Quyết định số 105/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 105/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Công ty Tư vấn đầu tư & Xây lắp ngành Muối trực thuộc Tổng công ty Muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 105/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY LẮP NGÀNH MUỐI TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY MUỐI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 30/4/1995 ; Căn cứ Nghị định số 1128/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh Muối cho Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ; Căn cứ Quyết định số 414TM/TCCB ngày 17/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại thành lập Tổng công ty Muối; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Muối tại tờ trình số 135/HĐQT-TC ngày 10/7/1999 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối trực thuộc Tổng công ty Muối - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Điều 2.- Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối có : Tên giao dịch quốc tế viết tắt là : SICCS . CO . Trụ sở chính đặt tại : 301 Đội Cấn (trước là 275), Quận Ba Đình, Hà Nội . Công ty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Muối, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nuớc . Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Tổng công ty Muối ; Công ty đựợc ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động
  2. thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty . Điều 3.- Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối có ngành nghề sản xuất kinh doanh chính như sau : - Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển ngành Muối . - Xây dựng công trình chuyên ngành sản xuất Muối . - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi . - Lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành sản xuất Muối và công trình chế biến thực phẩm khác . - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng . Điều 4 .- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty quy định căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả . Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty . Điều 5.- Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và xin giấy phép hoạt động với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động đúng pháp luật . Điều 6.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Muối, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Xây lắp ngành Muối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Ngô Thế Dân
Đồng bộ tài khoản