Quyết định số 1048/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 1048/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1048/QĐ-KTNN về việc sáp nhập thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1048/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1048/Q -KTNN Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C SÁP NH P PHÒNG THU C TRUNG TÂM KHOA H C VÀ B I DƯ NG CÁN B T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c gh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 11 v cơ c u t ch c c a Ki m toán hà nư c; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Khoa h c và B i dư ng cán b và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Sáp nh p Phòng Nghiên c u khoa h c và Phòng Thông tin khoa h c thành Phòng Nghiên c u và Thông tin khoa h c tr c thu c Trung tâm Khoa h c và B i dư ng cán b . i u 2. Giao cho Giám c Trung tâm Khoa h c và B i dư ng cán b quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Phòng Nghiên c u và Thông tin khoa h c trên cơ s h p nh t ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Phòng Nghiên c u khoa h c và Phòng Thông tin khoa h c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Giám c Trung tâm Khoa h c và B i dư ng cán b , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: -- Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn thanh niên CS HCM KTNN; - Lưu VT, V TCCB (02).
Đồng bộ tài khoản