Quyết định số 105/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 105/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/1999/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/1999/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 105/1999/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG KHU KINH T C A KH U M C BÀI, T NH TÂY NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh và B trư ng B Xây d ng t i t trình s 314/UB-BXD ngày 31 tháng 12 năm 1998, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh th i kỳ t nay n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tính ch t Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh là khu v c c a khNu qu c t g m các c a khNu chính là M c Bài và các c a khNu Phư c Ch , Long Thu n ph c v cho các ho t ng giao lưu kinh t , văn hóa và các quan h chính tr , ngo i giao gi a Vi t Nam v i Campuchia và các nư c trong kh i ASEAN; là trung tâm thương m i, du l ch, d ch v và u m i giao thông trong nư c và qu c t ; là trung tâm kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t quan tr ng c a t nh Tây Ninh và vùng ông Nam B , có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng. 2. Ph m vi l p quy ho ch chung Ph m vi khu v c nghiên c u l p quy ho ch chung r ng 21.292 ha, bao g m a ph n hành chính c a các xã Long Thu n, Tiên Thu n, L i Thu n, An Th nh thu c huy n B n C u và các xã Phư c Lưu, Bình Thanh, Phư c Ch thu c huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh. Ph m vi l p quy ho ch chung ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp các xã Long Khánh, Long Giang, Long Ch thu c huy n B n C u và m t ph n sông Vàm C ông;
  2. - Phía Nam giáp t nh Long An; - Phía ông giáp sông Vàm C ông; - Phía Tây giáp biên gi i Campuchia. 3. Quy mô dân s và phân b dân cư a) Quy mô dân s : - Dân s hi n tr ng năm 1998: 66.952 ngư i; - D báo dân s n năm 2005: 87.689 ngư i, trong ó dân s ô th 26.500 ngư i; - D báo dân s n năm 2020: 126.113 ngư i, trong ó dân s ô th là 56.000 ngư i. b) Phân b dân cư năm 2020 như sau: T ng s 126.113 ngư i - Khu ô th c a khNu: 30.000 ngư i; - Các i m dân cư t p trung: 26.000 ngư i; - Dân cư nông thôn: 70.113 ngư i. 4. Quy mô và quy ho ch s d ng t ai a) Quy mô: Di n tích t nhiên khu kinh t c a khNu M c Bài: 21.283,95 ha - Thu c huy n B n C u: 13.156,02 ha; - Thu c huy n Tr ng Bàng: 8.127,93 ha. b) Quy ho ch s d ng t ai: - t dân cư 1.605 ha chi m 7,54%; - t chuyên dùng 64 ha chi m 0,3%; - t nông, lâm nghi p 17.600 ha chi m 82,69%; - t khác 2.019,95 ha chi m 9,47%. 5. nh hư ng phát tri n không gian a) H th ng ô th và i m dân cư nông thôn:
  3. - ô th c a khNu M c Bài có di n tích t kho ng 600 ha bao g m th tr n B n C u và khu d ch v thương m i c a khNu M c Bài; - Các khu dân cư t p trung có t ng di n tích kho ng 305 ha bao g m t dân cư t i trung tâm các xã Long Thu n, Tiên Thu n, L i Thu n và An Th nh, Phư c Lưu, Bình Th nh, Phư c Ch và t i hai c a khNu ph Long Thu n và Phư c Ch ; - Các khu dân cư nông thôn có di n tích t kho ng 700 ha bao g m t c a các khu dân cư t i các xã nêu trên. b) H th ng c a khNu: - C a khNu chính M c Bài có di n tích kho ng 5 ha, xây d ng các cơ quan qu n lý như Biên phòng, H i quan, Ki m d ch qu c t và các cơ quan qu n lý, các c a hàng gi i thi u s n phNm, c a hàng mi n thu ; - Hai c a khNu ph là Long Thu n và Phư c Ch có di n tích kho ng 2 ha, xây d ng các cơ quan qu n lý như Biên phòng, H i quan, Thu v , Ki m d ch ng th c v t. c) H th ng các trung tâm thương m i: - Trung tâm thương m i qu c t có di n tích kho ng 25 ha, g m trung tâm h i ch tri n lãm qu c t , các văn phòng d ch v , giao d ch, văn phòng i di n, ngân hàng, các c a hàng gi i thi u s n phNm, khách s n, nhà hàng, kho hàng ư c xây d ng cách ư ng biên gi i 380 m; - Kho ngo i quan và ch biên gi i có di n tích 10 ha ư c xây d ng sát ư ng biên gi i; - Trung tâm thương m i n i a có di n tích 15 ha, b trí t i khu v c ngã tư qu c l 22 và t nh l 786, g m các c a hàng d ch v , thương m i, văn phòng i di n, khách s n, nhà hàng. d) H th ng các khu công nghi p kho tàng xây d ng kho ng gi a th tr n B n C u và ngã tư qu c l 22 có di n tích kho ng 25 ha, g m: các kho trung chuy n, tái ch , óng gói, các xí nghi p công nghi p ch bi n hàng nông, lâm, h i s n. Ngoài ra các công nghi p khác như v t li u xây d ng, phân h u cơ, than bùn, ư c xây d ng nh ng khu v c có nguyên li u có di n tích kho ng 30 ha. ) H th ng các công trình ph c v chính tr , văn hóa, giáo d c, y t và th d c th thao ư c xây d ng t i ô th c a khNu có di n tích kho ng 109,4 ha và t i các i m dân cư t p trung có di n tích kho ng 61 ha. e) Vùng nông, lâm nghi p và r ng b o t n sinh thái: - Vùng nông nghi p có di n tích kho ng 16.000 ha ư c xây d ng t i các vùng t canh tác và các khu v c trũng, phèn s ư c c i t o s n xu t nông nghi p; - R ng phòng h d c biên gi i có di n tích kho ng 1.000 ha;
  4. - R ng b o t n sinh thái và du l ch có di n tích kho ng 600 ha, ư c xây d ng phía Nam qu c l 22 thu c xã An Th nh, huy n B n C u. 6. nh hư ng Quy ho ch phát tri n h t ng k thu t K t c u h t ng k thu t khu kinh t c a khNu M c Bài - Tây Ninh ph i ư c xây d ng ng b , hoàn ch nh, t ng bư c hi n i hóa: a) V giao thông: dành t m r ng khi ư c nâng c p Qu c l 22 ( ư ng Xuyên Á d ki n) khi ư c nâng c p; t nh l 786 nâng c p m r ng l gi i; xây d ng ư ng d c biên gi i và d c sông Vàm C ông; xây d ng 2 c u n i qu c l 22 i th xã Tây Ninh và huy n Gò D u; xây d ng c ng sông: b trí t i khu v c xã L i Thu n; nút giao thông xây d ng phù h p v i qu c l 22 và t nh l 786. b) V chuNn b k thu t: Cao thi t k n n, thoát nư c mưa c n m b o yêu c u k thu t. c) V c p i n: S dung ngu n i n lư i qu c gia áp ng cho i s ng kinh t và s n xu t trong khu v c. d) C p nư c: Theo hư ng s d ng nư c m t l y t c a sông Vàm C ông ã ư c x lý áp ng nư c sinh ho t nhân dân và ph c v s n xu t. ) X lý nư c th i và v sinh môi trư ng: Rác th i ư c thu gom ưa v x lý t p trung t i khu v c xã Long Ch , nghĩa a b trí khu v c xã Long Thu n. 7. Quy ho ch xây d ng t u M c tiêu cơ b n trong quy ho ch xây d ng t u là ưu tiên xây d ng h th ng h t ng khu c a khNu M c Bài, khu thương m i qu c t và khu công nghi p B n C u. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Tây Ninh: 1. T ch c công b Quy ho ch chung các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n; l p h sơ c m m c ư ng , l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t và các d án u tư theo úng quy nh hi n hành. Ban hành i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung khu kinh t c a khNu M c Bài - Tây Ninh sau khi có th a thu n c a B Xây d ng. 2. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u các chính sách, gi i pháp huy ng các ngu n v n u tư phát tri n Khu kinh t c a khNu M c Bài theo Quy ho ch chung ư c duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  5. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản