Quyết định số 1048/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1048/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1048/QĐ-KTNN về việc sáp nhập thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1048/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1048/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 200 8 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sáp nhập Phòng Nghiên cứu khoa học và Phòng Thông tin khoa học thành Phòng Nghiên cứu và Thông tin khoa học trực thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ. Điều 2. Giao cho Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nghiên cứu và Thông tin khoa học trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nghiên cứu khoa học và Phòng Thông tin khoa học. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; - Đảng uỷ KTNN; Vương Đình Huệ - BCH Công đoàn KTNN; - BCH Đoàn thanh niên CS HCM KTNN; - Lưu VT, Vụ TCCB (02).
Đồng bộ tài khoản