Quyết định số 105/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 105/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2003/QĐ-UB về quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 105/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V QUY NNH M C PH T IV I M T S HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C V SINH VÀ MÔI TRƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh n năm 2010; Căn c Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v b o v môi trư ng; Ngh nh s 46/CP ngày 06 ngày 8 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t ; Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh, tr t t ; Ngh nh s 48/CP ngày 05 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th ; Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Th c hi n Ngh quy t s 40/2003/NQ-H ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p l n th 11 (b t thư ng); Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 949/TTr-STP ngày 05 tháng 5 năm 2003; QUY T NNH i u 1.- M c ích và ph m vi áp d ng: 1. Quy t nh này quy nh m c ph t i v i m t s hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh, môi trư ng x y ra trên a bàn thành ph H Chí Minh, nh m tăng cư ng tr t t k cương, xây d ng n p s ng văn minh ô th t i thành ph H Chí Minh. 2. Nh ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh, môi trư ng không ư c quy nh t i Quy t nh này, nhưng Chính ph có quy nh thì áp d ng theo các quy nh c a Chính ph x ph t.
  2. i u 2.- M c ph t i v i m t s hành vi vi ph m v gi v sinh chung: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi kh c nh trên ư ng ph , nơi công c ng. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: 2.1- rác, ph th i, xác ng v t ra ư ng ph , nơi công c ng ho c xu ng c ng rãnh, sông, bi n, r ch, ao h ; 2.2- Không th c hi n các quy nh v quét d n, thu gom rác, khai thông c ng rãnh trong và xung quanh nhà , cơ quan, doanh tr i, doanh nghi p; 2.3- nư c ho c nư c bNn ch y ra làm m t v sinh khu t p th , l ư ng, lòng ư ng, nhà ga, b n tàu, b n xe, nơi công c ng và trên các phương ti n giao thông; 2.4- Ti u ti n, i ti n nơi công c ng; 2.5- T m, gi t, phơi phóng nơi công c ng; 2.6- gia súc, các lo i ng v t khác phóng u gây m t v sinh nơi công c ng; 2.7- i u khi n xe v sinh công c ng không úng th i gian ho c u xe không úng a i m quy nh; 2.8- Thu gom, v n chuy n rác không úng th i gian quy nh ho c không mb ov sinh, môi trư ng. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: 3.1- Không thu d n v sinh sau khi n h cây, làm b n cho cây xanh trên v a hè, ti u o, n o vét bùn, t, rác c n t c ng rãnh thoát nư c; 3.2- Thi công công trình ng m ho c các công trình khác trên ư ng ph nhưng không d n s ch m t ư ng trư c 6 gi sáng hôm sau; 3.3- Th i hóa ch t c h i, ch t phóng x vư t quá gi i h n cho phép ho c th i xác ng v t, th c v t, vi khuNn, siêu vi trùng c h i vào ngu n nư c; 3.4- Ch ngu n th i không trang b thùng rác phân lo i theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v rác. i u 3.- M c ph t i v i các hành vi vi ph m v sinh an toàn th c ph m: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: 1.1- Nh ng ngư i làm công vi c liên quan tr c ti p n kinh doanh, s n xu t, ch bi n th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u, bia và thu c hút ang m c các b nh truy n nhi m, b nh ngoài da ho c các b nh khác theo quy nh c a B Y t ;
  3. 1.2- Ngư i s d ng lao ng s d ng ngư i ang m c các b nh truy n nhi m, b nh ngoài da ho c các b nh khác theo quy nh c a B Y t làm công vi c liên quan tr c ti p n kinh doanh, s n xu t, ch bi n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u bia và thu c hút. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: 2.1- Bán th c thNm, các lo i nư c u ng, rư u, bia và thu c hút ã quá h n s d ng; 2.2- ưa vào lưu thông, buôn bán nh ng s n phNm có ngu n g c t ng, th c v t b b nh, ng v t ch t; 2.3- Bán gia súc ho c th t gia súc có b nh d ch; 2.4- Bán th t gia súc và các s n phNm khác có ư p hàn the ho c các lo i ph gia c m s d ng khác. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi s d ng nguyên li u s n xu t, ph gia th c phNm và nư c dùng s n xu t, ch bi n thành phNm lương th c, th c phNm, nư c u ng, rư u, bia và thu c hút không b o m các tiêu chuNn v sinh ho c ngoài danh m c B Y t cho phép. 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh lương th c, th c phNm, các cơ s ăn u ng, gi i khát, nhà ăn t p th không b o m tiêu chuNn v sinh khi kinh doanh, ch bi n lương th c, th c phNm ho c s d ng các nguyên, v t li u, ch t ph gia không úng tiêu chuNn quy nh, gây ng c th c phNm. i u 4.- M c ph t i v i m t s hành vi vi ph m v b o v môi trư ng: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: 1.1- óng inh, treo èn, treo b ng qu ng cáo, bi n hi u và căng c t dây vào cây xanh ô th ; 1.2- Làm hư h i bó v a, b n c g c cây xanh ô th ; 1.3- Dùng các ch t c h i ho c ch t thông thư ng v i kh i lư ng l n phá ho i cây xanh ô th . 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 3.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau: 2.1- V n chuy n t, á, cát, s i, rác, các lo i v t li u, ph li u, ch t gây ô nhi m môi trư ng nhưng không che y ho c có che y nhưng làm rơi vãi, làm m t v sinh trên ư ng ph ; 2.2- i u khi n xe ô tô, máy kéo và các lo i xe có k t c u tương t mà dính bùn, t, ch t bNn bánh xe, thân xe gây bNn, m t m quan ư ng ph ;
  4. 2.3- rác t p k t t i các bãi rác trung chuy n lan ra ư ng giao thông, v a hè, nơi công c ng; 2.4- Không th c hi n ho c th c hi n không y các bi n pháp x lý theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng trư c khi th i ch t th i d ng r n, l ng, khí ra ngoài; 2.5- n h cây xanh ô th trái phép. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: 3.1- Th i khói, b i, khí c quá gi i h n cho phép; 3.2- Th i mùi hôi th i vào không khí; 3.3- Th i d u m , hóa ch t c h i, ch t phóng x vư t quá gi i h n cho phép, v t rác, xác ng v t, th c v t, vi khuNn, siêu vi trùng c h i vào ngu n nư c. 4. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi: 4.1- Không ch p hành quy t nh di d i i v i cơ s s n xu t gây ô nhi m; 4.2- Gây ra s c rò r d u, cháy n d u và tràn d u. i u 5.- Áp các hình th c x ph t b sung và bi n pháp khác: Ngoài hình th c ph t ti n quy nh t i i u 2, i u 3 và i u 4 c a Quy t nh này, t ch c và cá nhân vi ph m còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác quy nh t i x ph t vi ph m hành chính c a Chính ph : Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng; Ngh nh s 46/CP ngày 06 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t ; Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh tr t t ; Ngh nh s 48/CP ngày 05 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th ; Ngh nh s 15/2003/ N - CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b . i u 6.- i u kho n thi hành: 1. Quy t nh này áp d ng trong th i gian Chính ph chưa ban hành Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong m t s lĩnh v c tr t t , an toàn ô th t i thành ph H Chí Minh và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Y t , Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, Giám c Công an thành ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có
  5. trách nhi m t ch c ki m tra, k p th i phát hi n và x lý nghiêm minh nh ng hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t và quy nh t i Quy t nh này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, các s -ngành, qu n-huy n ph i k p th i ph n ánh y ban nhân dân thành ph xem xét s a i, b sung cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Th tư ng Chính ph - B Tư pháp - B Y t CH TNCH - B Công an - B Khoa h c-Công ngh - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các S -Ngành thành ph Lê Thanh H i - UBND qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n - VPH -UB: CPVP - Các T NCTH - Lưu (PC/T)
Đồng bộ tài khoản