Quyết định số 1047/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định số 1047/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1047/QĐ-BYT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam giai đoạn 2005-2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1047/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1047/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH C A B Y T S 1047/Q -BYT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I B NH VI N VI T NAM N NĂM 2005-2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68-CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 3-1-1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương và Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT- BTCCBCP ngày 27-6-1998 c a B Y t và Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP; Căn c Văn b n s 7689/BKH -VCLPT ngày 6-11-1998 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23-9-1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t , xã h i th i kỳ n năm 2010; Căn c Quy t nh s 3402/Q -BYT ngày 29-9-2000 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án Nghiên c u Quy ho ch phát tri n m ng lư i b nh vi n Vi t Nam giai o n II; Căn c Biên b n cu c h p nghi m thu k t qu nghiên c u xây d ng nh hư ng Quy ho ch phát tri n m ng lư i b nh vi n trong toàn qu c t năm 2001-2010 c a H i ng chuyên môn ư c thành l p theo Quy t nh s 219-Q -BYT ngày 24-1-2002 c a B trư ng B Y t ; Theo ngh c a V trư ng các V : i u tr , K ho ch, T ch c - Cán b Y t ; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i b nh vi n Vi t Nam n năm 2005 và 2010 v i các n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu quy ho ch 1.1. M c tiêu chung Th c hi n quy ho ch nh m xây d ng và phát tri n h th ng b nh vi n m t cách h p lý, phù h p v i s phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a t ng a phương, t ng vùng lãnh th và c nư c, th c hi n m c tiêu công b ng, ch t lư ng, hi u qu trong công tác khám ch a b nh theo nh hư ng chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 1996-2000 và 2020 theo Ngh quy t s 37/CP ngày 20-6-1996 c a
  2. Chính ph và Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19-3-2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001-2010. 1.2. M c tiêu c th a. m b o cho m i ngư i dân ti p c n m t cách thu n l i v i các d ch v chăm sóc có ch t lư ng t i các b nh vi n; n năm 2010, t t l 18-20 giư ng b nh vi n trên 10.000 dân. b. m b o tính h th ng và liên t c trong i u tr chuyên môn theo b c thang i u tr và s phát tri n cân i, h p lý gi a các b nh vi n a khoa và chuyên khoa chuyên ngành sâu. c. Làm cơ s xây d ng k ho ch u tư xây d ng, c i t o và nâng c p h th ng b nh vi n, tính toán kh năng cung c p ngân sách, qu n lý và ào t o cán b , nh m t ng bư c nâng cao ch t lư ng ho t ng c a h th ng b nh vi n, c v cơ s h t ng, trang thi t b và phát tri n chuyên môn k thu t, ngang t m v i các nư c trong khu v c trong giai o n 10 năm t i. 2. N i dung và nh hư ng quy ho ch 2.1. Các b nh vi n ư c xây d ng và t ch c m b o tính h th ng và yêu c u ph c v theo a bàn c m dân cư. . M i b nh vi n ph trách m t c m dân cư xác nh, nhi u b nh vi n trong m t vùng lãnh th xác nh thành m t c m k thu t theo h ng và tuy n b nh vi n, t chăm sóc s c kho ban u n chuyên sâu, h tr nhau v k thu t chuyên môn nghi p v , phù h p v i i u ki n v a lý, giao thông, c bi t là các t nh mi n núi, ng b ng sông C u Long, nh ng t nh, huy n có a bàn r ng nhưng dân s thưa, ư ng giao thông còn nhi u khó khăn và mô hình b nh t t c a t ng vùng. . T ch c tuy n i u tr theo 3 c p chuyên môn t th p n cao trong b c thang i u tr v a m b o s phân c p áp ng các yêu c u chăm sóc s c kho khác. C th là: a. Tuy n 1 (tuy n chăm sóc s c kho cơ b n ban n hay Tuy n huy n): th c hi n các k thu t chăm sóc s c kho cơ b n, mang tính a khoa; b. Tuy n 2 (tuy n t nh): chăm sóc s c kho v i các k thu t ph c t p hơn, mang tính chuyên khoa chuyên ngành; là tuy n k thu t cao hơn Tuy n 1 và ti p nh n ngư i b nh do Tuy n 1 chuyên n. c. Tuy n 3 (tuy n Trung ương): tuy n cu i cùng trong b c thang i u tr , th c hi n các k thu t chuyên khoa sâu và ti p nh n ngư i b nh t tuy n dư i chuy n n. 2.2. Các b nh vi n ư c xây d ng và t ch c nh m m b o th c hi n m c tiêu công b ng, ch t lư ng và hi u qu trong s nghi p chăm sóc s c kho cho nhân dân.
  3. . Các b nh vi n (BV) ư c b trí trên cơ s m b o s ti p c n c a nhân dân m t cách công b ng, k c thành th cũng như vùng sâu, vùng xa. Quy mô BV ư c tính toán phù h p v i nhu c u c a nhân dân trong a bàn và m b o công su t s d ng giư ng b nh c a BV. . Các BV có cùng ch c năng nhi m v s ư c u tư như nhau m b o th c hi n ư c ch c năng nhi m v c a mình, t hi u qu c v ch t lư ng i u tr và l i ích kinh t , áp ng nhu c u khám ch a b nh trong cơ ch th trư ng, th i bình và th i chi n. . Trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: b nh vi n a khoa (BV K) t nh và b nh vi n chuyên khoa (BVCK) t nh (n u có) là các cơ s cao nh t v k thu t, ph c v cho nhân dân trong a bàn; . Trong ph m vi vùng (nhi u t nh): s hình thành các Trung tâm Y t Vùng theo các Vùng u tư thích dáng, nh m gi i quy t nh ng chăm sóc i u tr chuyên sâu mà các BV t nh không gi i quy t ư c, m b o công b ng, ch t lư ng và hi u qu . Các BV tham gia trung tâm y t chuyên sâu s là các BV th c hành c a các Trư ng i h c Y - Dư c. 2.3. Phát tri n m ng lư i b nh vi n theo hư ng a d ng hoá các lo i hình khám ch a b nh, khuy n khích thành l p các b nh vi n bán công, dân l p, tư nhân, có v n u tư c a nư c ngoài nhưng b nh vi n công v n gi vai trò ch o. . Khuy n khích hình thành các BV tư, BV bán công, dân l p, BV có v n u tư nư c ngoài, nh t là BV chuyên khoa nh m th c hi n chính sách xã h i hoá và a d ng hoá các lo i hình d ch v y t . Tuy nhiên, h th ng BV công v n óng vai trò ch o, c bi t là phát tri n các k thu t cao, m b o cung c p các d ch v chăm sóc s c kho cho nhân dân. 2.4. Các b nh vi n chuyên khoa . Thành ph h ng I tr c thu c Trung ương, các t nh có dân s l n, có kh năng m b o ngân sách: ư c thành l p các BV chuyên khoa. . Thành ph h ng II và các t nh có t trên m t tri u dân, có các b nh vi n chuyên khoa: Lao, Tâm th n, Ph S n, Nhi. . Các BV chuyên khoa c p t nh ư c thành l p v i quy mô nh và trung bình áp ng nhu c u phát trên s nghi p k thu t chuyên khoa, nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr . . Các b nh vi n i u dư ng - Ph c h i ch c năng (PHCN): nh ng t nh ã có BV i u dư ng - PHCN hay cơ s i u dư ng thì th c hi n vi c chuy n i ch c năng và nhi m v cho phù h p. Nh ng t nh, thành ph chưa hình thành lo i hình này thì c ng c và m rông ph m vi i u tr c a Khoa Ph c h i ch c năng trong các b nh vi n a khoa. . Các khu di u tr Phong: chuy n i d n thành b nh vi n Phong và Da li u ho c ch hình thành Phòng khám a khoa theo xu th gi m d n c a b nh phong.
  4. 2.5. B nh vi n Y h c c truy n . B nh vi n Y h c c truy n (YHCT): m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có m t b nh vi n YHCT. Nh ng t nh ã có b nh vi n YHCT c n ti p t c c ng c v m i m t nâng cao ch t lư ng i u tr , áp ng nhu c u khám ch a b nh b ng YHCT c a nhân dân trong t nh. 2.6. Các b nh vi n thu c các B , ngành khác (không k các b nh vi n thu c B Công an, B Qu c phòng, B Lao ng, TBXH) . Nguyên t c chung s p x p quy ho ch các b nh vi n thu c các B , Ngành là theo c m dân cư, chuy n giao d n các b nh vi n thu c các B , ngành khác cho a phương quán lý; các Trung tâm i u dư ng - PHCN s ư c xem xét chuy n i thành b nh vi n i u dư ng - PHCN áp ng nhu c u i u tr ph c h i s c kho cho công nhân mang tính d c thù c a ngành trong và sau quá trình lao ng, s n xu t. . i v i m t s ngành có c thù riêng (như cao su, cà phê, giao thông, bưu i n...) có nhi u công nhân và gia ình h cùng sinh s ng, a bàn làm vi c nơi xa xôi h o lánh, khó ti p c n v i h th ng y t a phương thì có th v n duy trì các b nh vi n riêng, nhưng c n xem xét c th v nhu c u khám ch a b nh; quy mô, a i m b nh vi n, ch t lư ng và ph m vi i tư ng ph c v . Quá trình s p x p s ti n hành t ng bư c, có s ph i h p và th ng nh t gi a a phương và B , Ngành ch qu n c a b nh vi n, v a m b o nhu c u chăm sóc s c kho c a công nhân v a m b o th c hi n chính sách i v i cán b y t . 2.7. Quy mô, t ch c khoa phòng và phân h ng c a các b nh vi n . Phân h ng c a các lo i b nh vi n ư c th c hi n theo Quy ch b nh vi n ã ban hành (3 h ng, t H ng I n H ng III; H ng I là cao nh t). th c hi n vi c phân h ng theo úng Quy ch b nh vi n, các cơ s chưa có tên là "B nh vi n" c n i tên th ng nh t g i chung là "B nh vi n". . Các BV huy n và m t s BV B , ngành có ph m vi ph c v h p: th c hi n quy mô t 30 n 150 giư ng b nh và t ch c khoa phòng như quy nh i v i BV K h ng III theo Quy ch BV. . Các BV a khoa khu v c thu c t nh, thành ph và m t s BV thu c các B ngành có ch c năng tương ương: quy mô t 150-400 giư ng; t ch c khoa phòng trên cơ s như v i BV K h ng II, có th k t h p các khoa gi m u m i các khoa lâm sàng cho phù h p v i quy mô giư ng b nh. . Các BV K trung tâm t nh, thành ph : quy mô t 300 n 700 giư ng; t ch c khoa phòng như v i BV K h ng I ho c h ng II. . Các BV K thu c B Y t , các BV K trong các Trung tâm y t chuyên sâu mang tính ch t vùng: quy mô t 500-1500 giư ng; t ch c các khoa phòng như v i b nh vi n h ng I và có t ch c các khoa mang tính chuyên khoa sâu theo s phát tri n c a m i b nh vi n.
  5. . Các b nh vi n chuyên khoa thu c t nh: quy mô t 50 n 500 giư ng tuy theo tính ch t chuyên khoa và ph m vi dân s ; . Các b nh viên chuyên khoa thu c B Y t và các b nh vi n chuyên khoa c a các thành ph l n ư c giao ch c năng ph c v cho m t vùng, m t khu v c: quy mô t 100 n 1000 giư ng, tuỳ theo tính ch t chuyên khoa và ch c năng nhi m v c a t ng b nh vi n. . T ch c khoa phòng c a các b nh vi n chuyên khoa d a trên ch c năng nhi m v c a t ng b nh vi n và tính ch t c a t ng chuyên khoa. M t s khoa phòng có ch c năng chung c a các b nh vi n thì t ch c như v i các BV K tương ng. Các khoa lâm sàng s ư c t ch c theo chuyên ngành sâu c a chuyên khoa phát tri n k thu t chuyên sâu. 3. Quy ho ch t ng th phát tri n m ng lư i b nh vi n Vi t Nam n năm 2005 và 2010 3-1. T ng s b nh vi n và giư ng b nh giai o n 2002 -2005 . n năm 2005, t ng s cơ s b nh vi n là 1027, bao g m t t c các lo i hình b nh vi n (b nh vi n c a nhà nư c, b nh vi n bán công, b nh vi n tư nhân, b nh vi n có v n u tư nư c ngoài, v i t ng s giư ng b nh vào cu i năm 2005 là 134.707 (tăng 18.654 giư ng b nh so v i hi n t i). S giư ng b nh vi n bình quân trên 10.000 dân c a c nư c vào năm 2005 là 15,65 giư ng. 3.2. T ng s b nh vi n và giư ng b nh giai o n 2006-2010 n năm 2010, t ng s các lo i b nh vi n là 1049, v i t ng s giư ng b nh là 160.905, (tăng 43.343 giư ng so v i hi n nay và tăng 27.818 giư ng so v i d ki n vào năm 2005). S giư ng b nh vi n bình quân trên 10.000 dân c a c nư c vào năm 2010 là 17,59 giư ng. 3.3. T ch c h th ng Sau quy ho ch, h th ng b nh vi n Vi t Nam s bao g m các lo i hình b nh vi n và ư c t ch c như sau: . Hình thành tuy n i u tr v i 3 c p v chuyên môn k thu t t th p n cao; Tuy n 1, Tuy n 2 và Tuy n 3. . Các lo i hình b nh vi n theo tinh ch t chuyên môn và c p qu n lý như sau: - BV K qu n, huy n, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n). - BV K khu v c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - BV K trung tâm t nh - BV K tr c thu c B Y t
  6. - BV chuyên khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương - BV chuyên khoa tr c thu c B Y t - BV Y h c c truy n - BV thu c các B , ngành (ch y u là a khoa và i u dư ng - Ph c h i ch c năng) - M t s BV K l n thu c B Y t ho c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng c a Tuy n 3 cho m t s t nh trong khu v c s g i là b nh vi n Vùng. . Các b nh vi n chuyên khoa, chuyên ngành bao g m: các b nh vi n ph c v các i tư ng ngư i b nh c n i u tr dài ngày như Tâm th n, Lao, Phong, Da li u, Ph c h i ch c răng và b nh ngh nghi p; các b nh vi n chuyên ngành chuyên khoa sâu như Truy n nhi m và các b nh nhi t i, S n-Ph khoa, Nhi khoa, M t, Tai-Mũi H ng, Răng Hàm M t, Da li u, Ung thư, N i ti t, Ph c h i ch c năng, Ph u thu t, Ch n thương ch nh hình, Tim m ch. . Các b nh vi n YHCT: khám ch a b nh b ng các phương pháp ch a b nh truy n th ng theo y h c c truy n. . Các b nh vi n huy n, m t s b nh vi n thu c các B ngành có ph m vi ph c v h p: ch y u là b nh vi n thu c Tuy n 1 có quy mô t 30 n 150 giư ng b nh dân s trong ph m vi ph c v là c a huy n và xung quanh; th c hi n ch c năng c a tuy n u và là cơ s ti p nh n, i u tr n i trú u tiên trong b c thang i u tr c a h th ng b nh vi n. B nh vi n huy n óng vai trò h tr h th ng y t huy n, bao g m: b nh vi n huy n, các cơ s mang tính d phòng, Phòng khám a khoa khu v c, Tr m y t cơ s , Y t thôn, b n và các Phòng khám tư nhân. Các khoa chuyên môn các b nh vi n này bao g m: N i, Ngo i, S n-Ph , Nhi, Truy n nhi m, liên khoa Tai - Mũi h ng-M t, Răng Hàm M t, Labo xét nghi m chung và ch n oán hình nh. . Các b nh vi n a khoa khu v c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và m t s b nh vi n thu c các B ngành có ph m vi ph c v r ng như các b nh vi n thu c B Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v.v... s th c hi n ch c năng c a Tuy n 2, có quy mô t 150-400 giư ng, ph c v cho nhân dân trong ph m vi m t s huy n c a t nh. . Các b nh vi n a khoa trung tâm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: có quy mô t 300 n 700 giư ng; th c hi n ch c năng k thu t c a tuy n 2 và m t ph n tuy n 3 cho nhân dân trong t nh và lân c n. . Các b nh vi n a khoa thu c B Y t , các b nh vi n a khoa trong các Trung tâm y t chuyên sâu các Vùng: có quy mô t 500-1500 giư ng; th c hi n ch c năng k thu t c a tuy n i u tr cu i cùng (Tuy n 3), k t h p v i nghiên c u, gi ng d y c a các trư ng i h c Y - Dư c (s ư c giao ch c nàng là b nh vi n vùng). . Các BVCK thu c t nh: có quy mô t 50 n 300 giư ng; bao g m các chuyên khoa: Ph S n, Lao và B nh Ph i, Nhi khoa, Tâm th n, i u dư ng - PHCN, M t, Răng Hàm M t, Tai Mũi H ng.
  7. . Các b nh vi n chuyên khoa, chuyên ngành tr c thu c B Y t và tr c thu c các thành ph l n, mang tính khu v c: có quy mô t 100 n 1000 giư ng, bao g m các chuyên khoa: Ngo i khoa, Ph s n, Lao và Bênh Ph i, Nhi khoa, Ung bư u, M t Răng Hàm M t, Tai Mũi H ng, Tâm th n, Ch n thương-ch nh hình, B ng, Tim m ch, Lão khoa, N i ti t, Th n h c và L c máu, Huy t h c và Truy n máu, Da li u, Truy n nhiêm, i u dư ng - PHCN; . B nh vi n Y h c c truy n t nh, thành ph : có quy mô t 100 n 300 giư ng b nh, th c hi n ch c năng k thu t c a Tuy n 2 và m t ph n ch c năng c a Tuy n 3. . Các b nh vi n thu c các B , ngành: v i c thù riêng, m t s BV K và các cơ s i u dư ng - PHCN thu c các B ngành v n do B , ngành ch qu n qu n lý, ph c v cho cán bô, công nhân viên và thân nhân cán b nhân viên c a ngành và nhân dân trên d a bàn. Các B ngành s ti p t c qu n lý 72 cơ s n năm 2005 (g m 39 BV K và 33 cơ s i u dư ng - PHCN) và ti p t c qu n lý 56 cơ s n năm 2010 (g m 30 BV K và 26 cơ s i u dư ng - PHCN). . Các b nh vi n ngoài công l p: bao g m c BV K và chuyên khoa, d ki n vào năm 2005, s BV ngoài công l p s tăng và chi m t l 6-7% t ng s BV c a c nư c v i 3000-3500 giư ng b nh (chi m kho ng 2,5% t ng s giư ng b nh); vào năm 2010, t ng s giư ng b nh ngoài công l p vào kho ng 6000 giư ng (chi m kho ng 3,5% t ng s giư ng b nh). 3.4. Các Trung tâm y t Vùng a i m và các ơn v h t nhân c n u tư c a các Vùng như sau: . Vùng I - ng b ng Sông H ng: Hà N i. H i Phòng, bao g m m t s BV K và chuyên khoa thu c B Y t , B Qu c phòng và m t s BV c a Hà N i; m t s BV c a H i Phòng (Vi t - Ti p, Ph S n, Nhi); . Vùng II - ông B c: Thái Nguyên và Qu ng Ninh, bao g m BV K TW Thái Nguyên, BV K Vi t Nam - Th y i n Uông Bí và BV K t nh Qu ng Ninh; . Vùng III - Tây B c : H t nhân là BV K t nh Sơn La; . Vùng IV- B c Trung B : H t nhân là BVTW Hu thu c B Y t ; . Vùng V - Nam Trung B : TP à N ng, TP Quy Nhơn, thành ph Nha Trang; . Vùng VI - Tây Nguyên: H t nhân là BV K t nh k L k; . Vùng VII: Thành ph H Chí Minh, bao g m các BV thu c B Y t (Ch R y, Răng Hàm M t, Th ng nh t) và m t s BV K và chuyên khoa c a thành ph H Chí Minh: Ph S n T Dũ, Nhi ng, Ung bư u, Ch n thương - Ch nh hình, Vi n Tim, M t...; . Vùng VIII: C n Thơ, bao g m BV K t nh C n Thơ và các b nh vi n chuyên khoa c a khu v c s hình thành (Ph S n, Nhi, Ung bư u, Tim m ch...).
  8. 3.5. nh hư ng phát tri n c th c a t ng b nh vi n; t ng t nh, thành ph theo Ph l c ban hành kèm theo Quy t inh này. i u 2. Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch 1. Trong khi ch quy t nh phê duy t t ng th c a Th tư ng Chính ph . giao V K ho ch ch trì ph i h p v i các V : i u tr , Y h c c truy n, T ch c - Cán b , Trang thi t b và Công trình y t , ch u trách nhi m th c hi n quy ho ch i v i các b nh vi n. Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; xây d ng các k ho ch u tư cho các b nh vi n và các án phát tri n các Trung tâm y t chuyên sâu, Trung tâm Y t Vùng trình B trư ng B Y t và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p c n b sung, i u ch nh các nh hư ng ã ư c phê duy t, V trư ng V K ho ch ch trì ph i h p v i các V t p h p, nghiên c u, xu t và báo cáo B trư ng B Y t quy t nh. 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý và t ch c tri n khai quy ho ch i v i các b nh vi n trong ph m vi t nh, thành ph . Trên cơ s các nh hư ng, S Y t ph i h p v i các ngành liên quan, xây d ng k ho ch u tư phát tri n cho t ng th i kỳ, phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p c n b sung, i u ch nh, S Y t trình Ch t ch UBND t nh, thành ph xem xét quy t nh và báo cáo B Y t . 3. Y t các B ngành có trách nhi m xây d ng k ho ch u tư c th , trình lãnh o B , ngành ch qu n xem xét, quy t nh. 4. Ngu n v n u tư và quy trình th c hi n: - Huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c, bao g m v n ngân sách nhà nư c, v n vay ODA, v n u tư theo các hình th c liên doanh, h p ng BOT và các ngu n v n khác. - Quy trình và th t c u tư th c hi n theo quy ch v qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8-7-1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5-5-2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3. Trên cơ s các nh hư ng dã ư c phê duy t theo Quy t nh này, giao V trư ng V K ho ch ch trì ph i h p v i các V : i u tr , T ch c - cán b , Trang thi t b và Công trình y t , Pháp ch và các V có liên quan, ti p t c hoàn ch nh các th t c c n thi t trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t quy ho ch phát tri n t ng th m ng lư i b nh viên Vi t Nam n năm 2005 và 2010. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 5. Các Ông, bà, Chánh Văn phòng, V trư ng các V thu c B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý v sinh an toàn th c phNm; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c các b nh
  9. vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c các b nh vi n thu c các B , ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản