Quyết định số 105/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 105/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 105/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU I U CH NH K HO CH V N U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2001 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c vào Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3329/KH T-TH ngày 26 tháng 10 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu i u ch nh k ho ch v n u tư và xây d ng năm 2001 theo bi u ính kèm như sau : 1.1- V n ngân sách t p trung 250 t ng : + i u ch nh tăng v n cho 22 d án v i s v n tăng 68,8 t ng ; + B sung m i 67 d án v i s v n 181, 2 t ng. 1.2- V n bán nhà s h u Nhà nư c 7 d án v i s v n 378, 8 t ng. 1.3- V n ph thu ti n nư c và thu kinh doanh nư c s ch 10 d án v i s v n 822 t ng. 1.4- V n thanh lý m t b ng 5 d án v i s v n 10,2 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu i u ch nh k ho ch v n u tư và xây d ng năm 2001, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh.
  2. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n các ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Qu u tư phát tri n ô th , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban KT-NS H ND/TP - VPH -UB : Các PVP, Các T , TH (5b) - Lưu (TM) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản