Quyết định số 104/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 104/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2003/QĐ-UB về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 104/2003/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V QU N LÝ NGƯ I LANG THANG XIN ĂN, SINH S NG NƠI CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i ; Th c hi n Ngh quy t s 40/2003/NQ-H ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p l n th 11 (b t thư ng) ; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 947/TTr-STP-VB ngày 05 tháng 5 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- i tư ng, ph m vi áp d ng : Nh ng ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ư c t p trung, qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và Quy t nh này. Quy t nh này không áp d ng i v i nh ng Tu sĩ i kh t th c có gi y ch ng nh n c a cơ quan Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam có thNm quy n. i u 2.- Gi i thích t ng : Nh ng t ng nêu t i i u 1 c a Quy t nh này ư c hi u như sau : 1. Ngư i lang thang xin ăn : Là nh ng ngư i i xin dư i b t kỳ hình th c nào như àn hát xin, gi danh Tu sĩ Ph t giáo i kh t th c ho c nh ng hành vi i xin nhưng có tính i phó khi ki m tra như bán vé s , bán bánh, k o,v.v... 2. Sinh s ng nơi công c ng : Là hành vi c a nh ng ngư i mà m i sinh ho t hàng ngày (t m gi t, ăn, ng ) u di n ra nơi công c ng.
  2. 3. Nơi công c ng : V a hè, lòng-l ư ng, g m c u, qu ng trư ng, công viên, vư n hoa, nơi vui chơi gi i trí, nhà ga, tr m d ng xe buýt, b n xe, b n tàu, b n c ng, ch và nh ng nơi công c ng khác. i u 3.- Các bi n pháp x lý : S Lao ng-Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t p trung nh ng ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng (sau ây g i t t là ngư i lang thang) ưa v Trung tâm h tr xã h i thu c S Lao ng- Thương binh và Xã h i l p h sơ và x lý b ng m t trong các bi n pháp sau ây : 1. ưa v a phương nơi cư trú i v i ngư i xác nh ư c a ch cư trú. 2. ưa i lao ng t i các cơ s s n xu t thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ho c ưa i nh cư t i các vùng kinh t m i i v i ngư i trong tu i lao ng và còn s c kh e, bao g m : 2.1- Ngư i không xác nh ư c nơi cư trú ; 2.2- Ngư i ã ư c áp d ng bi n pháp qu n lý quy nh t i Kho n 1, i u này mà tái ph m. 3. ưa vào các Trung tâm B o tr xã h i thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i : 3.1- Ngư i tâm th n, ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, ngư i chưa thành niên không còn thân nhân, không nơi nương t a ho c b ngư c ãi ; 3.2- Tr em còn cha m nhưng b l m d ng s c lao ng ho c b xúi gi c, ép bu c làm nh ng vi c trái pháp lu t ; 3.3- Ngư i trong tu i lao ng nhưng không s c kh e áp d ng bi n pháp quy nh t i Kho n 2, i u 3. i u 4.- Th m quy n áp d ng bi n pháp x lý : 1. ThNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph : 1.1- Quy t nh áp d ng bi n pháp ưa i lao ng t i các cơ s s n xu t thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph i v i ngư i ư c quy nh t i Kho n 2, i u 3, Quy t nh này. 1.2- Mi n ch p hành Quy t nh, mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i nơi qu n lý t p trung i v i ngư i ư c quy nh t i Kho n 2, i u 3, Quy t nh này. 2. ThNm quy n c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i : 2.1- Quy t nh ti p nh n ngư i lang thang, xin ăn, sinh s ng nơi công c ng vào Trung tâm h tr xã h i thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i l p h sơ phân lo i ;
  3. 2.2- áp d ng bi n pháp ưa v a phương nơi cư trú i v i ngư i ư c quy nh t i Kho n 1, i u 3, Quy t nh này ; 2.3- Ti p nh n vào các Trung tâm B o tr xã h i thu c S Lao ng- Thương binh và Xã h i i v i ngư i ư c quy nh t i Kho n 3, i u 3, Quy t nh này. i u 5.- Ti p nh n, qu n lý t m th i trong th i gian l p h sơ ban u: 1. Trung tâm h tr xã h i thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ti p nh n ban u và qu n lý t m th i i v i ngư i quy nh t i i u 1, Quy t nh này ; ng th i có trách nhi m l p h sơ phân lo i i v i ngư i theo quy nh t i i u 3, Quy t nh này và chuy n h sơ ti p nh n ban u cho S Lao ng-Thương binh và Xã h i x lý ho c tham mưu y ban nhân dân thành ph quy t nh theo thNm quy n. 2. Th i gian x lý h sơ t i Trung tâm h tr xã h i không quá 30 (ba mươi) ngày, k t ngày có Quy t nh ti p nh n ngư i c a Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i. i u 6.- H sơ ti p nh n ban u và th i h n gi i quy t : 1. H sơ ti p nh n ban u: Khi ti p nh n ngư i, Trung tâm h tr xã h i ph i ti n hành l p h sơ cá nhân c a t ng ngư i, bao g m : + Lý l ch t khai c a ngư i lang thang (theo m u, có dán nh) ; + Các gi y t tùy thân ho c danh ch b n c a cơ quan Công an c p (n u không có gi y t tùy thân) ; + H sơ b nh án, k t lu n giám nh c a cơ quan Y t qu n-huy n (n u có) ; + Quy t nh ti p nh n ngư i vào Trung tâm h tr xã h i c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i. 2. Th i h n gi i quy t h sơ : 2.1- Th i h n l p h sơ ban u và phân lo i ngư i lang thang t i Trung tâm h tr xã h i không quá 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ti p nh n ngư i lang thang. N u h sơ c n xác minh t i các t nh xa thì ph i xin ý ki n c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, nhưng không quá 20 (hai mươi) ngày. 2.2- Th i h n gi i quy t h sơ t i S Lao ng-Thương binh và Xã h i là 07 (b y) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ban u do Trung tâm h tr xã h i chuy n n. 2.3- Th i h n gi i quy t h sơ t i y ban nhân dân thành ph là 07 (b y) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ do S Lao ng-Thương binh và Xã h i chuy n n. i u 7.- Ch qu n lý ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng :
  4. 1. Nh ng ngư i ưa vào các Trung tâm b o tr xã h i quy nh t i Kho n 3, i u 3, Quy t nh này ư c qu n lý theo quy nh t i Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. Trong th i gian nuôi dư ng t i Trung tâm b o tr xã h i, ngư i s ng lang thang n u có s c kh e lao ng thì Giám c Trung tâm b o tr xã h i l p h sơ chuy n S Lao ng-Thương binh và Xã h i ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh áp d ng bi n pháp quy nh t i Kho n 2, i u 3, Quy t nh này. 3. Nh ng ngư i ưa i lao ng t i các cơ s s n xu t thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph quy nh t i Kho n 2, i u 3, Quy t nh này ư c qu n lý theo Quy ch riêng do y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 8.- Chính sách, ch i v i các ơn v ư c Nhà nư c giao nhi m v ti p nh n, qu n lý ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng : 1. ư c ngân sách Nhà nư c c p kinh phí u tư, trang b cơ s v t ch t ban u và kinh phí ho t ng cho b máy và các ch nuôi dư ng ngư i lang thang như : Chi phí qu n lý, chi phí y t , giáo d c, u tư s n xu t, hư ng nghi p, d y ngh và các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. ư c ti p nh n s giúp v v t ch t c a các cá nhân, t ch c t thi n trong và ngoài nư c theo quy nh pháp lu t. 3. Biên ch cán b qu n lý t i các ơn v do Ban T ch c Chính quy n thành ph phê duy t, căn c vào s lư ng ngư i lang thang b t p trung qu n lý hàng năm. i u 9.- Ch chính sách i v i ngư i s ng lang thang ư c áp d ng bi n pháp t p trung qu n lý : 1. ư c ngân sách Nhà nư c c p kinh phí trong th i gian thi hành Quy t nh theo quy nh c a Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i. 2. M c kinh phí ư c i u ch nh trong t ng th i i m theo Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 10.- Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v có liên quan : 1. S Lao ng-Thương binh và Xã h i : 1.1- T ch c, ph i h p v i ngành Công an, y ban nhân dân qu n- huy n, phư ng- xã, th tr n trong vi c t p trung ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng quy nh t i i u 1, Quy t nh này ; 1.2- Ti p nh n, qu n lý ngư i lang thang trong tu i lao ng theo Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ;
  5. 1.3- Ch trì, ph i h p v i S Y t , S Giáo d c và ào t o trong vi c ch o, t ch c chăm sóc s c kh e, d y văn hóa, d y ngh cho ngư i s ng lang thang trong th i gian qu n lý t p trung ; 1.4- Xây d ng, c ng c các cơ s b o tr xã h i trên a bàn thành ph ; 1.5 Ch trì, ph i h p v i ngành Công an, y ban nhân dân qu n-huy n, Chính quy n các t nh, thành ph khác qu n lý có hi u qu nh ng ngư i s ng lang thang ; 1.6- Ch trì, ph i h p v i S Tài chánh-V t giá tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v các chính sách, ch c th t i i u 8, Quy t nh này. 2. Công an thành ph : 2.1- Ch o và hư ng d n Công an qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n trong vi c ph i h p v i ngành Lao ng-Thương binh và Xã h i t p trung ngư i s ng lang thang ; 2.2- L p danh ch b n c a ngư i lang thang khi ưa vào t p trung, qu n lý t m th i t i Trung tâm h tr xã h i trong trư ng h p ngư i lang thang không có gi y t tùy thân ; 2.3- Ch o, t ch c vi c i u tra và ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý tri t , nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i có hành vi t ch c, xúi gi c, ép bu c ngư i khác i xin ăn. 3. L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph : 3.1- Ti p nh n, qu n lý ngư i lang thang theo Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; 3.2- Ch o, hư ng d n các ơn v tr c thu c ti p nh n, t ch c s n xu t, d y văn hóa, d y ngh và qu n lý có hi u qu i v i ngư i s ng lang thang ; 3.3- Ch trì, ph i h p v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i so n th o Quy ch qu n lý ngư i lang thang trong tu i lao ng, trình y ban nhân dân thành ph ban hành. 4. S Tài chánh-V t giá : 4.1- C p kinh phí u tư cơ s v t ch t và kinh phí ho t ng cho các ơn v ư c giao nhi m v ti p nh n, qu n lý ngư i lang thang theo quy nh t i i u 3, Quy t nh này ; 4.2- m b o chính sách, ch quy nh i v i ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trong su t th i gian t p trung qu n lý theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và các văn b n pháp lu t có liên quan. 5. Ban T ch c Chính quy n thành ph :
  6. mb o ch tiêu biên ch , nhân s cho các ơn v ư c giao nhi m v ti p nh n và qu n lý ngư i lang thang, xin ăn, sinh s ng nơi công c ng theo quy nh c a Nhà nư c. 6. y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n : 6.1- T ch c, ch o các ngành có liên quan thu c thNm quy n c a mình trong vi c t p trung ngư i s ng lang thang trên a bàn qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và Quy t nh này ; 6.2- Có bi n pháp giúp v ngh nghi p, vi c làm n nh i s ng cho nh ng ngư i lang thang có nơi cư trú t i qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n. i u 11.- i u kho n thi hành : 1. Quy t nh này áp d ng trong th i gian Chính ph chưa ban hành Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong m t s lĩnh v c tr t t , an toàn ô th t i thành ph H Chí Minh và có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ký. 2. Th trư ng các ngành, các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng khó khăn, vư ng m c, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph s a i, b sung cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Th tư ng Chính ph - B Lao ng-Thương binh và Xã h i CH TNCH - B Công an - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Vi n ki m sát nhân dân thành ph - Các S -Ngành thành ph Lê Thanh H i - UBND qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH - Lưu (PC/T)
Đồng bộ tài khoản