng c a h , bao g m c tư v n bi n pháp y t ban u ho c các bi n
pháp khác ưa ngư i b n n n v trí an toàn.
5. C u h trên bi n là ho t ng c u phương ti n ho c tài s n trên phương ti n thoát
kh i nguy hi m ho c ho t ng c u tr (bao g m c vi c kéo, Ny) phương ti n ang
b nguy hi m trên bi n; ư c th c hi n thông qua giao k t h p ng c u h gi a t
ch c, cá nhân th c hi n vi c c u h v i t ch c, cá nhân ngh c u h .
6. Lai d t phương ti n là vi c lai, kéo, Ny (ho c túc tr c bên c nh) phương ti n trên
bi n và trong vùng nư c c ng bi n, ư c th c hi n thông qua giao k t h p ng lai
d t phương ti n gi a ch phương ti n lai d t và bên thuê lai d t.
7. Kênh c p c u – kh n c p (còn g i là t n s c p c u – khNn c p) là kênh ph c v
vi c truy n, phát nh ng thông tin c p c u – khNn c p, tìm ki m, c u n n trên bi n
theo quy nh c a pháp lu t và không s d ng vào các m c ích khác.
8. Tình hu ng tìm ki m, c u n n trên bi n là nh ng s c do thiên tai, th m h a tai
n n gây ra trên bi n có nguy cơ ho c th c t ang e d a, gây h u qu t n th t v
ngư i, phương ti n, tài s n, v t ch t, gây ô nhi m và h y ho i môi trư ng, c n thi t
ph i có các bi n pháp ng phó k p th i, thích h p gi m t i m c th p nh t thi t h i
có th x y ra.
9. Vùng tìm ki m, c u n n trên bi n c a Vi t Nam là vùng bi n thu c ch quy n
và quy n ch quy n c a Vi t Nam bao g m vùng n i th y, lãnh h i, ti p giáp lãnh
h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t
Nam.
10. Khu v c h n ch ho t ng trên bi n là khu v c ư c xác l p b i các t a
trên h i nh m b o v môi trư ng, tr c v t, tìm ki m, c u n n ho c di n t p quân
s .
11. Vùng c m trên bi n là vùng ư c xác nh b ng t a trên h i b o m
cho nhi m v qu c phòng, an ninh, ngăn ng a th m h a môi trư ng và d ch b nh. B
Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan quy nh th i h n, ph m vi
c th i v i vùng c m và ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
12. Ch huy hi n trư ng tìm ki m, c u n n trên bi n (sau ây vi t t t là Ch huy
hi n trư ng) là ngư i i u ph i ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n, duy trì liên l c
gi a hi n trư ng v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n và th c hi n các ch d n c a
Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n th c hi n ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n
t i hi n trư ng.
13. Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n trên bi n là các cơ quan, ơn v ch u trách
nhi m i u ph i các ho t ng tìm ki m, c u n n trong m t vùng ho c khu v c bi n
ư c phân công.
14. ơn v tìm ki m, c u n n chuyên trách là ơn v g m nh ng ngư i ư c ào
t o và ư c cung c p trang thi t b phù h p cho vi c ti n hành khNn trương các ho t
ng tìm ki m và c u n n.
15. ơn v ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n là các cơ quan, t ch c theo yêu
c u c a cơ quan ch trì ho c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ph i i u ng
l c lư ng, phương ti n thu c quy n tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n.
i u 3. Nguyên t c ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n
1. Ph i, k t h p m i ngu n l c nâng cao hi u qu c a ho t ng tìm ki m, c u n n
trên bi n, ưu tiên các ho t ng c u ngư i b n n và b o v môi trư ng.
2. Ch ng xây d ng các phương án chuNn b s n sàng l c lư ng cho ho t ng ng
phó theo khu v c, tính ch t v vi c.
3. T ch c thu nh n, x lý thông tin báo n n k p th i, ưu tiên b o m thông tin cho
ho t ng ng phó, báo cáo k p th i n c p có thNm quy n khi xét th y tình hu ng
vư t quá kh năng c a l c lư ng ng c u.
4. Ch huy th ng nh t, ph i h p, hi p ng ch t ch các l c lư ng, phương ti n ho t
ng trên bi n tham gia c u n n khi có tình hu ng.
5. m b o an toàn cho ngư i, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n.
i u 4. L c lư ng, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n.
L c lư ng, phương ti n huy ng tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n bao g m:
1. Các ơn v tìm ki m, c u n n chuyên trách hàng h i, các ơn v tìm ki m, c u n n
chuyên trách ho c kiêm nhi m thu c các B , ngành, t ch c, cá nhân.
2. L c lư ng, phương ti n ho t ng trên bi n thu c các t ch c, cá nhân ư c hu n
luy n, ào t o huy ng tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n g m các phương ti n
và thuy n b áp d ng các quy nh c a Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng con
ngư i trên bi n (SOLAS 1974), s a i, b sung năm 2002 c a SOLAS 1974 và
Công ư c qu c t v tiêu chuNn hu n luy n, c p ch ng ch và tr c ca (STCW 78/95).
3. Các l c lư ng, phương ti n khác ho t ng trên bi n.
4. L c lư ng, phương ti n, trang thi t b b o m thông tin liên l c, c p c u y t và
các b o m khác cho ho t ng tìm ki m, c u n n.
i u 5. Phân vùng trách nhi m ch trì tìm ki m, c u n n trên bi n.
1. Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam ch trì, ph i h p ho t
ng tìm ki m, c u n n trong vùng tìm ki m, c u n n trên vùng bi n trách nhi m c a
Vi t Nam; ư c quy n huy ng ngư i, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n; ki n
ngh y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n huy ng l c lư ng, phương ti n c a các
B , ngành, a phương tham gia tìm ki m, c u n n.
2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n ch trì huy
ng l c lư ng, phương ti n c a a phương; yêu c u các cơ quan, t ch c Trung
ương có l c lư ng, phương ti n óng t i a phương t ch c th c hi n tìm ki m, c u
n n trong khu v c a bàn qu n lý; ngh Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n
hàng h i Vi t Nam ch trì th c hi n tìm ki m, c u n n khi vư t kh năng ng phó c a
a phương; ki n ngh y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n huy ng l c lư ng,
phương ti n c a các B , ngành, a phương khác tham gia khi c n thi t.
3. Các cơ quan có liên quan trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven
bi n:
a) C ng v Hàng h i, C ng v th y n i a ch trì huy ng l c lư ng phương ti n
c a c ng và các phương ti n hi n có trong vùng nư c trách nhi m c a C ng v c u
ngư i, phương ti n b n n. Tham mưu giúp y ban nhân dân a phương s d ng l c
lư ng, phương ti n c a mình và các phương ti n huy ng trong vùng nư c trách
nhi m tham gia tìm ki m, c u n n;
b) L c lư ng H i quân, Biên phòng, C nh sát bi n, C nh sát giao thông ư ng th y,
ki m ngư và các l c lư ng liên quan t i a phương có trách nhi m tham mưu giúp
y ban nhân dân a phương s d ng l c lư ng phương ti n c a mình và l c lư ng,
phương ti n huy ng tham gia tìm ki m, c u n n.
4. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ch trì, ph i h p tìm ki m tàu bay dân
d ng lâm nguy, lâm n n trên bi n theo Quy ch tìm ki m, c u n n hàng không dân
d ng do B Giao thông v n t i ban hành.
5. B Qu c phòng ch trì, ph i h p ho t ng tìm ki m, c u n n trong vùng c m trên
bi n; ch o các ơn v tìm ki m, c u n n c a mình ph i h p v i Trung tâm Ph i
h p tìm ki m, c u n n hàng h i ch u trách nhi m trong khu v c ti n hành tìm
ki m, c u ngư i b n n; huy ng l c lư ng phương ti n c a mình tham gia tìm ki m,
c u n n trên bi n theo ngh c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ho c các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n; ch trì, ph i h p tìm ki m, c u n n tàu
bay quân s lâm n n trên bi n.
6. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p huy ng l c lư ng, phương
ti n c a các B , ngành, a phương tham gia tìm ki m, c u n n trong trư ng h p tình
hu ng vư t kh năng ng phó c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương ven bi n và Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam.
Chương II:


PH I H P V THÔNG TIN TRONG HO T NG TÌM KI M, C U N N
TRÊN BI N


i u 6. H th ng thông tin tìm ki m, c u n n trên bi n
1. H th ng thông tin tìm ki m, c u n n trên bi n.
a) H th ng các ài thông tin duyên h i Vi t Nam bao g m c vô tuy n m t t và vô
tuy n v tinh là l c lư ng chính t ch c tr c 24/24 gi ti p nh n và x lý thông tin
c u n n (b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh) và phát thông
tin an toàn hàng h i liên quan n nh ng tình hu ng c u n n;
b) H th ng Ra a bi n c a l c lư ng h i quân tr c canh theo yêu c u nhi m v phát
hi n và thông báo cho các cơ quan, t ch c tìm ki m, c u n n trong khu v c v v trí
ngư i, phương ti n b n n trên bi n;
c) Các h th ng thông tin chuyên ngành khác, các lo i hình thông tin khác c a các t
ch c, cá nhân ho t ng trên bi n.
2. H th ng thông tin tìm ki m, c u n n hàng không.
Các cơ s cung c p d ch v không lưu, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n tr c
24/24 gi ti p nh n, x lý thông tin c u n n (b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; b ng
ti ng Vi t ho c ti ng Anh) và thông báo cho các cơ quan, t ch c tìm ki m, c u n n
v các tình hu ng khNn c p c a tàu bay ho t ng trên bi n.
i u 7. Quy nh v thông tin liên l c trong tìm ki m, c u n n trên bi n
1. S d ng các kênh (t n s ) tr c canh, thông tin liên l c và c p c u – khNn c p trên
bi n b ng vô tuy n i n th c hi n theo quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông.
2. N i dung i n c p c u – khNn c p c n có thông tin giúp cho Cơ quan ch qu n
ch trì tìm ki m, c u n n ho c phương ti n ang ho t ng trên bi n g n khu v c b
n n bi t tình hu ng tai n n, s c chuNn b phương án h tr ho c tìm ki m, c u
n n. Bao g m:
a) Tên phương ti n, ký hi u, hô hi u, v trí và th i gian, tình hình th i ti t, c p sóng,
gió t i khu v c g p n n;
b) S lư ng thuy n viên, ngư i ang g p nguy hi m;
c) Mô t chung v tai n n, s c và lo i tai n n, s c ;
d) Các ngh c u ngư i g p n n ho c lai d t, c u h phương ti n và các yêu c u
khác (n u có);
) T n s , thi t b thông tin và cách th c thi t l p liên l c v i phương ti n c a mình,
các phương th c liên l c khác (n u có);
e) Tên, a ch và các phương th c liên l c v i ch phương ti n ho c v i i di n c a
ch phương ti n.
i u 8. Phát và ti p nh n tín hi u c p c u – kh n c p
1. Ngư i, phương ti n b n n ho c có nguy cơ b n n trên bi n c n tr giúp, tr trư ng
h p b t kh kháng ph i phát tín hi u c p c u – khNn c p theo quy nh sau:
a) Thông báo cho ài thông tin duyên h i g n nh t ho c cho Cơ quan ch trì tìm ki m,
c u n n và các phương ti n ang ho t ng trên bi n g n khu v c b n n bi t n tìm
ki m, c u n n ho c tr giúp;
b) Trong trư ng h p ngh lai d t, c u h , ngoài n i dung nêu t i kho n 2 i u 7
Quy ch này, c n thông báo thêm các thông s k thu t c a phương ti n c n lai d t,
c uh xác nh phương án lai d t, c u h như: tr ng t i, chi u dài, chi u r ng,
m n nư c c a phương ti n;
c) B o m vi c duy trì liên l c v i ngư i, cơ quan, t ch c ã liên l c th c hi n
vi c tìm ki m, c u n n, tr giúp (thông qua ài thông tin duyên h i ho c tr c ti p);
d) Báo cáo k p th i theo n i dung yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n tìm ki m,
c u n n trên bi n và c a l c lư ng, phương ti n n tìm ki m, c u n n;
) Trư ng h p ã lo i tr ư c nguy hi m gây ra i v i ngư i, phương ti n c a
mình ph i thông báo ngay cho ngư i, cơ quan, t ch c ã thông tin c p c u – khNn
c p d ng vi c c u n n.
2. Thuy n trư ng phương ti n ho t ng trên bi n có trách nhi m:
a) Trư ng h p phát hi n hay nh n ư c tín hi u c p c u – khNn c p g n khu v c ang
ho t ng, ph i có trách nhi m n c u giúp ngư i g p n n n u không nh hư ng n
an toàn ngư i, phương ti n c a mình;
b) Trong kh năng có th , ph i liên l c n m tình hình và th ng nh t cách th c duy
trì liên l c v i ngư i, phương ti n b n n; ng th i thông báo Trung tâm Ph i h p
tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c ho c Tr m tìm ki m, c u n n ch u trách nhi m
và t ch c, cá nhân liên quan bi t vi c tham gia tìm ki m, c u n n c a mình;
c) Trư ng h p không th tham gia c u ngư i g p n n (do m t an toàn v ngư i,
phương ti n c a mình ho c ang th c hi n nhi m v khNn c p khác) ph i thông báo
cho Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c bi t.
3. T ch c, cá nhân khi phát hi n ho c nh n ư c thông tin ngư i, phương ti n b n n
ph i thông báo k p th i cho cơ quan, l c lư ng có trách nhi m tìm ki m, c u n n bi t
x lý. Ngư i cung c p thông tin báo n n ph i ch u trách nhi m v trung th c
c a thông tin báo n n.
4. Các ài thông tin duyên h i Vi t Nam bao g m vô tuy n m t t và vô tuy n v
tinh tr c 24/24 gi thu nh n thông tin c p c u – khNn c p trên bi n và báo cáo cho
cơ quan, t ch c có trách nhi m bi t v tìm ki m, c u n n.
5. Các cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n t ch c tr c 24/24 gi ti p
nh n và x lý thông tin, chuNn b phương án và ti n hành tìm ki m, c u n n.
i u 9. Phát thông tin hàng h i v vi c ngư i, phương ti n ang g p nguy hi m
trên bi n
1. Thông tin hàng h i v vi c ngư i, phương ti n ang g p nguy hi m trên bi n do ài
thông tin duyên h i phát trên t n s và theo phương th c quy nh.
2. N i dung thông tin c nh báo hàng h i v ho t ng tìm ki m, c u n n do Trung
tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i quy t nh.
3. Vi c d ng phát thông tin hàng h i v tìm ki m, c u n n do cơ quan ngh phát
quy t nh ho c khi ã gi i quy t xong tình hu ng.
i u 10. Phát tin c nh báo và thông báo các bi n pháp phòng tránh thiên tai,
th m h a trên bi n
1. Các ài thông tin duyên h i Vi t Nam t ch c phát tin c nh báo cho ngư i, phương
ti n ho t ng trên bi n bi t ch ng có bi n pháp phòng tránh thiên tai, th m h a
trong khu v c b nh hư ng trên bi n:
a) Phát các b n tin v áp th p nhi t i, bão theo quy nh c a Quy ch báo áp th p
nhi t i, bão, lũ;
b) Phát thông tin v ng t, c nh báo sóng th n trên bi n theo quy nh c a Quy ch
báo tin ng t, c nh báo sóng th n;
c) Phát thông báo khu v c h n ch ho t ng trên bi n theo yêu c u c a cơ quan có
thNm quy n thi t l p khu v c h n ch ho t ng trên bi n;
d) Phát thông báo các bi n pháp phòng tránh thiên tai, th m h a trong khu v c b nh
hư ng theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n;
) Vi c d ng phát tin c nh báo ho c thông báo các bi n pháp phòng tránh thiên tai,
th m h a trên bi n do cơ quan có thNm quy n ngh phát quy t nh.
2. Các phương ti n thông tin i chúng phát tin c nh báo v thiên tai, th m h a trên
bi n theo quy nh.
Chương III:


T CH C PH I H P TÌM KI M, C U N N TRÊN BI N


i u 11. Ph i h p tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng trên bi n
1. Thuy n trư ng phương ti n ho t ng trên bi n có trách nhi m:
a) Tham gia c u ngư i b n n trên bi n khi phát hi n hay nh n ư c tín hi u c p c u
– khNn c p g n khu v c ang ho t ng, n u không m t an toàn cho ngư i, phương
ti n c a mình;
b) Tham gia h tr , c u h phương ti n g p n n theo quy nh;
c) Ch p hành l nh i u ng tham gia tìm ki m, c u n n khi ư c cơ quan có thNm
quy n v tìm ki m, c u n n trên bi n huy ng.
2. Thuy n trư ng phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n có trách nhi m:
a) Trong kh năng có th , tìm cách liên l c v i ngư i, phương ti n b n n n m tình
hình, th ng nh t cách th c, t n s liên l c, bi n pháp duy trì liên l c v i ngư i,
phương ti n b n n ng th i thông báo cho Cơ quan ch trì v tìm ki m, c u n n và
t ch c, cá nhân liên quan bi t vi c tham gia tìm ki m, c u n n c a mình;
b) Trư ng h p hai bên ã th ng nh t ư c bi n pháp h tr , lai d t, c u h ho c c u
n n mà không c n s h tr thêm ph i báo Cơ quan ch trì v tìm ki m, c u n n bi t
ng th i yêu c u ngư i, phương ti n ã phát tín hi u c p c u – khNn c p thông báo
ngay cho các cơ quan, t ch c, ngư i ã báo tin c p c u – khNn c p d ng vi c h
tr , c u n n;
c) Trư ng h p c n s h tr thêm, ph i thông báo cho Cơ quan ch trì v tìm ki m,
c u n n nh ng ngh h tr , giúp c n thi t và th ng nh t cách th c, t n s liên
l c v i cơ quan ó.
d) Thuy n trư ng phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n ph i th c hi n nhi m v
theo s phân công c a Ch huy hi n trư ng và có trách nhi m thông tin, báo cáo cho
Ch huy hi n trư ng.
3. Ch huy hi n trư ng
a) Trư ng h p có m t phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n thì thuy n trư ng
phương ti n là Ch huy hi n trư ng. Khi có hai ho c nhi u phương ti n tham gia tìm
ki m, c u n n thì Ch huy hi n trư ng s do Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n ch
nh.
Khi có tàu bay tham gia ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n, thì Ch huy ph i h p
hi n trư ng chung do Ch huy hi n trư ng trên bi n ch u trách nhi m;
b) Ch huy hi n trư ng có trách nhi m:
- Ph i h p ho t ng tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng gi a phương ti n n tìm
ki m, c u n n v i ngư i, phương ti n b n n và v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u
n n;
- Duy trì thông tin liên l c gi a phương ti n n tìm ki m, c u n n v i ngư i, phương
ti n b n n và phân công nhi m v c th cho t ng phương ti n tham gia ho t ng
tìm ki m, c u n n; thư ng xuyên báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tìm ki m, c u
n n t i hi n trư ng v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n;
- Th c hi n các ch d n, yêu c u v tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng c a Cơ quan
ch trì tìm ki m, c u n n;
- Báo cáo, xu t v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n vi c b sung, thay i k
ho ch ho t ng tìm ki m, c u n n cho phù h p v i i u ki n th c t hay vi c d ng,
ch m d t ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n. Vi c thay i k ho ch ho t ng
tìm ki m, c u n n ph i ư c Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n ch p thu n;
- Trong trư ng h p khNn c p và không th liên l c ư c v i Cơ quan ch trì tìm ki m,
c u n n ư c quy n i u ch nh k ho ch hành ng tìm ki m, c u n n cho phù h p
v i tình hình th c t , sau ó ph i báo cáo v i Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n trong
th i gian ng n nh t.
4. Cơ quan ch trì tìm ki m, c u n n có trách nhi m:
a) T ch c n m b t tình hình v tai n n, s c ưa ra phương án t ch c, i u ng
ho c ki n ngh i u ng l c lư ng, phương ti n n ng phó k p th i và hi u qu ;
b) Ph i h p v i ài thông tin duyên h i trong vi c yêu c u phát thông tin hàng h i v
ngư i, phương ti n ang g p nguy hi m trên bi n; d ng phát thông tin hàng h i v
c u n n, c u h khi ã gi i quy t xong tình hu ng c p c u – khNn c p; duy trì thông
tin liên l c v i Ch huy hi n trư ng, ch o ho t ng tìm ki m, c u n n;
c) Ph i h p v i ngư i, phương ti n b n n, thuy n trư ng phương ti n tham gia tìm
ki m, c u n n; Ch huy hi n trư ng tùy theo t ng tình hu ng và di n bi n c a v vi c
n m, x lý thông tin, ưa ra ch d n, bi n pháp h tr , c u n n k p th i;
d) Tr c ti p i u ng l c lư ng, phương ti n tham gia tìm ki m, c u n n khi c n
thi t; ki n ngh các c p có thNm quy n tr c ti p v tìm ki m, c u n n huy ng l c
lư ng, phương ti n n ng phó khi vư t kh năng ng phó c a mình;
) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan khác ti n hành và gi i quy t h u
qu v tìm ki m, c u n n.
5. ơn v ph i h p tìm ki m, c u n n có trách nhi m:
a) Ch p hành l nh i u ng l c lư ng, phương ti n c a cơ quan có thNm quy n tham
gia ho t ng tìm ki m, c u n n;
b) Ph i h p v i các ơn v tìm ki m, c u n n khác trong vi c i u hành phương ti n
tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n dư i s i u hành c a ơn v ch trì
tìm ki m, c u n n. K p th i thông báo cho cơ quan có thNm quy n bi t nh ng thông
tin liên quan n ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n.
6. Ch phương ti n ho t ng trên bi n có trách nhi m:
a) Ch p hành nghiêm l nh i u ng c a cơ quan có thNm quy n tham gia tìm ki m,
c u n n trên bi n;
b) Ch p hành l nh c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n b o m an
toàn sinh m ng cho ngư i, thuy n viên trên bi n trong trư ng h p ti n hành lai d t
hay c u h phương ti n c a mình.
7. Doanh nghi p B o hi m ã bán b o hi m cho phương ti n b n n trên bi n có trách
nhi m:
a) Ph i h p và cung c p tài li u, h sơ và thông tin liên quan n ngư i, phương ti n
ư c b o hi m theo n i dung yêu c u c a cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n
khi ti n hành c u n n và gi i quy t v vi c;
b) Ch p hành l nh c a cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n b o m an toàn
sinh m ng cho ngư i, thuy n viên trên bi n trong trư ng h p ph i h p v i ch
phương ti n ti n hành lai d t hay c u h phương ti n.
i u 12. Ph i h p trong lai d t, c u h phương ti n b n n trên bi n
1. Vi c lai d t, c u h phương ti n ang g p n n trên bi n thoát kh i nguy hi m th c
hi n theo các quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam.
2. Trư ng h p có nguy cơ gây m t an toàn cho ngư i khi lai d t, c u h , thuy n
trư ng phương ti n b n n và phương ti n c u h ph i:
a) Thông báo cho Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c bi t
giám sát và có phương án c u n n k p th i;
b) Trư ng h p nguy cơ m t an toàn ã ư c lo i tr , thông báo ngay cho Trung tâm
Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c ã báo v vi c m t an toàn d ng vi c
giám sát, c u n n.
3. Trong trư ng h p khNn c p, vi c i u ng phương ti n chuyên dùng tìm ki m,
c u n n, phương ti n quân s ho c công v tham gia ho t ng c u h do c p có
thNm quy n quy t nh.
4. Trư ng h p phương ti n chuyên dùng tìm ki m, c u n n, phương ti n quân s ho c
công v ã hoàn thành vi c c u h , ch phương ti n ho c thuy n trư ng ngh c u
h ph i:
a) Thanh toán chi phí cho vi c c u h theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam;
b) Ch p hành các quy t nh c a c p có thNm quy n v x ph t vi ph m hành chính
v hành vi không óng b o hi m b t bu c cho thuy n viên và thân tàu theo quy nh
c a pháp lu t;
Vi c cho phép phương ti n ho t ng tr l i ch ư c c p có thNm quy n quy t nh
sau khi ã th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v m b o an toàn cho ngư i,
phương ti n ho t ng trên bi n.
i u 13. Ph i h p s d ng tàu bay tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n
1. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì i u ng tàu bay tìm ki m, c u n n;
xác nh ho c ch o Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam xác
nh khu v c bay tìm ki m; ch o doanh nghi p cung c p dich v không lưu l p k
ho ch bay tìm ki m và thông báo k ho ch bay tìm ki m cho Trung tâm Qu n lý i u
hành bay qu c gia.
2. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm
ki m, c u n n hàng h i th ng nh t k ho ch bay tìm ki m, c u n n trên bi n.
3. Tàu bay tham gia tìm ki m, c u n n ph i thông báo k t qu quan sát, tìm ki m v
cơ s cung c p d ch v không lưu, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n hàng
không và Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam.
4. Vi c ch huy c u n n b ng tàu bay t i hi n trư ng trên bi n do Ch huy hi n trư ng
tìm ki m, c u n n trên bi n m nhi m.
5. Theo yêu c u c a cơ s cung c p d ch v hàng không, cơ s cung c p d ch v
không lưu yêu c u các tàu bay dân d ng ang ho t ng trong khu v c tìm ki m, c u
n n tham gia vào vi c tìm ki m, c u n n.
6. Tàu bay c a Vi t Nam tham gia tìm ki m, c u n n ngoài vùng trách nhi m tìm
ki m, c u n n c a Vi t Nam ho c tàu bay nư c ngoài tham gia tìm ki m, c u n n
trong vùng trách nhi m tìm ki m, c u n n c a Vi t Nam th c hi n theo Th a thu n
song phương v tìm ki m, c u n n gi a hai qu c gia.
i u 14. Ph i h p tìm ki m, c u n n tàu bay b n n trên bi n
1. Trư ng h p tàu bay dân d ng lâm nguy, lâm n n trên bi n, doanh nghi p cung c p
d ch v không lưu ph i:
a) Báo cáo Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m c u n n hàng không c a
B Giao thông v n t i ng th i báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n xin ý
ki n ch o;
b) Ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm ki m c u n n hàng h i Vi t Nam th ng
nh t k ho ch hi p ng gi a các l c lư ng, phương ti n tìm ki m, c u n n hàng
không và hàng h i;
c) Ph i h p v i y ban nhân dân các c p, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan
t ch c tìm ki m, c u n n tàu bay lâm n n theo các h p ng ã ký k t.
2. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o, i u ng tàu bay tham gia tìm ki m,
c u n n theo kho n 1 i u 13 Quy ch này và i u ng các l c lư ng tham gia ho t
ng tìm ki m, c u n n theo yêu c u c a t ng v vi c.
i u 15. Ph i h p tìm ki m, c u n n trong ph m vi vùng có trách nhi m chung,
khu v c ranh gi i v tìm ki m, c u n n trên bi n gi a Vi t Nam v i qu c gia
khác
1. Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam và cơ s cung c p d ch
v không lưu, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n hàng không l p các kênh
thông tin tr c ti p v i Trung tâm tìm ki m, c u n n tương ng c a các qu c gia c n
t ch c ph i h p tìm ki m, c u n n :
a) Trao i thông tin v tình hu ng tìm ki m, c u n n: tình hình, s lư ng ngư i,
phương ti n g p n n; l c lư ng, phương ti n c a m i qu c gia trong tham gia tìm
ki m, c u n n;
b) Xác nh trách nhi m, phân công ph m vi tìm ki m, c u n n c a m i bên; các n i
dung ph i h p; t n s và cách th c liên l c c a l c lư ng tìm ki m, c u n n;
c) T ch c tìm ki m, c u n n theo ph m vi ã phân công.
2. Trong trư ng h p c n thi t, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ph i h p v i B
Ngo i giao và thông qua Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam
ngh Trung tâm C u n n c a qu c gia có chung ranh gi i ưa l c lư ng, phương
ti n c a Vi t Nam vào ph i h p tìm ki m, c u n n t i vùng bi n c a qu c gia ó
c u ngư i, phương ti n b n n.
i u 16. Ph i h p v i ngư i, phương ti n tìm ki m, c u n n nư c ngoài tham
gia tìm ki m, c u n n trên vùng bi n Vi t Nam
1. Trư ng h p có ngh c a Cơ quan c u n n có thNm quy n c a qu c gia khác ưa
ngư i, phương ti n tìm ki m, c u n n c a nư c ngoài tham gia tìm ki m, c u n n
trong vùng lãnh h i c a Vi t Nam, Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i
Vi t Nam báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n th ng nh t v i các cơ
quan, ơn v liên quan trong vi c c p phép.
Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i Vi t Nam là u m i ph i h p trong
tìm ki m, c u n n trên bi n, thông báo v các yêu c u, i u ki n c th theo quy nh
c a Vi t Nam và bi n pháp, cách th c ph i h p v i các l c lư ng tìm ki m, c u n n
c a Vi t Nam khi tìm ki m, c u n n trong vùng lãnh h i c a Vi t Nam.
2. Ngư i, phương ti n tìm ki m, c u n n c a nư c ngoài vào tham gia tìm ki m, c u
n n trong vùng lãnh h i c a Vi t Nam ph i:
a) Ch u s giám sát vi c tuân th các quy nh c a Vi t Nam và có trách nhi m thông
tin, báo cáo k p th i theo n i dung yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n Vi t Nam;
b) Th c hi n nhi m v tìm ki m, c u n n theo s i u ph i chung c a ch huy tìm
ki m, c u n n Vi t Nam t i hi n trư ng và cơ quan có thNm quy n tìm ki m, c u n n
c a Vi t Nam.
Chương IV:


TRÁCH NHI M PH I H P HO T NG TÌM KI M C U N N TRÊN
BI N C A CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN


i u 17. Trách nhi m c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n
1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch qu c gia v tìm
ki m, c u n n trên bi n, xây d ng các phương án ph i h p tìm ki m, c u n n trong
các tình hu ng d ki n trình c p có thNm quy n phê duy t.
2. i u ng và t ch c ph i h p các l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, các
a phương, các t ch c và cá nhân k p th i ng phó khi x y ra tình hu ng.
3. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Giao thông v n t i, B Ngo i giao và các
B , ngành liên quan trong vi c c p phép và ph i h p v i l c lư ng, phương ti n c a
nư c ngoài th c hi n vi c tìm ki m, c u n n t i vùng bi n c a Vi t Nam.
4. Trư ng h p c n ưa l c lư ng, phương ti n c a Vi t Nam th c hi n tìm ki m, c u
n n t i vùng bi n c a qu c gia khác, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i
h p v i các B , ngành liên quan ngh qu c gia ó c p phép và ph i h p k p th i
tìm ki m, c u nh ng ngư i ang b n n trên bi n.
5. nh kỳ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v ho t ng ph i h p tìm ki m,
c u n n trên bi n c a các l c lư ng thu c B , ngành, a phương và báo cáo t xu t
khi có tình hu ng.
i u 18. Trách nhi m c a Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương
1. Ch o các bi n pháp phòng tránh bão, áp th p nhi t i trên bi n.
2. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n trong vi c xây d ng các phương
án huy ng l c lư ng, phương ti n tìm ki m, c u n n khi có ngư i, phương ti n b
n n trên bi n do bão, áp th p nhi t i trên bi n gây ra.
i u 19. Trách nhi m c a B Qu c phòng
1. Ph i h p và th ng nh t v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n xây d ng và tri n
khai các phương án k t h p vi c s d ng l c lư ng, phương ti n c a H i quân, Không
quân, Biên phòng, C nh sát bi n và các l c lư ng khác c a Quân i trong th c hi n
nhi m v c a B Qu c phòng g n v i vi c s n sàng tr c và tham gia tìm ki m, c u
n n theo a bàn ho t ng trên bi n.
2. Huy ng l c lư ng, phương ti n quân i tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n
khi có tình hu ng và theo yêu c u c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, c a y
ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n.
3. Th ng nh t v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Giao thông v n t i, B
Ngo i giao trong vi c c p phép và ph i h p v i l c lư ng, phương ti n c a nư c
ngoài th c hi n vi c tìm ki m, c u n n t i vùng bi n Vi t Nam.
4. Thông tin, báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v ho t ng tìm ki m, c u
n n trên bi n c a l c lư ng qu c phòng theo quy nh.
i u 20. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i
1. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các t nh, thành ph trưc thu c
Trung ương ven bi n xây d ng và tri n khai các phương án k t h p vi c s d ng l c
lư ng, phương ti n c a các chuyên ngành Hàng h i, Hàng không, ư ng th y n i a
thu c B k t h p v i vi c th c hi n nhi m v c a mình v i vi c s n sàng tham gia
tr c và tìm ki m, c u n n trên bi n và ven bi n.
2. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o h th ng tìm ki m, c u
n n hàng h i, hàng không t ch c t t vi c i u ph i ho t ng tìm ki m, c u n n trên
bi n theo quy nh.
3. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B huy ng l c lư ng, phương ti n c a mình
tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi có tình hu ng và theo yêu c u c a Cơ quan
có thNm quy n v tìm ki m, c u n n.
4. Th ng nh t v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Qu c phòng, B Ngo i
giao ch o chuyên ngành Hàng h i, Hàng không trong vi c c p phép và ph i h p
v i l c lư ng, phương ti n c a nư c ngoài th c hi n tìm ki m, c u n n t i vùng bi n
Vi t Nam.
5. Công b các t n s (kênh) tr c canh, c p c u – khNn c p c a h th ng ài thông tin
duyên h i Vi t Nam, các phương th c liên l c v i trung tâm và các tr m ph i h p tìm
ki m, c u n n hàng h i cho các phương ti n ho t ng trên bi n, các cơ quan, t
ch c, cá nhân liên quan bi t thông tin, ph i h p tìm ki m, c u n n trên bi n.
6. Thông tin, báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v ho t ng tìm ki m, c u
n n trên bi n c a các l c lư ng, phương ti n thu c B theo quy nh.
i u 21. Trách nhi m c a B Th y s n
1. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành liên quan xây
d ng k ho ch và t ch c th c hi n tìm ki m, c u n n ngư i, phương ti n ngh cá
trên bi n theo các tình hu ng.
2. Ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành liên
quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n tri n khai
các phương án k t h p vi c ánh b t th y s n c a ngư dân theo nhóm v i tr c và s n
sàng tham gia tìm ki m, c u giúp nhau khi x y ra tai n n, s c .
3. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B huy ng l c lư ng, phương ti n chuyên
ngành th y s n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi có tình hu ng và theo yêu
c u c a Cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n.
4. Ban hành các tiêu chuNn ngành v trang thi t b thông tin liên l c cho các phương
ti n th y s n ho t ng xa b kh năng thông tin liên l c ư c v i ài thông tin
duyên h i theo quy nh.
5. Thông tin, báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v ho t ng tìm ki m, c u
n n trên bi n c a B theo quy nh.
i u 22. Trách nhi m c a B Tài nguyên và Môi trư ng
1. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B theo dõi và phát các tin v áp th p nhi t i,
bão, thông tin v ng t, c nh báo sóng th n trên bi n theo quy nh.
2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , cung c p k p th i các thông tin v th i ti t,
khí tư ng th y văn, ng t, c nh báo sóng th n theo yêu c u c a cơ quan có thNm
quy n v tìm ki m, c u n n ph c v ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n.
i u 23. Trách nhi m c a B Bưu chính, Vi n thông
1. Ch trì, ph i h p v i các Bô, ngành liên quan th ng nh t quy nh các t n s tr c
canh, c p c u – khNn c p, quy nh v thông tin liên l c vô tuy n; ưu tiên b o m
thông tin liên l c ph c v công tác ch o, i u hành ho t ng tìm ki m, c u n n
trên bi n.
2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông
huy ng l c lư ng c a ngành tham gia b o m thông tin liên l c ph c v công tác
ch o, i u hành ho t ng tìm ki m, c u n n trên bi n theo yêu c u c a cơ quan có
thNm quy n v tìm ki m, c u n n.
i u 24. Trách nhi m c a B Y t
1. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành liên quan xây
d ng phương án, v trí các cơ s y t t ch c c p c u cho n n nhân b n n trên bi n
theo các tình hu ng b o m k p th i, hi u qu .
2. Ch o l c lư ng y t ph i h p v i Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng
h i Vi t Nam và các Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c ch
d n, hư ng d n vi c sơ, c p c u t xa cho ngư i b n n trên bi n khi c n tr giúp y t .
3. Ch o l c lư ng y t ph i h p tham gia c p c u cho n n nhân b n n trên bi n
theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v tìm ki m, c u n n.
i u 25. Trách nhi m c a B Ngo i giao
1. Ch o các cơ quan thu c B , các cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s
c a Vi t Nam nư c ngoài ph i h p v i các nư c và các t ch c qu c t tìm ki m,
c u n n i v i ngư i, phương ti n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam g p tai n n, s
c ngoài vùng bi n c a Vi t Nam bao g m c vùng tìm ki m, c u n n hàng h i và
hàng không.
2. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các B , ngành ch c năng
thông qua ư ng ngo i giao, ngh các cơ quan ch c năng nư c ngoài giúp t
ch c tìm ki m, c u n n ngư i, phương ti n c a Vi t Nam b tai n n, s c ; ng th i
h tr c u ngư i, phương ti n, làm các th t c c n thi t và gi i quy t các v n phát
sinh khác ưa ngư i, phương ti n v nư c.
3. Ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n các B , ngành liên quan làm các
th t c ngo i giao trong trư ng h p tìm ki m, c u n n ngư i, phương ti n nư c ngoài
b n n trong vùng bi n Vi t Nam khi c n thi t.
i u 26. Trách nhi m c a B Tài chính, B K ho ch và u tư
Ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương ven bi n b o m ngân sách cho ho t ng tìm ki m, c u n n trên
bi n theo quy nh nh m gi m t i m c th p nh t thi t h i có th x y ra; ki m tra vi c
qu n lý, s d ng tài chính, ngân sách ư c c p.
i u 27. Trách nhi m c a các B , ngành khác
1. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành có l c lư ng, phương ti n có kh
năng và i u ki n tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n báo cáo v y ban Qu c
gia Tìm ki m C u n n nghiên c u, ưa vào phương án s d ng l c lư ng, phương
ti n trong k ho ch qu c gia v tìm ki m, c u n n trên bi n.
2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành k p th i t ch c l c lư ng, phương
ti n c a mình tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n khi ư c y ban Qu c gia Tìm
ki m C u n n và các c p có thNm quy n huy ng.
i u 28. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n
1. Xây d ng các phương án huy ng l c lư ng, trang thi t b c a a phương, c a
các cơ quan, t ch c Trung ương ho t ng t i a phương tham gia tìm ki m, c u
n n trên vùng ven bi n thu c a bàn qu n lý.
2. Ch trì, ph i h p l c lư ng, phương ti n c a a phương, c a các cơ quan, t ch c
Trung ương t i a phương tham gia ho t ng tìm ki m, c u n n trên khu v c ven
bi n thu c a bàn qu n lý.
3. Thông báo Trung tâm Ph i h p tìm ki m, c u n n hàng h i khu v c i u ng
phương ti n n tham gia trong trư ng h p c n huy ng thêm phương ti n tìm ki m,
c u n n hàng h i.
4. Ki n ngh y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n huy ng l c lư ng, phương ti n
c a các B , ngành, a phương khác ph i h p tham gia tìm ki m, c u n n trong
trư ng h p tình hu ng vư t kh năng ng phó c a y ban nhân dân các t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương ven bi n.
i u 29. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có phương ti n ho t ng trên
bi n
1. Ch p hành l nh c a Cơ quan có thNm quy n huy ng phương ti n c a mình tham
gia tìm ki m, c u n n trên bi n.
2. Ph i h p và thông tin, báo cáo y theo n i dung yêu c u c a Cơ quan ch trì
tìm ki m, c u n n ti n hành và gi i quy t v tìm ki m, c u n n i v i ngư i,
phương ti n c a mình.
3. T ch c, cá nhân có phương ti n và thuy n b i u ki n và tình nguy n tr c s n
sàng tham gia tìm ki m, c u n n trên bi n trong k ho ch qu c gia v tìm ki m, c u
n n trên bi n báo cáo y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n nghiên c u kh năng
tham gia trong k ho ch và huy ng tr c ho c tham gia tìm ki m, c u n n khi c n
thi t.
Chương V:I U KHO N THI HÀNHi u 30. Khen thư ng
T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch ph i h p tìm ki m, c u
n n trên bi n s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
i u 31. X lý vi ph m
Các t ch c, cá nhân không th c hi n trách nhi m quy nh t i Quy ch này thì tùy
tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u
trách nhi m hình s theo pháp lu t.
i u 32. T ch c th c hi n
y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan có trách nhi m
tri n khai, t ch c th c hi n Quy ch này.
Trong quá trình th c hi n, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n k p th i xu t
nh ng v n n y sinh c n s a i, b sung báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét,
quy t nh./.

Tài Liệu Giao thông vận tải Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản