Quyết định số 104/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 104/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2004/QĐ-UB về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 104/2004/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THÍ I M CHUY N CÔNG TY I N T HÀ N I SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 86/2003/Q -TTg ngày 07/5/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph Hà N i giai o n 2003 – 2005; Căn c Quy t nh s 90/2004/Q -TTg ngày 24/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m chuy n Công ty i n t Hà N i sang t ch c và ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con; Xét ngh c a Giám c S N i v Hà N i; QUY T NNH i u 1: Thí i m chuy n CÔNG TY I N T HÀ N I, sang t ch c và ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con. - Tên ti ng Anh: HANOI ELECTRONICS CORPORATION; - Tên vi t t t: Công ty HANEL; - Công ty m - Công ty i n t Hà N i (HANEL) là doanh nghi p Nhà nư c, ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Văn phòng Công ty i n t Hà N i và m t s ơn v h ch toán ph thu c Công ty i n t Hà N i trư c ây. 1- Tr s t t i: s 2 ư ng Chùa B c, qu n ng a, Hà N i. i n tho i: (84-4) 8524555, (84-4) 8522102 Fax: (84-4) 8525770 2- Công ty i n t Hà N i (HANEL) ho t ng theo mô hình Công ty M - Công ty con, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng; th c hi n h ch toán kinh doanh và u tư v n vào các công ty con,
  2. công ty khác theo i u l t ch c ho t ng và Quy ch tài chính thí i m ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; 3- Công ty M có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty i n t Hà N i. 4- V n c a Công ty M t i th i i m thành l p bao g m: - V n nhà nư c ư c h ch toán t p trung t i Công ty M . - V n nhà nư c do Công ty M ã tham gia liên doanh u tư v i nư c ngoài, các công ty c ph n và các liên doanh khác. 5- Công ty i n t Hà N i ch u s ch o và qu n lý Nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i và các cơ quan qu n lý khác theo pháp lu t. i u 2: Ch c năng và nhi m v c a Công ty i n t Hà N i : 1. Ch c năng c a Công ty i n t Hà N i: - Th c hi n quy n i di n ch s h u v n Nhà nư c và ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph Hà N i v vi c b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c ư c giao t i Công ty và v n u tư vào các công ty con, công ty liên k t. - Gi vai trò ch o t p trung, chi ph i và liên k t các ho t ng c a các Công ty con nh m t hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty i n t Hà N i và các Công ty con; - Ki m tra, giám sát vi c qu n lý s d ng v n, tài s n, ch chính sách..., i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh c a các Công ty con theo quy nh c a pháp lu t, i u l t ch c ho t ng c a các Công ty con và ơn v ph thu c. - Tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t – kinh doanh a ngành, trong ó ngành chính là nghiên c u, thi t k , s n xu t các s n phNm i n t dân d ng và chuyên dùng, các s n phNm ph c v công ngh i n t vi n thông, các s n phNm cơ khí chính xác góp ph n th c hi n có hi u qu chi n lư c phát tri n ngành i n t n năm 2010 có tính n năm 2020 c a Thành ph Hà N i. 2. Nhi m v ch y u c a Công ty i n t Hà N i : - Tham gia v i các cơ quan ch c năng xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành i n t theo nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph và c a Chính ph . - Xây d ng k ho ch ng n h n, dài h n và hàng năm v u tư, qu n lý s n xu t các s n phNm: i n t dân d ng, công nghi p chuyên dùng vào t ng hóa, i n t vi n thông, cơ khí chính xác, x p nh a dân d ng và chuyên dùng, khuôn m u cao c p. - L p, qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng h t ng khu công nghi p, khu công ngh k thu t cao theo ch c năng ư c giao.
  3. - T ch c s n xu t ho c chuy n giao các k t qu nghiên c u cho các công ty con áp d ng trong s n xu t. - Nghiên c u công ngh thông tin, truy n thông, vi n thông tiên ti n trên th gi i ng d ng vào s n xu t, kinh doanh và cung c p các lo i hình d ch v trong lĩnh v c i n t , tin h c, vi n thông, các s n phNm m m cho khách hàng. - T ch c m ng lư i bán hàng và xu t khNu các s n phNm HANEL ra các nư c trên th gi i. - Kinh doanh b t ng s n, khách s n, nhà , văn phòng làm vi c và h t ng khu công nghi p, khu công ngh k thu t cao. - Kinh doanh d ch v v n t i a phương ti n. - ào t o công nhân k thu t, chuyên gia, cán b qu n lý ph c v cho nhu c u phát tri n c a HANEL, các công ty con c a HANEL và nhu c u c a th trư ng. - Liên doanh liên k t v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c phát tri n s n xu t kinh doanh. - Tư v n v u tư, tài chính và qu n tr doanh nghi p. 3. Các quy n và nghĩa v c a Công ty i n t Hà N i (HANEL); ư c th c hi n như trong i u l . i u 3: T ch c b máy c a Công ty i n t Hà N i (HANEL). 1. B máy qu n lý i u hành c a HANEL g m : - T ng Giám c - Phó T ng Giám c - K toán trư ng và b ph n giúp vi c. 2. Công ty i n t Hà N i có các công ty con g m: - Công ty TNHH m t thành viên - Công ty c ph n - Công ty TNHH t hai thành viên tr lên mà công ty m có c ph n ho c v n góp chi ph i. - Công ty liên k t. Các Công ty con, công ty liên k t là doanh nghi p có tư cách pháp nhân, có tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a
  4. doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a Công ty con, công ty liên k t. a/ Các công ty con t i th i i m thành l p công ty M , g m có: - Công ty C ph n HANEL – X p nh a. - Công ty C ph n i n t công nghi p – T ng hóa và Cơ khí chính HANEL. - Công ty C ph n Công ngh thông tin HANEL. - Công ty C ph n D ch v i n t HANEL - Công ty C ph n D ch v khu công nghi p HANEL - Công ty C ph n Thương m i HANEL - Công ty C ph n Khu ô th h tr khu công nghi p HANEL - Công ty C ph n u tư và ào t o d y ngh HANEL. b/ Các công ty liên k t t i th i i m thành l p công ty M g m có: - Công ty TNHH èn hình ORION – HANEL - Công ty TNHH i n t DEAWOO – HANEL - Công ty TNHH Thương m i DEAHA - Công ty TNHH DEAWOO – HANEL - Công ty TNHH Ti p v n Thăng Long - Công ty TNHH H th ng dây SUMI – HANEL - Công ty TNHH SIN - HANEL - Công ty TNHH NOBLE Vi t Nam - Công ty C ph n PJICO - Công ty C ph n VICOSIMEX - Công ty C ph n Hà N i TELECOM - Công ty Liên doanh HANEL – CO-OÉT. Trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh m r ng quy mô phát tri n theo nhu c u c a Thành ph và xã h i, Công ty i n t ư c thành l p thêm m t s công ty con, công ty liên k t theo quy nh hi n hành c a pháp lu t.
  5. M i quan h gi a Công ty M - Công ty i n t Hà N i (HANEL) v i các công ty con, công ty liên k t ư c th c hi n như trong i u l . i u 4: 1. Giao Giám c S N i v ch trì và ph i h p v i Giám c các S : Tài chính, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p, K ho ch và u tư, Lao ng Thương binh và Xã h i và Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan ti n hành t ch c tri n khai quy t nh này. 2. Giao Công ty i n t Hà N i: - Hoàn ch nh i u l t ch c và h at ng, Xây d ng Qui ch tài chính c a Công ty báo cáo UBND Thành ph trình B Tài chính và Th tư ng Chính ph phê chuNn. - Nghiên c u, xây d ng các n i quy, quy ch , quy nh, phương án SXKD... th ng nh t ch o v qu n lý và i u hành nh m t ng bư c ưa Công ty i vào n nh và phát tri n. i u 5: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : N i v , K ho ch và u tư, Tài chính, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính Doanh nghi p, Th trư ng các S , Ban ngành có liên quan, T ng Giám c Công ty i n t Hà N i và Giám c các doanh nghi p có tên t i i u III ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản