Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
6
download

Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 104/2005/qđ-bnv về việc ban hành quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do bộ nội vụ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH C CÁN B , CÔNG CH C I ÀO T O, B I DƯ NG NƯ C NGOÀI B NG NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 161/2003/Q -TTg ngày 04/8/2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài b ng ngu n ngân sách nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó TT ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S N i v các t nh, Tp tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B ; - Phòng Công báo VPCP - Lưu VT, T Quang Trung QUY CH C CÁN B , CÔNG CH C I ÀO T O, B I DƯ NG NƯ C NGOÀI B NG NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 104/2005/Q -BNV ngày 03/10/2005 c a B trư ng B N i v )
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi Quy ch này quy nh v c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài b ng ngu n ngân sách nhà nư c bao g m: 1. Xây d ng k ho ch c cán b , công ch c trong cơ quan nhà nư c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B , ngành), y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh). 2. Quy nh n i dung, chương trình, hình th c ào t o, b i dư ng; quy trình tuy n ch n c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài và công tác qu n lý oàn trong th i gian h c t p nư c ngoài c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh b ng ngu n ngân sách nhà nư c. i u 2. i tư ng 1- Cán b , công ch c lãnh o qu n lý t c p Phó V trư ng và tương ương tr lên ang làm vi c các cơ quan B , ngành Trung ương; 2- Cán b , công ch c lãnh o qu n lý t c p Phó Giám c s , ban, ngành và tương ương tr lên tr c thu c y ban nhân dân c p t nh; 3- Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; 4- Cán b , công ch c làm công tác tham mưu, ho ch nh chính sách; 5- Cán b , công ch c trong di n quy ho ch ngu n cán b lãnh o; 6- Gi ng viên c a các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. 7- Các i tư ng khác khi có yêu c u do B trư ng , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh. i u 3. Tiêu chu n c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài: 1. Trung thành v i T qu c, ch p hành nghiêm ư ng l i chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. PhNm ch t o c t t, có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n oàn k t, h p tác, tinh th n trách nhi m trư c cơ quan Nhà nư c; 2. Có trình chuyên môn phù h p v i n i dung, chương trình c a khóa ào t o, b i dư ng, có kh năng ti p thu ki n th c ph c v thi t th c cho nhi m v c a cơ quan.
  3. 3. i v i i tư ng trong di n quy ho ch ngu n (nêu t i i m 5 i u 2 Quy ch này) nam không quá 45 tu i, n không quá 40 tu i, có th i gian công tác trong ngành ít nh t 3 năm tr lên. 4. Không c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài vì m c ích gi i quy t ch chính sách và nh ng ngư i ang trong th i gian xem xét k lu t, i tư ng b i u tra, ki m tra và nh ng ngư i không m b o s c kh e h c t p. 5. i v i các khóa ào t o cán b công ch c dài h n nư c ngoài, tiêu chuNn và quy trình tuy n ch n do B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy nh cho phù h p v i c i m, yêu c u nhi m v c a các B ngành, a phương. i u 4. M c ích c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài: 1. Nghiên c u, trao i kinh nghi m v qu n lý n n hành chính nhà nư c, qu n lý chuyên môn, nghi p v c a ngành và lĩnh v c, kinh nghi m v h i nh p kinh t qu c t . 2. H c t p nâng cao ki n th c, năng l c công tác, k năng qu n lý, t ch c, th c hi n chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c cho i ngũ cán b , công ch c lãnh o, công ch c làm công tác tham mưu ho ch nh chính sách và cán b di n quy ho ch ngu n. 3. M r ng t m nhìn và s hi u bi t cho i ngũ cán b , công ch c nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác. i u 5. Nguyên t c c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng ơ nư c ngoài: 1. C , tuy n ch n úng i tư ng, tiêu chuNn (theo i u 2 c a Quy ch này). 2. Vi c l a ch n qu c gia c cán b , công ch c n ào t o, b i dư ng ph i căn c vào: a- Nư c ã t ư c nh ng thành t u kinh t k thu t tiên ti n và có kinh nghi m qu n lý v lĩnh v c c n h c t p, nghiên c u có th áp d ng vào th c ti n c a Vi t Nam; b- Cơ s tr c ti p ào t o, b i dư ng c a nư c c n có các i u ki n h c t p, nghiên c u, phương pháp gi ng d y áp ng ư c m c ích, n i dung chương trình c a khóa h c. 3. m b o tính hi u qu , thi t th c, ti t ki m, công khai, dân ch . Chương 2: XÂY D NG K HO CH VÀ H P NG ÀO T O i u 6. V xây d ng k ho ch.
  4. 1. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh: Hàng năm xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài cho năm ti p theo g i B N i v trư c ngày 1 tháng 8. K ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài c a các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng i ngũ cán b , công ch c và nhu c u ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hàng năm c a ngành và a phương. 2. B N i v : Hư ng d n, t ng h p, xây d ng k ho ch kèm theo d toán chi cho nhi m v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài i v i i tư ng quy nh t i i u 2 c a Quy ch này, trên cơ s k ho ch ào t o b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài c a các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. B K ho ch và u tư: Hàng năm ph i h p v i B N i v và B Tài chính t ng h p và cân i k ho ch ào t o b i dư ng cán b công ch c nư c ngoài trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. B Tài chính: Căn c vào k ho ch c a B N i v và kh năng ngân sách nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t kinh phí cho công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài trong t ng d toán chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hàng năm; sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, b trí kinh phí cho nhi m v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài trong d toán ngân sách hàng năm c a các B , ngành, a phương ư c giao ch trì th c hi n. i u 7. H p ng ào t o, b i dư ng v i các cơ s ào t o ơ nư c ngoài: Vi c quy t nh c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài và vi c thành l p oàn ch th c hi n khi qu c gia ư c l a ch n áp ng yêu c u t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch này, và có h p ng ào t o, b i dư ng cán b công ch c gi a hai bên. H p ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ph i nêu rõ nh ng cam k t c a hai bên v hình th c, th i gian, n i dung, chương trình, kinh phí, i u ki n ăn, , h c t p và nh ng n i dung khác liên quan: 1. i v i các khóa ào t o, b i dư ng B N i v ư c giao ch trì th c hi n: B N i v ch u trách nhi m xây d ng n i dung, chương trình chi ti t c a khóa h c phù h p v i m c tiêu, yêu c u và i tư ng ư c c i ào t o, b i dư ng; liên h và xây d ng h p ng ào t o, b i dư ng cán b công ch c v i các cơ s ào t o nư c ngoài. 2. i v i các khoá ào t o, b i dư ng cán b công ch c mà các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh ư c giao ch trì th c hi n thì B , ngành, y ban nhân dân c p t nh xây d ng n i dung chương trình chi ti t c a khóa h c phù h p v i m c tiêu, yêu c u và i tư ng ư c c i ào t o, b i dư ng, ch ng liên h và xây d ng h p ng
  5. v i các cơ s ào t o nư c ngoài. H p ng ào t o b i dư ng g i v B N i v 1 b n th ng nh t qu n lý. 3. i v i các khóa ào t o, b i dư ng cán b công ch c mà ngu n kinh phí do các B , ngành, a phương t cân i trong ngân sách hàng năm v n th c hi n y n i dung nêu t i kho n 2 i u này. Chương 3: N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ HÌNH TH C ÀO T O, B I DƯ NG i u 8. N i dung, chương trình ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài bao g m: 1. Nh ng ki n th c m i, kinh nghi m, k năng qu n lý i u hành c a n n hành chính nhà nư c và ki n th c chuyên môn nghi p v thu c chuyên ngành, lĩnh v c phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Vi t Nam, ki n th c và kinh nghi m h i nh p kinh t Qu c t . 2. Ngo i ng (ch y u là ti ng Anh). Chính ph i nt ; 3. N i dung, phương pháp trong qu n lý ào t o, s d ng ngu n nhân tài, nhân l c c a t nư c. 4. Phương pháp gi ng d y m i trong các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. i u 9. Hình th c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài: 1. Các khóa ào t o, b i dư ng dài h n t 4 tháng tr lên dành cho i tư ng là cán b , công ch c trong di n quy ho ch ngu n nêu t i kho n 5, i u 2 c a Quy ch này. 2. Các khóa ào t o, b i dư ng: kh o sát, nghiên c u, h c t p, th c t p ng n h n t 1 tu n n 3 tháng dành cho i tư ng nêu t i kho n 1, 2, 3, 4 và 6 i u 2 c a Quy ch này. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 10. Th m quy n t ch c oàn i ào t o, b i dư ng nư c ngoài: 1. i v i các khóa ào t o, b i dư ng do B N i v ch trì th c hi n, B N i v ra quy t nh thành l p oàn trên cơ s quy t nh c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh. 2. i v i các khoá h c mà B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c giao kinh phí ch trì th c hi n thì B , ngành, y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p oàn. Quy t nh thành l p oàn kèm theo danh sách trích ngang cán b , công ch c ư c c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài g i v B N i v trư c 10 ngày oàn xu t c nh.
  6. 3. ThNm quy n quy t nh c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. i u 11. Qu n lý các oàn cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài: 1. Ngư i ng u cơ quan có thNm quy n (ho c ngư i ư c y quy n) c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài ch u trách nhi m v quy t nh c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. 2. Cơ quan ư c giao ch trì t ch c oàn cán b công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài có trách nhi m ph bi n các văn b n c a Nhà nư c quy nh v vi c qu n lý oàn và công dân Vi t Nam i h c t p nghiên c u nư c ngoài; n i dung chương trình khóa h c và các ch chính sách có liên quan t i t ng thành viên c a oàn trư c khi oàn lên ư ng ra nư c ngoài. 3. Quy t nh thành l p oàn cán b công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài có Trư ng oàn (có th có Phó oàn). Trư ng oàn là ngư i qu n lý và i di n oàn cán b , công ch c Vi t Nam trong th i gian ào t o, b i dư ng nư c ngoài có nhi m v , quy n h n và trách nhi m: a- Ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan ra quy t nh thành l p oàn v toàn b các ho t ng c a oàn cán b công ch c trong th i gian h c t p nư c ngoài; b- Thay m t oàn giao d ch chính th c v i cơ s ào t o, i s quán nư c ta và các cơ quan c a nư c s t i v nh ng vi c liên quan n qu n lý, h c t p, ăn, , sinh ho t c a oàn trong th i gian nư c ngoài theo h p ng ã ký; c- Theo dõi vi c th c hi n chương trình, n i dung, k ho ch h c t p, nghiên c u c a oàn trên cơ s h p ng ã ư c ký gi a hai bên; d- Ch u trách nhi m qu n lý nhân s c a oàn trong th i gian oàn h c t p, nghiên c u nư c ngoài; - Báo cáo vi c th c hi n k ho ch và k t qu h c t p c a oàn (b ng văn b n) sau khi k t thúc khóa h c. 4. Cán b , công ch c ư c c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài ph i ch p hành y quy nh c a Nhà nư c v qu n lý oàn và công dân Vi t Nam i h c t p, nghiên c u nư c ngoài, ch p hành nghiêm ch nh n i quy c a cơ s ào t o, tôn tr ng phong t c t p quán, truy n th ng văn hóa và ch p hành úng lu t pháp c a nư c s t i. i u 12. Qu n lý và s d ng kinh phí: Cơ quan c , cơ quan t ch c oàn cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài có trách nhi m th c hi n úng ch qu n lý, c p phát, thanh toán kinh phi ào t o, b i dư ng nư c ngoài theo quy nh hi n hành c a B Tài chính.
  7. Chương 5: CH BÁO CÁO i u 13. i v i trư ng oàn và các h c viên trong oàn 1. K t thúc khóa ào t o, b i dư ng, trư ng oàn g i báo cáo chung c a oàn. Báo cáo ph i có n i dung chính sau ây: a- Ti n và k t qu th c hi n h p ng th a thu n ào t o, b i dư ng cơ s ào t o; b- Công tác qu n lý oàn, ý th c ch p hành n i quy, quy ch c a cơ s ào t o và pháp lu t c a nư c n h c t p c a cán b , công ch c trong th i gian h c t p nư c ngoài; c- Nh n th c chung c a oàn và k t qu c a khóa ào t o, b i dư ng; d- Nh n xét, ánh giá n i dung, chương trình, phương pháp, th i gian ào t o, b i dư ng so v i m c ích và i tư ng c a khóa h c; - xu t nh ng ý ki n và gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu các khóa h c. Báo cáo chung c a oàn g i 01 b n kèm theo tài li u c a khóa ào t o, b i dư ng cho B N i v và 01 b n cho cơ quan quy t nh c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng ch m nh t sau 15 ngày k t ngày k t thúc khóa h c v nư c. 2. M i cán b , công ch c tham gia oàn h c t p, nghiên c u ph i n p báo cáo thu ho ch c a mình cho cơ quan tr c ti p qu n lý và B N i v n u ngu n kinh phí do B N i v phân b , trong ó nêu rõ k t qu khóa h c, nh ng v n có th v n d ng vào th c ti n công tác và xu t nh ng v n c n rút kinh nghi m c a khóa h c. i u 14. i v i các B ngành và a phương Hàng năm các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo k t qu công tác c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài b ng ngu n ngân sách nhà nư c v B N i v , trong ó ghi rõ s cán b , công ch c ư c c i oàn do B N i v th c hi n; s cán b , công ch c ư c c i oàn do B , ngành, y ban nhân dân c p t nh ư c giao t ch c th c hi n. Báo cáo g i v B N i v trư c ngày 15/12 hàng năm. Chương 6: CH KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Ch ki m tra B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương trong vi c t ch c th c hi n
  8. c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài theo k ho ch, chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; Hàng năm t ng h p k t qu ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh, ti n hành sơ k t, ánh giá, báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 16. X lý vi ph m 1. Nh ng trư ng h p sau ây tùy theo tính ch t, m c vi ph m Quy nh này s b x lý k lu t, b i thư ng v t ch t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t: a- Ngư i ng u cơ quan có thNm quy n (ho c ngư i ư c y quy n) c ngư i không úng i tư ng, tiêu chuNn i ào t o, b i dư ng nư c ngoài nói t i i u 2 và i u 3 c a Quy ch này. b- Trư ng oàn thi u tinh th n trách nhi m x y ra nh ng hi n tư ng tiêu c c và ho t ng c a oàn trong th i gian nư c ngoài không úng v i m c ích c a khóa h c, v nư c không ch p hành ch báo cáo theo quy nh t i i u 13 c a Quy ch này; c- Cán b , công ch c ư c c i ào t o, b i dư ng không ch p hành quy nh c a oàn b h c t p không có lý do ho c vi ph m n i quy c a cơ s ào t o ho c pháp lu t nư c s t i, v nư c không úng th i h n (tr trư ng h p ư c cơ quan có thNm quy n cho phép); 2. Trong trư ng h p phát hi n B , ngành, a phương c cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài không úng i tư ng, tiêu chuNn t i i u 2 và i u 3 c a b n Quy ch này thì B N i v có quy n yêu c u các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh c ngư i thay th ho c t m hoãn oàn i. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có nh ng v n vư ng m c, phát sinh các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B N iv nghiên c u s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản