Quyết định số 104/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỉ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 104/2002/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG M H NG - GIÁP BÁT - LĨNH NAM, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân Thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch s d ng t) Căn c Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, t l 1/5000 (Ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch s d ng t); Căn c Quy t nh s 112/1999/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 1999 c a U ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t qu n Thanh Xuân, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch s d ng t); Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i công văn s 277/KTST-QH ngày 11 tháng 6 năm 2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t ch gi i ư ng tuy n ư ng: m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, t l 1/500 (Có b n v ch gi i ư ng kèm theo) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 9 năm 2001 ã ư c Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch p thu n ngày 11 tháng 6 năm 2002, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: Tuy n ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam i qua các phư ng Khương ình (qu n Thanh Xuân), Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Văn Th (qu n Hai Bà Trưng) và các xã nh Công, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Tr n Phú (huy n Thanh Trì) Hà N i. 2-C p h ng, tuy n:
  2. 2-1: C p h ng và quy mô m t c t ngang: là ư ng khu v c, m t c t ngang ư ng r ng 40,0m. Thành ph n m t c t ngang c a tuy n ư ng ư c d ki n hai phương án: + Phương án không có ư ng s t ô th , bao g m: - Hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m x 2 = 22,5m - Hè m i bên r ng 7,25m x 2 = 14,5m. - Gi i phân cách trung tâm r ng 3,0m. + Phương án có ư ng s t ô th i trên cao, bao g m: - Hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m x 2 = 22,5m. - Hè m i bên r ng 6,0m x 2 = 12,0m. - Gi i phân cách trung tâm r ng 5,50m. 2-2: Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 7334m. - i m u tuy n: T i ngã tư ư ng quy ho ch giao c t v i ư ng Tôn Th t Tùng kéo dài (g n m H ng) . - i m cu i tuy n: Giao v i ư ng ê sông H ng hi n có (cu i ư ng Lĩnh Nam). Hư ng tuy n ư c xác nh trên cơ s quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng, t l 1/2000 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000, quy ho ch chi ti t qu n Thanh Xuân, t l 1/2000 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 112/1999/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 1999 (ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch s d ng t) và quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, t l 1/5000 (ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch s d ng t) ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân Thành ph . 3. Ch gi i ư ng : Ch gi i ư ng c a ư ng ư c xác nh trên cơ s tim ư ng (th hi n b ng t a trên b n v ), m t c t ngang, các y u t k thu t và các i u ki n ghi tr c ti p trên b n v phù h p v i ch gi i c a các d án ã ư c phê duy t, ã và ang th c hi n (d án khu ô th m i nh Công, khu ô th m i n L I và II, c m công nghi p v a và nh huy n Thanh Trì...) C th ư c th hi n trên b n xác nh ch gi i tuy n ư ng t l 1/500, kèm theo Quy t nh này. 4. Các nút giao thông: - Các nút giao thông giao v i các tuy n ư ng hi n có ( ư ng 1A, ư ng Trương nh, ư ng Nguy n Tam Trinh, ư ng Lĩnh Nam...) và các tuy n ư ng quy ho ch khác t ch c giao nhau cùng c t. Riêng nút giao v i vành ai 3 t ch c giao khác c t, ch gi i ư ng chính th c c a nút giao thông khác c t này s ư c xác nh theo d án riêng.
  3. i u 2: - Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c phê duy t, bàn giao cho UBND các qu n Hai Bà Trưng, Thanh Xuân; UBND Huy n Thanh Trì, UBND các phư ng Khương ình, Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Văn Th và UBND các xã nh Công, Vĩnh Tuy, Lính Nam, Tr n Phú t ch c công b công khai cho các cơ quan, ơn v và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND các qu n Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Ch t ch UBND huy n Thanh Trì ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a Pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông công chính, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá; Ch t ch UBND các qu n Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND các phư ng: Khương ình, Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Văn Th và Ch t ch UBND các xã nh Công, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Tr n Phú: các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản