Quyết định số 1042/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1042/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1042/QĐ-TTg về Dự án đầu tư hạ tầng cơ sở Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1042/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1042/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH V D ÁN U TƯ H T NG CƠ S KHU Ô THN M I AN PHÚ – AN KHÁNH, QU N 2 THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (Công văn s 3905/CV-UB- KT ngày 08/10/1998) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (Công văn s 7763-BKH/VPT ngày 10/11/1998) v D án u tư h t ng cơ s khu ô th m i An phú – An Khánh, qu n 2 thành ph H Chí Minh. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư h t ng cơ s khu ô th An Phú – An Khánh v i các n i dung chính sau ây: 1. Tên d án: u tư h t ng cơ s khu ô th An Phú – An Khánh, qu n 2 thành ph H Chí Minh. 2. M c tiêu u tư: Phát tri n ng b h t ng k thu t và xã h i khu ô th t các tiêu chuNn v k thu t xây d ng, môi trư ng, i u ki n s ng, góp ph n hoàn ch nh vi c phát tri n ô th theo quy ho ch t ng th thành ph H Chí Minh. 3. Ch u tư: Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà thu c T ng Công ty a c Sài Gòn. 4. a i m xây d ng: khu t xây d ng có di n tích kho ng 140 ha thu c a ph n các phư ng Bình An, An Phú và Bình Khánh, qu n 2 thành ph H Chí Minh. Ranh gi i, v trí c th do U ban nhân dân thành ph H Chí Minh xác nh phù h p v i quy ho ch chi ti t c a khu v c. 5. Quy mô d án: u tư phát tri n ng b h t ng khu ô th An Phú – An Khánh kho ng 140 ha. Trong ó: - Khu nhà (A,B,C,D): b trí các lo i nhà liên k , bi t th , chung cư, di n tích t: 70,46 ha.
  2. - Công trình công c ng (khu E): b trí siêu th , khách s n, khu hành chính, ngân hàng, câu l c b … di n tích t: 11,88 ha. - Công viên, cây xanh di n tích t: 13,88 ha. - ư ng giao thông, b n di n tích t: 43,78 ha. 6. Danh m c u tư: - San l p, - H th ng ư ng giao thông. - H th ng thoát nư c, - H th ng c p nư c, - H th ng c p i n, - H th ng thông tin liên l c, - H th ng cung c p khi t, - Công trình phúc l i công c ng: nhà tr - m u giáo, trư ng h c, câu l c b th d c - th thao, b nh vi n, cơ s hành chính. 7. T ng m c u tư và ngu n v n: - T ng m c u tư kho ng 1.160 t ng (m t ngàn m t trăm sáu mươi t ng). - Ngu n v n: theo ngh c a y ban nhân dân thành ph : + Ngu n v n H p ng h p tác kinh doanh v i các công ty trong T ng công ty a c Sài Gòn, Qu phát tri n ô th thành ph H Chí Minh, vay Ngân hàng u tư phát tri n chi nhánh thành ph H Chí Minh. + Chuy n như ng quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ã xây d ng trên ó. + V n c p t ti n s d ng t c a d án h tr n bù thi t h i v t theo quy nh và xây d ng công trình phúc l i công c ng. + V n c p t tr ch m ti n s d ng t. 8. Hình th c t ch c th c hi n d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. i u 2. Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà là ch u tư ư c: a) Nhà nư c giao toàn b di n tích t và d án phát tri n t, u tư xây d ng ng b th ng nh t h t ng k thu t và h th ng h t ng xã h i nêu trên và khai thác qu t theo cơ ch :
  3. - Sau khi k t thúc d án, ch u tư bàn giao không b i hoàn ph n t ã xây d ng h t ng k thu t, t cây xanh kèm theo k t c u trên ó cho thành ph . - i v i ph n t xây d ng công trình phúc l i công c ng: nhà tr - m u giáo, trư ng h c, b nh vi n, cơ quan hành chính qu n lý a bàn, ch u tư u tư k t c u h t ng trên ó xây l p các công trình. - i v i ph n t xây d ng các công trình kinh doanh, ngoài ph n t u tư nhà kinh doanh, ư c chuy n như ng quy n s d ng t hay cho thuê quy n s d ng t g n v i k t c u h t ng xây d ng trên ó cho các i tư ng phù h p. b) Mi n n p ti n s d ng t i v i ph n di n tích t xây d ng h t ng k thu t, h t ng xã h i, t xây d ng chung cư ph c v chương trình tái nh cư c a d án, chương trình gi i t a nhà l p x p, rách nát, nhà cho ngư i có thu nh p th p c a thành ph . c) Tr vào ti n s d ng t mà ch u tư chi phí u tư công trình phúc l i công c ng trong d án và ti n n bù thi t h i v t phù h p v i quy nh. d) Ch m n p ti n s d ng t trong th i gian phù h p v i quy nh hi n hành và hoàn thành các th t c và quy ch h p ng h p tác kinh doanh v i các ơn v thành viên U ban nhân dân thành ph qua th c hi n. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch o ch u tư ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong quá trình th c hi n u tư, qu n lý, khai thác d án. Hoàn thành các th t c h p ng h p tác kinh doanh gi a Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà v i các công ty tham gia h p doanh t ch c th c hi n. i u 3. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Giám c Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà thu c T ng Công ty a c Sài Gòn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản