Quyết định số 1049/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 1049/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1049/QĐ-KTNN về việc ban hành đề án tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1049/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1049/Q -KTNN Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C IV I I NGŨ LÀM CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán hà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này án Tăng cư ng năng l c iv i i ngũ làm công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng Ki m toán Nhà nư c và th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 2; - BCS ng KTNN; - Lãnh o KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn TNCS HCM KTNN; - Lưu: VT, TCCB (03). ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C IV I I NGŨ LÀM CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1049/Q -KTNN ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a T ng Ki m toán hà nư c) I. TV N
 2. Trong công cu c i m i t nư c ta hi n nay, công tác t ch c cán b luôn gi m t vai trò vô cùng quan tr ng trong vi c qu n lý và i u hành c a b máy lãnh o các c p nh m th c hi n có hi u qu cao nh t các m c tiêu c a t ch c. i v i Ki m toán Nhà nư c, trong nh ng năm qua, công tác t ch c cán b luôn nh n ư c s quan tâm, ch o c a Ban cán s ng và Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. Công tác t ch c cán b ã bám sát nhi m v chính tr và yêu c u xây d ng i ngũ cán b trong giai o n công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; công tác t ch c cán b bư c u ã có i m i c v n i dung và phương pháp. i u ó ã mang l i k t qu tích c c trên nhi u m t, góp ph n không nh vào s thành công chung c a Ki m toán Nhà nư c. Tuy nhiên, công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c hi n nay v n còn nhi u t n t i và b t c p, ó là: vi c tri n khai c th hoá các quy nh v công tác t ch c cán b c a ng và Nhà nư c vào i u ki n c th c a ngành còn ch m, thi u k p th i; công tác tuy n d ng, ào t o, s p x p, s d ng, quy ho ch, i u ng, luân chuy n, ánh giá, b nhi m cán b còn có nhi u h n ch ; chưa k p th i phát hi n, ào t o và b i dư ng nh ng cán b có c, có tài; công tác qu n lý i ngũ cán b , công ch c còn y u; cách gi i quy t m t s vi c chưa th t s m b o tính khoa h c, chưa sâu sát, không theo úng quy trình… M t trong nh ng nguyên nhân v v n này ó là, i ngũ làm công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c còn có nh ng h n ch , có nh ng m t chưa áp ng ư c yêu c u nhi m v trư c m t cũng như lâu dài. Trên cơ s ó, vi c xây d ng và t ch c th c hi n án “Tăng cư ng năng l c i v i i ngũ làm công tác t ch c cán b c a Ki m toán hà nư c” là yêu c u c n thi t i v i Ki m toán Nhà nư c; là m t trong nh ng gi i pháp th c hi n Ngh quy t c a Ban cán s ng Ki m toán Nhà nư c v “Xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, ki m toán viên trong s ch, v ng m nh, áp ng yêu c u nhi m v trong giai o n hi n nay”. II. TH C TR NG I GŨ LÀM CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A KI M TOÁN HÀ NƯ C 1. Ho t ng công tác t ch c cán b và nhi m v c a i ngũ làm công tác t ch c cán b Ki m toán hà nư c a. Ho t ng công tác t ch c cán b Ki m toán hà nư c Cơ c u t ch c hi n nay c a Ki m toán Nhà nư c g m 25 ơn v tr c thu c, trong ó có: 06 ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, 07 Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành, 09 Ki m toán Nhà nư c khu v c và 03 ơn v s nghi p. Vi c phân công, phân c p trong t ch c và ho t ng c a Ki m toán Nhà nư c ư c thi t k phù h p v i mô hình qu n lý t p trung, th ng nh t theo ch th trư ng. Theo ó, i v i lĩnh v c công tác t ch c cán b , T ng Ki m toán Nhà nư c là ngư i th ng nh t lãnh o và ch o công tác t ch c cán b trong toàn ngành trên cơ s phát huy trách nhi m c a th trư ng các ơn v và b ph n tham mưu, giúp vi c v công tác t ch c cán b . Cơ quan tham mưu tr c ti p và giúp vi c cho Ban cán s ng và T ng Ki m toán Nhà nư c v công tác t ch c cán b là V T ch c cán b ; các ơn v tr c
 3. thu c Ki m toán Nhà nư c th c hi n công tác t ch c cán b theo phân c p c a Ki m toán Nhà nư c. V i cách th c t ch c như v y, nhi m v công tác t ch c cán b c a toàn ngành ư c th c hi n thông qua ch y u b i hai b ph n cán b sau ây: - Cán b chuyên trách v lĩnh v c công tác t ch c cán b V T ch c cán b ; - Cán b làm công tác kiêm nhi m v công tác t ch c cán b các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c. i tư ng này bao g m: cán b lãnh o ơn v ư c giao tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b và cán b tham mưu, giúp vi c lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b . Ngoài ra, công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c còn ư c th c hi n thông qua cán b các c p u ng theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán Nhà nư c. b. Nhi m v c a cán b làm công tác t ch c cán b Theo các quy nh phân c p qu n lý c a Ki m toán Nhà nư c, m i b ph n cán b làm công tác t ch c cán b có nhi m v , quy n h n và ph m vi gi i quy t công vi c là khác nhau, c th như sau: + Cán b chuyên trách v lĩnh v c công tác t ch c cán b V T ch c cán b , có trách nhi m tham mưu, giúp lãnh o V lãnh o V tham mưu, giúp Ban cán s ng và T ng Ki m toán Nhà nư c th c hi n các nhi m v sau: - Qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương c a Ki m toán Nhà nư c; hư ng d n, t ch c th c hi n v t ch c b máy, biên ch , ti n lương trong toàn ngành theo phân c p c a Ki m toán Nhà nư c; - Qu n lý i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong toàn ngành; t ch c th c hi n vi c tuy n d ng, b trí, s d ng, quy ho ch, i u ng, luân chuy n, ánh giá, b nhi m cán b và t ch c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán Nhà nư c; - Qu n lý và t ch c th c hi n k ho ch công tác ào t o, b i dư ng cán b trong toàn ngành; - Th c hi n công tác thanh tra, ki m tra v công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c, + Cán b kiêm nhi m v công tác t ch c cán b các ơn v tr c thu c Ki m toán hà nư c, có trách nhi m t ch c th c hi n công tác t ch c cán b theo các nhi m v sau: - Th c hi n các quy nh v t ch c b máy, biên ch , ti n lương, công tác cán b trong ơn v theo phân c p c a Ki m toán Nhà nư c; ph i h p v i V T ch c cán b t ch c th c hi n vi c tuy n d ng, b trí, s d ng, quy ho ch, i u ng, luân chuy n, ánh giá, b nhi m cán b và t ch c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b theo phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán Nhà nư c;
 4. - Th c hi n k ho ch, ào t o b i dư ng cán b theo quy nh; - Ch u s thanh tra, ki m tra c a T ng Ki m toán Nhà nư c v công tác t ch c cán b ; ch p hành các quy nh v thanh tra, ki m tra trong công tác t ch c cán b ơn v. 2. c i m công tác t ch c cán b c a Ki m toán hà nư c Công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c có nh ng c i m sau: - Ho t ng c a công tác t ch c cán b t dư i s lãnh o c a Ban cán s ng Ki m toán Nhà nư c. Ban cán s ng là cơ quan lãnh o cao nh t c a Ki m toán Nhà nư c v công tác t ch c cán b . Ban cán s ng ra các ch trương, ư ng l i v công tác t ch c cán b ; nh hư ng chi n lư c phát tri n Ki m toán Nhà nư c, trong ó g m: nh hư ng phát tri n t ch c b máy, phát tri n ngu n nhân l c; lãnh o v công tác quy ho ch, b nhi m, i u ng, luân chuy n, ánh giá cán b . - Ho t ng c a công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh phân c p qu n lý cán b c a T ng Ki m toán Nhà nư c. T ng n i dung c a công vi c t ch c cán b ư c quy nh rõ v trách nhi m và thNm quy n gi i quy t c a m i c p qu n lý. - Cơ quan tham mưu chính cho Ban cán s ng và T ng Ki m toán N hà nư c là V T ch c cán b , làm vi c theo ch chuyên viên. M i công ch c chuyên môn ư c giao tham mưu tr c ti p cho lãnh o V m t ho c m t s lĩnh v c công tác t ch c cán b ; ng th i ư c giao ph trách, chuyên qu n n m tình hình công tác t ch c cán b các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c. - i ngũ cán b làm công tác t ch c cán b các ơn v tr c thu c làm vi c theo ch kiêm nhi m. Ngư i tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v là th trư ng ơn v ; ngư i tham mưu, giúp vi c cho lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b thư ng là m t cán b lãnh o c p phòng ho c là ki m toán viên ho c chuyên viên do th trư ng ơn v phân công. 3. Tình hình th c hi n nhi m v t ch c cán b k t khi th c hi n Lu t Ki m toán nhà nư c n nay Lu t Ki m toán nhà nư c có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2006. Sau khi Lu t Ki m toán N hà nư c ra i, Ki m toán N hà nư c ã b t tay ngay vào nhi m v c ng c và xây d ng t ch c nh m áp ng các yêu c u và có năng l c th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh c a Lu t Ki m toán nhà nư c, k t qu c th như sau: - H th ng các văn b n liên quan n công tác t ch c cán b th i gian qua ã ư c các c p có thNm quy n ban hành và cơ b n hoàn thi n, t o cơ s , hành lang pháp lý cho công tác t ch c cán b . - Cơ c u t ch c c a Ki m toán N hà nư c ã ư c c ng c , t ng bư c hoàn thi n, m b o tinh g n, ho t ng có hi u qu và áp ng ư c các yêu c u c a Lu t Ki m toán nhà nư c.
 5. - Hoàn thành án tuy n d ng cán b , công ch c năm 2006 và hi n nay ã và ang ti p t c tri n khai án tuy n d ng cán b , công ch c năm 2007 – 2008. i ngũ cán b ư c tuy n d ng cơ b n áp ng ư c tiêu chuNn v chuyên môn, nghi p v và năng l c công tác. - Hoàn thành công tác ánh giá và b sung quy ho ch cán b lãnh o các c p n 2010 theo úng hư ng d n c a Ban T ch c Trung ương. - Th c hi n t t công tác b nhi m, b nhi m l i và i u ng, luân chuy n cán b . Cán b ư c b nhi m, ư c i u ng, luân chuy n n nay nhìn chung u phát huy ư c kh năng qu n lý, lãnh o c a mình. - Các công tác khác liên quan n cán b như: qu n lý ng ch công ch c, công tác nâng lương, công tác gi i quy t ch , chính sách i v i cán b , công ch c, … u ư c Ki m toán N hà nư c quan tâm, gi i quy t và th c hi n t t, m b o úng quy nh c a N hà nư c và quy n l i c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. - Th c hi n t t công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, t khâu l p k ho ch ào t o, n t ch c th c hi n và t ng k t, ánh giá. N hìn chung, vi c th c hi n t t công tác ào t o, b i dư ng cán b ã góp ph n nâng cao năng l c cho i ngũ cán b ,t o i u ki n cho i ngũ cán b có ki n th c hoàn thành nhi m v ư c giao. t ư c k t qu trên, trư c h t ó là s quan tâm ch o sâu sát c a Ban cán s ng và T ng Ki m toán N hà nư c i v i công tác t ch c cán b và s ng h và ph i h p công tác gi a các ơn v trong toàn ngành. Bên c nh ó không th không nói n ó chính là s n l c, làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao c a i ngũ làm công tác t ch c cán b trong toàn ngành. Tuy nhiên, công tác t ch c cán b c a Ki m toán N hà nư c trong m t s năm qua còn nh ng h n ch sau: - Công tác n m b t tình hình i ngũ cán b các ơn v trong nh ng năm qua là khâu y u kém, nhưng ch m ư c kh c ph c. - Nhi u vi c tri n khai còn ch m; m t s văn b n liên quan n t ch c cán b ã b c l nhi u h n ch nhưng ch m ư c s a i, b sung ho c thay th ; m t s vi c tham mưu còn sai sót, chưa k p th i, chưa th t s chính xác. 4. Tình hình i ngũ cán b làm công tác t ch c cán b a. i ngũ làm công tác t ch c cán b V T ch c cán b T ng s : 14 ngư i, trong ó: - Lãnh o V : 02 ngư i (01 V trư ng và 01 Phó V trư ng) - Chuyên viên: 06 ngư i - Chuyên viên chính: 07 ngư i
 6. - Chuyên viên cao c p : 01 ngư i - Trình ào t o: i h c: 09 ngư i, sau i h c: 05 ngư i (02 th c s , 01 nghiên c u sinh, 02 ti n s ) - S cán b ã h c các l p b i dư ng nghi p v công tác t ch c cán b : 04 ngư i - Trình lý lu n chính tr : cao c p: 02 ngư i, trung c p: 12 ngư i (02 cán b ang h c cao c p chính tr ) - ã h c chương trình qu n lý nhà nư c: chuyên viên cao c p: 03 ngư i, chuyên viên: 11 ngư i. b. i ngũ kiêm nhi m làm công tác t ch c cán b + S cán b lãnh o ơn v tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b : 24 ngư i/24 ơn v tr c thu c (ngo i tr V T ch c cán b ), trong ó: - Trình ào t o: i h c: 13 ngư i, sau i h c: 11 ngư i (07 th c s , 04 ti n s ) - Trình lý lu n chính tr : cao c p: 23 ngư i, trung c p: 01 ngư i - Trình qu n lý nhà nư c: ng ch chuyên viên cao c p và tương ương: 14 ngư i; ng ch chuyên viên chính và tương ương: 09 ngư i; ng ch chuyên viên và tương ương: 01 ngư i - S cán b ã h c các l p b i dư ng nghi p v công tác t ch c cán b : 02 ngư i. + S cán b kiêm nhi m, tham mưu, giúp vi c lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b : 22 ngư i/24 ơn v tr c thu c (hi n còn 02 ơn v : Ki m toán N hà nư c khu v c VII và Ki m toán N hà nư c khu v c IX chưa phân công do ang thi u cán b ), trong ó: - Lãnh o c p v (phó v trư ng và tương ương): 01 ngư i - Lãnh o c p phòng: 13 ngư i - Chuyên viên và tương ương: 06 ngư i - Chuyên viên chính và tương ương: 02 ngư i - Trình ào t o: i h c: 17 ngư i, sau i h c: 05 ngư i (03 th c s , 02 ti n s ) - S cán b ã h c các l p b i dư ng nghi p v công tác t ch c cán b : 01 ngư i - Trình lý lu n chính tr : cao c p: 04 ngư i, trung c p: 17 ngư i; sơ c p: 01 ngư i - ã h c chương trình qu n lý nhà nư c: ng ch chuyên viên cao c p và tương ương: 01 ngư i; ng ch chuyên viên chính và tương ương: 04 ngư i; ng ch chuyên viên và tương ương: 14 ngư i; 03 ngư i chưa h c.
 7. 5. ánh giá th c tr ng i ngũ làm công tác t ch c cán b 5.1. M t m nh - H u h t i ngũ làm công tác t ch c cán b u có phNm ch t và b n lĩnh chính tr v ng vàng, có tinh th n, trách nhi m cao trong công tác; trung th c, công b ng, khách quan. Nhi u cán b thu c di n quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý các c p c a Ki m toán N hà nư c. - i ngũ u có trình chuyên môn, ư c ào t o cơ b n, m t s cán b có h c hàm, h c v cao. - Nhi u cán b có kinh nghi m làm công tác qu n lý và kinh nghi m trong công tác t ch c cán b ; i ngũ cán b chuyên trách V T ch c cán b và m t s cán b lãnh o ơn v ư c giao tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b các ơn v ã có nhi u năm g n bó v i Ki m toán N hà nư c nên hi u rõ v t ch c và ho t ng c a Ki m toán N hà nư c. 5.2. Nh ng m t h n ch , y u kém +V i ngũ: - i v i V T ch c cán b , i ngũ làm công tác t ch c cán b còn thi u so v i yêu c u. Hi n nay kh i lư ng công vi c nhi u, nhưng i ngũ m i ch có 14 ngư i. Vì v y, không tránh kh i m i chuyên viên ph i m ương gi i quy t nhi u nhi m v , không có th i gian nghiên c u chuyên sâu theo lĩnh v c công tác, d n n ch t lư ng tham mưu m t s công v êc chưa cao, còn dàn tr i, mang tính s v , chưa có chi u sâu. - i v i các ơn v , vi c phân công chưa ng b , m t s ơn v hi n nay m i ch có m t cán b lãnh o tr c ti p ph trách, chưa có cán b tham mưu, giúp vi c (như Ki m toán N hà nư c khu v c VIII và IX). i ngũ cán b kiêm nhi m trong th i gian qua cũng chưa có s n nh, hay có s thay i. + V kh năng, trình chuyên môn: - M t s cán b h n ch v kh năng so n th o, xây d ng văn b n liên quan n công tác t ch c cán b , vì v y, nhi u văn b n có ch t lư ng chưa cao, th m chí có sai sót. - Kh năng tham mưu c a m t s cán b còn h n ch , thi u s ch ng trong công vi c. Nhi u vi c tham mưu còn b ng, lúng túng v quy trình gi i quy t công vi c. - Kh năng n m b t, tham mưu, giúp lãnh o ơn v qu n lý i ngũ cán b , công ch c c a m t s cán b còn h n ch . Cán b V T ch c cán b ư c giao chuyên qu n, n m tình hình công tác t ch c cán b m t s ơn v chưa th t s sâu sát, chưa n m ch c, ánh giá úng tình hình i ngũ ơn v ư c giao chuyên qu n. i v i cán b kiêm nhi m giúp lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b chưa làm t t vai trò tham mưu cho lãnh o ơn v , không dành nhi u th i gian n m tình hình i ngũ cán b . Chính nh ng i u ó ã gây khó khăn cho lãnh o ơn v , Ban cán s ng và T ng Ki m toán N hà nư c khi th c hi n các công vi c liên quan n s p
 8. x p, b trí, s d ng, quy ho ch, i u ng, luân chuy n, b nhi m, khen thư ng, k lu t cán b . + V s ph i, k t h p trong th c hi n nhi m v : - i v i V T ch c cán b , do c i m làm vi c theo ch chuyên viên, m i ngư i ư c phân công m t lĩnh v c công vi c khác nhau; m t khác, do thi u cán b , vì v y, kh năng ph i h p, h tr gi i quy t công vi c gi a các chuyên viên có nhi u h n ch . - S ph i k t h p gi a V T ch c cán b v i các ơn v trong toàn ngành còn chưa th t ch t ch . M t s vi c liên quan n công tác t ch c cán b các ơn v cán b chuyên qu n cũng như lãnh o V T ch c cán b chưa n m b t ư c k p th i do thi u thông tin; m t s vi c chưa có s bàn b c, trao i th ng nh t gi a V T ch c cán b v i ơn v . + V tư tư ng: - M t s cán b V T ch c cán b có tư tư ng chưa th t s yên tâm công tác. - M t s cán b kiêm nhi m các ơn v n y sinh tư tư ng không thi t tha v i vi c kiêm nhi m, không dành nhi u th i gian nghiên c u, tìm hi u v công tác t ch c cán b ; nên vi c tham mưu chưa th t s sâu, không m b o tính khoa h c, th c ti n và quy trình gi i quy t công vi c. 5.3. Nguyên nhân c a nh ng m t h n ch - Quy ch phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c còn chưa t o ư c s ch ng cho các ơn v . i u này m t ph n ã t o ra cho lãnh o các ơn v chưa th t s quan tâm nhi u n công tác t ch c cán b ; d n n nhi u vi c còn b ng, không g n ư c trách nhi m c a lãnh o ơn v i v i công tác t ch c cán b . - Ho t ng ki m toán mang tính ch t lưu ng nhi u. i ngũ ki m toán viên các ơn v thư ng xuyên ph i i công tác xa, dài ngày trên ph m vi c nư c. ây là c i m chi ph i n công tác t ch c cán b , c bi t là gây khó khăn cho cán b làm công tác t ch c trong vi c n m b t, theo dõi, qu n lý i ngũ cán b , công ch c và tri n khai công vi c liên quan n t ch c cán b . Th i gian qua chưa có gi i pháp th t s h u hi u theo dõi, n m b t cán b các ơn v trong toàn ngành. - Công tác ào t o, b i dư ng nghi p v công tác t ch c cán b cho i ngũ cán b làm công tác t ch c cán b th i gian qua cũng chưa ư c quan tâm úng m c. H u h t i ngũ cán b V T ch c cán b cũng như là i ngũ kiêm nhi m các ơn v h u h t u chưa ư c tham gia các khoá ào t o nghi p v v công tác t ch c cán b . - Chưa có quy ch ph i h p công tác gi a V T ch c cán b v i các ơn v , vì v y, th i gian qua vi c ph i h p gi a V T ch c cán b v i các ơn v chưa th t t t.
 9. - i ngũ cán b kiêm nhi m làm công tác t ch c cán b m t s ơn v không m b o ư c s n nh; cán b m i chưa th i gian có th n m b t ư c công vi c và các nghi p v v công tác t ch c cán b . - Lãnh o m t s ơn v chưa th t s chú tr ng, dành th i gian cho công tác t ch c cán b , còn b ng, ch y u trông ch s hư ng d n và ôn c, nh c nh c a c p trên. - Chính sách iv i i ngũ làm công tác t ch c cán b chưa th t s ư c quan tâm nhi u. - Phương ti n h tr cho công tác t ch c cán b chưa ng b , chưa có ph n m m qu n lý cán b s d ng trong toàn ngành. III. M C TIÊU TĂNG CƯ NG NĂNG L C IV I I GŨ LÀM CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A KI M TOÁN HÀ NƯ C Vi c tăng cư ng năng l c i v i i ngũ làm công tác t ch c cán b c a Ki m toán Nhà nư c nh m xây d ng ư c i ngũ làm công tác t ch c cán b có phNm ch t và b n lĩnh chính tr v ng vàng; trung th c, khách quan, công tâm và làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao; năng ng, sáng t o; ư c ào t o cơ b n v nghi p v công tác t ch c cán b , v tâm lý con ngư i, v qu n lý nhà nư c và lu t pháp; có kh năng tham mưu, tư v n m b o làm t t công tác t ch c cán b . IV. CÁC GI I PHÁP TĂNG CƯ NG NĂNG L C IV I I GŨ LÀM CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A KI M TOÁN HÀ NƯ C 1. Gi i pháp v hoàn thi n các quy nh liên quan n công tác t ch c cán b - Xem xét s a i m t s quy ch liên quan n công tác t ch c cán b ; trong ó c bi t chú ý c n s m s a i Quy ch phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c theo hư ng phân công và phân c p phù h p v i th c t cho các ơn v nh m t o s ch ng, sáng t o cho các ơn v và g n trách nhi m c a lãnh o các ơn v iv i công tác t ch c cán b . - Ban hành quy ch ph i h p công tác gi a V T ch c cán b v i các ơn v . 2. Gi i pháp v hoàn thi n cơ c u cán b làm công tác t ch c cán b - B sung cán b có năng l c, có trình chuyên môn, có kinh nghi m công tác v lĩnh v c t ch c cán b cho V T ch c cán b theo hư ng: biên ch c a V duy trì t 16 n 20 ngư i; trong ó, lãnh o c p v t 3 n 4 ngư i (01 V trư ng và t 02 n 03 phó v trư ng); cán b lãnh o c p phòng (n u ư c thành l p phòng) và công ch c chuyên môn t 12 n 16 ngư i. - Các ơn v c n phân công cán b làm công tác t ch c cán b theo hư ng: th trư ng ơn v tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b ; m t cán b kiêm nhi m làm tham mưu, giúp vi c lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b . C n m b o s n nh i v i i ngũ cán b kiêm nhi m làm công tác t ch c cán b . N u có s thay
 10. i ph i báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) và ph i ư c s ng ý c a T ng Ki m toán N hà nư c trư c khi th c hi n. - S m tri n khai th c hi n N gh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph v quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i các v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; trong ó s xem xét chuy n i m t s v trí công tác V T ch c cán b theo úng quy nh. 3. Gi i pháp v ào t o, b i dư ng i ngũ làm công tác t ch c cán b - T ch c các khoá ào t o, b i dư ng v nghi p v công tác t ch c cán b và t ch c c p nh t các văn b n liên quan n công tác t ch c cán b cho i ngũ làm công tác t ch c cán b . - C cán b tham gia các khoá ào t o, b i dư ng v công tác t ch c cán b do B N i v ho c các cơ s ào t o khác t ch c (như: H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia); c cán b theo h c các l p qu n lý nhà nư c phù h p v i tiêu chuNn ng ch c a t ng ngư i (ng ch chuyên viên, ng ch chuyên viên chính và ng ch chuyên viên cao c p); c cán b thu c di n quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý các c p theo h c các l p cao c p lý lu n chính tr ho c c nhân chính tr . - Khuy n khích, t o i u ki n cho cán b thu c V T ch c cán b và cán b các ơn v khác không ph i các ng ch ki m toán viên tham gia các khoá h c và thi l y ch ng ch ki m toán viên nhà nư c. - Thành l p m t s oàn công tác c i nghiên c u, kh o sát, h c t p kinh nghi m c a m t s nư c v công tác t ch c cán b (như: Trung Qu c và m t s nư c ông Nam á). 4. Gi i pháp v tăng cư ng s ph i, k t h p công tác Tăng cư ng s ph i k t h p công tác gi a các chuyên viên trong V T ch c cán b và gi a V T ch c cán b v i các ơn v theo hư ng: - Phân công các chuyên viên thu c V T ch c cán b làm vi c theo nhóm; m i nhóm ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác v t ch c cán b ; trong ó m i lĩnh v c công tác giao cho m t chuyên viên ch trì và các chuyên viên khác có trách nhi m ph i h p gi i quy t. - Phân công cán b thu c V T ch c cán b chuyên qu n các ơn v . Hàng năm, cán b chuyên qu n ph i xây d ng chương trình, k ho ch công tác c th trong ph i h p v i lãnh o các ơn v v công tác t ch c cán b trình lãnh o V phê duy t và th c hi n theo chương trình. Cán b chuyên qu n ch u trách nhi m báo cáo lãnh o V T ch c cán b v tình hình công tác t ch c cán b ơn v ư c giao chuyên qu n theo nh kỳ hàng quý, 6 tháng, m t năm và khi có yêu c u. M i v n liên quan n công tác t ch c cán b các ơn v , cán b chuyên qu n ph i n m ư c và ch u trách nhi m báo cáo lãnh o V T ch c cán b . - Các ơn v có trách nhi m duy trì ch báo cáo 6 tháng, m t năm ho c t xu t v tình hình t ch c cán b c a ơn v v i lãnh o Ki m toán N hà nư c (qua V T
 11. ch c cán b ). Lãnh o ơn v tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b và cán b kiêm nhi m làm công tác tham mưu, giúp lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b có trách nhi m ph i h p v i V T ch c cán b và cán b chuyên qu n trong gi i quy t các công vi c liên quan n công tác t ch c cán b theo phân c p qu n lý cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c. - Phát huy vai trò c a cán b kiêm nhi m, giúp vi c cho lãnh o ơn v v công tác t ch c cán b theo hư ng: duy trì ch trao i thông tin, cách x lý, xin ý ki n ch o, gi i quy t công vi c (sau khi xin ý ki n c a lãnh o ơn v tr c ti p ph trách công tác t ch c cán b ) v i cán b chuyên qu n và V T ch c cán b . 5. Gi i pháp v công tác tư tư ng Quan tâm th c hi n t t m t s chính sách i v i i ngũ làm công tác t ch c cán b như: chính sách i u ng, luân chuy n, b t, b nhi m, khen thư ng cán b ... Hàng năm th c hi n vi c tôn vinh cán b làm ngh t ch c nh m ng viên, khích l cán b . 6. Gi i pháp v i u ki n làm vi c - Xây d ng ph n m m qu n lý cán b phù h p v i c i m t ch c và ho t ng c a Ki m toán N hà nư c tri n khai, ng d ng trong toàn ngành. - T p h p các văn b n liên quan n công tác t ch c cán b , in thành cNm nang dành cho i ngũ cán b làm công tác t ch c cán b . V. L TRÌNH VÀ T CH C TH C HI N 1. L trình th c hi n L trình th c hi n i v i m t s công vi c theo các gi i pháp nêu trên như sau: - S a i Quy ch phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c: hoàn thành trong Quý III/2008. - Ban hành quy ch ph i h p công tác gi a V T ch c cán b v i các ơn v : hoàn thành trong Quý IV/2008. - B sung cán b lãnh o và công ch c chuyên môn cho V T ch c cán b : hoàn thành trong năm 2009. - Tri n khai t u vi c chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c chuyên môn trong toàn ngành nói chung và V T ch c cán b nói riêng theo quy nh t i N gh nh s 158/2007/N -CP: Th c hi n trong Quý IV/2008 và u Quý I/2009. - Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ làm công tác t ch c cán b , ưa vào k ho ch ào t o, b i dư ng chung c a ngành hàng năm. i v i các l p b i dư ng nghi p v công tác t ch c cán b , liên h v i B N i v và các cơ s ào t o (H c vi n Chính tr – Hành chính Qu c gia), các nhà qu n lý, cá nhân có kinh nghi m v
 12. lĩnh v c công tác t ch c cán b t ch c các l p b i dư ng nghi p v công tác t ch c cán b theo nh kỳ. - Xây d ng k ho ch nghiên c u, kh o sát, h c t p kinh nghi m c a m t s nư c v công tác t ch c cán b : hoàn thành trong Quý IV/2008. - Xây d ng ch , chính sách ãi ng iv i i ngũ làm công tác t ch c cán b : hoàn thành trong Quý IV/2008. - Xây d ng ph n m m qu n lý cán b c a Ki m toán N hà nư c: hoàn thành trong Quý I/2009. - T p h p các văn b n liên quan n công tác t ch c cán b , in thành cNm nang dành cho i ngũ cán b làm công tác t ch c cán b : hoàn thành trong Quý II/2009. 2. T ch c th c hi n + i v i V T ch c cán b : - Trên cơ s các n i dung, gi i pháp nêu trên, ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c th c hi n t ng gi i pháp theo l trình. - nh kỳ 6 tháng, m t năm báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c v k t qu th c hi n t ng n i dung c a án. Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c, báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét s a i, b sung cho phù h p. + i v i các ơn v tr c thu c khác: Ph i h p v i V T ch c cán b tri n khai th c hi n các gi i pháp tăng cư ng năng l c i v i i ngũ làm công tác t ch c cán b theo n i dung công vi c có liên quan./.
Đồng bộ tài khoản