Quyết định số 104/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 104/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 104/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P TRUNG TÂM XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ U TƯ THÀNH PH TRÊN CƠ S T CH C L I TRUNG TÂM PHÁT TRI N NGO I THƯƠNG VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Phát tri n ngo i thương và u tư thành ph t i Văn b n s 441/CV-TTDC ngày 14 tháng 9 năm 2001 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 95/TCCQ ngày 04 tháng 10 năm 2001; QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph H Chí Minh, tr c thu c y ban nhân dân thành ph trên cơ s t ch c l i Trung tâm Phát tri n ngo i thương và u tư thành ph H Chí Minh. Tên giao d ch ti ng Anh: Investment and Trade Promotion Centre of Ho Chi Minh City. Tên vi t t t: ITPC. Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph là ơn v s nghi p có thu, h ch toán theo phương th c gán thu bù chi, ư c ngân sách Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí ho t ng theo k ho ch ư c duy t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. Tr s Trung tâm t t i s 92-96, ư ng Nguy n Hu , qu n 1. i u 2.- Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph có nhi m v : 2.1. Tham gia xây d ng và góp ph n th c hi n k ho ch, chương trình xúc ti n thương m i, u tư c a thành ph và th c hi n các nhi m v khác v xúc ti n thương m i, u tư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph .
  2. 2.1.1- Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S Thương m i, S K ho ch và u tư, Vi n Kinh t , các s -ngành có liên quan c a thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, khu ô th m i Th Thiêm, khu Nam thành ph , các khu công nghi p, các khu ch xu t, các H i doanh nghi p,… xu t các chương trình, k ho ch 5 năm và hàng năm v xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph . 2.1.2- Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các chính sách h tr , khuy n khích xu t khNu và u tư nư c ngoài vào thành ph và u tư c a doanh nghi p thành ph ra nư c ngoài. 2.1.3- Tri n khai các gi i pháp, chương trình xúc ti n thương m i, u tư do y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2.2. Thu th p thông tin và nghiên c u v th trư ng, cơ h i u tư và thông tin kinh t : 2.2.1- Thu th p thông tin và nghiên c u v th trư ng trong nư c và xu t khNu, cơ h i u tư tư v n cho y ban nhân dân thành ph và cho doanh nghi p. 2.2.2- Xây d ng cơ s d li u v ti m năng c a thành ph , hàng hóa, th trư ng, xu t- nh p khNu và u tư. 2.2.3- Phát hành b n tin thương m i và u tư, các n phNm v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph và các khu v c tr ng i m như khu ô th m i Th Thiêm, khu Nam thành ph , khu công ngh cao, các khu công nghi p, các khu ch xu t,… các chính sách khuy n khích xu t khNu và u tư c a thành ph và qu c gia, thông tin th trư ng, cơ h i kinh doanh, thông tin v doanh nghi p phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 2.2.4- T ch c thông tin v thương m i và u tư qua m ng theo quy ho ch phát tri n m ng thông tin c a thành ph . 2.3. Cung c p các d ch v , tri n khai các chính sách c a thành ph và Nhà nư c h tr doanh nghi p m r ng th trư ng trong nư c, Ny m nh xu t khNu và thu hút u tư nư c ngoài bao g m: 2.3.1- T ch c b i dư ng v nghi p v ho c gi i thi u các t ch c cung c p các d ch v v nghiên c u th trư ng, ti p th , ngo i thương, u tư, ngo i ng ; tư v n ho c gi i thi u tư v n cho doanh nghi p v giao d ch àm phán, ký k t h p ng, thanh toán, b o hi m, thi t k m u mã, ki u dáng công nghi p, bao bì óng gói,v.v… giúp doanh nghi p nâng cao năng l c v thương m i trong nư c và nư c ngoài, v qu n tr doanh nghi p. 2.3.2- Tư v n, h tr doanh nghi p m các văn phòng i di n thương m i và u tư trong nư c và nư c ngoài, các phòng trưng bày, c a hàng bán s n phNm. 2.3.3- T ch c ho c h tr t ch c các oàn doanh nghi p i kh o sát th trư ng, tham d h i ch , tri n lãm, di n àn u tư trong nư c và nư c ngoài.
  3. 2.3.4- xu t vi c áp d ng các chính sách khuy n khích xu t khNu và u tư c a thành ph cho các doanh nghi p trong nư c và ngoài nư c. 2.3.5- T ch c ón ti p, b trí chương trình cho các doanh nghi p nư c ngoài, các t ch c và cơ quan nư c ngoài vào thành ph tìm hi u môi trư ng u tư và thương m i thành ph , tìm ki m cơ h i kinh doanh và u tư theo k ho ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2.3.6- T ch c h i th o, h i ngh chuyên v th trư ng, s n phNm; gi i thi u s n phNm xu t khNu, gi i thi u các d án kêu g i u tư c a thành ph . 2.3.7- Xây d ng phòng trưng bày gi i thi u s n phNm xu t khNu; t ch c ho c ph i h p t ch c các h i ch và tri n lãm hàng hóa xu t khNu c a thành ph theo k ho ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2.3.8- Cung c p ho c gi i thi u cung c p d ch v cho doanh nghi p nư c ngoài và trong nư c n thành ph tìm cơ h i và i tác kinh doanh: phòng h i ngh , văn phòng làm vi c; d ch v thư ký, phiên d ch và chuyên viên nghi p v ; l p d án u tư; tham quan các doanh nghi p thành ph ; g p g các doanh nghi p phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 2.4. Thu th p ý ki n c a c ng ng doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài, qua ó ki n ngh v i y ban nhân dân thành ph các v n liên quan n ch trương, chính sách kinh t , tuy n d ng lao ng, khoa h c-công ngh , ào t o, h i quan, xúc ti n thương m i và u tư nh m c i thi n môi trư ng kinh doanh và u tư c a thành ph ; t ch c cho doanh nghi p g p g lãnh o thành ph và các s -ngành thành ph gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p. 2.5. Phát tri n h p tác qu c t v i các t ch c xúc ti n thương m i và u tư trong nư c và nư c ngoài, nh m Ny m nh ho t ng xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph . i u 3.- Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph do Giám c ph trách, có m t s Phó Giám c giúp vi c cho Giám c Trung tâm. Giám c Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo phân c p qu n lý cán b , Phó Giám c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm. Biên ch c a Trung tâm do y ban nhân dân thành ph xác nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph . i u 4.- Giao Giám c Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph t ch c s p x p, b trí nhân s , b o m b máy tinh g n, ho t ng có hi u qu ; xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trong tháng 11 năm 2001. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
  4. i u 6.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Thương m i, Th trư ng các s -ngành thành ph và Giám c Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph , ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 6 - B Thương m i PH - B K ho ch và u tư CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c và các oàn th TP - Các s -ngành thành ph - UBND các qu n-huy n - Các T ng Công ty 90 - Ban T ch c Thành y Lê Thanh H i - Ban T ch c Chính quy n TP (3b) - Công an thành ph - Ngân hàng Nhà nư c TP - Kho b c Nhà nư c TP - VPH -UB: CPVP, các T NCTH - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản